Select Section Type

pad nām īa yazadāna ōwōn
gōš andar dārēd pahlomīhā mardōmān hēd mazdēsn ī kišwar āšnawēd ān ī dānāg gōwišn ī frārōn handarz ī ohrmazd ud amahrspandān
pad ušahin gāh abar ēstēd ōšōmandān mardōmān
dādīhā dast ud rōy pad gōmēz ī gōspandān šōyēd ud pad āb pāk šōyēd
ud dādīhā wastarg ī pāk pōšēd
ud pad nērang dēn ī mazdēsnān ēbyānghan bandēd pad menišn ud gōwišn ud kunišn ī frārōn_menišnīgīhā
ruwān rāy kār ud kirbag kunēd
ud ahlāyīh pursīdār bawēd
im rōz ka gētīyān hišt ēstēd
ohrmazd ī xwadāy zīyišn ī gētī pad mayān hilēd
pēš az ān ka astwihād abar rasēd ud wāy ī wattar abar ō kerb nišīnēd ud wišōbišn ī kālbod
ōš ud wīr ud bōy ud gyān ud tan az kālbod ǰudāg kunēd
kālbod ī man rēman ud akār kunēd
sōšyans ud tan ī pasēn ōš ud wīr ud bōy ud gyān ud tan ud kālbod ī mardōmān ēk ō did gumēzēd
ERROR
pas kālbod ī mardōmān ōwōn homānāg čiyōn draxt =ēw ka kārēnd
ud rōyēd ud abzāyēd ud waxšēd
škennēnd ud brīnēnd ud wēzēnd ud abar ō ātaxš nihēnd
ud ātaxš sōzēd ud gugārēd
ud wād ī ardāy andar gēhān parganēd
pas ō ōy šawēd †ayāb dīd ēg =iz dānēd xwad būd ayāb
pas az mardōmān andar gētī ōy burzišnīgtar harw †frāyīhišnīh xwāstag ō kār kirbag handōzēd
abāg xwēšāwandān dōstān ǰud_dēnān mardōmān mihr ma drōzēd
nāf ud paywand ī xwēs rāy ān ī abārōn mihrōdrōz ma kārēd pad dušmat ud dušhūxt ud dušxwaršt
yezi humatǝm manaite hūxtǝm vāčǝm mrauuat̰ huuarštǝm vǝrǝziiāt̰ iiaoϑanǝm
163
čē agar humat menēd pad menišn ud hūxt gōwēd pad gōwišn ud huwaršt warzēd pad warzišn abespārēd ān ī xwēš ruwān pad pahlom axwān pad humat ud hūxt ud huwaršt
ERROR
čē spenāg mēnōy ast menišn humat gōwišn hūxt ud warzišn huwaršt dēn ī gāhānīg abēzag weh dēn ī mazdēsnān pēšag huxēmīh ud ristag ahlāyīh
ERROR
yezi dušmatǝm manīte dužūxtǝm vāčim mrauuat̰ dužuuarštǝm vǝrǝziiāt̰ iiaoϑanǝm
164
čē agar dušmat menēd pad menišn dušhūxt gōwēd pad gōwišn dušhuwaršt warzēd pad warzišn abespārēd ān ī xwēš ruwān pad ān wattom axwān pad dušmat ud dušhūxt ud dušhuwaršt
čē gannāg mēnōy ast menišn dušmat ud gōwišn dušhūxt warzišn dušhuwaršt dēn ǰādūgīh ud pēšag ahlomōγīh ud ristag frēftārīh
wuzurg ummēd ī kirbag rāy wināh ma kunēd
pad ǰuwānīh wistāx ma bawēd ōšōmandān mardōmān
čē was kasān ī pad abornāyīh az gētī widard hēnd wanī ud apaydāg būd hēnd
dagr zamān pattāyist pas =iz frazām widaštan wanī ud apaydāg būdan abāyist
nūn ēn kunam tis ī fraškerdīg abāyēd dagr zamān pattāyēd ud wišōbēd
tan hangār =m widerēd kār ī gētī ān ī grāmīg nāzuk kālbod barēnd
pad gyāg frāmōšān anayād nihēnd
rōz pad rōz frāmōštar ud anayādtar bawēd
būdān abar pahikārēnd ud drōn yazēnd
ud man ruwān ham stāyišnōmand az tan mustōmand ud garzišnīg bawam
dārēm handarz =ēw az dānāgān az guft ī pēšēnīgān ō ašmāh wizāram
pad rāstīh andar gēhān agar padīrēd bawēd sūd ī axwān
pad gētī wistāx ma bēd was ārzūg andar gēhān
čē gētī pad kas hišt hēnd kōšk ud xān ud mān
ud šādīhā pad dil čē xandēd ud čē nāzēd gētīyān
čand mardōmān dīd ham was andar gēhān
čand xwadāyān spāhbedān dīd ham meh sālār abar mardōmān
ud awēšān meh ud wēš menīdār raft hēnd andar gēhān amāh mehtar hēm andar gēhān
awēšān abē_rāh šud hēnd ud abāg dard raft hēnd asamān
harw čiyōn ēn dīd čē rāy ka wastār andar gēhān ka dārēd gētī pad aspinǰ ud tan pad āsān ud kirbag pad kirdan dārēd
ka fradāg ānōh abāyēd šudan dādwar rāst
ERROR
šād ud dagr_zīyišn ud farrox ud ahlaw ud pērōz_gar ud kāmag_hanǰām
frazaft pad drōd ud šādīh ud rāmišn
ERROR