Identifier:

NM-TD4a-01_sentence_41

Tokens:
haftom ēn agar ān šaš ī -m nibišt ēč ēg -iz ašmāh wizīdag weh_gōhrīh ud stūdag hu_xradīh ud passandīdag bowandag_menišnīh burzīdag wehān frāy ud ōstīgān was dōšāramīh ōwōn ī pad čē rāstīhā rāst_sahišnīhā nibēsam hu_čašmīhā rāst_wizīngarīhā nigērīdan dōstwārīhā payrāst kerdan ud wirāstārīh tuxšīd frārāst saham
    Translations:
  • eng - doubt

haftom seven ADV NumType:Ord ēn this DET PronType:Dem that SCONJ agar if SCONJ ān that DET PronType:Dem šaš six NUM NumType:Card ī X DET -m I PRON Number:Sing PronType:Prs Person:1 Case:Acc nibišt write VERB Mood:Ind Number:Sing VerbForm:Fin Person:3 Subcat:Tran Tense:Past ēč not any DET PronType:Neg not PART PartType:Neg be AUX Person:3 VerbType:Cop Number:Sing VerbForm:Fin Mood:Opt Tense:Pres ēg then ADV AdvType:Tim -iz also ADV ašmāh you PRON Person:2 PronType:Prs Number:Plur wizīdag ADJ Subcat:Tran weh_gōhrīh ud and CCONJ stūdag praise ADJ Subcat:Tran hu_xradīh NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ passandīdag ADJ Subcat:Tran bowandag_menišnīh right-mindedness NOUN Animacy:Inan burzīdag ADJ Subcat:Tran wehān good person NOUN Degree:Cmp Animacy:Hum Number:Plur frāy ADV AdvType:Deg Degree:Cmp ud and CCONJ ōstīgān ADJ was often ADV AdvType:Deg dōšāramīh love NOUN Animacy:Inan ōwōn so ADV AdvType:Man ī X DET pad in ADP AdpType:Prep čē what PRON PronType:Int rāstīhā true ADV AdvType:Man rāst_sahišnīhā nibēsam write VERB Person:1 VerbForm:Fin Mood:Ind Tense:Pres Subcat:Tran Number:Sing hu_čašmīhā ADV AdvType:Man rāst_wizīngarīhā ADV AdvType:Man nigērīdan dōstwārīhā payrāst VERB Number:Sing Tense:Past Subcat:Tran VerbForm:Fin Mood:Ind Person:3 kerdan do VERB VerbForm:Inf Subcat:Tran ud and CCONJ wirāstārīh NOUN Animacy:Inan tuxšīd VERB Person:3 Subcat:Tran Mood:Ind Number:Sing VerbForm:Fin Tense:Past frārāst strech out VERB Number:Sing VerbForm:Fin Tense:Past Subcat:Tran Person:3 Mood:Ind saham VERB