Select Section Type

pad nām ud ayārīh ī dādār ohrmazd ud wispān yazdān hamāg yazadān ī mēnōyān ī yazadān ī gētīyān
paččēn nāmag ī hērbed manuščihr ī ǰuwānǰamān ō wehān ī sīrgān kird pad andar wizīrkird hērbed zādspram ī ǰuwānǰamān kird
nām yazadān -tān dagr_zīwišnīhā druwist_rawišn_mehmānīhā ahlāyīh ud waxšišn ud xrad_pānagīhā ruwān_frēstagān xunak(?)_kārīhā brāzišnīg abrang andar farroxīh parwast abzōnīg ābādīh ud pad wisp dō_axwānīg abardar nēkīh spurr bahr meh burzišn dārānd X
dānāgīhā ud druwistīhā dēnīg_wizārīhā nāmag ī -tān pad payg frēstīd framūd mad
u -m abāg -iz zarīgēnāg āgāhīh ī pad any dar andar parwast ēstād pas -iz wuzurg mādagīh ud meh arzīh ī az ān ī ašmāh drōdīgīhā winnārdagīhā ud čihrīg nāzišn ī -m ōh dānist ī dardīg āgāhīh rāy az āgāhīh ī abar -tān awiš drōdōmandīh ud xūb winnārdagīh nāmčištīg rāmišn , padīrift ī
u -m pad ō yazadān spās hangārd
ud abar razmīg ī ēn gumēzišnīg axwān tis -iz xīrān ī gētī pad xrad ayārīh čand šāyēd frārōn rāmišn dādīh sūd asazišnīg kirbag xwāst ud padīrift ud abzāyēnīd ōwōn sazēd čiyōn ān -iz ī abar čihr ī dānāgān guft ēstēd az -iz rāyēnišn ī gumēzag ud xīrān ī āhōgēnīdag pad nērōg ī xrad sūd kirbag ōwōn čīnēnd arziz harrōbēnēnd ud handōzēnd čiyōn sag xīr az āb wispgen zarr az xāk
u -m rāmišn čand az ham drōd āgāhīh rāy abzūd
ud nōg meh arzōg ī abar paywastīhā madan ī az -iz nūn frāz āgāhīh ī abar druwist_winnirdagīh drōdag_xīrīh ud kirbag frayistīhā abzōnīgīhā ruwān_kāmagīh [ī] ašmāh wuzurg dēn_menīdārīh hangārd ud kirbagīh payrāst
huwīrīh yazdān wāspuhragānīh ī -tān ast rāy az abzōn ī -tān wisp_farroxīh ud tabīgīhā urwāzīhā kāmagtom
ud hamēyīgīhā ka -tān wēnišn ud ǰārīhā ka handāzīhēd xwēš dēn sūd ruwān urwāhm ud drōdōmandīh ud xūb_estišnīh čē -m andar ašmāh kām ud kunišn ud man āgāhēnīd framāyēd pad yazadān kām
enyā nibišt ī -tān mayān nāmag framūd frēstīd ēg -iš nigerīd
u -m dušox_tār zarīg wēnišn dušox_kār pad sam škeftīhā ō dil menišn abganihēd
u -m garānīhā aboxšīhīd abar xwēš hammis ī pad rašnōmand tarāzūg adrōzišn passāxt andar zūr_spāhīh ī xwad ēč rāst ud nērōgīh ī hambadīg dād ēstēd ō xwāstēn kōxšāgīh ī padīrag was_ōz druz ōwōn wiyābāngar ud duš_dānāg ǰādūg_warz purr_frēb ān -iz xwihlīg ahlāyīh_dōšīdārtom ud ōstīgān rāstīh_kāmagtom dēnīg frārōn_ristagtom ud uskārišn_āgāhtom ud ruwān škeft_pahrēzišntom pad ast_xrad gōšōsrūd_xrad ī wizīdagtom pad hamāgīhā rāstīh_āhangīgtom ōwōn frēftan gumānēnīdan ast pad nēst nēst pad ast homānāg awi- nimūdan tuwān
