Select Section Type

, pad nām ud ayārīh ī dādār ohrmazd ud wispān yazadān hamāg yazadān ī mēnōyān yazadān gētīyān
paččēn nāmag ī hērbed manuščihr ī ǰuwānǰamān ō wehān ī sīrgān kird pad andarg wizīrkird ī hērbed zādspram ī ǰuwān_ǰamān kird $
nām ī yazadān -tān dagr_zīwišnīhā druwist_rawišn_mehmānīhā ahlāyīh_waxšišn ud xrad_pānagīhā ruwān_frēstag xunak(?)_kārīhā brāzišnīg abrang andar farroxīh parwast abzōnīg ābādīh ud pad wisp dō_axwānīg abardar nēkīh spurr bahr ud meh burzišn dārānd
dānāgīhā druwistīhā ud dēnīg_wizārīhā nāmag ī -tān pad payg frēstīd framūd mad
u -m abāg -iz zarīgēnāg āgāhīh ī pad any , dar andar parwast ēstād pas -iz wuzurg mādagīh ud meh arzīh ī az ān ī ašmāh garōdmānīgīhā winnārdagīhā ud čihrīg xwarīg nāzišn ī -m ōh dānist ī drōdīg āgāhīh rāy az āgāhīh ī abar -tān awiš drōdōmandīh xūb winnārdagīh nāmčištīg rāmišn X padīrift
u -m pad ō yazadān spās hangārd
abar razmīg ī ēn gumēzišnīg axwān tis -iz xīrān ī gētī pad xrad ayārīh čand šāyēd X frārōn rāmišn dādīh sūd asazišnīg kirbag xwāst padīrift abzāyēnīd ōwōn sazēd čiyōn ān -iz ī abar , čihr ī dānāgān guft ēstēd az -iz rāyēnišn ī gumēzag xīrān ī āhōgēnīdag pad nērōg ī xrad sūd kirbag ōwōn wizīnēnd ud harrōbēnēnd ud hanǰēnd čiyōn sag xīr az āb wispgen zarr az xāk
u -m rāmišn čand az ham drōd āgāhīh rāy abzūd
nōg meh ārzōg ī abar paywastīhā madan ī az -iz nūn X frāz āgāhīh ī abar druwist_winnirdagīh drōdag_xīrīh ud kirbag frayistīhā ud abzōnīgīhā ud ruwān_kāmagīh ī ašmāh wuzurg dēn_menīdārīh hangārd kāmagtom ī -tān abzōn kirbagīh yazdān_wāspuhragānīh urwāzišnīhā -tān -im tabīgīhā ud ī ast rāy ud ud payrāst_huwīrīh wisp_farroxīh hamēyīhā
ka -tān wēnišn ǰārīhā ka handāzīhēd
xwēš dēn sūd ud ruwān urwāhm drōdōmandīh xūb_estišnīh čē -m andar ašmāh kām ud kunišn man āgāhēnīd framāyēd pad yazdān kām
ēnyā nibišt ī -tān mayān nāmag framūd frēstīd ēg -im nigerīd u -m aziš dōšox_tār zarīgenīh dōšox_kār pad sam škeftīhā ō dil menišn u -m garānīhā aboxšīhīd abar xwēš hammis ī pad rašnōmand tarāzūg a drōzišn passāxt andar zūr_spāhīh ī xwad ēč rāst nērōgīh ī hambedīg dād estam ō an astēn kōxšāgīh ī padīrag was ōz druz ōwōn wiyābāngar ud duš_dānāg ǰādūg_warz purr_frēb ān -iz ī čihrīg ahlāyīh dōšīdārtom ud ōstīgān rāstīh_kāmagtom dēnīg frārōn_ristagtom ud uskārišn_āgāhtom ud ruwān škeft_pahrēzišntom ud pad āsn_xradtom ud gōšōsrūd_xrad_wizīdagtom pad hamāgīhā rāstīh āhangīgtom ōwōn frēftan gumānēnīdan ast pad nēst nēst pad ast homānāg awiš nimūdan tuwān čiyōn ān -iz hangōšīdag ī andar dēn gōwēd ahlāyīh menēd pad ēd dārēd -m kerbag ēw kird ud drōzišn windēd