Select Section Type

šnāyišn dādār ohrmazd pad =iz spurr_āfarīgānīh wisp_āgāhīh_pēsīd dēn mazdēsn andar gēhān ,
haftom abar abdīh ī dēn mazdēsn mahist aštag spitāmān zarduxšt ān čē ōy warzāwend pad ohrmazd aštagīh u dēn pad gōwišn ohrmazd būd andar wištāsp_šāh kišwarīgān wābarīgānīhistan az nigēz ī weh_dēn
pēš az ān čē weh_dēn čihr ud dahišn rawāgīh u padīruftār ī fradom pad mēnōy ud gētī ud az ān pas waxšwarān frēstagān āwardārān ī andar zamānag yašt_frawahr zarduxšt u =šān nihang =ēw az gōwišn ud warz pad =iš andar mardōm pad waxšwarīh wābarīhist hēnd nibištan čimīg
hād az dēn mazdēsn nigēz ī weh_dēn čihr ohrmazd xēm u dahišn pad ham_niyāftīh ī fradom dām wahman amahrspand ud rawāgīh fradom mēnōyīhā andar amahraspandān abārīg yazadān mēnōyān yazadān ud gētīyīhā andar gayōmard ī fradom mard pad hangirdīg bowandag padīriftārīh ī az dādār ohrmazd ud niyābag wizārdārīh ī andar xwēš zamānag pad menīdārīh ud pad =iš wānīdārīh ī druz ī ān zamānag ud petyārag u az dādār hammōg menišn hamāg ān ī ohrmazd dēn gōwišn fradom
az weh_dēn paydāgīh abar bawišn_dahišnīh ī spās ī ōy ī bawēnīdār ud dādār spennāg_mēnōy abar mardōm fradom niyābag ēn nēk amāh ud ohrmazd dahišn hom ud ān ī abdom abar bōxtagīh ī čār ī mardōm pahlom ēn gaiiąn kunišn pahlom nūn ka wēmārēnīd axwān paywand ī mardōm nūn ka ēbgad ō dāmān mad
mardōmān az paywand ī gayōmard tis =ēw ēn weh ka kār ud kirbag kunēnd u kunišn ān ī xwēš hamēstār druz wānīdan handāzag dahišnīg ō paywandīg =tān harw ēk frēzwānīg ast xwēš hamēstār druz wānīdan ān ī pad =iš bawēd apetyāragīh ud abēzagīh dām az ēbgad ud ast ān kār dādār dahišn aw =iš dād
ud ēn =iz az weh_dēn paydāg pad ān ī gōwišnīh aršuxt gayōmard ō ān ī amahraspandān huaxwīh mad garōdmānīg
ud pas az gayōmard andar zamān zamānag ī yašt_frawahr spitāmān zarduxšt hamē bahr az =iš čand dānišn āgāhīh ud kunišn bōzišn ī mardōm ī ān āwām pad =iš ō paydāgīh mad abāyišnīg būd čē pad ham_pursagīh ī ō dādār ud čē waxš abar_burdārīh ī abardarīg pad dādār framān az yazadān andar weh_dēn paydāg nām parwastag waxšwar ud padīruftār rāyēnīdār ōšmurdag
čiyōn widird gayōmard didīgar az gētīyān ō mašī ud mašyānī ī gayōmard fradom zahag pad gōwišn ī ohrmazd paydāg guft ō awēšān ka dād būd hēnd mard =ēd dād =um hēd pid ī pid ī harwisp ī ox ī astōmand ud ēdōn ašmāh mard ma dēwān yazēd čē =m bowandag_menišnīh dārišn ō ašmāh pahlom frāz dād kār ud dādestān bowandag_menišnīhā nigerēd
u =šān stāyīd dādārīh ohrmazd ud abar raft hēnd pad xwēškārīh u =šān kird kām ī dādār fragānēnīd was kār ī gēhān_sūd warzīd xwēdōdah pad zāyišn paywandišn ud purr_rawišnīh ī andar gēhān dahišnān ī mardōm kirbagān pahlom
nimūd dādār ō awēšān ǰōrdā_kārišnīh čiyōn pad gōwišnīh ohrmazd paydāg ēd mašī ī gāw u =t ēd ǰōrdā u =t awēšān abzār ī abārīg ud az nūn frāz weh dānē