čiyōn ān -iz hangōšīdag andar dēn gōwēd ahlāyīh menēd pad ēd dārēd -m kirbag ēw kird ud drōzišn windēd wināh ō būn bawēd ō nasāōmand āb bē_zōhr frāz barēd ayāb abar pad nihuftag ud tārīk bē_zōhr frāz barēd andar šab
ud man pad ēn gumān mow kām abāg ahlāyīh hamwimand
čē frārāst šnāxt ud dānist ēstēd xwēš rāy ō tan druwist_rawišnīh ud ō ǰān dagr_zīwišnīh pahrēzag payrāstagīh ud paywastagīh ī hammis tan abzārān ud ǰān abzārān ō ān ī padiš šnāyišn ī yazadān warzišn ī dēn ī rawāgīh ud wābarīgānīh ī čāštag ī rāst dastwarān abzāyišn bawēd
ud az -iz hamēšag_kārīh ud nibēg_ārāyišnīh ī ud hanǰamanīg_gōwišnīh ī abar abrang ī dēn nērang ī ǰudpahikārišn paydāg
čiyōn -iš abar andarag ī awēšān ān ī ō ān mānāg guft ān nūn xwad nibišt was bōzišn ārāst ēstēd
ēn -iz āgāh ham ānōh pad ēč ēwēnag ī yōǰdāsrgarīh hāzīhēd ēg -iš wuzurg kār čiyōn yōǰdāsrgarīh ī ast šustārīh ī dēnīg_nērangīhā ō āsrōnīh pēšag § abzār dastwarān hilēnd
šustārīh ī dēnīg_nērangīhā ; andar pāyramān pad kardag nihād abārōn garān ī bazagīhā čē mādagwar abzār ī ruwān_bōzišnīh pāšom nēkīh , mardōmān yōǰdāsrgarān mardōmān guft ī
yōǰdāsrīh ī mardōmān pākīhā ēdōn pad ruwān pas az None zāyišnīh ī pāšom ēw
ka be zād hēnd ā -šān tis ēw yōǰdāsrīh ī pad ruwān weh
ud any gyāg nimūd ēstēd yōǰdāsrīh ī -iz pad ruwān pad yōǰdahrīh [ī] tan šāyēd xwēšēnīd
čiyōn abar ān ī guft ēstēd yōǰdāsrgarīh ē xwāstan aziš ,
u guft abāyēd ēdōn pad ōy rist tan be ēstād ham
ud axwāstār ham pad menišn axwāstār ham pad gōwišn axwāstār ham pad kunišn čārag dahēd rēmanīh rāy pad menišn gōwišn kunišn kirbag xwāstan tuwān
[xwāhēd] ō man yōǰdāsrīh ī -m be šōyēd
čiyōn -iš aziš paydāgīhēd ka ān tan yōǰdāsr ka be šōyēnd pad menišn ī gōwišn kunišn kirbag xwāst tuwān u ruwān yōǰdāsrēnīdan tuwān ēg pad -iz ī yōǰdāsrīh ī ruwān awizīrišnīg ast az ān [ī] [tan] [yōǰdāsrīh] [kē] [-š] [yōǰdāsrēnīdārīh] [ī] [dēn] [ān] hēnd ī āšnāg ī pad dēnīg nērang ī
ud ka ēn ēdōn hammis dēn_burdārān dēn_dastwarān mādayān ōy pad dēn mazdēsnān āgāhtar kirdārtar ud andar harwist mān wis ud zand deh wēš abērtar mard ī ahlaw gōwāg_uzwān rāst_guftār ī srūd_gāhān ī āgāh ud dēn_nērang ī frahixt_kār ī husraw_xēm ruwān_dōst pad yōǰdāsrīh winnārdan menīdan abzāyīd abēr čimīg
ōh -iz ka āwām ōwōn asāzīg druz ōwōn was kōxšišn ud staft zōhr_ārāstār ōwōn gōwišnīh ēw ī ka -iz hambāst menišn wehān pad winnārdan pattāyēnīdan ī hamfrārōn pēšag tuxsēm
ēg -iz nōg nōg az frahist šahrān ōwōn pad hanǰābišn ēstēd ī -mān ī padiš čimīgīhā garān bēš bīm
ud yazadān ō amāh frayādišnīgīhā rasānd ud rasēnānd ārāstār ī ēd abārīg -iz dēnīg ristag pad yazadān nām ud xwābarīh ud purr_xwārīh aboxšišnīgīh meh tuwāngarīh ud tuwānīgīh ,
