Select Section Type

1.0
ǰadag ī nēk bawād ān ī weh pad tan ruwān ud xwāstag
2.0
ēdōn bawād
3.0
man wuzurg_mihr ī bōxtagān wyw’npt šabestān šahr ī ōstīgān_husrōy darīg_bed ēn ayādgār pad ayārīh ud nērōg ī yazadān ud abārīg harw mēnōy weh hammōg ī az framān_dād husrawišāhān šāh frahang weh būdan šāyistan awēšān pad padīriftārīh ī az abargarān hubrēhēnišnīhā ud arzānīgīhā abar brēhēnīd ēstād rāy kird ud pad ganǰ ī šāhīgān nihād
4.0
čiyōn xīr ī gētī hamāg sazišnīgīh ud wišōbišnīgīh ud wardišnīgīh ōy =iz yazadān abāyēd u dāšn padiš dahēd tan tuxšišn =iz aranǰīhā awiš frayādēd stabr xīr handōzēd ud ō mahist kār ud pādixšāyīh rasēd abardomīhā gīrēd ud wuzurgtom nām xwāhēd ud nāmīgīhātom kār_abrōzišnīh mān ud mēhan kunēd u drāz zīndagīh abzāyišn ī frazend ud paywand wuzurg_ummēdīh ud nēk_ǰahišnīhā pad kār ud pad dādestān ud sūd ī mardōmān ud pāyišn ī nām ī kār pādixšāyīh ud abārīg =iz hamāg farroxīh andar gētī ēk ō did gugāh ud hamdādestān
5.0
pad ōstīgānīh ān and tis dūr_mēnīdārtom
6.0
ud ka dagrtom andar drahnāy ī sad sāl tan ō frazām ud pādixšāyīh ō nēstīh
7.0
ud andar drahnāy čahār_sad sāl dūdag ō wišōbišn nām ō frāmōšīh ud huayādīh
8.0
ud mān ud mēhan ō awērānīh ud ālūdagīh
9.0
ud nāf ud paywand ō frōd_tarīh
ud ’phšyh ud tuxšišn ō abēbarīh ud ranǰ
ud bār ō tuhīgīh
ud padixšāyīh ud āwām_xwadāyān xīr ō ōy mānēd zamān_farroxīh andar ān ēw brēhēnīd ēstēd
ud tis fraškirdīh pattāyēd ud wišōbēd
ēwāz ī ahlāyīh ud nām ī fraškirdīg ud kunišn ī frārōn pad ēč kas appurdan tuwān
nūn man čiyōn =am kāmag tuxšišn ī pad ahlayīh warzīdan ud pahrēz az wināh kirdan ēdōn ān andar ǰast ēstēd
az kunišn_framāyān ī āwām_xwadāyān ud dušpādixšāyīh padiš ačārag ham ēnyā az wināh nigerišnīg pad kām
čand =am dānišn pahrēxt ēstēd pad hastīh ī yazadān ud nēstīh ī dēwān ud dēn ud ruwān ud wahišt ud dušox ud āmār ī sidōš ud ristāxēz ud tan ī pasēn abēgumān ham
u =m ahlāyīh ud xwārīh az tan ud gyān ud ruwān
ud harw man nēkīh ī gētī ud mēnōy kāmagtar
u =m nām =iz gētī rāy wāzag ēw čand abar ēn ayādgār nibišt
mardōm kadār farroxtar
ān ī awināhtar
awināhtar
ān pad dād ī yazadān rāsttar ēstēd ud az dād ī dēwān wēš pahrēzēd
kadār dād ī yazadān ud kadār dād ī dēwān
dād ī yazadān wehīh ud dād ī dēwān wattarīh
čē wehīh ud čē wattarīh
wehīh humat ud hūxt ud huwaršt ud wattarīh dušmat ud dušhūxt ud dušxwaršt
čē humat ud hūxt ud huwaršt ud čē dušmat ud dušhūxt ud dušxwaršt
ERROR
humat paymān_menišnīh ud hūxt rāstīh ud huwaršt rādīh
