Select Section Type

spās ohrmazd ud niyāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
haštom abar hangirdīgīh ī ān ī andar naskīhā ī dēn mazdēsn ǰud_ǰud ēdar ayād
ān ī andar šādurwān ī ēn nāmag abar ōšmurišn ī weh_dēn ō āgāhīh ī wasān nibišt ud niwēyēnīdan az zand ān ī dēn pad āgāhīhišnīh ī ō ēd pāyram dastwar pad xwad ēwāz ī dēn nibištan
pēš az ān nibištan ēwēn abar ōšmurišn ī dēn ī mazdēsn bazišn u bazišn bahr ud bahr brīnag nimūdan ī ōšmurišn ka hangirdīgtar pad =iš bazišn hangirdīg pad bahr ī bazišn ud wistārišnīgtar pad brīnag ī bahr
ōšmurišn ī dēn mazdēsn bazišn se gāhān ī ast abardar mēnōy_dānišnīh ud mēnōy_kārīh ud dād ī ast abardar gētī_dānišnīh ud gētī_kārīh ud hadāmānsrīg ī ast abardar āgāhīh ud kār ī abar ān ī mayān ī ēd
ud čim ī se_bazišnīh ī dēn_ōšmurišn nigēz ast ī wisp dānišn ud kār ud ēwēnag ī ham dēn_dānišn ud kunišn ēd ī se ī nibišt
ōh =iz ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun se gāh ān ī fradom gāhānīgīh ud ān ī didīgar hadāmānsrīgīh ān ī sidīgar dādīg abardar ud mahist
az =iš hād hēnd bazišn ī bahr wīst_ēk ī xwānīhēnd nask
haft gāhānīg čē ō gāhān kird ēstēd u =šān nām ān ī gāhānīg hād nērang ī ast stōd_yast ud sūdgar ud warštmānsr ud baγ ud waštī ud hadōxt ud ān ī ō gāhānīg kird ēstēd spand
ud haft hadāmānsrīg nām dāmdād ud waxtar ud pāzen ratuštāytī ud brih ud kaškaysraw ud wištāsp_sāst
haft dādīg čē ō dādīg kird ēstēd u =šān nām ān ī dādīg yyy nigādom duzd_sar_nizad huspārom ud sagādom ud wī_dēw_dād ud ān ī ō dādīg pad ǰud_šnūmanīh kird ēstēd čihrdād bayān_yast
ud padisārag sūdgar ud warštmānsr ud baγ ud dāmdād ud waxtar ud pāzen ud ratuštāytī ud brih ud kaškaysraw ud wištāsp_sāst ud waštī ud čihrdād ud spand ud bayān_yast ud nigādom duzd_sar_nizad ud huspārom ud sagādom ud ǰud_dēw_dād ud hadōxt ud stōd_yast
andar harw se harw se ast andar gāhānīg hadāmānsrīg ud dādīg ud andar hadāmānsrīg gāhānīg ud dādīg ud andar dādīg x x x gāhānīg ud hadāmānsrīg
ǰud_ǰud ān ī xwad mādayānīhā ud mādagwarīhā x mehmānīg ud ān ī did bahrīh andar āwurd mehmānīg u čim andar mēnōy ud gētī ud andar gētī ud mēnōy ud andar ān ī mayānag ī harw harw ast
ud paywastan ī frāz ō abdom ī hadāmānsr ud dād bahr az gāhān čiyōn nibišt ī pad paywand ī ō abdom hadāmānsrīg ī wištāsp_sāst
hadōxt ud yašt pad paywand ī ō abdom dādīg wī_dēw_dād čim ud dahišn ī gētī dād mayānag hadāmānsrīg ō mēnōy gāhān čē mēnōy =iz ox bun ud gētī čimīg wihānīg ud bahr ud čimīg ō čim wihānīg ō ox bahr ō bun
ud frazām ī dād ī ast hīm abāz ō gāhān ī ast bun paywastan ud nimūnag ast ī abar fradom mēnōyīgīh gāhānīgīh abēzag_rāyēnišnīh būd ud abdom =iz ān bawēd gētī ud čiyōn az mēnōy niwennīhistan frōd āmad abāz ō mēnōy ī paywastagīh
ud čim ī wīst_yak_bahrīh ī se bōzišn ī dēn_ōšmurišn andar wizīdag ī x x x az kird paydāg ōh =iz se gāh ī ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun ast wīst_ēk mārīg
