Select Section Type

1.0
andar māh wahman ī sāl šaš_sad wīst haft pas az sāl ī wīst ī ōy =ēw ī yazadgird šāhān šāh šahryārān
2.0
nāf ī ōy =ēw ī abarwēz husrawišāhān šāh ī ohrmazdān
3.0
frāz nazdist rōz ī day pad mihr ka wāzag/nāfag ī weh pad hanǰaman madār būd hēnd
4.0
pad pādixšāyīhā zanīh kird mard =ēw wāhmān nām wāhmān ī wāhmānān pus wāhmān rōstāg wāhmān deh ī wāhmān mānēd
5.0
kanīzag ēd wāhmān nām wāhmān ī wāhmānān pādixšāyīhā duxt ī ham wāhmān deh mānēd
6.0
u ēdōn mad ēstēd pad sālārīh ī wāhmān pid čiyōn ka zanīh ud duxtagānīh pad rāh ī stūrīh ēkānagīh kas padiš mad ēstēd
7.0
[MK_144b_ 141 ]
8.0
ēdōn wāhmān pad xwāstan ud dād az wāhmān pid hunsandīh ud hamdādestānīh ī ham wāhmān pad ahlawdād pādixšāyīhā zanīh kird
9.0
ud ham wāhmān wāhmān pid ham wāhmān rāy pad ahlawdād pādixšāyīhā zanīh pad se gōwišn ō wāhmān dād
ud ham wāhmān awiš padīrift ēdōn wāhmān ēn =iz padīrift zīndag_dranāy az zanīh ud ēkānagīh ud framān_burdārīh ud tarsagāh_warzīdārīh andar ham wāhmān az ērīh ud weh_dēnīh wardam
ud wāhmān ēn =iz guft
zīndag_dranāy pad zanīh grāmīg pad kadag_bānūgīh awestwār ud pad xwarišn wastarg nihuft ud paymōxt ud šōywarīh sālārīh tuwān_sāmānagīhā ud āwām_passazagīhā xūb pad āzarm dāram ud frazend ī aziš zāyēd pad pādixšāyīhā_frazendīh ī xwēš dāram
ud ka ēd xīr hamgōnag būd ham wāhmān ham wāhmān rāy pad windišn pādixšāyīhā kird
ud pas az kird ī ēn paymān ham wāhmān ī wāhmān ham wāhmān ī wāhmān ī rāy weh sahist
dōšīd 3000 drahm ī asēmēn ī šahrāwarišn u pad guharīg ī 3000 drahm ī asēmēn ī šahrāwarišn ī weh sahist
mar az hāmōyēn xwāstag ō dārišn ud xwēšīh mad ēstēd ī pad dādan pādixšāyīh būd
ud ān =iz ī az nūn frāz ō dārišn ud xwēšīh rasēd pad dādan pādixšāyīh ham pad bahr ēd bahr abaxt ō wāhmān ī wāhmān dād ham
ud ham wāhmān ī wahmānān rāy abar ham mādag pādixšā kird ham ēdōn harw ka wāhmān ayāb kas az wāhmān dādag rāy xwāstārīh kunēd abē_wihānagīhā awiš abēspāram ud padiš spōz ud wastārīh kunam
ud ham wāhmān ī wāhmān ēn mādag mādag pad guharīg ī ēn 3000 drahm pāyēnišnīh padīrift padiš hamdādestān būd
ud ham wāhmān ī wāhmān pid ǰādag_gōw awiš mad ēstēd ham wāhmān ī wāhmān pāyēnišnīh padīrift pad freh pahikārd
ud ham wāhmān ī wāhmān pad čē hamdar abārīg čiyōn paymān ī zanīh būd xwēškārīh būd pursīd xwāst ud wizōst ud abar mad ham
ud hamdādestānīh wāhmān ī wāhmān guft wāhmān ī wāhmān ōwōn ēn dib az guft ud gōwišn ī hamdādistānīh ī ham wāhmān ī wāhmān ud ham wāhmān ī wāhmān pid wāhmān ī wāhmān wābarīgānīh rāy pad gugāyīh ī ham wāhmān ī wāhmān ud wāhmān ī wāhmān ud wāhmān ī wāhmān
frazaft