dušmat freh_būd_menišnīh ud dušhūxt drōzanīh ud dušxwaršt penīh
čē paymān_menišnīh čē rādīh ud čē rāstīh čē freh_būd_menišnīh čē penīh čē drōzanīh
paymān_menišnīh ēd frasāwandīh ī xīr ī gētī wēnēd kāmag abar ān tis barēd rāy tan ō puhl ud ruwān ō dušox rasēd
rādīh ēd bahr ī tan az tan bahr ī ruwān az ruwān abāz gīrēd
rāstīh ēd ō ruwān ī xwēš rāst ud afrēftāragīhā rawēd
freh_būd menišnīh ēd gētī pad mehmānīh ud mēnōy pad must_gar dārēd ud kāmag abar ān tis barēd frazām wišōbišn ī tan puhl ud pādifrāh ī ruwān aziš bēd
penīh ēd bahr ī tan az tan bahr ī ruwān az ruwān abāz dārēd
drōzanīh ēd tan pad kāmag ruwān pad frēb dārēd
ERROR
pad wehīh bōwandagtar
ān ī dānāgtar
ERROR
ud dānāgtar
ān frazām ī tan dānēd hamēmal ruwān šnāsēd xwēš tan az hamēmāl ī ruwān pādan ud abēbīm dāštan abērtar dānēd
čē frazām ī tan kadām ān hamēmāl dānāgān padiš abērtar tuwān šnāxtan
frazām ī tan wišōbišn ī kerb ud hamēmāl ī ruwān ēn and [MK f
111a ends] druz ī gannāg mēnōy pad frēftan ud wiyābān kirdan ī mardōmān rāy pad hamēstārīh ī pad mardōmān frāz dād
kadār ud čand ān druz
āz ud niyāz ud hešm ud arešk ud nang ud waran ud kēn ud būšāsp ud druz ī ahlomōγīh ud spazgīh
az ēn and druz kadār stahmagtar
āz ahunsandtar ačāragtar
niyāz bēšēnīdārtar ud bēšōmandtar
ud hešm dušpādixšātar ud anespāstar
arešk anāg_kāmagtar ud wad_ummēdtar
ud nang kōxšīdārtar
ud waran xwad_dōšagtar ud wišuftārtar
ERROR
ud kēn sahmgentar ud anabaxšāyišnīgtar
ERROR
būšāsp aǰgahāntar ud frāmōšēntar
ud druz ī ahlomōγīh nihuftārtar ud frēftārtar
ud spazgīh anespāstar
ēn =iz paydāg gannāg mēnōy pad dāmān ī ohrmazd tis =ēw =iz ēn garāntar kird ka kirbag mizd ud wināh pādifrāh pad menišn ī mardōmān pad frazām kār nihuft
dādār ohrmazd pad abāz dāštan ī ān and druz ayārīh ī mardōm rāy čand tis ī nigāhdār ī mēnōy dād
āsn_xrad ud gōšōsrūd_xrad ud xēm ud ummēd ud hunsandīh ud dēn ud hampursagīh dānāg
xwēškārīh ī ēn ēk ēk mēnōy čē
xwēškārīh ī āsn_xrad
tan az bīm_kunišnīh wināh_nigerišnīg ud ranǰ_abē_barīh pādan
ud frasāwandīh ī xīr gētī frazām tan pad daxšag dāštan
ud az xīr fraškirdīg ī xwēš kāhistan
ud pad ān wadgarīh ī xwēš abzūdan
xwēškārīh ī gōšōsrūd xrad
pand ud ristag ī frārōn šnāxtan ud padiš ēstādan
tis ī pēš widerēd nigerīdan ud ān ī pas az =iš āgāh būdan
tis ī būdan šāyēd wurrawistan
ud kār ī frazāmēnīdan šāyēd andar griftan
xwēškārīh ī xēm
tan az xōg ī wad ud ārzūg ud waran pādan ud †padiš kirdan
xēm ud xōg ī nēk wirāstan ud pad daxšag dāštan
