Select Section Type

1.0
šnāyišn dādār ohrmazd pad =iz spurr_āfarīgānīh wisp_āgāhīh_pēsīd dēn mazdēsn andar gēhān ,
2.0
haftom abar abdīh ī dēn mazdēsn mahist aštag spitāmān zarduxšt ān čē ōy warzāwend pad ohrmazd aštagīh u dēn pad gōwišn ohrmazd būd andar wištāsp_šāh kišwarīgān wābarīgānīhistan az nigēz ī weh_dēn
3.0
pēš az ān čē weh_dēn čihr ud dahišn rawāgīh u padīruftār ī fradom pad mēnōy ud gētī ud az ān pas waxšwarān frēstagān āwardārān ī andar zamānag yašt_frawahr zarduxšt u =šān nihang =ēw az gōwišn ud warz pad =iš andar mardōm pad waxšwarīh wābarīhist hēnd nibištan čimīg
4.0
hād az dēn mazdēsn nigēz ī weh_dēn čihr ohrmazd xēm u dahišn pad ham_niyāftīh ī fradom dām wahman amahrspand ud rawāgīh fradom mēnōyīhā andar amahraspandān abārīg yazadān mēnōyān yazadān ud gētīyīhā andar gayōmard ī fradom mard pad hangirdīg bowandag padīriftārīh ī az dādār ohrmazd ud niyābag wizārdārīh ī andar xwēš zamānag pad menīdārīh ud pad =iš wānīdārīh ī druz ī ān zamānag ud petyārag u az dādār hammōg menišn hamāg ān ī ohrmazd dēn gōwišn fradom
5.0
az weh_dēn paydāgīh abar bawišn_dahišnīh ī spās ī ōy ī bawēnīdār ud dādār spennāg_mēnōy abar mardōm fradom niyābag ēn nēk amāh ud ohrmazd dahišn hom ud ān ī abdom abar bōxtagīh ī čār ī mardōm pahlom ēn gaiiąn kunišn pahlom nūn ka wēmārēnīd axwān paywand ī mardōm nūn ka ēbgad ō dāmān mad
6.0
mardōmān az paywand ī gayōmard tis =ēw ēn weh ka kār ud kirbag kunēnd u kunišn ān ī xwēš hamēstār druz wānīdan handāzag dahišnīg ō paywandīg =tān harw ēk frēzwānīg ast xwēš hamēstār druz wānīdan ān ī pad =iš bawēd apetyāragīh ud abēzagīh dām az ēbgad ud ast ān kār dādār dahišn aw =iš dād
7.0
ud ēn =iz az weh_dēn paydāg pad ān ī gōwišnīh aršuxt gayōmard ō ān ī amahraspandān huaxwīh mad garōdmānīg
8.0
ud pas az gayōmard andar zamān zamānag ī yašt_frawahr spitāmān zarduxšt hamē bahr az =iš čand dānišn āgāhīh ud kunišn bōzišn ī mardōm ī ān āwām pad =iš ō paydāgīh mad abāyišnīg būd čē pad ham_pursagīh ī ō dādār ud čē waxš abar_burdārīh ī abardarīg pad dādār framān az yazadān andar weh_dēn paydāg nām parwastag waxšwar ud padīruftār rāyēnīdār ōšmurdag
9.0
čiyōn widird gayōmard didīgar az gētīyān ō mašī ud mašyānī ī gayōmard fradom zahag pad gōwišn ī ohrmazd paydāg guft ō awēšān ka dād būd hēnd mard =ēd dād =um hēd pid ī pid ī harwisp ī ox ī astōmand ud ēdōn ašmāh mard ma dēwān yazēd čē =m bowandag_menišnīh dārišn ō ašmāh pahlom frāz dād kār ud dādestān bowandag_menišnīhā nigerēd
u =šān stāyīd dādārīh ohrmazd ud abar raft hēnd pad xwēškārīh u =šān kird kām ī dādār fragānēnīd was kār ī gēhān_sūd warzīd xwēdōdah pad zāyišn paywandišn ud purr_rawišnīh ī andar gēhān dahišnān ī mardōm kirbagān pahlom
nimūd dādār ō awēšān ǰōrdā_kārišnīh čiyōn pad gōwišnīh ohrmazd paydāg ēd mašī ī gāw u =t ēd ǰōrdā u =t awēšān abzār ī abārīg ud az nūn frāz weh dānē
