Select Section Type

pērōzgarīh ī dādār_ohrmazd xwarrah ī wisp_dānāgīh axwīg dēn mazdēsn
panǰom abar gōwišn hufraward ādurfarnbay ī farroxzādān ,
hudēnān pēšōbāy būd pad =iz nibēg ī simrā xwānīhēd ,
hangirdīg passox ī ādurfarnbay ī farroxzādān hudēnān , pēšōbāy abar nišānagīg pursišn ē_čand ī yākūb ī xālidān ī čiyōnīh guft ōstīg nāf hammist ramān ī =šān simrā =z xwānēnd =šān ham pursag frāz awi rasišnīg
abarglriujh sālār ēr_tōhmag šud ānišān niyāgān pad spāh_sālārīh ham dōstīg_spāhīgīh ī ān ram andar spāhbedīh ī bōxt_narseh ī abar agārēnīdan ī abārōn_dādīh wad_kunišnīh ī banīsrāyēl ud garān dēw_ēzagīh ud zyān ī az =išān pad frēstīd ī dahībed kay luhrāsp az ērān_šahr abāg bōxt_narseh ō hrōm makdis ud ān kustag mānišn ud
ud hudēn_wurrawišn pad društag mādayān dēnīg ristag pad ramīgān ham_uskāragīh dēn_āgāhīh društag =ēw ,
did rāyēnišnīhā nihang zamānīg xwāstār pas az was ān ī pahikārišnīg uskārišnīg čim wizōyišnīg pursišn ud passox warm hāwišt wisānīg xwāyišnīhā passazag ,
abar čiyōn padīrēnd paygāmbarān ī pēš az zarduxšt ēn dēn ud čiyōn āmad ī abēzag hufraward zarduxšt ī spitāmān , ,
ud āyēnd pas pas āwurdārān ī ham abēzag weh_dēn az paygāmbarān frēstagān dēn_padīriftārān būd hangirdīg bowandag padīrift čiyōn gayōmard būd društag az =iš None čiyōn mašī ud siyāmak hōšang ud tahmōrub ǰam ud frēdōn ud mānuščihr ud sāmag kayān any =iz was pēšōbāyīh ī andar zamānag
u =šān padīrišn passazagīhā andar āwām āwām ō kardag kird
pad =iš dāmān petyārag spōxtan sūd frāxīh xwāst gēhān rāyēnīd ud dādār ud weh_dahišnān šnāyēnīd
ud ud
zarduxšt andar ān ī abēzag rōšnīh hāwend amahrspandān az bundahišn ōrōn ham hangirdīg ham ōšmurdīg bowandag afragūdazišīhā padīruftārīh ud rawāgēnīdārīh dēn andar gēhān rāy mēnōyīg tāšīd ud payrāst ēstād
ka ō gil_paymōgīh ud stī gētīyīg_paydāgīh frēstīhist wuzurg xwarrah ud rōšnīh ōwōn abar_dīdārīg būd ī ham čiyōn andar ǰam tōhmag az pōrušāsp pid ō dugdōw ī mādar mad =z zād ǰān dranā az xwēš mān gyāg franaft burzīhā ud stabrīhā brāh ātaxš homānāg ō dūr zamīg rōšnīh ud bām ud payrōg dād
ǰādūgān parīgān sāstārān kayagān ud karabān abārīg wattarān andar =iš zāyišn ud aburnāyīh ē pad murnǰēnišn_kāmīh awi škarwist hēnd
margīh None agārīh None ud =z andar_dast_ōš ud abārīg armēštīh wēnābdāg hanǰaman paydāgīhā abar mad ud =z gurgān abārīg dadān =šān az ān ī pōrušāsp xwēšāwandān ī ǰādūg dēwēzag čārīh_xwāhīh pad =iz uzmāyišn frāz awi =šān abgand
hamgōnag paydāg wahman pad =iš mehmānīh rāy pad zāyišn xandīd
mad ō pad hampursagīh ohrmazd padīrift dēn ahriman was dēwān druzān pad bīm_nimāyišnīh X ud pahikārišn_xwāyišn ud hāzišn awi frēstād hēnd