xwēškārīh ī ummēd
bahr ī kunišn ō tan paywastan tan ō ranǰ ud kār ī frārōn rāyēnīdan
xwēškārīh ī hunsandīh tan az freh_būd_xwāyišnīh pādan ud ranǰ az ahunsandīh
ud bīm az freh_būdīh pad daxšag dāštan
ud ān tis ī rāy abdom abestān awiš bawēd pad tis =iz tis rāy dādan
tis ī uzīd ēstēd rāy ud ’k ī ān ī ǰuttar kirdan šāyēd rāy ranǰ ud bēš burdan
xwēškārīh ī dēn tan az wināh puhl ud kirbag mizd āgāhēnīdan
ud pand ud ristag ī yazadān az ān ī dewān ǰudāg dāštan
xwēškārīh ī hampursagīh ī dānāg tan az waran ud xwad_dōšagīh pādan
ēdōn rāyēnīdan pad anāgīh ī šāyēd madan kunišn ī xwēš āhōg bawēd
az ēn and mēnōy pad tan ī mardōmān ōzōmandtar
ERROR
xrad wēnāgtar ud menišn ayāftagtar ud ōš_[92]_dāštārtar
ud xēm huškōhtar ud xōg wirāstārtar
ud hunsandīh awestwārtar
ud ummēd bārestāntar ox abēzagtar ud bōy āgāhtar ud frawahr ranǰwartar
pad mardōmān hunar ī čē weh
dānāgīh ud xrad
ēd kadār weh
ān tan abēbīmīhātar ud awināhīhātar ud aranǰagīhātar dānēd rāyēnīdan
pad mardōmān xrad weh ayāb ǰahišn
xrad šnāxtārīh ī kār ud ǰahišn passandišn ī kār
gōhr kadār weh
ēr_menišnīh ud čarb_ēwāzīh
xōg ī čē weh
†weh_ īh ud āštīh_xwāhīh
dād ī čē weh
wehīh
kāmag ī kadār frārōntar
awināhīh
kirbag kadār weh
ERROR
hunsand_xīrīh
kirdār čē weh
dēn_ōšmārišnīh
frahang ī kadār weh
ān āwām padiš rāyēnīdan ud ruwān padiš bōxtan abērtar dānēd
āzarm kadār weh
weh_dōstīh ud huškōhīh
nām čē meh
xwēškārīh
hamēmāl kadām stambagtar
kunišn wad
ERROR
pad mardōmān frahang weh ayāb gōhr xrad
abzāyišn ī tan az frahang ud xēm mehmānīh
pad gōhr xrad winnārišn ī tan ud xēm pānag ī tan ud gyān
xēm ud xōg ud xrad ud abārīg =iz hamāg hunar andar tan ī mardōmān čiyōn kam_petyāragtar ud abēzyāntar
ERROR
xrad ka tar_mēnīdārīh nēst
ud hunar ka tar_menišnīh nēst
wīrōmandīh ka ahlomōγīh nēst
†weh_ īh ka kēnwarīh nēst
hunsandīh ka xwurdag_nigerišnīh nēst
weh_xēmīh ka penīh nēst
nēk husāzagīh ka wišuftārīh nēst
rāstīh ka dušbarišnīh nēst
ummēd ka aǰgahānīh nēst
rādīh ka wanīgarīh nēst
huškōhīh ka ahunsandīh nēst
tan_pānagīh ka bēšōmandīh nēst
ēr_menišnīh ka frēftārīh nēst
tarsāgāhīh ka wastārīh nēst
weh_dōstīh ka ǰehg_kārīh nēst
ēkānagīh ka abāzīh nēst
xwēškārīh ka sustīh nēst
tuxšāgīh ka areškenīh nēst
ERROR
dānāgīh ka pačībāyīh nēst
ERROR
tis ī ō mardōmān rasēd pad baxt bawēd ayāb pad kunišn
baxt ud kunišn āgenēn ōwōn homānāg hēnd čiyōn tan ud gyān
čē tan ǰud az gyān kālbōd ast ī akār ud gyān ǰud az tan wād =ēw ast ī agriftār ud ka āgenēn gumēxt ēstēd ōzōmand ud wuzurg sūdōmand
