Select Section Type

1.0
spās ohrmazd ud niyāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
2.0
haštom abar hangirdīgīh ī ān ī andar naskīhā ī dēn mazdēsn ǰud_ǰud ēdar ayād
3.0
ān ī andar šādurwān ī ēn nāmag abar ōšmurišn ī weh_dēn ō āgāhīh ī wasān nibišt ud niwēyēnīdan az zand ān ī dēn pad āgāhīhišnīh ī ō ēd pāyram dastwar pad xwad ēwāz ī dēn nibištan
4.0
pēš az ān nibištan ēwēn abar ōšmurišn ī dēn ī mazdēsn bazišn u bazišn bahr ud bahr brīnag nimūdan ī ōšmurišn ka hangirdīgtar pad =iš bazišn hangirdīg pad bahr ī bazišn ud wistārišnīgtar pad brīnag ī bahr
5.0
ōšmurišn ī dēn mazdēsn bazišn se gāhān ī ast abardar mēnōy_dānišnīh ud mēnōy_kārīh ud dād ī ast abardar gētī_dānišnīh ud gētī_kārīh ud hadāmānsrīg ī ast abardar āgāhīh ud kār ī abar ān ī mayān ī ēd
6.0
ud čim ī se_bazišnīh ī dēn_ōšmurišn nigēz ast ī wisp dānišn ud kār ud ēwēnag ī ham dēn_dānišn ud kunišn ēd ī se ī nibišt
7.0
ōh =iz ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun se gāh ān ī fradom gāhānīgīh ud ān ī didīgar hadāmānsrīgīh ān ī sidīgar dādīg abardar ud mahist
8.0
az =iš hād hēnd bazišn ī bahr wīst_ēk ī xwānīhēnd nask
9.0
haft gāhānīg čē ō gāhān kird ēstēd u =šān nām ān ī gāhānīg hād nērang ī ast stōd_yast ud sūdgar ud warštmānsr ud baγ ud waštī ud hadōxt ud ān ī ō gāhānīg kird ēstēd spand
ud haft hadāmānsrīg nām dāmdād ud waxtar ud pāzen ratuštāytī ud brih ud kaškaysraw ud wištāsp_sāst
haft dādīg čē ō dādīg kird ēstēd u =šān nām ān ī dādīg yyy nigādom duzd_sar_nizad huspārom ud sagādom ud wī_dēw_dād ud ān ī ō dādīg pad ǰud_šnūmanīh kird ēstēd čihrdād bayān_yast
ud padisārag sūdgar ud warštmānsr ud baγ ud dāmdād ud waxtar ud pāzen ud ratuštāytī ud brih ud kaškaysraw ud wištāsp_sāst ud waštī ud čihrdād ud spand ud bayān_yast ud nigādom duzd_sar_nizad ud huspārom ud sagādom ud ǰud_dēw_dād ud hadōxt ud stōd_yast
andar harw se harw se ast andar gāhānīg hadāmānsrīg ud dādīg ud andar hadāmānsrīg gāhānīg ud dādīg ud andar dādīg x x x gāhānīg ud hadāmānsrīg
ǰud_ǰud ān ī xwad mādayānīhā ud mādagwarīhā x mehmānīg ud ān ī did bahrīh andar āwurd mehmānīg u čim andar mēnōy ud gētī ud andar gētī ud mēnōy ud andar ān ī mayānag ī harw harw ast
ud paywastan ī frāz ō abdom ī hadāmānsr ud dād bahr az gāhān čiyōn nibišt ī pad paywand ī ō abdom hadāmānsrīg ī wištāsp_sāst
hadōxt ud yašt pad paywand ī ō abdom dādīg wī_dēw_dād čim ud dahišn ī gētī dād mayānag hadāmānsrīg ō mēnōy gāhān čē mēnōy =iz ox bun ud gētī čimīg wihānīg ud bahr ud čimīg ō čim wihānīg ō ox bahr ō bun
ud frazām ī dād ī ast hīm abāz ō gāhān ī ast bun paywastan ud nimūnag ast ī abar fradom mēnōyīgīh gāhānīgīh abēzag_rāyēnišnīh būd ud abdom =iz ān bawēd gētī ud čiyōn az mēnōy niwennīhistan frōd āmad abāz ō mēnōy ī paywastagīh
ud čim ī wīst_yak_bahrīh ī se bōzišn ī dēn_ōšmurišn andar wizīdag ī x x x az kird paydāg ōh =iz se gāh ī ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun ast wīst_ēk mārīg
