Identifier:

NM-TD4a-01_sentence_2

Tokens:
paččēn nāmag ī hērbed manuščihr ī ǰuwānǰamān ō wehān ī sīrgān kird pad andar wizīrkird hērbed zādspram ī ǰuwānǰamān kird
    Translations:
  • deu - [Kanga68] A copy of the epistle of hērbed Manuščihr, son of J̌uwānǰam, which he issued for the faithful of Sīrgān as regards the decree, which hērbed Zādspram, son of J̌uwānǰam, had issued.

paččēn copy NOUN Animacy:Inan nāmag NOUN Animacy:Inan ī Ezafe DET hērbed hērbed NOUN Gender:Masc Animacy:Hum manuščihr Manuščihr PROPN Gender:Masc Animacy:Hum NameType:Giv ī Ezafe DET ǰuwānǰamān J̌uwānǰamān PRON Gender:Masc NameType:Pat who SCONJ PronType:Rel he PRON Case:Acc Person:3 PronType:Prs Number:Sing ō to ADP AdpType:Prep wehān NOUN Animacy:Hum Degree:Cmp Gender:Masc Number:Plur ī Ezafe DET sīrgān Sīrgān (capital of the province Kermān) PROPN NameType:Geo kird do VERB Subcat:Tran Mood:Ind Tense:Past Person:3 VerbForm:Fin Number:Sing pad in ADP AdpType:Prep andar concerning ADP AdpType:Prep wizīrkird NOUN Animacy:Inan hērbed hērbed NOUN Gender:Masc Animacy:Hum zādspram PROPN Animacy:Hum NameType:Giv Gender:Masc ī Ezafe DET ǰuwānǰamān J̌uwānǰamān PRON Gender:Masc NameType:Pat kird do VERB Tense:Past Mood:Ind Subcat:Tran Number:Sing VerbForm:Fin Person:3