ēn =iz az weh_dēn paydāg guft ohrmazd ō hadiš pad ahlāyīh abar_arzānīg ēk az yazadān hadiš ī pad ahlāyīh abar_arzānīg abar rawē ō mašī ud mašyānī ud zayē ān ī ōy ǰōrdā nān az mašī ud mašyānī ān awēšān āfrīnēnē ul az ašmāh ēd ǰōrdā rasēd čiyōn az ohrmazd ud amahraspandān ō ašmāh mad az ašmāh ō paywandān ašmāh ǰōrdā rasād pad apetyārgārīh ī az dēwān srāyišn ahunawar pad abāz_ēstišnīh dēw ud druz
ud raft hadiš pad ahlāyīh abar_arzānīg ō mašī ud mašyānī u zast ān ī ōy ǰōrdā nān az mašī ud mašyānī u =šān dād u awēšān āfrīnēnīd ul az ašmāh ēd ǰōrdāg rasād čiyōn az amahraspandān čiyōn ohrmazd amahraspandān ō ašmāh mad az ašmāh paywandān ī ašmāh rasād pad apetyārgārīh ī az dēwān u srūd ahunawar pad abāz_ēstišnīh ī dēw druz
ud az yazadān nigēzišn mad hēnd mašī ud mašyānī ō =z wastarg_kirdārīh ud šabānīh ud āhengarīh ud durgarīh ī hammist warzīgarīh wāstaryōšīh pēšīgān ud kirrōg =išān fradomīh ud raft az awēšān pad paywand handāzag_dahišnīh ud gēhān wistarišnīg ō pēšagān andar pēšagān purrīh
ud pas az ān waxš_abar_barišnīh mad ō siyāmag ī awēšān pus ud hampaywandān abar wihēz ō kišwar kišwar ud kustag kustag ī gēhān ān dranā dādār ō ān kišwar ud kustag wizīd u rawišn ud wistarišn purrīh būd ī mardōm pad kišwar kišwar kustag kustag
ud pad ān hangām mad ō waēgird ī hōšang ī pēš_dād abar winnārdan andar gēhān dād ī dehgānīh gēhān warzīdārīh ud dahībedīh gēhān pānagīh
u =šān pad hamhāgīh ud dēn dād ī wahm_nērōgīh winnārd dahībedīh warzīdārīh gēhān pad rawāgīh ud winnārišn paywandišnīh ohrmazd dāmān dēn dād ī ohrmazd
u zad hōšang pad ān xwarrah srišūdag ān ī māzan dēw haft ’mw’t_šūdag ī xešm
az ān pas mad ō tahmūraf ī zēnāwend u wānīd pad ān xwarrah dēw ud mardōm ī wadag ǰādūg parīg u abāz abgand uzdēs_paristagīh ud rawāgēnīd andar dāmān niyāyišn ud paristišn ī dādār u burd gannāg_mēnōy frāz wašt ō asp_kirb sīh zamestān
ud mad andar ān zamānag pad ān ī ohrmazd ham_pursagīh ō ǰamšēd ī wīwanghānān u az čahār pēšag ī dēn ast āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hutuxšīh padīrift čahār pēšag ī ast āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh hutuxšīh ud pad =iš frāxēnīd wālēnīd waxšēnīd gēhān ud winnārd pad paymān ōz dām amarg ud azarmān asuyišn apuyišn ud farrox/frāx ud purr_wšyt’y
ud andar weh_dēn pad gōwišn ī dādār ohrmazd ō ǰam paydāg ēg ān ī man gēhān frāyēn marag wēš kunē ud ēg ān ī man gēhān wālēn frabihtar kunē ud ēg az man padīrē gēhān srāyišn ud parwarišn ud sālārīh ud abar_nigāhdārīh ēdōn kunē kas abar ōy ī did rēš ud zyān kirdan tuwān bawād
u padīrift ud kird ǰam čiyōn =iš framūd ohrmazd u pad ham xwarrah frāxēnīd damīg srišūdag az ān meh čiyōn pēš az ān būd
u kird pad ān ī ōy xwadāyīh amarg pah ud wīr ud ahōšišn āb ud urwar ud xwarišn xwarišnān anabesīhišn
ud ēn =iz az weh_dēn paydāg kird gēhān pad xwašīh čiyōn garōdmān u az dādār wisp framān abar pādan ī dām az abesīhišn pad malkūsān zamestān kird ǰam_kird war ud anīz was abdīh az weh_dēn paydāg