wināh ō būn bawēd ō nasāyōmand āb zōhr frāz barēd ayāb abar pad nihuftag ud tārīk zōhr frāz barēd andar šab ud man pad ēn gumān ōy mow kām abāg ahlāyīh ham wimand čē frārāst šnāxt ud dānist estēd xwēš rāy ō tan drīst_rawišnīh ud ō gyān dagr_zīyišnīh pahrēzag frārāstīh paywastagīh ī hammis tan abzārān ud gyān abzārān ō ān ī padiš šnāyišn ī yazdān warzišn ī dēn_rawāgīh ud wābarīgānīh ī čāštag ī rāst dastwarān abzāyišn bawēd ud az -iz hamēšag_kārīhā nibēg_ārayišnīh ud hanǰamanīg_gōwišnīh ī abar abrang ī dēn ērang ī ǰud_pahikārišn paydāg čiyōn -iš abar ērang ī awēšān ān ī ō ān mānāg guft ī nūn xwad nibišt was bōzišn ārāst ēstēd ēn -iz āgāh ham ānōh pad ēč ēwēnag yōǰdahrgar ayābīhēd ēg -iš wazurg kār ī čiyōn yōǰdahrgarīh ī ast šustārīh ī dēnīg_nīrangīhā ō āsrōnīh pēšag abzār az dastwarān hilēnd šustārīh ī dēnīg_nīrangīhā andar pāyramīgān pad kardag nihād abārōn garān_bazagīhā čē mādagwar abzār ī ruwān_bōzišnīh pāšom nēkīh ī mardōmān yōǰdahrgarīh ī mardōmān guft yōǰdahrgarīh ī mardōmān pākīhā ēdōn pad ruwān pas az zāyišn ī pāšom ēw ka zād hēnd ā -šān tis ēw yōǰdahrīh ī pad ruwān weh ud anīy gyāg nimūd ēstēd yōǰdahrīh -iz ī pad ruwān pad yōǰdahrīh ī tan šāyēd xwēšēnīd čiyōn abar ān guft ēstēd yōǰdahrgarīh xwāst u guft abāyēd ēdōn pad ōy rist tan estād ham ud a xwāstār ham pad menišn a xwāstār ham pad gōwišn a xwāstār ham pad kunišn ī wizārīhēd rēmanīh rāy pad menišn gōwišn kunišn kerbag xwāstan tuwān xwāhēd ō man yōǰdahrīh -m šōyēd čiyōn -iš aziš paydāgīhēd ka ān tan yōǰdahr ka šōyēnd pad menišn gōwišn ud kunišn kerbag xwāst tuwān u ruwān yōǰdahrēnīd tuwān ēg pad -iz yōǰdahrīh ī ruwān a wizīrišnīg ast az ān ī tan yōǰdahrīh yōǰdahrēnīdārīh dēn ān hēnd ī āšnāg ī pad dēnīg nīrang ud ka ēn ēdōn hammis dēn_burdārān dēn_dastwarān mādayān ōy pad dēn mazdēsnān āgāhtar kerdārtar andar harwisp -mān wis ud zand ud deh wēš abērtar mard ī ahlaw ī gōwāg_uzwān ī rāst_guftār ī srūd_gāhān ī āgāh_nīrang ī frahaxt_kār ī husraw_xēm ī ruwān_dōst pad yōǰdahrgarīh winnārdan menīdan abzāyēnīdan abēr čimīg ōh -iz ka āwām ōwōn a sāzīg druz ōwōn was kōxšišn ud staft zōr_ārāstār ōwōn gōwišnīh ēw ī ka -iz hambāst menišn wehān pad winnārdan pattāyēnīdan ī ham frārōn pēšag tuxsēm ēg -iz nōg nōg az frayist šahrān ōwōn pad hanǰābišn estēd ī -mān padiš čimīgīhā garān bēš ud bīm ud yazdān ō amāh frayādišnīgīhā rasānd ud rasēnānd ārāstār ī ēd ud abārīg -iz dēnīg ristag pad yazdān nām ud xwābarīh ud purr_xwārīh ud aboxšišnīgīh meh tuwāngarīh ud tuwānīgīh