ēn -iz az ašmāh xwāyišnīg ham rāst_kāmīhā ud an īhā ī -tān ast pāzag abar nibišt nibēsam ōwōn hu_čašmīhā ud payrāstārīhā nigerīd framāyēd čiyōn gōhrān ēwēnag čē abāg man ham sahišn hēd ham passazagtom abāz āgāhēnīdan framāyēd padiš ōstīgān_menišnīgtar bawam ud agar ast ī -tān anīy ēwēnag sahēd abāg čim_bōzišn ī -tān sahēd ōwōn abāz nimūdan framāyēd čiyōn hamhāg ī āhōg abaz_guftār ud abāz nimūdār rāy guft ēstēd čē was ast čim rāy -itān niyābag hu_čašmīhā nigerišnīh ī abar nibēsišn
fradom ēd man abārīg -iz mowān dibīrīh pēšag ōy frahang ēw wāspuhragān_kārīhā pardaxt ī az ān ī frēzwānīgtar xwēš kārīh ēg -iš awestādīh paristagīh ī padiš framāyišn ān -iz rāy dānāgān rāst_xwāyišnān abar nibēsišn mowān mādayān tan ī dādestān barēnd ud čābukīh ī ēwāz passāzišn ī dibīrīh aziš kam framāyēnd
didīgar ēn andar ēn sezdēn āwām wišēg ān dardagīh ud was abāmīh az -iz pidarān awiš mānd az hamahlān šahr uzwāyīg ud was ziyān mad estēd ī pad a radīg darmān_barīh dādīg čārag_garīh purr_ranǰ pad -iz dēn_burdār gētīyīg_rāyēnišnīgtar āmār az hamēstārān garān bīm purr_ranǰīh ō passāzišn ī abē bahr a niyābag
sidīgar ēn dānāg ī mēnōy_nigerišn ī dēn dastwar ī āgāh_dādestān ka -iz xwad andar gētīy xūb_xīr abē bīm ud wābarīgān ēg -iz az -iš aboxšayišn andīhā dil_zinǰagīh pad āzārišn bēšišn ī ō weh_dahišnān paywast ēstēd ud was ēwēnag pēš wēnīhā āgāhīh ī abar gētīyīg mēnōyīg anāgīh rāy hamēšag and andar sōhišn andar menišn čand -iš dil ō čābuk_wāzagīh ud saxwan_passāzišnīh pardazēd ud čiyōn andar dēn pad pursišn gōwēd andar ox ī astōmand tēztar waxrīhēd pāsoxīhēd gušn ī wēnāg_xīr zarduxšt abar harw ān ī mad ēstēd ān -iz rasēd ān -iz ī wattar wōyγ wēnēd čiyōn ān -iz ī andar anīz frāz_wābarīgānīh čiyōn ēn dānēd az ēn nēkīh čē nēkīh ud anāgīh -iz dānēd hu_fraward hu_dēnan pēšōbāy farroxzādān nibišt hād az xwēš kardag gyān weh šnāsēd u meh handēmān ō čēh_widarg payrāstag ud ārzōg ī gētīy kam_niwāzišn bawēd
čahārom ēn man wāspuhragānīhātar abar xīr ī pēšag a wizīrišnīg was kārīh ōwōn ī ān -iz ī hu_fraward ud meh_frazānag hu_denān pēšōbāy ǰuwān_ǰam šābuhrān abāg čand pus ham dūdag nāfag mowīmard hamēw rāyēnīd ān -im ēwtāgīhā ud kam_ayārīhā pad rayēnīdārīh andar bun_kamīh ī artēštārān wasīh ī hamēstārān zūd zūd_rasišnīh ī petyārag čārag_ xwastārīh ī pad abāz dāštan wizend ud aweštāb ud a dādīhā_dārišnīh ī ātaxšān mazdēsnān rāy -im hamēšag_ranǰagīh ōwōn ī -m az ham dar frayist hangām guft tōš -iz ud čēh_menišnīh wasīhā hilēd ō ōwōn čēhagōmand nibēsišn nigerišn ī wigrād_ōšīhā ud āsān_menišnīhā padiš andar abāyēd -m ō xwārēntar nibēsišn pardazišn andak wisānīg u -m nāmčišt andar ēn widarg ka nāmag ī ašmāh mad ud hangām ī rōzīg_dahišnīh ī ō paristišngarān ī hamēw pērōzgar ātaxš ud man šud abāyist ī ō sīrāb ud čand čārag_garīh ī frēzwānīg rāy kār wēš pardazišn kam būd