ud mad andar ān āwām az dādār framān ō frēdōn ī āspiyānān ka būd andar burdār uruspar az wāstaryōšīh bahr ī dēn pēšag pad baxšišn ī az ān ī ǰam xwarrah ud pad =iš pērōzgarīhīd
ud frēdōn pad ān pērōzgarīhīd passox_guftār būd dahāg az burdār uruspar u dardēnīdan stardēnīdan ān was_ōz druz mad ō nō_sālag frāz raft abar ān ī ōy zanišn u pad ān pērōzgarīh wānīd dahāg bōxt ud āsānēnīd az =iš dāmān wānīd māzandarān mādayān spōxt ān ī awēšān wizend ud zyān az kišwar ī xwanirah baxt xwanirah kišwar pusarān se
u az wāstaryōšīh ī dēn sidīgar pēšag āhuft seǰ ud xēndagīh spōz_tan biziškīh nimūd ō mardōmān anīz was kird abd gēhān sūdgārīh
ud mad andar frēdōn zīndagīh ī ō ēriǰ ī frēdōnān ham_waxš az dādār abar_barišnīh ud pad =iš pargand ud warzīd ērīh dād dōšīd ān ī pahlom ǰān pad xwāyišn ī az pid ī frēdōn u mad az dādār ān ǰān pad āfrīn ī frēdōn
ud mad andar ham zamānag ō waēz ī x ēriǰ ā =iz raft abāg nērōsang yazad ō mānušēr az =iš purr_rawišn būd ī ēriǰān tōxmag
ud mad ō manuščihr ī ērān dahībed u pad =iš kird was abd_kird kār ud wānīd salm ud tōz pad ān ī ēriǰ kēn passox_guftār būd friyānān ī anēr deh ud winnārd xwadāyīh ī ērān frāxēnīd ud ābādēnīd ērān_šahr pērōzēnīd ēr deh abar anērān
pad ān zamānag mad ō uzaw ī tōmāspān ī mānuščihr ī ērān dahībed nāf pad ān waxš ud xwarrah hamist zāyišn mad ō purnā_kārīh ud mard_paymānīgīh andar aburnāyīh pad warzgarīh wišād ō ērān dehān wārān_mād abar raft ō zadan ī anērān spōxtan ud †bāywārānīdan ī az ērānšahr u zad ērānšahr anāgēnīdār dahīg ǰādūg ī ōy hamhunušagān bīmēnīd frangrasyāg ī tūr ud waxšēnīd ābādēnīd ērānšahr ud abzūdan andar ērānšahr was rōdān ud rōdestāgān
pad ān zamānag mad ō sāmān karišāsp az artēštārīh bahr ī didīgar dēn pēšag pad baxšišn ī az ān ī ǰam xwarrah u pad =iš zad az ī srūwar ī aspōbār mardōbār ud gandarb ī zāyr_pāšnān dēw anīz was dēw_dahišn petyār ud dām_murnǰēnīdār druz
pad ān zamānag mad ō kay kawād ī kayān niyāg pad =iš winnārd ērān xwadāyīh abar xwēš paywast xwadāyīh pad kayān tōxmag was kird pad =iš warzāwendīh dāmān sūdgar
ud mad ō pādāsraw ī ’ylspšw’ ī tāz ī tāzīgān šāh pad ašawahišt amahrspand aštagīh u pazdēnīd ud pad =iš az xwēš ram āz dēw abāg hamāwādag pad murnǰēnīdan ī ān ī ōy ram ō ān ram dwārist ēstād pad ulīh franamišn ī bahr ī ō rad ī buland az ašawahišt amahrspand nimāyišn čiyōn ān bahr māhīg kirb pad rōd ōftīd ud ō pih ī zarduxšt mad paydāg
pad ān zamānag mad ō kay arš brādarān ī kawād nāf būd hēnd pad =iš harwisp arwand ud tagīg pahrēzōmand ud škeft_kirdār kay ud az awēšān ān ī meh brād kay us abar grift xwadāyīh ī haft_kišwar būd was_warzān purr_xwarrah
ud ham zamānag mad ō ōšnar ī purr_zīr būd ī az ān ī ǰam xwarrah ka būd andar mādar aškom u hammōxt pad gōwišn ī az mādar aškom was abdīh ō mād u pad zāyišn zad gannāg_mēnōy pad passox x guftārīh ī frašnān ī mar ī frēbīh ī dēwēsn
ud mad ō framādārīh ī kay us būd pad ān ī ōy xwadāyīh haft_kišwar rāyēnīdār u āhuft hammōxt wimand_gōwišnīh ān =iz was mardōm sūd frahang ud ēraxt hēnd anēr pad passox_guftārīh handarzēnīd ēr deh pad ān ī hufrahaxttom handarz