čiyōn ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun se gāhīh ī se_bazišnīh ī dēn_ōšmurišn ud nimūnag ōwōn wīst_ēk_mārīgīh ī se wīst_ēk_bahrīh ī ēn se bazišn nimāyēd čiyōn paydāg brēhēnīd ōy ī wisp_āgāh dādār az harw mārīg =ēw sraw ī =ēw
abar brīnag ī bahr čiyōn hād ud pargard ī andar naskīhā az dēn_gugāyīh ud āgāhīh az yašt_frawahr zarduxšt čāšišn andar ērān_šahr hazār būd āšnāg
ud pas az wišōbišn ī az marg ī dušxwarrah xešm_kird aleksandar mad u būd ī ēdōn abāz windād ī pad dastwar dāštan šāyēd
ud ān ī hufraward ādurbād ī māraspandān pad =iš passāxt kird ud bōxtan āšnāg =iz nūn andar mādayān ī ērān_šahr ud pad čāšišn ud pašn dāšt ēstēd
pas az nibištan ī ǰud_ǰud nask pad čē abērtar abar gōwēd abar x nask_nask x ōšmurīhēd u ān ī andar hād_hād pargard_pargard ō ayābišn rasēd čē andar ēn mādayān abāyišnīg wizārīhēd
fradom nask ud nask abar čē gōwēd nibištan ēwēn ēdar nibēsīhēd sāmān ī ayābišn abdīh xwadīh passazag
namāz xwarrah ī weh_dēn mazdēsn
sūdgar mādayān abar ōz ī abēzag stāyišn ī fradom ohrmazd gōwišn pad menīdārīh guftārīh ud kirdārīh ud pahrēz ī az dād ī wattar petyāragēnīdārtar mardōm
ud stāyišn ī hunarān kirbag dēn ī weh hamgōhr u kunišnīgīh yyy ud nikōhišn ī āhōgān bazag ān wattar dēn ka hamag aziš_hilišnīh az yazišn ī mēnōy ud pahrēz ī gētī amahraspand was āgāhīh abar xīr yyy mēnōy yyy
gānīg būd gōwēd bawēd andar frašegird =iz sraw yyy
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
warštmānsr mādayān abar zāyišn ī zarduxšt ud madan ī ō dēn čē andar ham_dar
ud mād ī hērbedīh ud hāwištīh ud ahūīh ud radīh ud āstawānīh ī pad =iš hamist hangirdīgtar gōwišn ī gāhān
abar harw tis wāzag zand ud ayārdag =iz čiyōn ān ī gōwēd warštmānsr
pad harwisp frāz_gōwišnīh frāz dād ēstēd harw čē pad gāhān guft ēstēd ā pad warštmānsr tis abar gōwēd
ahlāyīh ābādīh ast pahlom
baγ mādayān abar fradom saxwan ōšmurišn ī dēn bazišn ud fradom nām ī ān saxwan ud fradom madan ī ān x nām passazišn ud wuzurgīh ī ān saxwan az =iš ka x nām u nāmčišt mad ō gumēzišnīh
hangirdīgtar dānišn ī abar harw tis ǰud_ǰud xwēš zahag ud čand paywand aw =iš ōwōn paywastan čiyōn ān ī baγ rāy guft ēstēd baγ ī dahmān_srūd ō dahmān guft ēstēd ēn kirbag kunēd ā ēn kirbag kird bawēd
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
dāmdād mayān mādayān abar kunišnīh_dādārīh ud dādan ī dām pahlom
fradom pad mēnōyīh ud čand čiyōn dāštan ī pad mēnōy waštan ī az =iš gētī čihrēnīdag sāxtag ō andar ēbgadīg kōšišn pattūdan ud rāyēnīdan paywastag šāyistan ī ō frazām nērang ī ēbgadīgīh
ud ristag ēwēn dām_dahišnīh u =šān stī ud tōhmag ud srādag čihr ud kār ud čē andar ham_dar
ud čim_ō_čē_dahišnīh ud abdom_ō_čē_rasišnīh ud abar ān dām petyār ud wizend ud anāgīh az =iš ud šōn čār abzār ī abar wānīdan abesīhēnīdan bōxtan ud abēzārēnīdan ī dām az =iš
ahlāyīh ābādīh pahlom ast ābādīh
waxtar zand ō amāh rāy paywast ud abestāg čiyōn pad dastwarīh andar āmadag pad čāšišn ōšmurišn ēzišn dāšt ēstēd
ahlāyīh ābādīh pahlom ast ābādīh
