Select Section Type

1.0
pad nām ī dādār ī weh abzōnīg
2.0
pad nām ud nērōg ud ayārīh ī dādār ohrmazd ǰadag ī nēk
3.0
šahrestānīhā ī andar zamīg ī ērān_šahr kird ēstēd ǰud ǰud būm kadām sar_xwadāy kird pad gōkān abar ēn ayādgār nibišt ēstēd
4.0
pad kust ī xwarāsān samarkand šahrestān kay_us ī kawādān bun fragand siyāwaxš ī kay_usān frazāmēnīd
5.0
kay_husrō ī siyāwaxšān ānōh zād u warzāwand ātaxš wahrām ānōh nišāst
6.0
pas zardušt dēn āwurd az framān ī wištāsp_šā hazār ud dō_sad pargard pad dēn_dibīrīh pad taxtagīhā ī zarrēn kand ud nibišt ud pad ganǰ ī ān ātaxš nihād
7.0
ud pas gizistag skandar sōxt ud andar ō drayāb abgand
8.0
sugd ī haft āšyān u haft āšyānīh ēd haft āšyān andar būd ēk ān ī ǰam ud ēk ān ī azdahāg ud ēk ān ī frēdōn ud ēk ān ī manūčihr ud ēk ān ī kay_us ud ēk ān ī kay_husrō ud ēk ān ī luhrāsp ud ēk ān ī wištāsp_šā
9.0
pas gizistag frāsiyāg ī tūr harw ēk nišēmag ī šāhān uzdes_zār =ēw bašn padiš kdrd
andar baxl ī bāmīg šahrestān ī nawāzag spandyād ī wištāspān kird
u warzāwand ātaxš wahrām ānōh nišāst u nēzag ī xwēš ānōh zad u ō yabbū_xāgān ud sinǰēbīk_xāgān ud čōl xāgān ud wuzurg_xān ud gōhram ud tuzāb ud arzāsp ī xyōnān_šā paygām frēstīd nēzag ī man nigerēd harw pad wēzišn ī ēn nēzag nigerēd čē andar ō ērān_šahr dwārēd
šahrestān ī xwārazm narsēh ī yahūdagān kird
šahrestān ī marw_rōd wahrām ī yazadagirdān kird
šahrestān ī marw ud sahrestān ī harē gizistag skandar ī harōmīg kird
šahrestān ī pōšang šāpuhr ī ardašīrān kird u pad posang puhl_wuzurg =ēw kird
šahrestān ī tūs tūs ī nōdarān [kard ī] nōh_sad sāl spāhbed būd
pas az tūs spāhbedīh ō zarēr ud az zarēr ō bastwar ud az bastwar ō karazm mad
šahrestān ī nēw_šāpuhr šāpuhr ī ardašīrān kird pad ān gāh ka pāhlēzag ī tūr ōzad u pad ham gyāg šahrestān =ēw framūd kirdan
šahrestān ī kāyēn kay_luhrāsp ī wištāsp pid kird
andar gurgān šahrestān ī dahestān xwānēnd narsēh ī aškānān kird
šahrestān ī kūmis ud panǰ burg azdahāg pad šabestān kird mānišn ī pārsīgān ānōh būd pad page 223 xwadāyīh yazadgird ī šāpuhrān kird andar tāzišn ī čōl nērōg =ēw pāhr ān ālag
šahrestān ī panǰ_husrō šād_husrō must_ābād_husrō ud wisp_šād_husrō ud hubōy_husrō šād_farrox_husrō kawādān kay_husrō kird ud nām nihād
u frasp =ēw ēw sad ud haštād frasang drahnāy ud wīst ud panǰ šāh_ārešn bālā ēw sad ud haštād dar kōšk ud dastgird andar framūd kirdan
pad kustī xwarwarān šahrestān ī tīsifōn az framān ī tūs warāzag ī gēwagān kird
šahrestān ī nasībīn warāzag ī gēwagān kird
šahrestān ī ōrhāy narsēh ī aškānān kird
šahrestān ī bābēl pad xwadāyīh ī ǰam kird u tīr abāxtar ānōh bast pad mārīg ī haft ud dwāzdah axtarān ud abāxtarān ud haštom bārag pad ǰādūgīh ō mihr azērīg nimūd
šahrestān ī hērat šāpuhr ī ardašīrān kird u mihr_zād ī hērat marz_bān pad war ī tāzīgān gumārd
šahrestān ī hamadān yazadgird ī šāpuhrān kird =šān yazadgird ī dabar xwānēnd
andar māh ud kust ī nihāwand ud war ī wahrām_āwand šahrestān =ēw wahrām ī yazadgirdān kird =šān wahrām gōr xwānd
wīst =ēw šahrestān ī andar padišxwārgar kird ēstēd čē ēg =iš az framān ī armāyīl awēšān kōfyārān kird =šān az azdahāg kōf pad šahryārīh windād ēstād