ud mad ō kay siyāwaxš ī bāmīg pad =iš dēsīd kang_diz ī abd_kird pad andar_dārišnīh pānagīh was warz xwarrah ud rāz ī dēn ī az =iš wirāyišn ī āwām ud abāz ārāstārīh ērān xwadāyīh abāz paywandišnīh ī amāwandīh pērōzgarīh ō ān ī ohrmazd dēn paydāg
mad ō kay husrōy ī siyāwaxšān pad =iš wānīd ud zad frangrasyāg tūr ī ǰādūg u hamwišūdag wigēragān kiriswazd ud any was gēhān murnǰēnīdār wattar ud āyōxt ō ān uzdēsčār ī abar bār ī war čēčast zad škast ān ī škeft druzīh
abāyišnīgīh ī pad frašegird abzārīh rāy pad †nimēz ī az ān waxš ēwarzīd ō rāzīg gyāg pad =iš amarg dāštār tan frašegird pad dādār kām
ud az ān pas mad spitāmān zarduxšt ō dādār ohrmazd ham_pursagīh u padīrift az wisp_āgāh dādār ohrmazd afraǰūdazišīhā hangirdīg ud ōšmurdīg =iz āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hutuxšīh dānišn kunišn āgāhīh hāmbahr ī dēn mazdēsn āwurd pad dādār framān ō kay wištāsp šāh rōšnēnīd pad ān ī meh rōšnīh andar ōy abardom gēhān dahībed kišwar frazānagān rawāgēnīd andar kišwar ī haft pad awisānišnīh ī az dām paywandišn ī ō frašegird
ud pad =iš kirdārīh ī ōy ī pusarān ušēdar ušēdarmāh ud sōšyāns frašegird andar axwān ī dāmān ī ohrmazd amarg ud nihangīhātar az =iš ud warz xwarrah abdīh nihang =ēw azēr nibištan niwist ēstēd
ud anīz būd hēnd pēš az zarduxšt waxšwar ī andar dēn mazdēsn aguft nām čē paydāg gāhīhā az mēnōyān and =ēw ō ōy ī pēšōbāytar ōh mad mardōm pad xwāyišn pursišn ī ān tis ēdōn griftār būd hēnd čiyōn nūn pad xwāyišn pursišn ī dēn ān zamānag ōh abāyēd ud nūn abāyēd čē harw mardōm pad dēn āgāh kird ēstēnd ud niyāyišn zarduxšt ī spitāmān ahlaw frawahr
nūn nibēsīhēd abar warz ud xwarrah ud abdīh ī dēn mazdēsn waxšwar dahišnān pahlom yašt_frawahr spitāmān zarduxšt ān ī andar gēhān paydāgīhist ud paydāgīhist ēdar dar dah pad āgāhīh ī az abestāg wābarīgān dēn ī ohrmazd
u ān ī pēš az zāyišn ī ēdar ōy xwarrahōmand az mād
u ān ī az zāyišn ī ōy ī warzāwend frāz madan ī ō ohrmazd ham_pursagīh
u ān ī az ham_pursagīh frāz wābarīgānīh ī abar waxšwarīh andar gēhān padīruftan burzāwend kay wištāsp dēn
u ān ī az ān frāz wihēz ī ōy abēzag ruwān ō ān ī pahlom axwān
u ān ī pas pas =iz az ān andar xwadāyīh ī rām_šāh kay wištāsp
u ān ī az ān pas hanǰābišn ī ērān xwadāyīh
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī zarduxštān sar rasišn ī ušēdar
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī ušēdarān sar rasišn ī ušēdarmāh
u ān ī pas =iz az ān hazangrōzim ī ušēdarmāhān sar ud rasišn ī sōšyāns
u ān az rasišn ī sūdōmand pērōzgar abd frašegird tan ī pasēn ǰud_ǰud nihang =ēw ī az =iš
abar abdīh ī paydāgīhistan pad =iš az zāyišn ī ōy zādān farroxtom az mād
ēk =ēw ī paydāg dādār ān ī zarduxšt xwarrah tar mādišt ārag ō zarduxšt widārd ka framān būd az ohrmazd ān xwarrah az mēnōy ō gētī ud ān ī zarduxšt mādišt madan
