Identifier:

Pt4_Col1-Pt4-01_sentence_65

Tokens:
ō ruwānn husrawīh ud xwārīh ud ahlawīh rasād o o
    Translations:
  • deu -

ō to ADP AdpType:Prep ruwānn husrawīh good reputation NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ xwārīh bliss NOUN Animacy:Inan ud and CCONJ ahlawīh religious faith NOUN Animacy:Inan rasād befall VERB Tense:Pres Number:Sing Mood:Sub Person:3 VerbForm:Fin Subcat:Intr o o