pāzen mādayān abar gōspand dādīhā pad ēzišn ī ātaxšān ud ābān zōhr gāhānbār mazdēsnān ayārīh rāy kuštan ēn =iz mard ō hamkār pad čē hunar abzār pad čīnišn ud nērang ī ēzišn
ud ēd az gōspand srādag bahr ātaxšān ābān az kadām hannām stānišn čiyōn wirāyišn pad čē abestāg frāz barišn
ud čē abar gāhānbār ān šaš gāh kay gīrēd ud kay sazīhēd hanǰaman ī gāhānbār ud dahišn ī ō myazd kay kunišn tuwān passazag pad čē paymānīg dahišn kay sāzišn baxšišn sūd nēkīh ī weh_dahišnan ud mēnōyīhā ud gētīyīhā čē az =iš
ud ēd ō rad_passāy_sālārīh abārīg radīh ǰud_ǰud čē hunar abāyišnīgtar
abar xwēškārīh rad_passāyēnīdārīh mazdēsnān az kird ī gāh ud frāz raft ī ō hanǰaman hammis āgāhēnišn ān hanǰaman abērtar abar wirāst ī āhōg patit ud tōzišn ī wināh ud niyābagīg ud niyābagīg dād ī tis ō myazd ud čīdan ī mard ō zōtīh rāspīgīh pēš az ān rōz zōtān rāspīgān abārīg pad sāzišn dahišn ī bahr kār warzānd ud tan wastarg pāk kirdan pēš_gāh myazd wizīdan
ēd pad ān pēš_gāhīh ī čē hunar abāyišnīg
ud bahr baxtan ud ō pēš niyābag
pēš dādan radān meh weh pēš afsārdan ka bahr ī radān dahēnd gāhānbār pad kird_dārišnīh
ēn =iz zōtān rāspīgān zōtīh rāspīgīh abārīg radān pad wināh radīh ud bahr appār ōh bawēd was andar hamdar
abar wardišn ī gāh rōz ud māh ud sāl āwām ī ka hāmīn zamestān ud sahišn ī az rawišn ī axtarān pad =iš
rasišn ī ahlaw frawahr ō gētī andar ān dah rōz ī zamestān frazām sāl sar čiyōn =iš ān panǰ rōz gāhānīg andar ān bawēd zamīg sazišn hāmīn ēstišn
meh_pāsānīgīh ahlawān frawahr andar ān dah rōz yazišn niyāyišn wēš_šnāyišnīh ān yazadān az =iš ud bištīh ī =šān az apadīrišnīh ud aniyāyišnīh ud anēzišnīh az gētīyān
ud wēš frēzwānīgīh rādīh ud bē_dahišnīh andar ān hangām ud xwēškārīh rad ī šahr pad ayārīh ī ud ǰādag_gōwīh ī driyōšān hammōxtan ī az frawardīgān rāy andar frawardīgān kunišn
ud abar hangām ī stadan ī bēšāzēnīdār urwar ud čē andar hamdar
ud abar mānīg wisīg ud zandīg ud dehīg xwāyišnīh šahīgān tōzišn ruwānīg wināh ǰud_ǰud ō wizārišn
abar sūd ī az wirāstan ī wināh ud kirdan ī tōzišn ud zyān ī az wināh awirāstan tōzišn ī kird frāz hištan
abar None radīh ī nazdist pērāmōn hāwan čand mēnōy čand gētī ud kadār didīgar ud kadār sidīgar az mēnōyān gētīyān
ud abar abdīh ud wuzurg_kirbagīh āškārag_warzīdārīh ud škeftīh ud garān_wināhīh ahlomōγīh
ud ēn =iz ka pad ahlomōγīh kas gumānīg ast pad rōšngarīh az yazadān kadām yazad andar kadār yazadān ō ayārīh xwāyišn
abar ēn kadār az nārīgān az xwāstag šōy dastwar šōy tis dād pad čē paymānag ud wizēn ō pādixšāy ud ō ka dād šōy pādixšāy abāz āwurd
abar ēd ka hāmīn rasēd zamestān ō dwārēd ud ka zamestān rasēd hāmīn bē_ō šawēd
u abar čandīh wōyγn andar ēk sadōzim sazīhēd ud drahnā ī sazišn wisp ī ō wōyγn paywast ēstēd ud čē andar hamdar
čand māh hāmīn čand hāmīn zamčīg dēnīg nām ī dwāzdah māh ud čim ī nām ī ēk_ēk ēn ēn dwāzdah māh ēk_ēk pad ēzišn wāspuhragānīhā kadām yazadān xwēš ud ēdōn =iz sīh rōz ī andar harw māh ud ēdōn =iz panǰ gāh andar harw ān panǰ rōz gāhānīg pad sāl sar hamāg yazadān xwēš ka ardā_fraward yašt bawēnd
ahlāyīh ast pahlom ābādīh
