Select Section Type

1.0
pad nām ī yazadān
2.0
ērān_winnārd_kawādīg rēdag =ēw wāspuhr nām dast ēr_kaš pēš ī šāhān_šāh ēstād
3.0
u stāyišn ud āfrīn was kird
4.0
u guft šāhān_šāh anōšag ud ǰāwēdān haft_kišwar xwadāy ud kāmag hanǰām bēd
5.0
framāyēd niyōxšīdan! dūdag man aziš būd hēm āzādīh wehān niyāgān ī ašmāh rāy hamāg nāmīg ud tuwāngar kām_zīyišn būd hēnd
6.0
u =šān xīr pad abāyist ī xwēš ēstād
7.0
u =m ōy ī pid pad aburnāyīh widard ud mād man pus būd hēm man ēnyā anē pus būd
8.0
u =šān bahrag man pad stūr ī pid pad pārag ī stabr xwarišn ī gōnag gōnag ud brahm ī xūb čābuk nēk dāšt hēm
9.0
pad hangām ō frahangestān kirdan būd ham u =m pad frahang kirdan saxt awištāft ham
u =m yašt ud hādōxt ud baγān_yasn ud ǰud_dēw_dād hērbedīhā warm gyāg gyāg zand niyōxšīd ēstād
u =m dibīrīh ōwōn xūb_nibēg ud raγ_nibēg bārīk dānišn_kāmag ud kārān_dōst ud frazānīg_saxwan ham
u =m aswārīh ud kamān_warīh ōwōn pad farrox abāyēd dāštan ān dad tar asp sar man andar tuwān widardan
u =m nēzagwarīh ōwōn pad wadbaxt abāyēd dāštan ān aswār pad asp ud nēzag ud šamšēr ō hamrānīh ud hamnibardīh ī man āyēd ud pad =iz asprēs čawgān anāsūd ud damān afrasāgīhā =iz azēr tang ud pad sar asp afragūdīhā ēdōn zanēm čiyōn rōy_gar =ēw čakuč payān hamāg abar ēw gyāg paydāg
pad čiyōn win ud barbut ud tambūr ud kennār ud harw srōd čēgāmag ud pad =iz ī paywāzag_guftan pā_wāzīg kirdan awestād mard hēm
ud pad čē tis ī stāragān abāxtarān ēdōn andar šud hēm awēšān andar ān pēšag hēnd hamāg andar man tis =ēw xwār hēnd
ud pad čatrang ud nēwardaxšīr ud haštpāy kirdan az hamahlān frāztar hēm
pad čē zamb ēwēnag bastan rāy azēr ī rēšag windād gušnasp nišīnēm
nūn dūdag wišuft ud nizār ud tabāh būd ud mād =iz pad wahišt šud
ud ka =tān pad yazadān pahlomīh sahēd pad tis man framāyēd nigerīdan
šāhān_šāh ō rēdag guft ka rēdag ēdōn xwaš ārzūg u =t xōg pad xwarišn xwaš ud brahmag ī xūb ud čabuk andar būd ēstēd
gōw xwarīšn =ēw kadām xwaštar ud pad mizag_tar
gōwēd rēdag anōšag haft_kišwar xwadāy kāmag hanǰām framāyēd šnūdan xwarišn =ēw ān xwaštar ud pad mizagtar ī andar gušnagīh ud tan_drustīh ud abēbīmīh xwarēnd
ān pad mizagtar wahīg ī māhag pad šīr ī mādar ud ān =iz ī gāw parward ēstēd rūdan ambarag ka abāg āb_kāmag handūd xwarēnd ayāb sen ī gāw frabīh pad spēd_bāg xūb poxtan pad šakar ud tabarzad xwardan
šāhān_šāh passandīd u pad rāst dāšt
didīgar framāyēd pursīdan murw =ēw kadām xwaštar ud pad_mizagtar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and murw hamāg xwaš ud nēk
fraš_murw čor ud karak tadar ud tīhōg spēd_dumbag sūrparrag ud ud ud čakōk ī parwardag ud kulang ǰuwān ud čarz ī tīr_māhīg kabk_anǰīr ud xašēnsār ud murw_ābīg