ēn -iz az ašmāh xwāyišnīg ham rāst_kāmīhā ud an īhā ī -tān ast pāzag abar nibišt nibēsam ōwōn hu_čašmīhā ud payrāstārīhā nigerīd framāyēd čiyōn gōhrān ēwēnag čē abāg man ham sahišn hēd ham passazagtom abāz āgāhēnīdan framāyēd padiš ōstīgān_menišnīgtar bawam ud agar ast ī -tān anīy ēwēnag sahēd abāg čim_bōzišn ī -tān sahēd ōwōn abāz nimūdan framāyēd čiyōn hamhāg ī āhōg abaz_guftār ud abāz nimūdār rāy guft ēstēd čē was ast čim rāy -itān niyābag hu_čašmīhā nigerišnīh ī abar nibēsišn fradom ēd man abārīg -iz mowān dibīrīh pēšag ōy frahang ēw wāspuhragān_kārīhā pardaxt ī az ān ī frēzwānīgtar xwēš kārīh ēg -iš awestādīh paristagīh ī padiš framāyišn ān -iz rāy dānāgān rāst_xwāyišnān abar nibēsišn mowān mādayān tan ī dādestān barēnd ud čābukīh ī ēwāz passāzišn ī dibīrīh aziš kam framāyēnd didīgar ēn andar ēn sezdēn āwām wišēg ān dardagīh ud was abāmīh az -iz pidarān awiš mānd az hamahlān šahr uzwāyīg ud was ziyān mad estēd ī pad a radīg darmān_barīh dādīg čārag_garīh purr_ranǰ pad -iz dēn_burdār gētīyīg_rāyēnišnīgtar āmār az hamēstārān garān bīm purr_ranǰīh ō passāzišn ī abē bahr a niyābag sidīgar ēn dānāg ī mēnōy_nigerišn ī dēn dastwar ī āgāh_dādestān ka -iz xwad andar gētīy xūb_xīr abē bīm ud wābarīgān ēg -iz az -iš aboxšayišn andīhā dil_zinǰagīh pad āzārišn bēšišn ī ō weh_dahišnān paywast ēstēd ud was ēwēnag pēš wēnīhā āgāhīh ī abar gētīyīg mēnōyīg anāgīh rāy hamēšag and andar sōhišn andar menišn čand -iš dil ō čābuk_wāzagīh ud saxwan_passāzišnīh pardazēd ud čiyōn andar dēn pad pursišn gōwēd andar ox ī astōmand tēztar waxrīhēd pāsoxīhēd gušn ī wēnāg_xīr zarduxšt abar harw ān ī mad ēstēd ān -iz rasēd ān -iz ī wattar wōyγ wēnēd čiyōn ān -iz ī andar anīz frāz_wābarīgānīh čiyōn ēn dānēd az ēn nēkīh čē nēkīh ud anāgīh -iz dānēd hu_fraward hu_dēnan pēšōbāy farroxzādān nibišt hād az xwēš kardag gyān weh šnāsēd u meh handēmān ō čēh_widarg payrāstag ud ārzōg ī gētīy kam_niwāzišn bawēd čahārom ēn man wāspuhragānīhātar abar xīr ī pēšag a wizīrišnīg was kārīh ōwōn ī ān -iz ī hu_fraward ud meh_frazānag hu_denān pēšōbāy ǰuwān_ǰam šābuhrān abāg čand pus ham dūdag nāfag mowīmard hamēw rāyēnīd ān -im ēwtāgīhā ud kam_ayārīhā pad rayēnīdārīh andar bun_kamīh ī artēštārān wasīh ī hamēstārān zūd zūd_rasišnīh ī petyārag čārag_ xwastārīh ī pad abāz dāštan wizend ud aweštāb ud a dādīhā_dārišnīh ī ātaxšān mazdēsnān rāy -im hamēšag_ranǰagīh ōwōn ī -m az ham dar frayist hangām guft tōš -iz ud čēh_menišnīh wasīhā hilēd ō ōwōn čēhagōmand nibēsišn nigerišn ī wigrād_ōšīhā ud āsān_menišnīhā padiš andar abāyēd -m ō xwārēntar nibēsišn pardazišn andak wisānīg u -m nāmčišt andar ēn widarg ka nāmag ī ašmāh mad ud hangām ī rōzīg_dahišnīh ī ō