ratuštāytī mādayān dēnīg ud frēzwānīg ēwēn dād
čim ī sazāgīh ud sazāgtarīh pad rad_passāg sālār abārīg pad =iš xwadāy =iz bahr xwēšīh čiyōn wizārišn sazāgīh az asazāgīh ud sazāgtarīh az asazāgīh pad =iš pad radīh xwanirah abārīg kišwar ǰud_ǰud fradom ēstād az mazdēsnān
ud abar nimāyišn āgāhēnišn ī nišast_brahmag ī amahraspandān nērang ud abzār ī andar ēzišn ī yazadān gāh ud xwēškārīh ī zōtān rāspīgān andar ēzišn =ēw ud hamāg =iz xwēškārīh sālārān pad kār ī =šān ǰud_ǰud ō bun
ud mehīh ī wizīdār_dahišnīh ud nazdīkīh ī ohrmazd ō menišn gōwišn kunišn ox ī astōmand
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
brih mādayān abar zōr_rāyēnišnīh rāstīh rādīh ī āsn_srūd_xrad was hunarān
ud ān =iz ī drōzanīh ud penīh ud adānīh dušāgāhīh ud was āhōgān ī hunarān hamēstār brādarōd
ud ān ī wahman ud spandarmad ud srōš ud ahlišwang was yazadān ud ān ī akōman waran xešm xwahl ud was dēwān ān ī āfrīn ud nifrīn huyāzagīh ud dušyāzagīh ī hunērangīh ud dušnērangīh ud husaxwanīh ud dušsaxwanīh čē andar ham dar
ud ān ī baxt ud gōhr ud kamag ud dēn ud xōg frahang ud xwēškārīh ud tuxšāgīh čē andar ham dar ud andar ān ī xwadāyīh ud rāyēnīdārīh ud dastwarīh x x x ud mayānǰīgīh
ud ān ī hamīh ud āštīh ud mihrdārīh čē andar ham dar
ud ān ī dād ēwēn kirbag wināh ud husrawīh ud dusrawīh ahlawīh ud druwandīh čē andar ham dar
ud ān ī šarm ud ud škōy ud sahm ud srōšīgīh čē andar ham dar
ān ī paywand ī pad xwēšīh ēr_menišnīh wālanīh ud dēn ud čē andar ham dar
ud ān ī sāzišnīgīh ud asāzišnīgīh ud dōst ud dušmenīh ud čē andar ham dar
ud ān ī hučihrīh ud duščihrīh ud ǰuwānīh ud zarmānīh ud tuwānīgīh ud škōhīh ud farroxīh ud dušfargīh čē andar ham dar
ud ān ī ōz ī dēn_tōhmagān srādagān tisān čē andar ham dar
ud ān ī frazānagīh ud frašn_wizārīh ud purr_nēkīh ud čē andar ham dar
ud ān ī sūy ud tišn u darmānīh čē andar ham dar
ud ān ī frasāwandīh margīh ud sazišnīgīh ud čē andar ham dar
ān hammisīh tis_rōnīh ī pēšīh ud pasīh ud čē andar ham dar
ud ān ī padīrišnīgīh apadīrišnīgīh ud rāmēnīdārīh ud bēšāzēnīdārīh ud čē andar ham dar
ud ān ī tagīgīh uzwānīgīh ud hanǰamanīgīh ud čē andar ham dar
ud ān ī ōš menišn ān ī tan ruwān ān ī wahišt dušox tan ī pasēn čē andar ham dar
ud ān ī harwisp_āgāhīh ī dādār ohrmazd hamāg_wehīh ī amahraspandān xwarrah ī mard ahlaw čē andar ham dar
ud anī was dādār ārāstārīh saxwan_rāyēnīdārīhā ud xwadāyīh_winnārdārīhā ud tan_dāštārīhā ud ruwān_bōxtārīhā saxwad passazag ō ān ī gōwēd arešuxt_gōwišnīh brih kaškaysraw ud wištāsp_sāst
ābādīh ahlāyīh ast pahlom
kaškaysraw mādayān abar nigēz ī yazadān yazišn nērang pad čē waštan ī ō dēw_ēzagīh pādyābīh ud apādyābīh āgāhīh
wirāyīh ud pahrēz ī yaštān daxšāg ud nišān ī abar_rēzišnīh ud anāgīh ī az dēwān ō zamānag ud wihan =išān ānābišn frazām_pērōzīh ī yazadān
ēg abzāyēnāg srūd hammōg ī ohrmazd ō zarduxšt xwānīhēd mēnōyān sāst
ābādīh pahlom ahlāyīh ast
wištāsp_sāst abar āmōg ī ō kay wištāsp mādayān ān ī ō xwadāyīh xēm ud čihr ud barišn ud dānišn frahang ud dād_rāyēnīdārīh dāmān kāmag_rawišnīh ī yazadān pad =iš abāyišnīg