ēn =iz az weh_dēn paydāg guft ohrmazd ō hadiš pad ahlāyīh abar_arzānīg ēk az yazadān hadiš ī pad ahlāyīh abar_arzānīg abar rawē ō mašī ud mašyānī ud zayē ān ī ōy ǰōrdā nān az mašī ud mašyānī ān awēšān āfrīnēnē ul az ašmāh ēd ǰōrdā rasēd čiyōn az ohrmazd ud amahraspandān ō ašmāh mad az ašmāh ō paywandān ašmāh ǰōrdā rasād pad apetyārgārīh ī az dēwān srāyišn ahunawar pad abāz_ēstišnīh dēw ud druz
ud raft hadiš pad ahlāyīh abar_arzānīg ō mašī ud mašyānī u zast ān ī ōy ǰōrdā nān az mašī ud mašyānī u =šān dād u awēšān āfrīnēnīd ul az ašmāh ēd ǰōrdāg rasād čiyōn az amahraspandān čiyōn ohrmazd amahraspandān ō ašmāh mad az ašmāh paywandān ī ašmāh rasād pad apetyārgārīh ī az dēwān u srūd ahunawar pad abāz_ēstišnīh ī dēw druz
ud az yazadān nigēzišn mad hēnd mašī ud mašyānī ō =z wastarg_kirdārīh ud šabānīh ud āhengarīh ud durgarīh ī hammist warzīgarīh wāstaryōšīh pēšīgān ud kirrōg =išān fradomīh ud raft az awēšān pad paywand handāzag_dahišnīh ud gēhān wistarišnīg ō pēšagān andar pēšagān purrīh
ud pas az ān waxš_abar_barišnīh mad ō siyāmag ī awēšān pus ud hampaywandān abar wihēz ō kišwar kišwar ud kustag kustag ī gēhān ān dranā dādār ō ān kišwar ud kustag wizīd u rawišn ud wistarišn purrīh būd ī mardōm pad kišwar kišwar kustag kustag
ud pad ān hangām mad ō waēgird ī hōšang ī pēš_dād abar winnārdan andar gēhān dād ī dehgānīh gēhān warzīdārīh ud dahībedīh gēhān pānagīh
u =šān pad hamhāgīh ud dēn dād ī wahm_nērōgīh winnārd dahībedīh warzīdārīh gēhān pad rawāgīh ud winnārišn paywandišnīh ohrmazd dāmān dēn dād ī ohrmazd
u zad hōšang pad ān xwarrah srišūdag ān ī māzan dēw haft ’mw’t_šūdag ī xešm
az ān pas mad ō tahmūraf ī zēnāwend u wānīd pad ān xwarrah dēw ud mardōm ī wadag ǰādūg parīg u abāz abgand uzdēs_paristagīh ud rawāgēnīd andar dāmān niyāyišn ud paristišn ī dādār u burd gannāg_mēnōy frāz wašt ō asp_kirb sīh zamestān
ud mad andar ān zamānag pad ān ī ohrmazd ham_pursagīh ō ǰamšēd ī wīwanghānān u az čahār pēšag ī dēn ast āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hutuxšīh padīrift čahār pēšag ī ast āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh hutuxšīh ud pad =iš frāxēnīd wālēnīd waxšēnīd gēhān ud winnārd pad paymān ōz dām amarg ud azarmān asuyišn apuyišn ud farrox/frāx ud purr_wšyt’y
ud andar weh_dēn pad gōwišn ī dādār ohrmazd ō ǰam paydāg ēg ān ī man gēhān frāyēn marag wēš kunē ud ēg ān ī man gēhān wālēn frabihtar kunē ud ēg az man padīrē gēhān srāyišn ud parwarišn ud sālārīh ud abar_nigāhdārīh ēdōn kunē kas abar ōy ī did rēš ud zyān kirdan tuwān bawād
u padīrift ud kird ǰam čiyōn =iš framūd ohrmazd u pad ham xwarrah frāxēnīd damīg srišūdag az ān meh čiyōn pēš az ān būd
u kird pad ān ī ōy xwadāyīh amarg pah ud wīr ud ahōšišn āb ud urwar ud xwarišn xwarišnān anabesīhišn
ud ēn =iz az weh_dēn paydāg kird gēhān pad xwašīh čiyōn garōdmān u az dādār wisp framān abar pādan ī dām az abesīhišn pad malkūsān zamestān kird ǰam_kird war ud anīz was abdīh az weh_dēn paydāg
ud mad andar ān āwām az dādār framān ō frēdōn ī āspiyānān ka būd andar burdār uruspar az wāstaryōšīh bahr ī dēn pēšag pad baxšišn ī az ān ī ǰam xwarrah ud pad =iš pērōzgarīhīd