abāg karak ī kadagīg ī ǰuwān pad šāhdānag ud kāmag ī ǰawēn ud rōγn ī zaytān parward ēstēd ēč murw tāxt nēst ranǰāg kirdan pēš pad rōz ī kuštan rūdan pad pāy =ēw āgustan ud rōz ī didīgar pad gardan āgu_stan pad sōrābag brišt_an az ān murw ī xwaš ān ī pust xwastar ud az pušt ān xwaštar ī ō dumb nazdīktar
šāhān_šāh passandīd u pad rāst dāšt
sidīgar framāyēd pursīd_an az ān ī pad afsard nihēnd gōšt =ēw kadām xwaštar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and hamāg gōšt xwaš ud nēk
gāw ud gōr ud gawazn ud warāz ud uštar_kawādak gawdar ī ēk sālag ud gāw_mēš ud gōr ī kadagīg ud xūg ī kadagīg
abāg gōr ī ǰuwān pad aspast ud ǰaw parward ēstēd ud pīh dārēd u pad sik ī truš ud čāšnīg ēwēnīhā dahēnd u pušt pad halām nihēnd afsardī ān weh us xwastar
šāhān_šāh passandīd ud pad rāst dāšt
čahārōm framāyēd pursīdan xāmīzī kadām tarrtar
sīh_čahār gōwēd rēdagkū anōšag bawēd xāmīzī xar_gōš tarrtar ud asprōd hambōytar ud nām_war ud pad mizagtar ud dil ī ta_dar hugugārtar
abāg āhūg ī mādag ī starwan afsard ēstēd ud pīh dārēd ēč xāmīz pahikār nēst
sīh_šaš šāhān_šāh passandīd u_špad rāst dāšt
panǰōm framāyēd pursīd_an rōγn_xwardīg =ēw kadām weh ud xwaštar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and rōγn_xwardīg hamāg xwaš ud nēk
pad hāmīn ān lawzēnag ud gōzēnag ud gōz afrōšag ud čarb afrōšag ud čarb_angust az čarz ayāb az ān ī āhūg kunēnd pad rōγn ī gōz wirēzēnd
pad zamestān ān lawzēnag šiftēnag ud wafrēnag ud tabarzad ud gišnīz āwurd
abāg parwardag ī az āb ī seb ud bēh ī kird ēstēd ēč rōγn_xwardīg pahikār nēst
šāhānšāh passandīd ud u pad rāst dāšt
šašōm framāyēd pursīd_an ambag =ēw kadām xwaštar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and ambag =ēw hamāg xwaš ud nēk
wahār_wādrang ka abāg pōst xwarēnd bēh ud ud halīlag ud gōz ī tarr ud wādrang ud wahman ī spēd
abāg sanǰībil ī čīnīg halīlag ī parwardag ēč ambag pahikār nēst
šāhān_šāh passandīd ud u pad rāst dāšt
haftōm framāyēd pursīd_an dārēnag =ēw kadām xwastar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and dārēnag hamāg xwaš ud nēk
anārgēl ka abāg šakar xwarēnd pad hindūg anārgēl xwānēnd ud pad pārsīg gōz ī hindūg xwānēnd
bistag gurgānīg ka pad sōrābag brēzēnd naxōd ī tarr abāg āb_kāmag xwarēnd
xormā ī ērānīg pad gōz āgand ēstēd bistag tarr ud šiftālūg ī armanīg balūt šāh_balūt ud šakar ud tabarzad
hamwār abāg šā_dānag ī syā_razūrīg pad pīh pāzen brišt ēstēd ēč dārēnag pahikār nēst čē xwaš pad xwardan hubōy pad dahān hugugārd pad aškambag ud pad =iz ān kār frāztar
šāhān_šāh passandīd u pad rāst dāšt
panǰāh_panǰ haštōm framāyēdpursīd_an may =ēw kadām weh ud xwaštar
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and may hamāg nēk ud xwaš
may kanīg ka nēk wirāyēnd ud may ī harīwag ud may ī marw_rōdīg ud may ī bustīg bādag ī halwānīg
hamwār abāg may ī asūrīg bādag ī wāzrangīg ēč may pahikār nēst
