Identifier:

NM-TD4a-01_sentence_80

Tokens:
pad ast čāštag ī xūb yōǰdahrgarān pad xwār dāštan abēr sūdagīhā šāyist guft estēd pad čāštag ī abarg guft estēd šāyēd
    Translations:
  • eng - so

pad in ADP AdpType:Prep ast be VERB VerbForm:Fin Tense:Pres Subcat:Intr Person:3 Number:Sing VerbType:Cop Mood:Ind čāštag NOUN Animacy:Inan ī X DET not PART PartType:Neg xūb good ADJ yōǰdahrgarān purifier NOUN Animacy:Hum Gender:Masc Number:Plur pad in ADP AdpType:Prep xwār dāštan hold VERB VerbForm:Inf Subcat:Tran abēr very ADV AdvType:Deg sūdagīhā ADV AdvType:Man out ADV AdvType:Loc PRON Person:3 Number:Sing Case:Acc PronType:Prs not PART PartType:Neg šāyist VERB not PART PartType:Neg guft say VERB Person:3 Mood:Ind Subcat:Tran Number:Sing VerbForm:Fin Tense:Past estēd stand AUX VerbType:Cop Subcat:Intr Mood:Ind VerbForm:Fin Tense:Pres Person:3 Number:Sing pad in ADP AdpType:Prep čāštag NOUN Animacy:Inan ī X DET abarg guft say VERB Number:Sing Tense:Past Mood:Ind VerbForm:Fin Person:3 Subcat:Tran estēd stand AUX Mood:Ind Person:3 Subcat:Intr VerbForm:Fin VerbType:Cop Number:Sing Tense:Pres that SCONJ šāyēd be possible AUX Person:3 Number:Sing VerbForm:Fin Mood:Ind Voice:Act Tense:Pres VerbType:Mod