ud abar frēstīd dādār ohrmazd amahraspandān ō kay wištāsp pad gugāyīh ī abar ohrmazd aštagīh spitāmān zarduxšt abēzag wehīh ī dēn mazdēsn framān ī dehbed wištāsp pad pērōzīh pad padīruftan ī dēn az zarduxšt
ud wēnābdāg madan ī amahraspandān ō dar ud did ō mān handēmānīh wištāsp u yyy paristagān wizārdan ī ō wištāsp ohrmazd paygām padīriftan ī rāmīhā wištāsp dēn mazdēsn
sārēnīdan ī xešm dēw arzāsp ī xyōn ō kōšišn ī wištāsp petyārēnīdārīh ī zardušt ārāyišn rawišn ī wištāsp šāh ō ān kōšišn čē andar ham dar
ābādīh pahlom ast ahlāyīh
waštī abestāg zand pad dastwar ō amāh paywast ābādīh ast pahlom ahlāyīh
čihrdād mādayān abar tōhmag mardōmān čiyōn brēhēnīdan ī ohrmazd gayōmard fradom mard ō paydāgīhist ī kirbīh ud čē ēwēnag būd ī fradom ǰuxtag mašī ud mašiyānī
ud abar zahag paywand ī awēšān purr_rawišnīh mardōm andar mayānag ī xwanirah ī kišwar ud baxšišn az =išān pad 6 kišwar ī pērāmōn xwanirah
tōhmag tōhmag ī nāmčištīg ōšmurēd pad aštag āwarišnīg framān ī dādār ō ǰud_ǰud tōhmag ī ō gyāg šud framūd handāxtan zīyišn ud xwarrah az ānōh baxt ēstād
u =šān wihēz ī ō kišwar kišwar ud ān =iz ī ō kustagīhā xwanirah ud ān ī =šān pad mayānag gyāg mānišn grift xīr wizārdagīh ēwēnag ēk_ēk srādag ī mardōmān ī andar bun tōhmag dād ēstād
bun nihišn ī dād ēwēnag ān ī yyy pad warzīdārīh parwardārīh gēnān abar yyy pēš_dād ān ī dehbedīh pad pānagīh ud rāyēnīdārīh dām
abar hōšang ī pēš_dād tōhmag sraw ī hōšang ī fradom ud tahmōraf ī didīgar u haft_kišwar xwadāy ud tōhmag sraw_ōšmurišnīh az bun_dahišn =iz ǰam
ud ān ī ǰam sidīgar haft_kišwar xwadāy tōhmag sraw āgāhīh x ī zamānag sazišn zamānag ī az bun_dahišn xwadāyīh ǰam frazām
ud ān ī haft_kišwar xwadāyīh dušxwadāy dahāg sraw paywand ī abāz ō tāz ī hōšang brād ud tāzīgān pid ud āgāhīh ōy u zamānag sazišn ī zamānag ī az huxwadāyīh ǰam frazān dušxwadāyīh frazān ī dahāg paywand ī az ǰam frēdōn
ān ī xwanirah xwadāy frēdōn sraw pad wānīdan ī dahāg zadan ī māzandarān deh ud baxtan ī xwanirah pad salm ud tōz ēriǰ ī se pus paywast ī =šān pad duxt ī pādsraw ī tāzīgān šāh ud tāz paywand ud paywand ud sraw ī awēšān ǰud_ǰud
ān ī mānuščihr ī ērān xwadāyīh ud ēriǰ nāf
ān ī tōzōmand frāsiyāb ī tūrān dehbed ud tūmāsp uzaw ī ērān dehbed
mānuščihr nāf kay kawād ī kayān niyāg ērān xwadāy ud tōzōmand xwadāy kirsāsp
ud kay us ī kawād pad haft_kišwar xwadāy ud yyy
ud kay husrōy ī siyāwaxš pus xwanirah xwadāy
ud was mādayān tōhmag nāmčištīg sraw ī ērān tūrān salmān =iz xwadāy kay luhrāsp ud dehbed kay wištāsp
dēn mazdēsn waxšwar spitāmān zarduxšt ud sazišn ī zamānag ī az fradom xwadāyīh frēdōn āmad ī zarduxšt ō ham_pursagīh
ud was tōhmag ud sraw ī az ān frāz andar ham nask būd ōšmurd ēstēd u ō būd guharīhist čiyōn sāsānīyān ī =šān pad huāfrīdān ōšmurēd u =šān xwadāyīh
ud andar mānuščihr nōdar yōyšt friyān x ī spand_šēdān tōhmag auuarəϑrabā̊ pid ī ādurbād ī māraspandān ud astīh ēg =iz pad bawēdīh ēstēd