šāhān_šāh passandīd ud u pad rāst dāšt
nōhōm framāyēd pursīdan huniyāgar =ēw kadām xwaštar ud weh
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn and huniyāgar hamāg xwaš ud nēk
šast_dō čang_sarāy win_sarāy ud kennār_sarāy ud ud ud tambūr sarāy barbut_sarāy ud nāy_sarāy ud dumbalag_sarāy… ud dīrak_rasan_wāzīg ud zanǰīr_wāzīg ud dār_wāzīg ud mār_wāzīg ud čambar_wāzīg ud tigr_wāzīg ud tās wāzīg ud wandag_wāzīg ud andarwāy_wāzīg…… tambūr ī meh sarāyspar_wāzīg zēn_wāzīg ud gōy_wāzīg ud zīl_wāzīg šamšēr_wāzīg ud dašnag_wāzīg ud warz_wāzīg ud šīšag_wāzīg ud kabīg_wāzīg
ēn and huniyāgar hamāg xwaš ud nēk
abāg čang_sarāy ī kanīg ! ī nēkōg pad šabestān [kanīzag ī čang_sarāy weh] ka wāng tēz ud xwaš_āwāz pad =iz ān kār nēk šayēd ud win_sarāy pad xwaran ī wuzurg ēč huniyāgar pahikār nēst
šāhān_šāh passandīd u pad rāst dāšt
dahōm framāyēd pursīdan andar may fradom ud didīgar sidīgar ud čahārōm panǰōm ud šašōm ud haftōm čē gōwē
gōwēd rēdag anōšag bawēd mardān ī pahlom andar may fradom hubōy ud didīgar dārēnag ud sidīgar halīlag ī parwardag čahārōm xāmīz ud panǰōm bazmāwurd šašōm weh šām ud haftōm rōγn_handūdag_bē_xuftag
šāhānšāh passandīd ud pad rāst dašt
yāzdahōm framāyēd pursīdan sprahm =ēw kadām hubōytar
gōwēd rēdag anōšag bawēd mardān ī pahlom sprahm =ēw yāsaman hubōytar čē bōy ēdōn čiyōn bōy ī xwadāyān mānēd
husrō sprahm bōy ēdōn čiyōn bōy ī šahryārān
gētī bōy ēdōn čiyōn bōy huniyāg
gul bōy ēdōn čiyōn bōy
nargis bōy ēdōn čiyōn ǰuwānīh
hērīg suxr bōy ēdōn čiyōn bōy ī dōstān
hērīg ī zard bōy ēdōn čiyōn zan ī āzād ka rōspīg
kāpūr bōy ēdōn čiyōn dastwarīh
ud saman ī spēd bōy ēdōn čiyōn bōy ī frazendān
ud saman ī zard bōy ēdōn čiyōn bōy ī zan ī āzād ka rōspīg
sōsan ī spēd bōy ēdōn čiyōn dōstīh
ud marw ī ardaxšīrān bōy ēdōn čiyōn bōy ī mādar
marw ī spēd bōy ēdōn čiyōn bōy ī pidarān
wanafšag bōy ēdōn čiyōn bōy kanīzagān
šā_esprahm bōy ēdōn čiyōn bōy grāmīgān
mōrd bōy ēdōn čiyōn dahībedān
nīlōpal bōy ēdōn čiyōn bōy tuwāngarīh
ud marzangōš bōy ēdōn čiyōn bōy biziškīh
spēdag bōy ēdōn čiyōn bōy wēmārān
palangmušk bōy ēdōn čiyōn nēkīh
kūpal bōy ēdōn čiyōn husrawīh
nastaran bōy ēdōn čiyōn zan pīr
munǰ ka škōfēd bōy ēdōn čiyōn zan kāmgīh ud ka škōft ēstēd bōy ēdōn čiyōn bōy grāmīgān
sīsīmbar bōy ēdōn čiyōn āzādagīh
bōy ēn hamāg sprahmīhā andar yāsaman tis =ēw xwār čē bōy ō bōy ī xwadāyān mānēd
šāhān_šāh passandīd ud pad rāst dāšt
dawāzdahōm framāyēd pursīd_an zan =ēw kadām weh
gōwēd rēdag anōšag bawēd zan =ēw ān weh ī pad_menišn mard dōst u abzōnīh bālāy mayānǰīg u war pahn sar kūn gardan hambast u pāy kōtāh ud mayān bārīk ud azēr pāy wišādag angustān dagrand u handām narm ud saxt _āgand ud bēh pistān ud u nāxun wafrēn u gōnag anārgōn u čašm wādām ēwēn ud lab wassadēn ud brūg tāgdēs dandān spēd tarr ud hōšāb ud gēsū syā ud rōšn drāz ud pad wistarg ī mardān saxwan ašarmīhā gōwēd