paydāgīhist wuzurg abdīh ō wasān čiyōn dēn gōwēd ēg ka ohrmazd ān ī zarduxšt dahišn frāz brēhēnīd būd xwarrah ēg pēš_nēmag ī ohrmazd dahišn ī zarduxšt abar grād abar ō ān māh ud az ān ī māh grād abar az ān ī anagr rōšnīh abar grād abar ō ān ī xwaršēd az ān ī xwaršēd abar grād abar ān māh az ān māh abar grād abar ō awēšān star az awēšān star abar grād abar ō ātaxš ī pad xānag zōyš az ān ātaxš abar grād abar ō ān ī frāhīm ruuāną zōyš zan ka ān kanīg ul zād būd zarduxšt burdār
az ōy rōšnīh ō_ham grād andarg damīg andarg asmān asūrāgīg frašn paydāgēnīd =šān guft ēstēd andar wis ī frahixt_ruwānān zōyš pad xwad_sōzišnīh ātaxš sōzēd hēmag pad kār abāyēd
ēg ō ōy kēd abar raft hēnd awēšān ōy =iz rāy čēhēnīd =šān guft purr_xwarrahīh ī ox ī astōmand ā az tan xwarrah hamāg xwēškārīh az im rawāgīh bawēd
ud paydāg dēwān zanišn ī =šān az ān xwarrah rāy pad kanīg petyārgārīh ō hān deh se xēn abar barēnd zamestān wisp seǰ ud dušmān ī stahmag u =šān pad ān ī dehīgān menišn abgand ēd wizend az ǰādūgīh ī ēd kanīg ō deh mad dehīgān kanīg pad ǰādūgīh ī hambahānēnīdan ud abar bērōn kirdan ī az ān deh ō zādēnīdārān škeft pahikārīd
ud ān kanīg pid andar was čim ī abar abēdād guftan ī ǰādūgīh abar ān kanīg ō dehīgān ēn =iz guft ka ēd kanīg andar ān ī man xxx ul zād ōy harwisp waxš ān ī ātaxš paydāg rōšnīh az pas frāz kird az hamāg abar rōšnīh āwurd pad ān ī tārīg šab
ka ēn kanīg andar ān ī andarōntar kadag ātaxš andar nēst nišīnēd pad sarā ī ātaxš burz waxšēnēnd ānōh ka ēd kanīg nišīnēd rōšntar ānōh ātaxš burz waxšēnēnd az rōšnīh ī az im tan tābēd ān ī ēdōn xwarrahōmand ǰādūg būd
ud ēg =iz az ān ī dēwān sārēnišn ud kayag ud karab ī dehīg hunsand būd hēnd pid ō kanīg raftan ī ō padērēdarāsp pid dūdag ī andar spitāmān deh ī abar arāg rōstāg framūd ud kanīg ān ī pid framān padīruft
ān āšōb ī dēwān dušfrīyīhā pad uzdehīgēnīdan ī ān kanīg kird yazadān warzāwendīhā ō madan ī ān kanīg pad zanīh ō pōrušāsp ī zarduxšt pid wihānagēnīd pad frēstīdan ī pid kanīg ō mān ī padērēdarāsp ī pōrušāsp pid
ēk ēd ī paydāg ka ān kanīg pad raftan ī ō ān dūdag abar bālist gyāg ī andar spitāmān deh ēstād u nigerīd ud paydāgīhist wuzurg abdīh ō ān kanīg čiyōn dēn gōwēd hād awēšān ō ōy wāng burd az awēšān ō ān wis raw awēšān hād griftār pad bālā ud frāxtar pad pahnā andar ān ān ī zīndag ud gōspand frahist ō_ham raftēnīd ō ayārīh ī ān wis bag tāšīd ī xwābar
ēg ān čarātīg ēstād u =z nigerīd ōšmārišn war ēd gōwišn_barišnīh sahēd =m kunišn ēdōn ō man pid =iz framūd
ēg ān čarātīg frāz dast šust ud az awēšān ō ān wis abar raft būd padērēdarāsp mad ān xwarrah ō pōrušāsp ī padērēdarāsp pus
ēg ēd ī paydāg dādār ohrmazd ān ī zarduxšt frawahr tar hōm ō pidarān ī zarduxšt widārd pad abd warz_kirdīg
anīz dēn gōwēd ka ān ī sidīgar hazangrōzim brīn būd pad se_hazār sāl ī mēnōy_estišn anēbgadīg sar pas az dām pad mēnōy_ēstišnīh pēš az druz abar_rasišnīh ēg amahraspandān zarduxšt ō_ham tāšīd frawahr awēšān andarg nišast dahanōmand uzwānōmand ud frāz_guftār wyltw wktk’n