abar =iz hunar xwarrah was čiyōnīh xwadāyīh =iz ī frašegird rawišnīg ō tōhmagān baxt ud yyy =iz ī ō x tōhmag rēzīhēd yyy frašegird abrīd
abar bun_dānišn ī pēšag ud kirrōgīh ud xwēškārīh ī āwām was āgāhīh mardōm pad spōxtan ī wizend ī az petyārag rārišn ī tan bōzišn ī ruwān rāyēnīdārīh gēhān abāyišnīg pēš =iz az madan ī zarduxšt pad dādār framān az yazadān wāxš_burdārīh ud nigēz ō pēšōbāyān ī zamānag zamānag madan čē andar ham_darīhā
pahlom ahlāyīh ābādīh ast
spand mādayān abar bawišn hambawišnīh zarduxšt stī frawahr ud xwarrah čiyōn āfrīdagīh ī ēk_ēk pad mēnōy ud čē ēwēnag dād ī ō gētī čiyōn paywastan ī ō zāyēnīdārān madan ī zāyēnīdārān āgenēn hambawišnīhistan ī andar mādar ud zāyišn ī az mād čē hamdar
ud abar =iz rasišn ī harw mēnōy ān ī weh pad waxšēnīdan ud ān wattar pad murnǰēnīdan pērōzgarīh ān ī weh mēnōy ud parwarišn ī zarduxšt
ud rasišn ī ō purnāyīh pad _sālag ō ham_pursagīh ohrmazd ud būdan ī haft ham_pursagīh andar dah sāl
was abdīh ī az =iš pad =iš paydāgīhist čiyōn ast ī hampaywast wizīdag ud az dēnkard nibēg nišānēnīd
haft brīn čiyōn spand xwānīhēd haft frašn harw ǰār =ēw frašn =ēw baxšišn ī abārīg naskīhā pad ēn haft frašn pad frāz_gōwišnīh ī andar ēk_ēk ēk gyāg ī ham_pursagīh
abar frašn frašn hangām ī nišāstan xāstan ī arw ǰār ud ēwēnag ī nišast ī amahraspandān frāz madan ī zarduxšt ō ān handēmānīh ud gāh ī ān gyāg čē ān ī aw =iš guft ud čē ān ī aw =iš nimūd
ud frāz burdan ī abar zarduxšt xrad ī harwisp_āgāhīh ud dīd ī zarduxšt pad ān xrad būd bawēd hamē
čandīh ī drang ī pad =iš būd ī ān xrad čē ān ī pas andar mānd abāz uzwārd čiyōn az =iš abardom pahlom ī gyāgān wahišt ud gāh mizd ahlawān pāyag pāyag čiyōn yazadān arzānīgīh ī pad kirbag_warzīdārīh ud nigūntom ud wattom ī gyāgān dušox gyāg pādufrāh druwandān čiyōn =išān wināh ud mayānag ī hamēstagān gyāg ī hāwandān ī kirbag ud wināh ud činwad_puhl pad =iš amar ī pad kirbag wināh ud tan ī pasēn pad =iš passāzišn ī harw ahlaw ud druwand ud bōxtišn ī wisp dahišnān az hamāg anāgīh bawēd
anī =z was tis ī abd ud saxwan ī ēd haft frašn hangirdīg =ēw ī az harw ēwēnag dānišn āgāhīh
abar =iz paywastan ī zarduxšt āgāhīh ī dēn mazdēsn ō gēhān hāxtan ī ī mardōm ō dēn āwāmān ī pas az zarduxšt frašegird
abar čiyōnīh ī rāyēnišn ī zamānag mardōm brīn sadōzim ud hazangrōzim ud gēhān abdīh ud škeftīh ī abar frazām ī harw hazangrōzim andar gēhān andar gēhān paydāgīhēd
pad =iz zāyišn rasišn ī ušēdar ī zarduxšt pus pad frazām ī fradom hazangrōzim ud sraw ī ōy u zamānag was wišuftārān ī ārāstārān ī zamānag ī mayānag hazangrōzim ī zarduxštān ud madan ī ušēdar
ud rasišn ī ušēdarmāh zarduxšt pus pad frazām ī didīgar hazangrōzim ī āgāhīh ī ōy u zamānag ud wišuftārān ārāstārān ī andarg hazangrōzim ušēdarān
madan ī ud rasišn ī sōšyans ī zarduxšt pus pad frazām ī sidīgar hazangrōzim wišuftārān ārāstārān ī andarg hazangrōzim ušēdarmāhān rasišn ī sōšyans āgāhīh ī sōšyans u zamānag
pad =iz frašegird tan ī pasēn andar ān ī ōy zamānag bawēd paydāg
pahlom ābadīh ahlāyīh