ud hamāg apadīrišnīhā ud zadagīhā stōwīhā az =iš wašt hēnd pad ān ī ōy ī abēzag frāz_gōwišnīh ī abestāg_ēwāzīg ohrmazd kām pahlomīh wirāst_zēnīh ud paydāg_mizdīh ud nērōg_xwadāyīh ud ēbgat zyān rāh_nimāyīh ud frazām ī yazadān pērōzīh ud čē ham_rāyēnišn
ud dēwān čiyōn pēš az ān andar gēhān āškārag dwārist nirfsīd hēnd
kālbod škast ō nihānīg zruftagīh ōwōn wašt hēnd wiyābānān paristagān ud frēftārīh škeft_pahikārān pad =iš xwastūgīh būd
ka pad bowandag ud padīrift dēn az ohrmazd ō rāmšā kay wištāsp gēhānīgān hāxtan mad
was_ēwēnag xwarrahkārīh ud dēw ud druz wānišnīh nimūdan menišn ī wištāsp šāh ud wasān was ān ī nihuftag xīr āškārag guft
ud ǰānōmand tan pad =iz bahr az =iš abē tan ham bahr ud tan ǰānōmand ud abāz kird ud padīrag was ǰādūgān dēwēzagān dēw_hampursagān ud dēw_dūdagān frēftārān škeft_pahikārān ,
ud ān dwāzdah star_gōwišn =šān nām az dwāzdah axtar hammist frazānagān ī bābēlāyīgān ēd az xwaniras sar_xwadāyān frašn pursišn frēstīd hēnd pad pahikār bōxt
ud abāg ān ēwēnag mēnōyīg ud gētīyīg widimāsīg warzkārīh ī frāz az ǰamšēd anangōšīdagīhā paydāgīhist gugāy abāgīh ī wahman ašawahišt ātaxš abārīg čand weh_mēnōy dīdārīg
pas =iz hamāg gōwišn ī ohrmazd dēn handāz ud tarāzēnišn frāz ō wištāsp ud gēhānān čiyōn škeft hamālēnīdārīhātar dāštan None frāztar =iz az ham pahikārān padīrag xwēš saxwan čiyōn hamēmālīhātar abāg ham pahikārān ēstād
ud ka =z pad xwarrahkārīh bōxt pahikārīh ud harw ēwēnag ī paygāmbarān waxšwarān daxšag ud paydāgīh ud ān ōwōn abāg ēwarīg X gugāy wābarīgānīhist
pas =iz rāmšā kay wištāsp bīm ī dēn petyārag ud any =iz būd
wihān az X dēn rawāgēnīdārīh ēg padīrift ka dīd wuzurg xwarrah rāz
hammist zarēr spandyād frašōštar ud ǰāmāsp čand kišwarīg meh paydāg hukunišn yazadān wāspuhragān mardōm ān ī ohrmazd ud amahrspandān kām ud abāyišnīgīh dāmān =ēw wizīrišnīg rawāg_dēnīh wēnābdāg be dīd
abdom dēwān hāzišn dagrēnišn be dīd pād az ōšmār X hambadīg kōšišnīhā padīrag ēstād hēnd
ud was ardīg ud ōzanišn būd ī abēzagīhā
būd gumēzagīh dēn andar gēhān raft
u hēnd ham_dēn abēzag nōg āwurdārān spurr rāyēnīdārān ušēdar ušēdarmāh sōšyans
pad bowandag rawāgīh ēn ohrmazd dēn bawēd harwisp ī weh dām apetyāragīh ud hamāg xwārīh ,
abar ān ī az abzōnīgīh pēš_xradīh purr_wēnagīh ī zarduxšt paydāgīhistan paydāg paydāgīhist az =iš gōwizār čiyōn pērōzīh ī kay wištāsp ērān abar arǰāsp ud xyōnān abārīg anērān anōšmār ēwēnag
ēk tis andar ān dar None abārīg wizīdārīh wištāsp kišwarānān andar ān ē abāyēd
ud ōzad ī tūr brādrōrēš ō xwad zarduxšt wirāstan ī srid X rah
