Select Section Type

1.0
pad nām ī dādār ohrmazd
2.0
pad nām ī yazadān ohrmazd xwadāy ī dādār ī weh ī kirbag_gar ī menōyān mahist
3.0
amahrspandān ud abārīg yazadān mēnōyān ud yazadān gētīyān
4.0
ud ǰadag ī nēk ud farroxīh ud pērōzgarīh ud drustīh ud bēsazišnīh ud hubāmīh ud xwārīh ud nēkīh ī harw wehān
5.0
šnāyišn ud azbāyišn ud ōz ud nērōg ud amāwandīh ud pērōzgarīh ī dādār ohrmazd xwadāy ī kirbag_gar ī mēnōyān gētīyān mahist ud abzōnīgtom
6.0
ud amahrspandān ī huxwadāyān ī hudahāgān ud dēn ī weh ī mazdēsnān
7.0
ud ahlawān ī wehān ī abzārān ī abzōnīgān frawahr
8.0
ud hamāg yazadān mēnōyān ud gētīyān
9.0
ābādīh ī weh dādār ud ahlaw hēnd = o =
ud zadārīh ud bēšīdārīh ud tarwēnīdārīh ud akārīh ud abesīhēnīdārīh ahriman ī druwand ud dēwān ud druzān ǰādūgān =iz ud parīgān ud sāstārān ud kaygān ud karbān ud wattarān ud harw wināhkārān
ud čiyōn ohrmazd ī xwadāy ī mēnōyān mahist ud abzōnīgtom pad bundahišn
pad dād ud rawāg būd ī dām ī xwēš
ud abāz dāštan ī ēbgad ud petyārag az dām ī xwēš
ud apaydāg kirdan abesīhēnīdan ī ahriman ud dēwān ud harw druzīh ud wattarīh
ud kirdan ī ristāxēz ī ud tan ī pasēn rāy
amahrspand w hamāg dād
ud dēn ī weh ī mazdēsnān az tan ī xwēš tāšīd ud āfrīd
ud pad abēzagīh frāz brēhēnīd
ēwarīgīh ud ēdōnīh xwēš pad abēzag weh dēn ī mazdēsnān rōšn paydāgēnīd
pad čāšišn ō zarduxšt spitāmān guft
ud az zarduxšt spitāmān ōrrōn ō pōryōtkēšān dastwarān
ud az pōryōtkēšān dastwarān pad paywand ō dastwarān amāh =iz mardōmān mad ēstēd
harw az weh dēn ī mazdēsnān ud fradom =iz āgāhīh wēš
pad ān čē āgāhīh wēš aziš ōy dānišn ud āgāhīh ī kadār =iz =ēw pad yazadān dēn wurrawēd rāy guft paydāgēnīdan nibištan =iz dastwarīhā
ōh =iz abar ān tis dādārīh pērōzgarīh ohrmazd ud amahrspandān ud tagīgīh ud ōzōmand nisāgīh ī hāmōyēn yazadān ud abēzag dēn ī weh ī mazdēsnān pad nāmčišt aziš paydāg
ud ham čim rāy ī nibišt pad hamuskārišnīh pērōzgarīh
man dēn_bondag hōšang siyāwaxš šahryār baxt_āfrīd šahryār az paččēn hērbed mihr_ābān spandyād mihr_ābān
ōy az paččēn hērbed māh_panāh ī āzād_mard ī panāh ī az bīšābuhr awestān ī 146 az kāzrōn rōdestāg
čandīn mard nēk abarmāndīg pad dēn ud ruwān abēgumān
u kāmag frārōn ō yazadān wehān
rōstahm ī dād_ohrmazd nōg draxt az farrox būm ī spahān az rōd_dašt rōdestāg
az wlčwk deh abestāg az paččēn ī
ud zand az paččēn ī anōšag_ruwān farnbay ī srōšayār xwēš rāy nibišt ēstād
ǰādag anōšag_ruwān māh_ayār ī farroxzād ī az ham bīšābuhr awestān az kāzrōn rōdestāg
anōšag ī man māhwindād ī narmāhān ī wahrām_mihr az ham paččēn ī az xwāyišn pērōzgar abū_nasr mard_šād ī šābuhr ī az farrox būm ī šīrāz = o = = o =
abzāyišn ī mānsrspand ud rawāgīh ud wābarīgānīh weh_dēn ī mazdēsnān
ud amāwandīh ud pērōzgarīh ohrmazd ud amahrspandān ud abārīg yazadān mēnōyān gētīyan ud frawahr ī ahlawān
ud āyaft_xwāyišnīh ī abar druyistīh ī tan ud dagr_zīyišnīh ī gyān farroxīh ud nām ud frazend ud paywand
ud burzišn ud nēkīh ī gētī ud ahlawīh ī ruwān ī xwēš
ud ayārīh ī harw wehān arzānīgān
ud āgāhīh ud dānišn ī kadār =iz =ēw az tagīgīh ud abarwēzīh ud pērōzgarīh ī ohrmazd udamahrspandān ud abārīg yazadān abēzag weh dēn ī mazdēsnān rāy
abestāg ud zand yašt čiyōn andar abestāg mādagwar
ud abd ud sahīg az =iš was tis ī abar abdīh sahīgīh ud tagīgīh ud pērōzgarīh ud ōz ud nerōg ud amāwandīh ī ohrmazd ud amahrspandān ud dēn ud ruwān az =iš paydāg
pad gōkān hād hād ud kardag kardag pad abestāg čiyōn xūbtar ud weh šāyēd nibišt
ud abar =iz ēn harw wehān ī yazadān xwēšān dīd ud xwānd ud kār aziš kirdan
ud astīh ī yazadān ud dēn ud ruwān
ud frasāwandīh ī xīr ī gētī ud afrasāwandīh ī xīr ī mēnōy
ud āmār ī 3170 šabag widarg ī činwad_puhl ud ristāxēz ud tan ī pasēn o
ud wiyābānīh ud harw bazagīh az ahriman ud dēwān ud nēstīh ī ahriman ud dēwān
pad daxšag ayād dāštan ī ēn ī frazām xwārīh ud āsānīh ud nēkīh pad wahišt rāy
čand gōwizārīhātar dānist nibišt = o =
pad handarz ō =t ēn daftar xwēš gōwam
u =m ohrmazd ud amahrspandān ud mihr ud srōš ud rašn yazad ī kirbag_gar ud dēn ī weh mazdēsnān ud harw mēnōy ī weh abar
ud man =iz ōh āgāh kird ēn abestāg ud zand ǰud ō ōy pad xwēškārīh ud dēn_dōstīh ud dēn_warzīdārīh passandišnīg ud āšnāg ēnyā ō kas ma dah
čē mard ī pad xīr ī yazadān awestwār dwy’nyh ’tww
pad abestāg paydāg
ma ō ōy ī afranāftār ahlomōγ mānsr čāšād ī arawāg_dahišn dēn ī mazdēsnān
ud ma ō gurg yyy’n dahē dandān ī 191 gurg rōyēnē
ka ō mard ī pad xīr ī yazadān awestwār mānsr čāšēd ēdōn bawēd čiyōn ka =t ō gurg dandān rōyēnīd
ud ka pad ān ēwēnag abēr pahrēzišn pad y’kny bawēd
ud xīr ī yazadān ud dēn ud ruwān andar ayāstan kār dārišn
wizend ō tan ud rēš ud y’kyn ō ruwān rasēd
ō tan rāmišn ud āsānīh
ō frazendān ud paywandān nām_burzišn ud farroxīh
ō ruwānn husrawīh ud xwārīh ud ahlawīh rasād o o