bayān_yasn mādayān fradom abar ohrmazd yasn bayān abardom ud did abarīg apaydāg ud paydāg gētīyān =iz yazadān yasn yazadān rōzān frāz ham ōz xwarrah amāwandīh ud pērōzgarīh abdīh
awēšān anī =z was yazadān ī andar ān ī awēšān yasn guft_nām hēnd u =šān pahrēz niyāyišn
ud arzānīgīh āyaft dādārīh ī ō yaštārān xwēškārīh ī =šān ǰud_ǰud was ōšmurišn ī andar yazadān
xwēškārīh ī dānišn āgāhīh ī hēnd ī abar xīrān rāyēnišnān ī āwām dādār ohrmazd awēšān abar gumārd ud xwēškārēnīd ēstēnd pahlom ābādīh ahlāyīh ast
dād bun nigādom sīh pargard
brīnag pahikār_radestān abar ēn ǰud =iz az mēnōy rasišnīg seǰ ud xīndagīh ī az ēbgad ō mardōm ud gōspand mardōm =iz pad wināhgārīh gastag bawēnd rawāgīh seǰ ud xīndagīh andar gēhān az adādestānīhā zanišn ī ēk abar did
ud andarz ī ō mardōm abar pahrēz ī az =iš ud dādestānīg zanišn handāzišn abāz ō kem_zanišnīh ud azanišnīh
ud padīrag =iz apahikār_radīhā ēstādan pad arešagīh ud aziyānīh ī xwēš az =iz yyy zanišn ī abar =iz apahikār_rad pahrēxtan
hamāg pahikār_radīh ka ēk ī ast dādestānōmandīhā ēstād u stī saxwan ī ī hēnd gōwišnīg ud nimāyišnīg ī pad ǰud_brahm_nihišnīh bawēnd čahār ēwēnag gōwišnīg nimāyišnīg gōwišnīg ī nimāyišnīg nimāyišnīg gōwišnīg gōwišnīg =iz nimāyišnīg
andar ud sāmān ī gōwišnīg baxt čahār ēwēnag pahikārišn ī ǰud_sāmān ǰud_ēwāz ī ast ō apahikār_radīh ō rad ī xwēš ō ahū weh mard čiyōn az =iš se abāyišnīg hēnd ō =iz yyy gugāyīh
ud andar ān ī nimāyišnīg baxt šaš ēwēnag ud ō pahikār_rad ēwāz čiyōn hammis ēwēnagān andar hamdar bawēnd dwāzdah
ud hamāg apahikār_radīh ka ēk ast adādestānīhā abar raftan u ēwēnagān panǰ ī hēnd andar nimūd ud kanišn zaxm ud rēš kirdan ōzad
ud pahikār_rad hēnd dwāzdah ēwēnag baxt ēstēnd pad čahār brīnag ī se_ānag
brīnag =ēw hēnd āšnawāg ī wēnāg ēd ī pahikārišn ī aw =iš gōwišnīg nimāyišnīg ud wēnāg ī āšnawāg ēd ī pahikārišn ī aw =iš nimāyišnīg gōwišnīg
ud ēn se ī andar ēk brīnag pahikār_radīh abāg =išān ast ud pahikār_rad agar bīm pad tan ēwar ēnyā abēpahikārišn ī čiyōn guft ēstēd pad rēš abāz dāštan pāduxšāy ud wizīr ī pad =iš ēn ka pad dādīg pahikārišn wardēnd ud abērēšīhā abāz dāštan šāyēnd pad =iz rēš abāz pāduxšāy dāštan
brīnag =ēw anāšnawāg ī awēnāg =iz ud zan ud aburnāyīg ud ēn se ī andar ēk brīnag pahikār_radīh abāg =išān nēst ud wizīr ī tan pad =iš ēn agar =iš az waštan bīm ī pad tan ēwar ēnyā wardišn
brīnag =ēw anēr ud margarzān ēwar az dādwarān pad ōzad wizīr pad =iš kirdan rāhdār ka andar rāh ōzanēd u zanišn paydāgēnīd ēstēd kird šāyēd
ud ēn =iz se ī andar ēk brīnag pahikār_radīh abāg nēst ud wizīr ī pad =iš ēn =iz ka gyān ōzanišn hēnd pad =iš kirbag hēnd
brīnag =ēw ēd ī abēgāh raftan abar madan pad škastag gyāg burdēnēd brāh ka =šān pad gōwišnīh pursēnd passox kirdan pad anērīh warōmand hēnd
ēn =iz se ī andar ēk brīnag pahikār_radīh abāg nēst ud wizīr pad =iš ēn ka =šān ōzanēd pad =iš wināhgār bawēd
čē andar hamdar andar āwarēd was dādestān ēn =iz abāz_zaxm ān ī zaxm ud rēš bawēd ōwōn kunišn ka pad harw tis ī rāst abāz kirdan šāyēd