ud čē andar ān dar nāmčištīg tisān ī andar zamānagīhā pas_pas_madan X rasēd ī az =iš wizendkarān čiyōn aleksandar ī ud aγrērad zadār malkūs ud dahāg ud abārīg wizendkarān wurrawišnwārān =iz mašīh ud mānī ud abārīg
ud āwāmīhā čiyōn polābdēn ud āhen_abar_gumēxt ud abārīg ud dēn ārāstārān winnārdārān āwurdārān čiyōn arduxšahr ādurbād husraw ud pēšyōtan ušēdarān ušēdarmāh sōšyans abārīgān , ,
ud rastag kunišn nišānīhā andar āwām āwām ō paydāgīh_madan rasēd
ēd čē ǰāmāsp az ān ī zarduxšt hammōg guft ud ast ī nibišt ǰōmā abestāg ud zand ī pad gāw_pōst_§ ud zarr nibišt ēstād pad ganǰ ī xwadāyān dāšt
dahībedān dastwarān aziš būd ī wēš pačēn kird
ud pas =iz ō =z āgāhān ud wināhīdārān =iz aziš ast ī mad būd ī ǰud_dādestānīh ǰud_wēnišnīh abar barēnd ,
abar wizīdagīh ud pahlomīh ī tōhmag ī ērān čiyōn ō dahišn ēbgad ud āhōg_gumēzišnīh mad fradom andar baxšišn ī tōhmag az frazendān ī siyāmak abērtar huxradīh ud huxēmīh ud humihrīh huspāsīh hušarmīh ud ēmēd_warzišnīh ud rādīh rāstīh āzādagīh weh_dōstīh ō abārīg hunarāwendīh ud xwarrah_xwēškārīh ō frawāg andarg_§ ud abāz waštag ō kustānīyān
ān ōwōn wehīh ud xwarrah , did pad čīdagīh az bun gumēzišnīg čē abar_madan ī nōg nōg āhōgōmandīh ī az dēwān andar frazendān ī frawāg ō hōšyang ud wāygard čiyōn hōšyang pad abardar xwarrahīh gēhān xwadāy ud wāygard pad dahigānīh gēhān warzīdār ud parwardār būd
u =šān paywandān āwādagān waxšēnīd ān dahibedān tōhmag andar ān ī dahigān huzahag ,
pad ham_šōn ān ōwōn xwarrah wehīh andar āwām āwām wizīdagīhā pad mādayān ham paywand raft ud xadur kustagān spōzīhēd
ud andar =iz mādayān mādayān būd pad paywand čiyōn tahmōrub ud ǰam ud āspīyān frēdōn ēriǰ ī ērān niyāg ud mānuš mānušxwārwar ud mānuščihr =z ō im bay abardar xwarrah dahībed
abārīg dahibedān čiyōn andar =iz ham tōhmag wizīdag X kayān hamē mādayān ōy ī dahibed druyist dāštan ī ham nāf ud paywand ud xwarrah pad =iš mehmānīh
dādār ohrmazd nēryōsang ī xwēš aštag paydāgēnīd ēstēd ham handāzag zarduxštrōtomīh ud dēn ud xwarrah ud az ham ud abārīg =iz was čim ī ōšmurišnīg andar abestāg paydāg ud gēhān āšnāg hutōhmagtom ēr_mardōm
ud ēn =iz guft ēstēd ēd ēwēnag wuzurg xwarrah ud wehīh ī az ham tōhmag awisēnišnīg nōg =iz wēnābdāg paydāg
abar čē ud čiyōn kird abāyistan ī awēšān ram =išān simrā =z xwānēnd az amāh dēn āgāhīh ōšmurišn was ǰār =ēw čand andar ēn zamānag šāyēd
u =šān tuwān pahrēzišn andar kunišnān pahrēzišnān nāmčištīgtar dād ēwēn handāxtan čē az amāh waštag ud rāst abāz kirdan
pad hammōxtišn čand ud tan ī wīrōmand ud abzārōmandīh ud ruwān_dōst āmadan