ud frēdōn pad ān pērōzgarīhīd passox_guftār būd dahāg az burdār uruspar u dardēnīdan stardēnīdan ān was_ōz druz mad ō nō_sālag frāz raft abar ān ī ōy zanišn u pad ān pērōzgarīh wānīd dahāg bōxt ud āsānēnīd az =iš dāmān wānīd māzandarān mādayān spōxt ān ī awēšān wizend ud zyān az kišwar ī xwanirah baxt xwanirah kišwar pusarān se
u az wāstaryōšīh ī dēn sidīgar pēšag āhuft seǰ ud xēndagīh spōz_tan biziškīh nimūd ō mardōmān anīz was kird abd gēhān sūdgārīh
ud mad andar frēdōn zīndagīh ī ō ēriǰ ī frēdōnān ham_waxš az dādār abar_barišnīh ud pad =iš pargand ud warzīd ērīh dād dōšīd ān ī pahlom ǰān pad xwāyišn ī az pid ī frēdōn u mad az dādār ān ǰān pad āfrīn ī frēdōn
ud mad andar ham zamānag ō waēz ī x ēriǰ ā =iz raft abāg nērōsang yazad ō mānušēr az =iš purr_rawišn būd ī ēriǰān tōxmag
ud mad ō manuščihr ī ērān dahībed u pad =iš kird was abd_kird kār ud wānīd salm ud tōz pad ān ī ēriǰ kēn passox_guftār būd friyānān ī anēr deh ud winnārd xwadāyīh ī ērān frāxēnīd ud ābādēnīd ērān_šahr pērōzēnīd ēr deh abar anērān
pad ān zamānag mad ō uzaw ī tōmāspān ī mānuščihr ī ērān dahībed nāf pad ān waxš ud xwarrah hamist zāyišn mad ō purnā_kārīh ud mard_paymānīgīh andar aburnāyīh pad warzgarīh wišād ō ērān dehān wārān_mād abar raft ō zadan ī anērān spōxtan ud †bāywārānīdan ī az ērānšahr u zad ērānšahr anāgēnīdār dahīg ǰādūg ī ōy hamhunušagān bīmēnīd frangrasyāg ī tūr ud waxšēnīd ābādēnīd ērānšahr ud abzūdan andar ērānšahr was rōdān ud rōdestāgān
pad ān zamānag mad ō sāmān karišāsp az artēštārīh bahr ī didīgar dēn pēšag pad baxšišn ī az ān ī ǰam xwarrah u pad =iš zad az ī srūwar ī aspōbār mardōbār ud gandarb ī zāyr_pāšnān dēw anīz was dēw_dahišn petyār ud dām_murnǰēnīdār druz
pad ān zamānag mad ō kay kawād ī kayān niyāg pad =iš winnārd ērān xwadāyīh abar xwēš paywast xwadāyīh pad kayān tōxmag was kird pad =iš warzāwendīh dāmān sūdgar
ud mad ō pādāsraw ī ’ylspšw’ ī tāz ī tāzīgān šāh pad ašawahišt amahrspand aštagīh u pazdēnīd ud pad =iš az xwēš ram āz dēw abāg hamāwādag pad murnǰēnīdan ī ān ī ōy ram ō ān ram dwārist ēstād pad ulīh franamišn ī bahr ī ō rad ī buland az ašawahišt amahrspand nimāyišn čiyōn ān bahr māhīg kirb pad rōd ōftīd ud ō pih ī zarduxšt mad paydāg
pad ān zamānag mad ō kay arš brādarān ī kawād nāf būd hēnd pad =iš harwisp arwand ud tagīg pahrēzōmand ud škeft_kirdār kay ud az awēšān ān ī meh brād kay us abar grift xwadāyīh ī haft_kišwar būd was_warzān purr_xwarrah
ud ham zamānag mad ō ōšnar ī purr_zīr būd ī az ān ī ǰam xwarrah ka būd andar mādar aškom u hammōxt pad gōwišn ī az mādar aškom was abdīh ō mād u pad zāyišn zad gannāg_mēnōy pad passox x guftārīh ī frašnān ī mar ī frēbīh ī dēwēsn
ud mad ō framādārīh ī kay us būd pad ān ī ōy xwadāyīh haft_kišwar rāyēnīdār u āhuft hammōxt wimand_gōwišnīh ān =iz was mardōm sūd frahang ud ēraxt hēnd anēr pad passox_guftārīh handarzēnīd ēr deh pad ān ī hufrahaxttom handarz
ud mad ō kay siyāwaxš ī bāmīg pad =iš dēsīd kang_diz ī abd_kird pad andar_dārišnīh pānagīh was warz xwarrah ud rāz ī dēn ī az =iš wirāyišn ī āwām ud abāz ārāstārīh ērān xwadāyīh abāz paywandišnīh ī amāwandīh pērōzgarīh ō ān ī ohrmazd dēn paydāg
