Identifier:

HKR-MK-01_sentence_20

Tokens:
šāhān_šāh ō rēdag guft ka rēdag ēdōn xwaš ārzūg u =t xōg pad xwarišn xwaš ud brahmag ī xūb ud čabuk andar būd ēstēd
    Translations:
  • deu -

šāhān_šāh king of kings NOUN Animacy:Hum ō to ADP AdpType:Prep rēdag boy NOUN Gender:Masc Animacy:Hum guft say VERB Subcat:Tran VerbForm:Fin Person:3 Tense:Past Mood:Ind Number:Sing that SCONJ ka when SCONJ you PRON Person:2 PronType:Prs Number:Sing rēdag boy NOUN Animacy:Hum Gender:Masc ēdōn thus ADV AdvType:Man xwaš pleasant ADJ ārzūg be AUX Mood:Ind Number:Sing Person:2 Tense:Pres VerbForm:Fin u and CCONJ =t you PRON Person:2 Case:Acc Number:Sing PronType:Prs xōg disposition NOUN Animacy:Inan pad in ADP AdpType:Prep xwarišn food NOUN Animacy:Inan Subcat:Tran VerbForm:Vnoun xwaš pleasant ADJ ud and CCONJ brahmag clothing NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET xūb good ADJ ud and CCONJ čabuk andar in ADP AdpType:Prep būd be AUX Subcat:Intr Person:3 VerbType:Cop Mood:Ind VerbForm:Fin Number:Sing Tense:Past ēstēd stand AUX Person:3 VerbForm:Fin Mood:Ind Number:Sing VerbType:Cop Tense:Pres Subcat:Intr