bowandag awi pardazišnīhā hammōxtan ō ham ōy ud abāyēd hammōxtan
ka =šān šāyēd zamānīg =iz rad =ēw ī čiyōn mad ēstēd ō ham ram nayēnd , ,
abar handarz ī ahlaw zarduxšt hamāg kām ud framān ī dādār ohrmazd
az =iš nāmčišt zanišn ī dēwān ānāftan ī ēbgad ālūdagīh āhōg ī az =iš ud mehēnišn ī wisp sūd nēkīh hammist weh_dahišnān az =iš niyōšīdārīh ud parwardārīh bar mādagwarīhā ō mardōmān se frāyēnīdārīh gētī pad harw ēwēnag ēwēn , bōxtišn ī ruwān az harw ēwēnag anāgīh ud rasišn , pad =iz tan ī pasēn ,
ud bowandag mizd az =iš dādestān hangirdīg wāzag ī ēk ī ast pad fradom baxšišn ī ō bahr pahrēz kunišn pad dudīgar baxšišn ō se kunišn ud se hilišn dušhumat ud dušhūxt dušxwaršt , kunišn humat ud hūxt ud huwaršt , pad sidīgar baxšišn ō pēšagān , pad ud čahārom ō padān
pad ham padisār baxšīd spurrīg parwandišnīh ī čēgāmiz xīr
u gugān nimūdār abestāg ud zand , , ,
abar hušnūdīh dādār az kām ud framān rāyēnīdārān ahušnūdīh az kām ud framān spōzān
ēn =iz guft anambasān framān ō kām X ,
abar pād ī pās
passox šnāxtan frēftārīh ud wiyābāngarīh ī ahriman ud dēwān čiyōn gumēxtagīh ī =šān bārīgīhā andar weh_dahišnān wānīd nihuftārīh ī =šān rāh ī rastag ud rāst ud zūr_nimūdārīh ī =šān ast pad nēst rāhdārīh ī =šān andar axw menišn gōwišn kunišn ī astōmandān asūdagīh ī =šān pad wināhišnkārīh
niyāzōmandīh ī =mān ō waxšwarān rāst_āwurdārīh mēnōyīg rāz gētīyīg paydāgēnīdārīh šnāxtan grift ī ān widarg ud āsūdagīhā pād ī ān pās
sūd ī dēwān az tan kirdan ud ān =išān andar ō tan_bahr None
ud andar =iz hāmwār kōšišnīh padīrag druzān nāmčištīgīhātar nikōhīdag ud zadag dāštan ī dēwān dēw ganāg_mēnōy u mazan abzārān ī čiyōn akōman ud yindar ud sawul nanhēs ud tariz zēriz ak_ātaxš āz xešm ud abārīg ī māzan ī dēw
ud čand az hamāg awēšān dēwān pās pāyīhēd frāy =iz az āfrāh waran pās pādan
xrad mādayān padīrag waran mādayān hamēšag pāsīhā winnirdan winnārdan ,
ud ēdōn =iz wahman padīrag akōman None abārīg weh mēnōyān padīrag ān xwēš hamēstār druz estēnīdan rāy andar tan mehmānēnīdan ud ōstwārīhā ǰān_dranā pās pād , ,
abar wahišt dušox ristāxēz wahišt dušox nūn =iz ast
wahišt star_pāyag az ān abar ,
ud dušox azēr rōy ī zamīg
wahišt rōšn hubōy ud frāx hamāg xwārīh ud hamāg nēkīh ,
dušox tārīg tang ud gandag ud axwārīh ud hamāg anāgīh
ǰud ǰud gugān ī nēkīh ān ī anāgīh ōšmurišn was
ud andarg mayān zamīg ud star_pāyag hamēstagān u gumēzagīhā bahragdārīh ī az harw_dō
widardān ud murdān kirbag wēš rāh ō wahišt wināh wēš rāh ō dušox kirbag wināh hāwend gāh pad hamēstagān
andar harw se gyāg pāyagīhā