panǰom ēn agar -iz az -im hamāg kārān winnārdan rastag ud harw rāyēnišn xwēš kām ud sam pardaxtag menišn āsādag ud dil āsādag menišn urwāhmen būd ēg -iz -im az xwānd ī and nibišt and nōg bēš ud čēhag ō dil ud menišn paywast ī -m ōš xrad az wimandīg passāzišnīh saxwanān wizūdag māndag būd
šašom ēn ān -iz ī wigrād_ōštar mard ka az nibēsišn ī kišwar frazānag ēw ī rāst_kām ōwōn škeft ud pas wēnēd ī az ham škeftīh pafšīrišn abzūdan ud wattarīh rasīdan gumān rāy andar saxwanān zōrīh kam_frayādīh būd gumān
haftom ēn agar ān šaš ī -m nibišt ēč ēg -iz ašmāh wizīdag weh_gōhrīh ud stūdag hu_xradīh ud passandīdag bowandag_menišnīh burzīdag wehān frāy ud ōstīgān was dōšāramīh ōwōn ī pad čē rāstīhā rāst_sahišnīhā nibēsam hu_čašmīhā rāst_wizīngarīhā nigērīdan dōstwārīhā payrāst kerdan ud wirāstārīh tuxšīd frārāst saham
u -m wistāxwīh ī abar nibēsišnīh ī andar ōwōn a pardazišnīh mādayān az ham čim ud ašmāh -tān yazdān pāsbānēnānd šōyišn ī pad baršnūm az kardag hilēd čiyōn pēšēnīgān guft ēstēd ka az kār hilīhēd harw āb ātaxš urwar ud mard ī ašō gōspand ud harwisp dām ī ohrmazd bēšīd ud kāst ud nišēbēnīd bawēd
čiyōn gōwīhēd pad dēn ōy tan ī rist nasuš abar dwārīd ēstēd čē a hunsandīhā spitāmān zarduxšt ān abar rist ā ān xwaršēd abar tābēd ōwōn a hunsandīhā ān māh ēdōn a hunsandīhā awēsān stārag
šnāyēnēd spitāmān zarduxšt ān mard ī yōǰdahr ka ān abar rist ā frāz aziš nasuš kird rēman būd ēstēd šnāyēnēd ātaxš šnāyēnēd āb šnāyēnēd zamīg šnāyēnēd gōspand šnāyēnēd urwar ud šnāyēnēd nar ī ahlaw šnāyēnēd nāyrīg ī ašō harw čiyōn -iš abestāg
ka yōǰdahrgar bawēd hamāg yazdān az gētīyīg bēšīd a hušnūd bawēnd ud yōǰdahrgarān ī dēnīg ī dānāg kār ī yōǰdahrgarīh čiyōn -išān az pōryōtkēšān pad kardag awiš mad nūn -iz abāz dāštan u wizūdan frārōn dād kerbag wardēnīdan waštag ī drīst frārōn dād kerbag padīrift kār az -iš kardan abēr dānāgīhā ud drīst_xradīhā handēšīdan u -tān padiš abartarīhā stāyišn burzišn ud spās ud āfrīn xwēšīg čē guft ēstēd pad hamāg kār ī dādestān kardan ud dāštan ī pōryōtkēšān az harw tis ēw meh_mādagwartar ud harw ān raft ud kardag az awēšān andar mad estēnd pad rāst dastwarīh pōryōtkēšān āšnāg būd hēnd anīy_ēwēnagīh ī tāštīg dānišnīhā ud rōšn bōzišnīhā pad paydāgīh az dēn ud čāštag ī dastwarān āwarīhēd ēg -iš wardēnīdan dastwarīhā ud ōy mowīmard wizīr ī pānzdah pad nām nibēsīhēd čiyōn _agīh ud a passaxtagīh ī ham nibēsišn ham gōnagīh ī abāg dēn čē pēš xōg būd rāy pad ōy wizīrīh ī abē gumān ham