paristišngarān ī hamēw pērōzgar ātaxš ud man šud abāyist ī ō sīrāb ud čand čārag_garīh ī frēzwānīg rāy kār wēš pardazišn kam būd panǰom ēn agar -iz az -im hamāg kārān winnārdan rastag ud harw rāyēnišn xwēš kām ud sam pardaxtag menišn āsādag ud dil āsādag menišn urwāhmen būd ēg -iz -im az xwānd ī and nibišt and nōg bēš ud čēhag ō dil ud menišn paywast ī -m ōš xrad az wimandīg passāzišnīh saxwanān wizūdag māndag būd šašom ēn ān -iz ī wigrād_ōštar mard ka az nibēsišn ī kišwar frazānag ēw ī rāst_kām ōwōn škeft ud pas wēnēd ī az ham škeftīh pafšīrišn abzūdan ud wattarīh rasīdan gumān rāy andar saxwanān zōrīh kam_frayādīh būd gumān haftom ēn agar ān šaš ī -m nibišt ēč ēg -iz ašmāh wizīdag weh_gōhrīh ud stūdag hu_xradīh ud passandīdag bowandag_menišnīh burzīdag wehān frāy ud ōstīgān was dōšāramīh ōwōn ī pad čē rāstīhā rāst_sahišnīhā nibēsam hu_čašmīhā rāst_wizīngarīhā nigērīdan dōstwārīhā payrāst kerdan ud wirāstārīh tuxšīd frārāst saham
u -m wistāxwīh ī abar nibēsišnīh ī andar ōwōn a pardazišnīh mādayān az ham čim ud ašmāh -tān yazdān pāsbānēnānd šōyišn ī pad baršnūm az kardag hilēd čiyōn pēšēnīgān guft ēstēd ka az kār hilīhēd harw āb ātaxš urwar ud mard ī ašō gōspand ud harwisp dām ī ohrmazd bēšīd ud kāst ud nišēbēnīd bawēd čiyōn gōwīhēd pad dēn ōy tan ī rist nasuš abar dwārīd estēd čē a hunsandīhā spitāmān zarduxšt ān abar rist ā ān xwaršēd abar tābēd ōwōn a hunsandīhā ān māh ēdōn a hunsandīhā awēsān stārag šnāyēnēd spitāmān zarduxšt ān mard ī yōǰdahr ka ān abar rist ā frāz aziš nasuš kird rēman būd ēstēd šnāyēnēd ātaxš šnāyēnēd āb šnāyēnēd zamīg šnāyēnēd gōspand šnāyēnēd urwar ud šnāyēnēd nar ī ahlaw šnāyēnēd nāyrīg ī ašō harw čiyōn -iš abestāg ka yōǰdahrgar bawēd hamāg yazdān az gētīyīg bēšīd a hušnūd bawēnd ud yōǰdahrgarān ī dēnīg ī dānāg kār ī yōǰdahrgarīh čiyōn -išān az pōryōtkēšān pad kardag awiš mad nūn -iz abāz dāštan u wizūdan frārōn dād kerbag wardēnīdan waštag ī drīst frārōn dād kerbag padīrift kār az -iš kardan abēr dānāgīhā ud drīst_xradīhā handēšīdan u -tān padiš abartarīhā stāyišn burzišn ud spās ud āfrīn xwēšīg čē guft ēstēd pad hamāg kār ī dādestān kardan ud dāštan ī pōryōtkēšān az harw tis ēw meh_mādagwartar ud harw ān raft ud kardag az awēšān andar mad estēnd pad rāst dastwarīh pōryōtkēšān āšnāg būd hēnd anīy_ēwēnagīh ī tāštīg dānišnīhā ud rōšn bōzišnīhā pad paydāgīh az dēn ud čāštag ī dastwarān āwarīhēd ēg -iš wardēnīdan dastwarīhā ud ōy mowīmard wizīr ī pānzdah pad nām nibēsīhēd čiyōn _agīh ud a passaxtagīh ī ham nibēsišn ham gōnagīh ī abāg dēn čē pēš xōg būd rāy pad ōy wizīrīh ī abē gumān ham u