šāhān_šāh passandīd ud pad rāst dāšt
šāhān_šāh guft was mādag kāmag
rēdag guft anōšag bawēd mardān pahlom ān dah hazār kanīzag andar mašk abarzēn ī hēnd ēn =šān kāmag ī ēn =šān tis bowandag abarīh ī rāmistan ī ašmāh rāy guft_an
šāhān_šāh passandīd ud pad rāst dāšt
sezdahōm framāyēd pursīd_an bārag =ēw kadām weh
gōwēd rēdag anōšag bawēd ēn hamāg bārag nēk asp ud astar ud uštar tazāg ud stōr ī bayaspānīg
hamwār abāg bārag ī gāwistānīg ēč bārag pahikār nēst
šāhān_šāh passandīd ud pad xūb dāšt
pas šāhān_šāh ō māh_husrō ī anōš_husrō framūd ǰār =ēw pad tis ī ēn rēdag abar rasēd dawāzdah hazār drahm ī purr dahēd ud tis ī ēn rēdag guft harw rōz pad uzmāyišn abar rasēd harw rōz xwarišn ī ēn rēdag guft ārāstag ud wirāstag pēš amāh dārēd abar rasēm
u harw rōz čahār dēnār framūd dād_an
pas az ān māhīgān ēw_čand rēdag ō dar šāhān_šāh mad ud darbān sālār rāy ō pēš šāhānšāh frēstīd
u pad nibištag ōwōn nibišt ēstād anōšag bawēd mardān pahlom az ganǰ ī dād šāhān_šāh pad padēxīh ī xwarīšn čābuk abēāhōg hēm
ud ka =tān sahēd andar kār ī amāh sazāgīhā nigerišn framāyēd kirdan ud ka andar ān handāzišn šāhān_šāh hamāg kird
asūrestān sālār frāz šud ō šāhān_šāh guft anōšag bawēd mardān pahlom āgāh framāyēd būdan šagr āmad asp ramagān az gyāg ī xwēš spōxtag dārēd
111 agar ašmāh abar sahēd ān šagrān az asp ramagān abāz framāyēd dāštan
112 šāhān_šāh andar zamān rēdag ō pēš xwāst u guft hunar šāyendagīh ī abāyēd ka ān šagrān rāy zīndag ō amāh āwarēd
ud rēdag pad ham zamān šud
andar rāh zan =ēw dīd ī was nēkōg
rēdag ān zan guft agar_at sahēd man rāy hilē abāg kāmag wizārom !
zan ō rēdag guft agar ān wināhīhā ī im_rōz man kird hēm padīrē ud ān kirbagīhā ī im_rōz kird man abespārē rāy hilēm abāg man kāmag wizārē
ud rēdag andar =iz zamān pēš ān abāz gašt ud raft ud ān waran wizārd
ō widār ī šagrān šud ud pad widār šagrān nišast ud harw šagr rāy pad kamand grift ud zīndag ō pēš šāhān_šāh āwurd
šāhān_šāh abd sahist ō rēdag guft šaw šagrān rāy ōzan ud rēdag šud ud šagrān rāy ōzad
ud pas rēdag pad šahr wuzurg marzbān framūd kirdan
pas az ān āgāhīh ō šāhān_šāh rasīd ka rēdag ō griftan šagr šud andar rāh zan =ēw dīd ān zan šud ud zan rāy ! čē guft ud ān zan ō rēdag čē passox dād ud rēdag az ānōh frāz raft ud ān waran wizārd
ud šāhān_šāh ka ān saxwan āšnūd guft ān rēdag was pad_xrad būd ka ān wināhīhā padīrift ud ān waran wizārd hišt
hān! ōy būd ka hamāg ēn kārīhā guft kird
rēdag gāh ud pāyag wuzurg būd ud az ān frāz pad nazdīk ī xwēš dāšt
anōšag ruwān bawād husrō ī šāhān_šāh ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš_ārzūg
ēdōn bawād
frazaft pad drōd šādīh rāmišn