čē baxt ud čē kunišn
baxt =iz čim ud kunišn wihānag tis ī ō mardōmān rasēd
xīr ī gētī ō čē homānāg
ō tis ī pad būšāsp dīd ka nēk ka =iz wad ud ka az būšāsp bawēnd tis =iz tis ānōh nēst
andar gētī burzišnīgtar
dahībed ī amāwand ud pērōzgar ī kirbag_kām
ud mustōmandtar
škōh ī dušpadēx ī druwand
ERROR
dušfarroxtar
dēn_āgāh ī druwand
abēniyāztar
ān ī hunsandtar
hunsand_xīrtar
ān ī huškōhtar
ERROR
huškōhtar
ān awēnišn ī mardōmān wattar sahēd niyāzōmandīh
ummēdwārtar
tuxšāg_mard ī ǰahišn_ayār
čē tuxšāgīh ud čē ǰahišn_ayārīh
tuxšāgīh ān pēšag ī frārōnīh kunēd ud kār =iz ī pāymār bawēd awināhīhā ud aranǰagīhā padis tuxšēd
ǰahišn_ayārīh nām ī nēk ud hufrazāmīh kār
pādixšāytar
spihr ī gēhān_baxtār
rāsttar
zamān ī brīn
abdtar
ān zamān abērtar mad ēstēd
wizīdārtar
ERROR
dānāg ī was_uzmāyišn
pad_rāmišntar
ān az bīm ud astānag garān bōxtēd
passandišnīgtar
ān waran azēr ī nang ud hešm azēr burdīh ud arešk azēr husrawīh ud āz azēr hunsandīh ud zanišn azēr dādestān abērtar darēd
husrawtar
ān nēkīh pad mardōmān kirdan pad_dādtar dārēd
ERROR
nāmīgtar
ān ī šahīgtar ud abarwēztar
abarwēztar
ān ǰahišn pad kār ud dādestān nēktar
šnāyēnīdārtar
frazend ī šāyendag ud nāyrīg ī šōy_kām
bārestāntar
niyāzōmand ī ačārag ud anāz anespāsīh rāy tuxšišn pad sūdōmandīhā ummēd ī wuzurg rāy tuxšēd
ahunsandtar
kēnwar ī āzārdag ī tuwānīg
bēš_madārtar
šōy sahmgen ī dušbarān frazend ranǰwartar
sahmgentar
pādixšāy ī nāzuk ī zadār
bēšōmandtar
šāyendag ka ō ašāyendagīh rasēd
ud pādyāwand ka ō apādyāwandīh rasēd
ummēdwār ka ō anummēdīh rasēd
ud xwad_dōšag ka ō frazām ī kār mad bawēd
dardōmandtar
tuwānīg ī nēst_frazend ud dānāg šāyendag frazend ī ašāyendag ranǰwartar bawēd
ERROR
xastōmandtar
šāyendag ka ašāyendag padiš abarwēz
dānāg ka dušāgāh padiš abar framādār
weh ka wad padiš pādixšāy
aboxšāyišnīgtar
awištāftag ī anummēd ī awināh
pašēmāntar
xwad_dōšag ka ō frazām ī kār mad
ruwān_šnās ī druwand waranīg ī afsārd ud anāz_kē anespāsān rāy tuxšišn ī pad sūdomandīhā kunēd
āwēnišnīgtar
ān andar ōy nēkīh aziš windēd anespās bawēd
dusrawtar
ān anāgīh pad mardōmān kirdan pad_dādtar dārēd
mardōmān andar gētī čē abāyišnīgtar sahēd
ōy tan drust kāmag_hanǰāmīh
ud ka tan wēmār bawēd drustīh ī tan
ud ka tan anummēdīh bawēd bōxtagīh ī ruwān
mardōmān ō čē kāmagtar hēnd
ō kāmag_xwāhīh ud abēniyāzīh
ERROR
čē kāmag_xwāhīh ud abēniyāzīh
kāmag_xwāhīh harw čē ārzūg abar bawēd ayāftan
ud abēniyāzīh ān ī andar abāyēd
ERROR