andar -iz nibišt paydāgēnīd ud wizīrēnīd ǰār ēw yōǰdahrgar rasēd ī āgāh_nīrang ōwōn šōyēd čiyōn pad dēn paydāg guft ēstēd ōwōn šust tis ōwōn saham rāy az ān čiyōn yōǰdahrgar ī xūb šustār nūn -iz ast ān ī azēr nibišt rōšn frārāst -iz wizīrēnīd pad ān kam_bōzišnīh ī andar ān nibištag paydāg ud wābar gōwišn čē agar ōh -iz ōy pad abartarīhā ud āgāh_dēnīh frazānag_dānišnīh frazānag_dānišnīh rāst_dastwarīh meh_pōryōtkēšīh stūdag paydāg az hammis nūnēnīgān dastwarān frāzīg tāyag būd ēg -iz abāg mowīmardān āwām_frazānagān ohrmazd mowbedān ī pēš būd hēnd hāwand ud ka -iz hamāg abestāg zand warm wābartom āgāh_mānsr zarduxštrōtom mow ēw pad ohrmazd ud ohrmazd_mowbedīh aγrīy saxwan_wirāy hu_dēn kay ēw pad mādayān dahībedīh mad estād ēg -išān pad dād kardag wardēnīdan ayāb ǰud az uskār ud ham dranǰišnīh ud ham dādestānīh ī mowān ī dēn_sarān ud sālārān ham dādestānīh ī čašmag wehān xwad sahišnīhā padīrišnīg uspurrīg wābar gōwišn ān ī ast būd bawēd ī -šān pad anōšag_saxwanīh rāst_pahikārišnīh bowandag_zōrīg uskārišnīh abāg mehān menišn uskārd estēd az -iz čāštag ī rāst dastwarān pad wēš gugāhīh bōzišn ī ēwarīg ō hanǰamanīgān ī dād šahr nimūd frayist mowīmardān dādestān_šnāsān ī kustag kustag padiš xwastūgēnīdan āwištag ī ham šahr andar harw čahār pāygōs abar kird az -iš hangōšīdag paydāg az -iz ān ī anōšag_ruwān weh_šābuhr ī mowbedān mowbed ud anīz ohrmazd mowbedān guft čāštag ī u -šān pas -iz kardag padiš wardēnīdan gōwišn ī anīy dastwar padiš āgārēnīdan ān ī -šān pad ēwarīh padīrift az gōwišn ī abārīg dastwarān pad wābartar dāštan ud kardag ī anīy ēwēnag_gōwišnān wardēnīdan dādīg sahist ōwōn būd čiyōn ān ī weh_šābuhr pad hanǰaman ī anōšag_ruwān husrōy ī šahān šah ī kawādān 21 ān bazišnīhā ōwōn nimūd ī mowān padiš ēstād hēnd u -šān nibišt āwišt ōwōn mowān padiš ham dādestān būd čiyōn wizīrēnīd u -šān pas ān and wizīr ī ōy ōwōn nimūd mowān padiš ham dādestān būd hēnd pad mādagwarīh ēwar_pāyagīh ud andar kardag ī ōstīgān dāštan abārīg ī guft ōwōn dārēd čiyōn abārīg gōwišn ī ēk ēk az awēšān dastwarān uskārišnīg čāštan
ān nibištag ī -tān mayān nibištag ī nāmag āyēd drust_bōzišnīh ēw andar nēst ī padiš ān ī frārōn_dārišnīhā kardag wardēnīdan sazēd čē agar ōh -iz ān ī az gōwišn ī mēdyōmāh ud abarg ud sōšāns nibišt estēd ǰud ǰud gōwišn čāštag ī ham dastwarān ast ēg -iz passāzišn_paydāgīh ī aziš ōwōn čiyōn ān ī pad frāz_sāzišnīh parwastag u paydāg sahist pargast ōy mow gām az rāstīh čaft ayāb -iš menišn ō kāmag_wizīrīh rawēd ayāb -iš āgāhīhā ān ēwēnag ī nibišt ī čiyōn -iš pad ox wurrōyist nigēz ī dēn čāštag ī dastwarān ast rasišn ī