ud čiyōn gyāg ēdōn =iz xwārīh ud nēkīh ud axwārīh ud anāgīh abēzagīhā ud gumēzagīhā čiyōn wād
ristāxēz pad abdomīg bē_abesīhēnišnīh ī petyārag bawēd
xwābar dādār ud hamāg hušnūd zīndag abāz kunēd
ud druwandān pad yōǰdāsrēnīdārīh az wināh āhōg ǰud ǰud wināh ī kird ud gumēzišn ī awiš passazag ačārīg pādifrāh ī az yōǰdahrgarān abar rasēd
ahlawān pad kirdārīh pādāšn ǰāwēdān pattāyišnīg None ud padīrag hamāg kunišn pahrēzišn tōzišn ud mizd rasēd
ēč dām andar petyāragōmandīh be mānēd
ahriman abārīg =iz dēwān druzān wānīdan zadan ān ōzad bawēnd
ud hamāg petyārag āhōg az weh_dahišnān barīhēd
ud hammist dām čiyōn mān bun_gōhr rōšnīh pad abēzagīh ud pākīh ud anāhōgīh ud abēniyāzīh ud hanǰāftkāmīh ud apetyāragīh hamāg_šādīh winnārīhēd , ,
abar husrawīh ēdar bōzišn ī ānōh pādāšn ī andar harw abēčārīh az =iz škeft passāxt ī pad tan ī pasēn grift ī ān ī abardom mizd rāh ī awiš abēāhangīh ī az wināh frāz_āhangīh ō kirbag
wināh az ān ī garāntar ast ī nāmčišt ēn yazadān dušmenīh ud yazadān amenīh ud abārīg ī andar ham dar čiyōn pad hangirdīg dēw_čihragīh nām , ud xwadāy_dušmenīh ud xwadāy_nē_dārīh ud framān_spōzīh ī dahibedān menīdan ī sālārīh ud sālārān padīruftan ī abar pad xwēš kirdan ud abārīg dādestānōmandīh čiyōn pad hangirdīg ud bahr =iz anērīh nām , ud tar_menišnīh ī dēn abāz_stāyišnīh az =iš dāštan ī dastwar xwad_dōšagīhā raft abārīg andar ham dar čiyōn pad hangirdīg čē ag_dēnīh čē adēnīh nām padīruftan ud kirdan kōšišn ī abāg dēwān wattarān ud rāyēnīdan ī paywand warzīdan ī gēhān tuxšišnīh pad abārīg frārōnīh čiyōn hangirdīg anayārīh nām
andar bahrān anespāsīh ud penīh drōzanīh ud andar ōšmurišnān ō weh_dušmenīh wattarān šnāyēnīdārīh ud abārīg dēwēzagīh ud ahlawganīh ahlomōγīh ud kūnmarz ǰādūgīh rāhdārīh ud zanrizā ud dūdag_apparīh abārīg sālārīh_appurdārīh drō_dādwarīh ud drō_čāšīh ud stūrškanīh ud dūdag_asālārēnīdārīh wad_xwāhīh ud zūr_gugāyīh ud zūr_panāhīh pad margarzān
ātaxš ī warahrān ōzad nasā_ǰōyīh nasā ō ātaxš ud āb burdan adādīhā pahrēxtan ī tanīhā andar zamīg nigān kirdan , ud apatitīg marg_puhlīh abārīg margarzānīhā
ud babrag hammist ud sag_srādag ōzad ud ǰehīh ud daštān_marzīh ud abārīg abārōn_marzīh
ud mastīh ud duzan_stahm ud wanīgarīh ud spazgīh ud frēftārīh ud hixr_X ud drāyān_ǰōyīh wišād_dwārišnīh ud az_pāy_mēzīh ud adādīhā srūd hammist adādīhā kārīh ud abārīg ī pad ham šōn
kirbag čiyōn meh_dādestānīh paydāg hamē ān ī meh_dādestānīhātar ān ī meh ast ī nāmčišt ēn yazadān_dōstīh ud xwadāy_dōstīh xwadāydārīh xwadāyparistīh ud hammist ērīh ud hudēnīh ud weh_dōstīh dām_dōstīh ud abārīg ī padīrag ān ī abar