ēg zarduxšt se hazangrōzim ā =šān pad ān ī čašm ud srawišn mar paydāg sahist pad ham_kirbīh amahraspandān ēdōn būd čiyōn amahrspand =ēw
ud ka ān ī sidīgar hazangrōzim brīn būd pas az zarduxšt ō_ham_tāšišnīh ud pēš az zarduxšt frōd_barišnīh ī ō gētī pad sehazār sāl gētī_ēstišnīh anēbgadīh sar ēg ohrmazd ō wahman pahikārīd ašawahišt =tān ān ī ōy mād abar dīd zarduxšt dahēm
ud ašawahišt passox guft ān =iz āgāh abzōnīg abar zarduxšt dahēm amāh =iz dād hēm ohrmazd dānē any amahrspand hēm paydāgēn gyāg čē paydāgīh abzōnīg mēnōy ohrmazd dānē
ud ēg ohrmazd pahikārīd ō wahman wahišt ud ardwahišt ud šahrewar spandarmad hordād amurdad nar zarduxšt frōd_barišnīh sahēd abar ō astōmandān gēhān dahanōmand uzwānōmand ud frāz_guftār
agar zarduxšt frōd barēm abar ō astōmandān gēhān dahanōmand uzwānōmand ud frāz_guftār wīr_tangerd ēd paydāg tōhmag ōy ī man mard ī ahlaw rāy awēšān gōwēnd ān amāh ō ōy ō_ham tāšēm andar āb andar damīg andar urwar andar gōspand
u ānōh barēm ō ān ī pōrušāsp wis ōy zarduxšt harw ēwēnag hutōhmīh gōwēnd =iz az amahraspandān nērōsang ud =iz az mardōmān ǰam
ēg amahraspandān stūnag ō_ham tāšīd ī hōm mard_bālā xūb abar_gōntar tarr u =šān ō ān stūnag ān ī zarduxšt frawahr burd ud ān ānōh amahraspandān frāz rawēnīd az ān anagr rōšnīh u ānōh dād pad asnwend_gar abar
u =šān pērāmōn paydāg burd u =šān pērāmōn dēwār ēstēnīd ahrām hamēšag hōm dahanōmand abāyišnīg būd hamēšag az hōm āb wašt tarr būd
ud ka sehazār sāl gētī_ēstišnīh anēbgadīg se_sad_sīh sāl abāz būd ēg =išān frāzīh ō_ham ārāst wahman ud ašawahišt abar ō ox ī astōmandān wašt hēnd ānōh frāz mad hēnd murw pad pus_xwāyišnīh nišast hēnd haft sāl pēš ān gazān ā =šān pus ǰūd
ō ān ī awēšān menišn abar šud hēnd wahman ašawahišt ud ān murw ham_pursīd hēnd franāmišn amāh u =mān ān hōm xwāyišn
u =šān ēdōnīh pad frāzīh ō_ham ārāstag u =šān ān hōm xwāst arešn kaft hōm az awēšān ān ī any pad harw paitištān grift ēk ōy ī any u =šān ān hōm burd u =šān ān ānōh dād pad ān wan abar andar āšyānag
ud abar gaz nihaxt hēnd šud hēnd abar ō ān ī murw pus ēg franaft ān ī zarduxšt frawaš ud =iz awēšān gaz pad ān wan abar šāxān dwārīd ōy frawahr ī zarduxšt ā zafar frāz zad gaz ōbast hēnd murd hēnd =iz awēšān andar hangan būd hēnd abar pad šusr ud ān srādāg =ēw abāyēd
ān hōm andar ān draxt paywast ud pad bālist ī ān draxt ānōh murwān āšiyān būd hamēšag tarr zargōn waxšīd
pas az madan ī ān zarduxšt burdār ō pōrušāsp pad zanīh ēg =išān ēdōn pad frāzīh ō_ham ārāst wahman ašawahišt ānōh frāz mad hēnd ō pōrušāsp andar gāwyōd ī spitāmān u =šān ō ān hōm āwurd ān awēšān menišn bast
ēg frāz raft pōrušāsp pad mēnōy_kāmagīh čiyōn mēnōyān abāyistan mēnōy_šawišnīh mēnōyān hamē sūd abar ō āb ī dāytī u čē ān hōm dīd ka rust ēstād pad ān wan abar andar āšyānag
ēg =iš menīd pōrušāsp abar xxx rawišn u =m ān čiyōn ul ō ān hōm handāzēd ān wan brīnišn čē ǰuttar az ān ohrmazdān hōm tarr sahē nēkīh ī tis az weh