mardōm ō čē tišnagtar hēnd
ERROR
ōy ummēd ī nēk awiš dārēnd
mardōmān andar gētī az čē wēš abāyēd handēšīdan
az āwām ī wad ud kunišn ī abārōn ud dōst ī frēftār ud pādixšā ī druwand anāmurzīd
ud pad čē wistāxtar abāyēd būdan
pad āwām ī nēk ud kunišn ī frārōn ud dōst ī afrēftār ud hamdēn ud sālār ī abaxšāyišnīg ud dādestānīh
āwām kadār weh
ān čērīh ud pādixšāyīh ī wattarān kam awiš mad ēstēd
dēn kadār weh
ān yazadīh ī yazadān dēwīh ī dēwān kirbag mizd wināh puhl aziš paydāgtar
ud rāh ud ristag ī frārōntar kirbag pad_dādtar ǰast ēstēd
xwadāy ud sālār kadām weh
ān ī mardōm dōsttar ud āwām wizīdārtar
u =šān nēkīh pad mardōmān kirdan pad_dādtar
ERROR
ud dōst kadām weh
ERROR
ān ī mad_frayādtar andar škeftīh ayārtar
dōst wēš
ōy ī ēr_menišntar ud bārestāntar ud čarb_āwāztar
dušmen wēš
abar_menišnān ud abar_tanān ud xwurdag_nigerišnān ud društ_āwāzān
dōst ī fraškerdīg kadār
kunišn ī frārōn
dušmēn fraškerdīg kadār
kunišn ī wad
čē ān ī fraškerdīg pattāyēd ud wišōbēd
hambār ī kirbag
čē nēktar
hamīh ī abāg wehān
čē sūdōmandtar
nišastan abāg dānāgan
čē ōstīgāntar
uzwān ī rāst_gōwišnān
čē xwaštar
abēbīmīh
ERROR
ud čē abēbīmīhātar
āwām ī nēk ud xwēškārīh
čē farroxīhātar
abēwināhīh ud hufrazāmīh
ud čē āsānīhātar
abēwināhīh ud hunsand_xīrīh
čē arzōmandtar
dōšāram abāg dānāg ud wehān
čē rōšntar
kunišn ī dānāgān
ERROR
ud čē frāxtar
dast ī rādān
ud čē tangtar
dast ī penān
ud čē wābarīgāntar
ēwēn ī yazadān
ud čē čimīgīhātar
pāddāšn ī kerbakkarān
ud čē abēčimīhātar
ERROR
pāddāšn ī bazakkarān
ud čē paymānīgīhātar
kāmag hunsand_xīrān
čē hubōytar
husrawīh
ud čē garāmīgtar
padīrišn ī az xwadāyān ud sālārān
ud nāzišn ī az hamahlān ud dōstān
čē wattar
čašm ī āzwaran
ud čē abēbartar
dahišn ī ō anespāsān ud paywandišn ī abāg wattarān
čē tuhīgtar
dast ī penān
čē ranǰagīhātar
paristišn ī pādixšāyān dušwīr
ud čē tēztar
menišn ī waranīgān
čē dušxwārtar
būdan ī abāg wattarān
čē nāzuktar
menišn pādixšāyān
ERROR
čē bīmgentar
āzārišn ī pādixšāyān anāmurzīd
čē škefttar
dānāg ī wad_ǰahišn
ERROR
čē abdtar
dušāgāh ī huǰahišn
čē garāntar
menišn ī mihrōdruzan
čē astānagōmandtar
hamīh abāg wattarān ud dušāgāhān
tis ī pad mardōmān frārōn
čē wattar
anāstawānīh ud wiyābān_menišnīh
čē čarbtar
rādīh ī wehān
čē ān ī azabar harw tis
wizīr ī yazadān
ERROR
anōšag ruwān bawād wuzurg_mihr ī bōxtagān ud awēšān kayān ud yalān ud wīrān gyān_abespārīh ī dēn ī māzdēsnān kird hēnd
gāh pad asar rōšn bawād
ēdōn bawād
ēdōntar bawād
frazaft pad drōd