Identifier:

NM-TD4a-01_sentence_29

Tokens:
čiyōn -iš aziš paydāgīhēd ka ān tan yōǰdāsr ka be šōyēnd pad menišn ī gōwišn kunišn kirbag xwāst tuwān u ruwān yōǰdāsrēnīdan tuwān ēg pad -iz ī yōǰdāsrīh ī ruwān awizīrišnīg ast az ān [ī] [tan] [yōǰdāsrīh] [kē] [-š] [yōǰdāsrēnīdārīh] [ī] [dēn] [ān] hēnd ī āšnāg ī pad dēnīg nērang ī
    Translations:
  • deu - [IC] As it is manifest for him/her therefrom that—when that one whose body is not pure, until they wash him— is not able to seek for pious deeds in thoughts, speech and deeds and is not able to purify his/her soul, then also as for the purity of the soul it is indispensable from that [of the purity of the body whose (group of) purifiers of the religion] are [those] who (are) **acquainted(?) with the religious nērangs.
  • deu - [Kanga68] As it is revealed therefrom that when he whose body is not pure, cannot aspire for meritorious deeds with thought, word and action and cannot purify his soul until they give him ablution, ...

čiyōn as SCONJ -iš PRON Person:3 PronType:Prs Case:Acc Number:Sing aziš therefrom ADV AdvType:Loc paydāgīhēd VERB Mood:Ind Subcat:Intr VerbForm:Fin Tense:Pres Person:3 Number:Sing that SCONJ ka when SCONJ ān that PRON PronType:Dem who SCONJ PronType:Rel PRON PronType:Prs Number:Sing Person:3 Case:Acc tan body NOUN Animacy:Hum not PART PartType:Neg yōǰdāsr pure ADJ until SCONJ ka when SCONJ PRON Person:3 PronType:Prs Number:Sing Case:Acc be X PART PartType:Vbp šōyēnd wash VERB Person:3 Tense:Pres Subcat:Tran Mood:Ind Number:Plur VerbForm:Fin pad in ADP AdpType:Prep menišn thought NOUN Subcat:Tran VerbForm:Vnoun Animacy:Inan ī X DET gōwišn speech NOUN VerbForm:Vnoun Subcat:Tran Animacy:Inan kunišn deeds NOUN VerbForm:Vnoun Subcat:Tran Animacy:Inan kirbag pious deed NOUN Animacy:Inan xwāst seek VERB Subcat:Tran VerbForm:Inf not PART PartType:Neg tuwān be able VERB VerbType:Quasi Tense:Pres Mood:Ind u and CCONJ PRON PronType:Prs Number:Sing Person:3 Case:Acc ruwān soul NOUN Animacy:Anim yōǰdāsrēnīdan purify VERB VerbForm:Part Tense:Past not PART PartType:Neg tuwān be able AUX VerbType:Quasi Tense:Pres Mood:Ind ēg then ADV AdvType:Tim pad as for ADP AdpType:Prep -iz also ADV ī Ezafe DET yōǰdāsrīh purity NOUN Animacy:Inan ī Ezafe DET ruwān soul NOUN Animacy:Anim awizīrišnīg ADJ ast be VERB VerbType:Cop Person:3 Number:Sing Subcat:Intr Mood:Ind VerbForm:Fin Tense:Pres az from ADP AdpType:Prep ān that PRON PronType:Dem [ī] Ezafe DET [tan] body NOUN Animacy:Hum [yōǰdāsrīh] purity NOUN Animacy:Inan [kē] who SCONJ PronType:Rel [-š] PRON Case:Acc Number:Sing Person:3 PronType:Prs [yōǰdāsrēnīdārīh] group of purifiers NOUN Animacy:Hum [ī] Ezafe DET [dēn] religion NOUN Animacy:Inan [ān] that PRON PronType:Dem hēnd be AUX Mood:Ind Tense:Pres VerbForm:Fin Person:3 VerbType:Cop Number:Plur ī which SCONJ PronType:Rel āšnāg ADJ ī Ezafe DET pad with ADP AdpType:Prep dēnīg religious ADJ nērang nērang NOUN Animacy:Inan ī X DET