ēg frāz raft pōrušāsp u awēšān wastarg abar šust pt’syk ud ēdar abdīh wuzurg paydāg būd ō pōrušāsp
abar ēn gōwēd hamē ka pōrušāsp awēšān wastarg abar šust ēg hōm frāz raft az abardom srišwadag ān ō mayān wan kāmag abar barišn pōrušāsp
ēg ō ān abar raft pōrušāsp ul šust wastarg u ēg ān harwisp abar drūd u ēg ān harwisp pad abāgīh pad abāgēnīd mānāg ī ōy čiyōn pus ī dōst ī dō_sālag se_sālag pad tōšn_dārišnīh barē u sahist ōy az ān urwāhmenīh
u awēšān hōm frāz burd pōrušāsp ō nārīg ī meh u ēdōn guft ēdōn dugdōw awēšān hōm abar nigāh dārē hamē ka awēšān hōm kār ud dādestān rasēd
ēk =ēw paydāg dādār ān ī zarduxšt tan gōhr tar āb urwar ō pidarān tan widārd ka framān būd ān ī zardušt tan gōhr ō pidarān tan madan wuzurg abdīh paydāgīhist ō wasān
čiyōn dēn gōwēd ēg ka ohrmazd ān ī zarduxšt dahišn frāz brēhēnīd būd gōhr ī tan ēg pēš_nēmag ī ohrmazd dahišn ī zarduxšt abar grād abar hordād ud amurdad abar ō abr
ēg abr āb frōd burd nōg nōg srešk srešk bowandag ud garmōg pad ēd šādīh ī gōspandān wīrān ān ī and šusr čand gāw ī kištār wardišn pad ān abar urwar rust hēnd harwisp ī az harwisp srādag abar pad ān zamān ka ān ī any urwar sist ud abar =iz hušk ud gōhr ī zarduxšt az ān āb ō ān urwar mad
ēk =ēw paydāg gōhr ī zarduxšt ō pidarān rasād ēg az ān ī amahraspandān nixwārišn ō awēšān urwar abar rawēnīd pōrušāsp šaš gāw ī spēd ī zard_gōš
ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh čiyōn dēn gōwēd awēšān gāwān azādagān pēm mad ud gōhr ī zarduxšt az urwar ō ān gāw mad andar gāw pēm gumēxtīhīd
u ān gāw abāz rawēnīd pōrušāsp u guft pōrušāsp ō dugdōw dugdōw awēšān gāwān azādagān pēm mad ud awēšān gāw dōš ān ī ōy gāw čēgāmiz =ēw ox ī astōmand rāy xwarrah az =iš
ul ēstād dugdōw u ān dēg stad ī čahrušwadag wizīhēd u az awēšān dōšīd ān ī =šān abar pēm u awēšān dād āb abyōxt ud gōhr ī zarduxšt andar ān pēm būd
ēk ēd ī andar kōšišn ī petyārag abar apaydāgēnīdan u agārēnīdan ī ān pēm paydāgīhist čiyōn dēn gōwēd ēg abar pad ān zamān dēwān hanǰamanēnīd u ǰōyīd dēwān dēw wanī_bawēd dēw tar ul =iz ān xwarišn dād sāxt ud nihād andar ān mard ō bawēd ahlaw zarduxšt az ašmāh ān padīrēd murnǰēnīdan hamē ka ān ast ’wmltwm xwārtar akār kirdan
ǰōyīd =iš čišmag ī dušdānāg man ān padīram murnǰēnīdan
ān dušdānāg dwārīd abāg sad_panǰāh dēwān ī čišmag_kirbān u ān wis ham =iz kand ham =iz wašt ud ham dār škast ham paywar ud ān mahist hamahl frāz škast andar ān būd pad =iš abāz kird ēstād
paydāg pas pōrušāsp ān hōm az dugdōw abāz xwāst u ān kust u ō ān gāw pēm tan gōhr ī zarduxšt aw =iš mad ēstād gumēxt ēdar frawahr ī zarduxšt u tan gōhr āgenēn ō_ham mad
ēk =ēw paydāg ān hōm ud pēm ka āgenēn gumēxt ud ō ohrmazd niwēyīd ēstād pōrušāsp dugdōw frāz xwārīd ud ēdar hangirdīgīh ī būd xwarrah frawahr ud tan gōhr ī zarduxšt andar pid
ud paydāgīhist wuzurg abdīh ō =šān harw pad ān ī dēn gōwēd ēg harw ul fradom nibast hēnd pad pus xwāyišn ō awēšān dēwān pad mar_gōwišnīh wināhgārīh abar xrōsīd/xrust ēw pōrušāsp ān ī čiyōn ēn čim kunē pad ān ul petīt hēnd čiyōn mardōm šarm