didīgar brīnag zaxmestān mādayān abar zaxm wināhišn az zaxm čiyōn dard ud xōn ud abōyīh wināh ī mard andar abōyīh =ēw kunēd
ud abar haft ēwēnag ī daxšag abōyīh ud ǰud_wizīrīh ī abar zaxm ī purnāyān andar ān ī aburnāyīgān kunēnd ud andar =iz zaxm dard ud xōn ōh rawēd ud andar ān xešm xōg_drahnā dard xōn nišīnēd
ud abar xwāyišn hudahišn čiyōn ān ī pad mādagwarīh gōwēd čahār ēwēnag ka penīhīh yyy yyy ud ka yyy yyy yyy ka penīhīh penīhīh yyy ka yyy yyy yyy yyy ud anī se ēwēnag ī az ēn pad āgenēn ham_pursagīh zāyēd ka penīhīh ud yyy ud penīhīh ud yyy yyy ud ka penīhīh ud yyy yyy penīhīh ud ka penīhīh yyy yyy yyy ī bawēnd hammis haft ēwēnag anī =z čand abāz ō ēn handāzīhēd
ud abar =iz kastār dahm ud dahm kastār yyy čē andar hamdar
abar sneh gīrišnīg ud sneh apparēd ēd čē ān tis ī pad sneh uspurrīg čē ān ī ud čē ān ī pad sneh mehmān ud čē ān ī ka kas pad sneh abāz ō kas kunēd ā xwad tis appārag/āzārag ud čē ān ī guharīg appār ud čē ī dādag ān xwāstag tōzišn ud ǰudīh ī wizīr ī abar mard sneh barēnd az sneh burdan
ud abar šaš ēwēnag ardīg_tazišnīh pad zaxm yyy mihōsāst ud adwadād gōwišn ī ǰādūg_gōwišnīhā ud gōwišn ī sahm_nimāyišnīhā ud ardīg_tazišnīh ēg bawēd ka pad andar ēstādan ēstād ud zaxm kird ēk az ōy ī did pēš
ud ēn =iz purnāy abāg purnāy zan ī yyy abāg zan ī yyy ud zan ī ābestan abāg zan ī ābestan ud aburnāyīg ī haft_sālag abāg aburnāyīg ī haft_sālag ardīg_tazišnīh bawēd aburnāyīg ī haft_sālag rāy pad wēnišn ī pidarān pidarān ardīg_tazišnīh bawēd u ēd ēd harw wināh ardīg_tazišnīh kunīhēd tōzišn ō radān šawēd
abar āzārīh xwadāy pāk ī kas andar bandag abun būd ēstēd wēnēd ka bandag hamē xwāhēd war xwēšīh pahikārēd
abar wināh ī hamēmālān andar xwad =iz hamēmāl pad anī ēč kirbag tōzīhistan ī abar kuštan ī ud bandag abāg xwadāy =iz čē andar hamdar
abar kuštan ī haft_sālag aburnāyīg ī ahammōxt hašt_sālag =iz pad wēnišn ī pidarān wināhgārīh ī pidarān pad =iš ka =šān abāz dāštan tuwān abāz dārēnd ud ān ī ka =šān abāz dāštan tuwān
sidīgar brīnag rēšestān mādayān abar brīn ud darrīdan awiškābišn frāz_rūdag ud sumbišn ud xwahišn ud škennišn ud xwardag_kirdan ud tāšīdan ud hōšēnīdan čiyōn hamāg rēš xwānīhēd
wāhmān mārgen gird_rawišnīh ī abar_abgan kirb_abganišnīh ud xōn_tazišnīh az mardōmān tan
čiyōn hannām hannām baxt ēstēd ō haftād_šaš ī mādagwar ī parwastag andar ēwēnag mādayāntar xwānīhēd ay ī wastarg hēnd ī ēk az did ǰud_mādī ud az barišnīh ī az hašt ī mādagwar ī parwastag andar ēwēnag hannām ī andar ān haftād_šaš ī hamgōnag ēk az did ǰud_mādī ud ēk az did ǰud_čim ud ǰud_wizīrōmand
ēn =iz ka kas ō kas pad zad az stardīh ayāb stabrīh ayāb nizārīh ayāb syāyīh ayāb spēdīh ayāb gišnagīh ayāb bulandīh ayāb yyy ayāb frāy_xwarišnīh ayāb kem_xwarišnīh ayāb paymān_xwarišnīh ayāb aǰgahānīh ayāb tuxšāgīh ayāb yyy tēzīh dahēd ayāb saxwan kāmēd guftan u abāz zanēnd ayāb =iš gōwišn ud wēnišn ud āšnawišn ayāb xrad ud ōz šusr ud šīr ud ābusīh kāhēnēd ka gabr ayāb šīr ī mādagān abesīhēnēd ayāb andar gabr pus ōzanēd ka abar rēš rēš kunēd u yyy ud xōn rawēd