u andar -iz nibišt paydāgēnīd ud wizīrēnīd ǰār ēw yōǰdahrgar rasēd ī āgāh_nīrang ōwōn šōyēd čiyōn pad dēn paydāg guft ēstēd ōwōn šust tis ōwōn saham rāy az ān čiyōn yōǰdahrgar ī xūb šustār nūn -iz ast ān ī azēr nibišt rōšn frārāst -iz wizīrēnīd pad ān kam_bōzišnīh ī andar ān nibištag paydāg ud wābar gōwišn
čē agar ōh -iz ōy pad abartarīhā ud āgāh_dēnīh frazānag_dānišnīh frazānag_dānišnīh rāst_dastwarīh meh_pōryōtkēšīh stūdag paydāg az hammis nūnēnīgān dastwarān frāzīg tāyag būd ēg -iz abāg mowīmardān āwām_frazānagān ohrmazd mowbedān ī pēš būd hēnd hāwand ud ka -iz hamāg abestāg zand warm wābartom āgāh_mānsr zarduxštrōtom mow ēw pad ohrmazd ud ohrmazd_mowbedīh aγrīy saxwan_wirāy hu_dēn kay ēw pad mādayān dahībedīh mad estād ēg -išān pad dād kardag wardēnīdan ayāb ǰud az uskār ud ham dranǰišnīh ud ham dādestānīh ī mowān ī dēn_sarān ud sālārān ham dādestānīh ī čašmag wehān xwad sahišnīhā padīrišnīg uspurrīg
wābar gōwišn ān ī ast būd bawēd ī -šān pad anōšag_saxwanīh rāst_pahikārišnīh bowandag_zōrīg uskārišnīh abāg mehān menišn uskārd estēd az -iz čāštag ī rāst dastwarān pad wēš gugāhīh bōzišn ī ēwarīg ō hanǰamanīgān ī dād šahr nimūd frayist mowīmardān dādestān_šnāsān ī kustag kustag padiš xwastūgēnīdan āwištag ī ham šahr andar harw čahār pāygōs abar kird az -iš hangōšīdag paydāg az -iz ān ī anōšag_ruwān weh_šābuhr ī mowbedān mowbed ud anīz ohrmazd mowbedān guft čāštag ī u -šān pas -iz kardag padiš wardēnīdan gōwišn ī anīy dastwar padiš āgārēnīdan ān ī -šān pad ēwarīh padīrift az gōwišn ī abārīg dastwarān pad wābartar dāštan ud kardag ī anīy ēwēnag_gōwišnān wardēnīdan dādīg sahist ōwōn būd
čiyōn ān ī weh_šābuhr pad hanǰaman ī anōšag_ruwān husrōy ī šahān šah ī kawādān 21 ān bazišnīhā ōwōn nimūd ī mowān padiš ēstād hēnd u -šān nibišt āwišt ōwōn mowān padiš ham dādestān būd čiyōn wizīrēnīd u -šān pas ān and wizīr ī ōy ōwōn nimūd mowān padiš ham dādestān būd hēnd pad mādagwarīh ēwar_pāyagīh ud andar kardag ī ōstīgān dāštan abārīg ī guft ōwōn dārēd čiyōn abārīg gōwišn ī ēk ēk az awēšān dastwarān
uskārišnīg čāštan ān nibištag ī -tān mayān nibištag ī nāmag āyēd drust_bōzišnīh ēw andar nēst ī padiš ān ī frārōn_dārišnīhā kardag wardēnīdan sazēd čē agar ōh -iz ān ī az gōwišn ī mēdyōmāh