mad ō kay husrōy ī siyāwaxšān pad =iš wānīd ud zad frangrasyāg tūr ī ǰādūg u hamwišūdag wigēragān kiriswazd ud any was gēhān murnǰēnīdār wattar ud āyōxt ō ān uzdēsčār ī abar bār ī war čēčast zad škast ān ī škeft druzīh
abāyišnīgīh ī pad frašegird abzārīh rāy pad †nimēz ī az ān waxš ēwarzīd ō rāzīg gyāg pad =iš amarg dāštār tan frašegird pad dādār kām
ud az ān pas mad spitāmān zarduxšt ō dādār ohrmazd ham_pursagīh u padīrift az wisp_āgāh dādār ohrmazd afraǰūdazišīhā hangirdīg ud ōšmurdīg =iz āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hutuxšīh dānišn kunišn āgāhīh hāmbahr ī dēn mazdēsn āwurd pad dādār framān ō kay wištāsp šāh rōšnēnīd pad ān ī meh rōšnīh andar ōy abardom gēhān dahībed kišwar frazānagān rawāgēnīd andar kišwar ī haft pad awisānišnīh ī az dām paywandišn ī ō frašegird
ud pad =iš kirdārīh ī ōy ī pusarān ušēdar ušēdarmāh ud sōšyāns frašegird andar axwān ī dāmān ī ohrmazd amarg ud nihangīhātar az =iš ud warz xwarrah abdīh nihang =ēw azēr nibištan niwist ēstēd
ud anīz būd hēnd pēš az zarduxšt waxšwar ī andar dēn mazdēsn aguft nām čē paydāg gāhīhā az mēnōyān and =ēw ō ōy ī pēšōbāytar ōh mad mardōm pad xwāyišn pursišn ī ān tis ēdōn griftār būd hēnd čiyōn nūn pad xwāyišn pursišn ī dēn ān zamānag ōh abāyēd ud nūn abāyēd čē harw mardōm pad dēn āgāh kird ēstēnd ud niyāyišn zarduxšt ī spitāmān ahlaw frawahr
nūn nibēsīhēd abar warz ud xwarrah ud abdīh ī dēn mazdēsn waxšwar dahišnān pahlom yašt_frawahr spitāmān zarduxšt ān ī andar gēhān paydāgīhist ud paydāgīhist ēdar dar dah pad āgāhīh ī az abestāg wābarīgān dēn ī ohrmazd
u ān ī pēš az zāyišn ī ēdar ōy xwarrahōmand az mād
u ān ī az zāyišn ī ōy ī warzāwend frāz madan ī ō ohrmazd ham_pursagīh
u ān ī az ham_pursagīh frāz wābarīgānīh ī abar waxšwarīh andar gēhān padīruftan burzāwend kay wištāsp dēn
u ān ī az ān frāz wihēz ī ōy abēzag ruwān ō ān ī pahlom axwān
u ān ī pas pas =iz az ān andar xwadāyīh ī rām_šāh kay wištāsp
u ān ī az ān pas hanǰābišn ī ērān xwadāyīh
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī zarduxštān sar rasišn ī ušēdar
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī ušēdarān sar rasišn ī ušēdarmāh
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī ušēdarmāhān sar ud rasišn ī sōšyāns
u ān az rasišn ī sūdōmand pērōzgar abd frašegird tan ī pasēn ǰud_ǰud nihang =ēw ī az =iš
abar abdīh ī paydāgīhistan pad =iš az zāyišn ī ōy zādān farroxtom az mād
ēk =ēw ī paydāg dādār ān ī zarduxšt xwarrah tar mādišt ārag ō zarduxšt widārd ka framān būd az ohrmazd ān xwarrah az mēnōy ō gētī ud ān ī zarduxšt mādišt madan
paydāgīhist wuzurg abdīh ō wasān čiyōn dēn gōwēd ēg ka ohrmazd ān ī zarduxšt dahišn frāz brēhēnīd būd xwarrah ēg pēš_nēmag ī ohrmazd dahišn ī zarduxšt abar grād abar ō ān māh ud az ān ī māh grād abar az ān ī anagr rōšnīh abar grād abar ō ān ī xwaršēd az ān ī xwaršēd abar grād abar ān māh az ān māh abar grād abar ō awēšān star az awēšān star