čiyōn ahunawar ī dēn_ōšmurišn bun se gāhīh ī se_bazišnīh ī dēn_ōšmurišn ud nimūnag ōwōn wīst_ēk_mārīgīh ī se wīst_ēk_bahrīh ī ēn se bazišn nimāyēd čiyōn paydāg brēhēnīd ōy ī wisp_āgāh dādār az harw mārīg =ēw sraw ī =ēw
abar brīnag ī bahr čiyōn hād ud pargard ī andar naskīhā az dēn_gugāyīh ud āgāhīh az yašt_frawahr zarduxšt čāšišn andar ērān_šahr hazār būd āšnāg
ud pas az wišōbišn ī az marg ī dušxwarrah xešm_kird aleksandar mad u būd ī ēdōn abāz windād ī pad dastwar dāštan šāyēd
ud ān ī hufraward ādurbād ī māraspandān pad =iš passāxt kird ud bōxtan āšnāg =iz nūn andar mādayān ī ērān_šahr ud pad čāšišn ud pašn dāšt ēstēd
pas az nibištan ī ǰud_ǰud nask pad čē abērtar abar gōwēd abar x nask_nask x ōšmurīhēd u ān ī andar hād_hād pargard_pargard ō ayābišn rasēd čē andar ēn mādayān abāyišnīg wizārīhēd
fradom nask ud nask abar čē gōwēd nibištan ēwēn ēdar nibēsīhēd sāmān ī ayābišn abdīh xwadīh passazag
namāz xwarrah ī weh_dēn mazdēsn
sūdgar mādayān abar ōz ī abēzag stāyišn ī fradom ohrmazd gōwišn pad menīdārīh guftārīh ud kirdārīh ud pahrēz ī az dād ī wattar petyāragēnīdārtar mardōm
ud stāyišn ī hunarān kirbag dēn ī weh hamgōhr u kunišnīgīh yyy ud nikōhišn ī āhōgān bazag ān wattar dēn ka hamag aziš_hilišnīh az yazišn ī mēnōy ud pahrēz ī gētī amahraspand was āgāhīh abar xīr yyy mēnōy yyy
gānīg būd gōwēd bawēd andar frašegird =iz sraw yyy
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
warštmānsr mādayān abar zāyišn ī zarduxšt ud madan ī ō dēn čē andar ham_dar
ud mād ī hērbedīh ud hāwištīh ud ahūīh ud radīh ud āstawānīh ī pad =iš hamist hangirdīgtar gōwišn ī gāhān
abar harw tis wāzag zand ud ayārdag =iz čiyōn ān ī gōwēd warštmānsr
pad harwisp frāz_gōwišnīh frāz dād ēstēd harw čē pad gāhān guft ēstēd ā pad warštmānsr tis abar gōwēd
ahlāyīh ābādīh ast pahlom
baγ mādayān abar fradom saxwan ōšmurišn ī dēn bazišn ud fradom nām ī ān saxwan ud fradom madan ī ān x nām passazišn ud wuzurgīh ī ān saxwan az =iš ka x nām u nāmčišt mad ō gumēzišnīh
hangirdīgtar dānišn ī abar harw tis ǰud_ǰud xwēš zahag ud čand paywand aw =iš ōwōn paywastan čiyōn ān ī baγ rāy guft ēstēd baγ ī dahmān_srūd ō dahmān guft ēstēd ēn kirbag kunēd ā ēn kirbag kird bawēd
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
dāmdād mayān mādayān abar kunišnīh_dādārīh ud dādan ī dām pahlom
fradom pad mēnōyīh ud čand čiyōn dāštan ī pad mēnōy waštan ī az =iš gētī čihrēnīdag sāxtag ō andar ēbgadīg kōšišn pattūdan ud rāyēnīdan paywastag šāyistan ī ō frazām nērang ī ēbgadīgīh
ud ristag ēwēn dām_dahišnīh u =šān stī ud tōhmag ud srādag čihr ud kār ud čē andar ham_dar
ud čim_ō_čē_dahišnīh ud abdom_ō_čē_rasišnīh ud abar ān dām petyār ud wizend ud anāgīh az =iš ud šōn čār abzār ī abar wānīdan abesīhēnīdan bōxtan ud abēzārēnīdan ī dām az =iš
ahlāyīh ābādīh pahlom ast ābādīh
waxtar zand ō amāh rāy paywast ud abestāg čiyōn pad dastwarīh andar āmadag pad čāšišn ōšmurišn ēzišn dāšt ēstēd
ahlāyīh ābādīh pahlom ast ābādīh