kōfyār haft hēnd pad dumbāwand wisēmagān ud āhagān ud wispūr ud sōbārān ud musragān ud barōzān ud marinzān
ēn ān būd =šān az azdahāg kōf pad šahryārīh windād ēstād
šahrestān mūsel pērōz šāpuhrān kird
nōh šahrestān andar zamīg gazīrag kird ēstēd āmitūs kēsar brādar_zād kird
wīst čahār šahrestān andar zamīg šām ud frīgā ud kufah ud makkah ud madīnag gāh kird ēstēd ast šāhān šāh ast kēsar
pad kust nēmrōz šahrestān ī kābul ardašīr ī spandyādān kird ēstēd
šahrestān raxwat rahām ī gōdarzān kird pad ān gāh ka asp warz_bar ī tūr ōzad u yabbū_xāgān az ānōh stō kird
šahrestān ī bost bastwar ī zarērān kird pad ān gāh ka wištasp_šā dēn yaštan pad frazdān būd ud bunag ī wištāsp ud abārīg wāspuhragān andar nišāst
šahrestān ī frāh ud šahrestān zāwalestān rōdstahm ī sīstān_šā kird
šahrestān zarang naxust gizistag frāsiyāg ī tūr kird u warzāwand ātaxš karkōy ānōh nišāst
u manuščihr andar ō padišxwārgar kird u spandarmad pad zanīh xwāst
ud spandarmad andar ō zamīg gumēxt šahrestān awērān kird u ātaxš afsārd
ud pas kay_husraw siyāwašān šahrestān abāz kird u ātaxš karkōy abāz nišāt ud ardašīr bābagān šahrestān bun pad frazāmēnīd
šahrestān kirmān pērōzān kirmān_šā kird
šahrestān weh_ardašīr pad se xwadāy kird ud ardašīr bābagān pad frazāmēnīd
šahrestān staxr ardawān ī pārsīgān_šā kird
šahrestān dārāb_kird dārāy ī dārāyān kird
šahrestān weh_šāpuhr šāpuhr ī ardāšīrān kird
šahrestān gōr_ardasīr_xwarrah ardāšīr bābagān kird
šahrestān tawwag humāy ī čihr_āzādān kird
šahrestān ī ohrmazd ardašīrān ud šahrestān ī rām_ohrmazd ohrmazd nēw šāphrān kird
šahrestān šūs ud šūstar šīšīnduxt zan ī yazadgird šāpuhrān kird čiyōn duxt ī rēš_galūdag yahūdagān_šā mād =iz ī wahrām ī gōr būd
šahrestān ī wandōy_šāpuhr ud šahrestān ī ērān_kird_šāpuhr šapuhr ī ardašīrān kird
u palābād nām nihād
šahrestān ī nahr_tīrag pad dušxwadāyīh ī azdahāg pad šabestān kird ud zēndān ī ērānšahr būd zēndān aškān nām būd
šahrestān simrān frēdōn ī ādwēnān kird u maswar
simrān_šā ōzad u zamīg ī simrān abāz xwēsīh page 227 ērān šahr āwurd u dašt tāzīg pad xwēsīh ud ābādīh ō baxt_husraw ī tāzīg_šā dād paywand dārišn ī xwēš ray
šhrestān ī ārēst šāpuhr ī ardašīrān kird
šahrestān ī asūr ud šahrestān ī weh_ardašīr ī spandyādān kird
u ōšag ī hagar marzbān gund_gar ud burg_gar pad war ī tāzīgān gumārd
šahrestān ī gay gizistag aleksandar ī flīpān kird mānīšn ī yahūdān ānōh būd ī pad xwadāyīh ī yazadgird ī šāpuhrān nīd az xwāhišn ī šīšīnduxt ī zan būd
šahrestān ī ērān_āsān_kird_kawād kawād pērōzan kird
šahrestān ī aškar wahrām ī yazadgirdān kird
šahrestān ī ādurbādagān ērān_gušnasp ī ādurbādagān spāhbed
šahrestān ī wan wan ī gulaxšān kird ud pad zanīh ō kay_kawād mad
ud drubuštīh arwand_asp ī tūr ī brād_rōš ī karb pad ǰādūgīh kird pānagīh ī gyān xwēš [p
228] rāy
pad kust ādurbādagān šahrestān ī ganzag frāsiyāg tūr kird
šahrestān ī āmōγ zandīg ī purr_marg kird
zardušt ī spitāmān az ān šahrestān būd
šahrestān ī bagdād abū_gāfar čiyōn =šān abū_dawānīg xwānd kird
pad pērōzīh āwišt
frazaft pad drōd šādīh rāmišn