ud ul didīgar nibast hēnd pad pus_xwāyišnīh ō awēšān dēwān pad mar_gōwišnīh abar xrōsīd/xrust pad ān ul petīt hēnd čiyōn mardōm šarm
ud ul sidīgar nibast hēnd ēdōn pad pus_xwāyišnīh ō awēšān dēwān pad mar_gōwišnīh abar xrōsīd pad ān ul petīt hēnd čiyōn mardōm šarm
ud awēšān guft ēk abar abāg did abar ēstād hēnd ō ēn kār u =šān abar hārift =šān pad āgōš frāz grift ēdōn tis =ēw warzišnīh abar ēstēm ka ēdar harw ō_ham rasēnd rāg ud nōdar
ēg ān mard ō_ham būd ahlaw zarduxšt ud ēdar ō_ham madan tan gōhr frawahr ud xwarrah ī zarduxšt andar burdār mād
ēk ēd ī paydāg pas az ham_bawišnīh ī zarduxšt andar burdār mād dēwān nōg škeft kōšīd pad margēnīdan ī zarduxšt andar mādar aškamb u =šān wēmārēnīd ud pad ān ī tēztom ud tēz_bēšēnīdār dard ān ī burdār kāmist bēšāzīh ī xwāyišnīh rāy ō ǰādūg_bizeškān pursīd
ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh čiyōn dēn gōwēd hād ēg =išān ō ōy wāng burd ānōh az abardar nēmag az ohrmazd ud amahraspandān čarātīg šawē ō ānōh rawē az ēn awēšān sez pad ǰādūg_biziškīh bēšāzišnīh frāz dast šōy ān dast esm stanē ud abar ōy aburnāyīg rāy gōšt barēš rōγn ī gāw ud frāz ōy rāy ātaxš barēš ud ham ōy rāy pad ātaxš tābēš ud frāz ōy rāy pad gāh nibaēmēš ud drust bawē
ēg =iš ōy čarātīg frāz dast šust u ēdōn kird čiyōn āšnūd ud drust būd
ēk ēd ī paydāgīhist ō wasān ka mānd ēstād ō zāyišn se rōz pad ēwēnag ī xwaršēd pad ul_waxšišnīh nazdīh ka fradom frāšm wistarīhēd pas tan paydāgīhēd čiyōn dēn gōwēd hād
ēg ka pad ān ī abdom se šab ka zarduxšt andar burdār būd se rōz abāz būd pas zād ān wis hamāg rōšn būd ī pōrušāsp
ēg =išān guft pad bē_tazišnīh spitāmān asp_sālārān ud pah_sālārān abāyēd abesīhād wis ī pōrušāsp ōy pad harwisp sūrāg abar wylm pad āyēbišn āyift ēstēd
ēg =išān guft pad abāz_ō_ham_tazišnīh abesist wis ī pōrušāsp ōy pad harwisp sūrāg abar wylm pad āyēbišn āyift ēstēd ul ō ān zād ō ān xānag mard ī rāyōmand
ēd =iz ēk az abdīh ka sraw ī zāyišn abdīh ōy mard wuzurg_xwarrah az gōwišn ī ǰam ud anīz warzāwend pad wāxš_abar_burdārīh ī =šān az yazadān andar raft ēstād
ǰam ō dēwān guft ul ēdar zāyēd abēzag ahlaw zarduxšt ašmāh dēw hēd ā =tān ān ī kird axwāyišnīh dahēd ačārēnēd ī akirdārīh =iz ō ašmāh dahēd axwāyišnīh ašmāh xwēš rāy tuwān xwāst kas ašmāh rāy xwāhēd
ud paydāg sraw ī abar zāyišn ī zarduxšt u waxšwarīh ēwāz az warzāwendān ī čiyōn ǰam ud frēdōn ud was frazānag mardōm uzwēyīhist yazadān pad =iz uzwān ī gōspandān srūd andar gēhān wisturd ān =iz gugā bawād abar =iš waxšwarīh
čiyōn ān ī paydāg andar xwadāyīh ī kay us ēw gāw =ēw būd u warz =ēw az yazadān ō tan mad ēstād ud hamēw ka ērān tūrān āgenēn pad wimand pahikār būd ān gāw āwurd u wimand ī mayān ērān ud tūrān rāst nimūd
ud az ān čiyōn ēr dādestān xwāstan pad tūr pad pahikār druz būd hēnd bāstān pad ān wimand_nimūdārīh gāw tūr ud ēraxt hēnd u =šān az ērān zanišn mad hēnd az ān arešk =iz ī =šān abar kay us pad