pāzen mādayān abar gōspand dādīhā pad ēzišn ī ātaxšān ud ābān zōhr gāhānbār mazdēsnān ayārīh rāy kuštan ēn =iz mard ō hamkār pad čē hunar abzār pad čīnišn ud nērang ī ēzišn
ud ēd az gōspand srādag bahr ātaxšān ābān az kadām hannām stānišn čiyōn wirāyišn pad čē abestāg frāz barišn
ud čē abar gāhānbār ān šaš gāh kay gīrēd ud kay sazīhēd hanǰaman ī gāhānbār ud dahišn ī ō myazd kay kunišn tuwān passazag pad čē paymānīg dahišn kay sāzišn baxšišn sūd nēkīh ī weh_dahišnan ud mēnōyīhā ud gētīyīhā čē az =iš
ud ēd ō rad_passāy_sālārīh abārīg radīh ǰud_ǰud čē hunar abāyišnīgtar
abar xwēškārīh rad_passāyēnīdārīh mazdēsnān az kird ī gāh ud frāz raft ī ō hanǰaman hammis āgāhēnišn ān hanǰaman abērtar abar wirāst ī āhōg patit ud tōzišn ī wināh ud niyābagīg ud niyābagīg dād ī tis ō myazd ud čīdan ī mard ō zōtīh rāspīgīh pēš az ān rōz zōtān rāspīgān abārīg pad sāzišn dahišn ī bahr kār warzānd ud tan wastarg pāk kirdan pēš_gāh myazd wizīdan
ēd pad ān pēš_gāhīh ī čē hunar abāyišnīg
ud bahr baxtan ud ō pēš niyābag
pēš dādan radān meh weh pēš afsārdan ka bahr ī radān dahēnd gāhānbār pad kird_dārišnīh
ēn =iz zōtān rāspīgān zōtīh rāspīgīh abārīg radān pad wināh radīh ud bahr appār ōh bawēd was andar hamdar
abar wardišn ī gāh rōz ud māh ud sāl āwām ī ka hāmīn zamestān ud sahišn ī az rawišn ī axtarān pad =iš
rasišn ī ahlaw frawahr ō gētī andar ān dah rōz ī zamestān frazām sāl sar čiyōn =iš ān panǰ rōz gāhānīg andar ān bawēd zamīg sazišn hāmīn ēstišn
meh_pāsānīgīh ahlawān frawahr andar ān dah rōz yazišn niyāyišn wēš_šnāyišnīh ān yazadān az =iš ud bištīh ī =šān az apadīrišnīh ud aniyāyišnīh ud anēzišnīh az gētīyān
ud wēš frēzwānīgīh rādīh ud bē_dahišnīh andar ān hangām ud xwēškārīh rad ī šahr pad ayārīh ī ud ǰādag_gōwīh ī driyōšān hammōxtan ī az frawardīgān rāy andar frawardīgān kunišn
ud abar hangām ī stadan ī bēšāzēnīdār urwar ud čē andar hamdar
ud abar mānīg wisīg ud zandīg ud dehīg xwāyišnīh šahīgān tōzišn ruwānīg wināh ǰud_ǰud ō wizārišn
abar sūd ī az wirāstan ī wināh ud kirdan ī tōzišn ud zyān ī az wināh awirāstan tōzišn ī kird frāz hištan
abar None radīh ī nazdist pērāmōn hāwan čand mēnōy čand gētī ud kadār didīgar ud kadār sidīgar az mēnōyān gētīyān
ud abar abdīh ud wuzurg_kirbagīh āškārag_warzīdārīh ud škeftīh ud garān_wināhīh ahlomōγīh
ud ēn =iz ka pad ahlomōγīh kas gumānīg ast pad rōšngarīh az yazadān kadām yazad andar kadār yazadān ō ayārīh xwāyišn
abar ēn kadār az nārīgān az xwāstag šōy dastwar šōy tis dād pad čē paymānag ud wizēn ō pādixšāy ud ō ka dād šōy pādixšāy abāz āwurd
abar ēd ka hāmīn rasēd zamestān ō dwārēd ud ka zamestān rasēd hāmīn bē_ō šawēd
u abar čandīh wōyγn andar ēk sadōzim sazīhēd ud drahnā ī sazišn wisp ī ō wōyγn paywast ēstēd ud čē andar hamdar
čand māh hāmīn čand hāmīn zamčīg dēnīg nām ī dwāzdah māh ud čim ī nām ī ēk_ēk ēn ēn dwāzdah māh ēk_ēk pad ēzišn wāspuhragānīhā kadām yazadān xwēš ud ēdōn =iz sīh rōz ī andar harw māh ud ēdōn =iz panǰ gāh andar harw ān panǰ rōz gāhānīg pad sāl sar hamāg yazadān xwēš ka ardā_fraward yašt bawēnd
ahlāyīh ast pahlom ābādīh
ratuštāytī mādayān dēnīg ud frēzwānīg ēwēn dād
čim ī sazāgīh ud sazāgtarīh pad rad_passāg sālār abārīg pad =iš xwadāy =iz bahr xwēšīh čiyōn wizārišn sazāgīh az asazāgīh ud sazāgtarīh az asazāgīh pad =iš pad radīh xwanirah abārīg kišwar ǰud_ǰud fradom ēstād az mazdēsnān
ud abar nimāyišn āgāhēnišn ī nišast_brahmag ī amahraspandān nērang ud abzār ī andar ēzišn ī yazadān gāh ud xwēškārīh ī zōtān rāspīgān andar ēzišn =ēw ud hamāg =iz xwēškārīh sālārān pad kār ī =šān ǰud_ǰud ō bun
ud mehīh ī wizīdār_dahišnīh ud nazdīkīh ī ohrmazd ō menišn gōwišn kunišn ox ī astōmand
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
brih mādayān abar zōr_rāyēnišnīh rāstīh rādīh ī āsn_srūd_xrad was hunarān
ud ān =iz ī drōzanīh ud penīh ud adānīh dušāgāhīh ud was āhōgān ī hunarān hamēstār brādarōd
ud ān ī wahman ud spandarmad ud srōš ud ahlišwang was yazadān ud ān ī akōman waran xešm xwahl ud was dēwān ān ī āfrīn ud nifrīn huyāzagīh ud dušyāzagīh ī hunērangīh ud dušnērangīh ud husaxwanīh ud dušsaxwanīh čē andar ham dar
ud ān ī baxt ud gōhr ud kamag ud dēn ud xōg frahang ud xwēškārīh ud tuxšāgīh čē andar ham dar ud andar ān ī xwadāyīh ud rāyēnīdārīh ud dastwarīh x x x ud mayānǰīgīh
ud ān ī hamīh ud āštīh ud mihrdārīh čē andar ham dar
ud ān ī dād ēwēn kirbag wināh ud husrawīh ud dusrawīh ahlawīh ud druwandīh čē andar ham dar
ud ān ī šarm ud ud škōy ud sahm ud srōšīgīh čē andar ham dar
ān ī paywand ī pad xwēšīh ēr_menišnīh wālanīh ud dēn ud čē andar ham dar
ud ān ī sāzišnīgīh ud asāzišnīgīh ud dōst ud dušmenīh ud čē andar ham dar
ud ān ī hučihrīh ud duščihrīh ud ǰuwānīh ud zarmānīh ud tuwānīgīh ud škōhīh ud farroxīh ud dušfargīh čē andar ham dar
ud ān ī ōz ī dēn_tōhmagān srādagān tisān čē andar ham dar
ud ān ī frazānagīh ud frašn_wizārīh ud purr_nēkīh ud čē andar ham dar
ud ān ī sūy ud tišn u darmānīh čē andar ham dar
ud ān ī frasāwandīh margīh ud sazišnīgīh ud čē andar ham dar
ān hammisīh tis_rōnīh ī pēšīh ud pasīh ud čē andar ham dar
ud ān ī padīrišnīgīh apadīrišnīgīh ud rāmēnīdārīh ud bēšāzēnīdārīh ud čē andar ham dar
ud ān ī tagīgīh uzwānīgīh ud hanǰamanīgīh ud čē andar ham dar
ud ān ī ōš menišn ān ī tan ruwān ān ī wahišt dušox tan ī pasēn čē andar ham dar
ud ān ī harwisp_āgāhīh ī dādār ohrmazd hamāg_wehīh ī amahraspandān xwarrah ī mard ahlaw čē andar ham dar
ud anī was dādār ārāstārīh saxwan_rāyēnīdārīhā ud xwadāyīh_winnārdārīhā ud tan_dāštārīhā ud ruwān_bōxtārīhā saxwad passazag ō ān ī gōwēd arešuxt_gōwišnīh brih kaškaysraw ud wištāsp_sāst
ābādīh ahlāyīh ast pahlom
kaškaysraw mādayān abar nigēz ī yazadān yazišn nērang pad čē waštan ī ō dēw_ēzagīh pādyābīh ud apādyābīh āgāhīh
wirāyīh ud pahrēz ī yaštān daxšāg ud nišān ī abar_rēzišnīh ud anāgīh ī az dēwān ō zamānag ud wihan =išān ānābišn frazām_pērōzīh ī yazadān
ēg abzāyēnāg srūd hammōg ī ohrmazd ō zarduxšt xwānīhēd mēnōyān sāst
ābādīh pahlom ahlāyīh ast