Select Section Type

1.0
pad nām ī dādār ohrmazd ī rāyōmand ī xwarrahōmand
2.0
pad kār_nāmag ī ardaxšīr ī pābagān ēdōn nibišt ēstēd pas az marg ī alaksandar ī hrōmāyīg ērānšahr dewīst_ud_čehel kadag_xwadāy būd
3.0
spahān ud pārs ud kustagīhā ī awiš nazdīktar pad dast ī ardawān sālār būd
4.0
pābag marzbān šahryār ī pārs būd ud az gumārdag ī ardawān būd
5.0
ardawān pad staxr nišast
6.0
ud pābag rāy ēč frazend ī nām_burdār būd
7.0
ud sāsān šabān ī pābag būd ud hamwār abāg gōspandān būd
8.0
ud az tōhmag ī dārāy ī dārāyān būd
9.0
ud andar dušxwadāyīh ī alaksandar ō wirēg ud nihān_rawišnīh ēstād ud abāg kurdīgān šabānān raft
pābag dānist sāsān az tōhmag ī dārāy ī dārāyān zād ēstēd
pābag šab =ēw pad xwamn dīd čiyōn ka xwaršēd az sar ī sāsān tāft ud hamāg gēhān rōšnīh kird
anī šab ēdōn dīd čiyōn ka sāsān pad pīl =ēw ī ārāstag ī spēd nišast ēstād ud harw andar kišwar pērāmōn ī sāsān ēstēnd ud namāz awiš barēnd ud stāyišn ud āfrīn hamē kunēnd
anī sidīgar šab hamgōnag ēdōn dīd čiyōn ka ādur farnbāy gušnasp ud burzēn_mihr pad xānag ī sāsān hamē waxšēnd ud rōšnīh ī hamāg gēhān hamē dahēnd
pābag ka pad ān ēwēnag dīd abd sahist u dānāgān ud xwamn_wizārān ō pēš xwāst ud ān harw se šab xwamn čiyōn dīd ēstād pēš ī awēšān guft
xwamn_wizārān guft
ān ēn xwamn padiš dīd ōy ayāb az frazendān ī ān mard kas =ēw ō pādixšāyīh ī gēhān rasēd
čē xwaršēd ud pīl ī spēd ī ārāstag čērīh ud tuwānīgīh pērōzīh ud ādur farnbāy dēn_dānāgīh meh mardān ud mowmardān ud ādur gušnasp artēštār ud spāhbedān ud ādur burzēn_mihr wāstaryōšān ud warzkerdārān ī gēhān ud hāmōyēn ēn pādixšāyīh ō ān mard ayāb frazendān ī ān mard rasēd
pābag ka ān saxwan āšnūd kas frestād sāsān ō pēš xwāst ud pursīd az kadām tōhmag ud dūdag az pidarān ud niyāgān ī kas būd pādixšāyīh ud sālārīh kird
sāsān az pābag pušt ud zēnhār xwāst =m wizend ud zyān ma kun
pābag padīrift ud sāsān rāz ī xwēš čiyōn būd pēš ī pābag guft
pābag šād būd ud framūd tan pad abzōn kun
ud pābag framūd dast ī ǰāmag paymōzan ī xwadāywār awiš āwurd hēnd ud ō sāsān dād hēnd paymōz
sāsān hamgōnag kird
ud pābag sāsān rāy framūd čand rōz pad xwarišn ud dārišn nēk sazāgwār parwa sāsān pad pīl =ēw ī ārāstag ī spēd nišast ēstād nibirdan
u pas duxt ī xwēš pad zanīh dād ud ǰahišn ī abāyēd būdan rāy andar zamān ān kanīzag ābustan būd ud ardaxšīr aziš zād
pābag ka tan_bahr ud čābukīh ī ardaxšīr dīd dānist ān xwamn ī =m dīd rāst būd
u ardaxšīr pad frazendīh padīrift ud grāmīg dāšt ud parward
ud ka ō dād ī hangām ī frahang rasīd pad dibīrīh ud aswārīh ud abārīg frahang ēdōn frahixt andar pārs nāmīg būd
ka ardaxšīr ō dād ī pānzdah_sālag rasīd āgāhīh ō ardawān mad pābag rāy pus =ēw ast ī pad frahang ud aswārīh frahixtag ud abāyišnīg
u nāmag ō pābag kird amāh ēdōn āšnūd ašmāh rāy pus =ēw ast ī abāyišnīg pad frahang ud aswārīh abēr frahixtag u =mān kāmag ōy ō dar ī amāh frēstē ud nazdīkīh ī amāh āyēd abāg frazendān ud wāspuhragān bawēd u pad frahang ī ast ī bar pāddāšn framāyēm
pābag az ān čiyōn ardawān meh kāmgārtar būd ǰud kirdan ud ān framān spōxtan šāyīd
u andar zamān ardaxšīr ārāstag abāg dah bandag ud was tis abd ud sahist ud sazāgwār ō pēš ī ardawān frēstīd
ardawān ka ardaxšīr dīd šād būd ud grāmīg kird framūd harw rōz abāg frazendān ud wāspuhragān ī xwēš ō naxčīr ud čōbīgān šawēd
ardaxšīr hamgōnag kird
pad yazadān ayārīh pad čōbīgān ud aswārīh čatrang ud nēwardaxšīr ud abārīh frahang az awēšān hāmōyēn čēr ud nibardag būd
rōz =ēw ardawān abāg aswārān ud ardaxšīr ō naxčīr šud ēstād
gōr =ēw andar dašt widard ud ardaxšīr ud pus ī meh ī ardawān az pas ī ān gōr tāxt
ud ardaxšīr andar rasīd tigr =ēw ēdōn ō gōw zad tigr parr pad aškamb andar šud ud didīgar sōg widārd ud gōr abar gyāg murd
ardawān aswār frāz rasīd hēnd ud ka =šān zanišn pad ān ēwēnag dīd abd sahist ud pursīd ēn zanišn kird
ardaxšīr guft man kird ham
pus ī ardawān guft čē man kird hēm
ardaxšīr hešm grift u ō pus ī ardawān guft
hunar ud mardānagīh ō xwēš kirdan tuwān
ēn dašt nēk ud gōr ēdar was
man ud ēdar didīgar āzmāyišn kunēm ud nēkīh ud dilīh ud čābukīh pad dīd āwarēm
ardawān az ān dušxwār sahist ud pas az ān ardaxšīr hišt ō asp nišastan
u ardaxšīr rāy ō āxwar ī stōrān frēstīd ud framūd niger rōz ud šab az nazdīk ī stōrān ō naxšīr čōbīgān ud frahangestān šawē
ardaxšīr dānist ardawān duščašmīh rud wad_kāmagīh rāy gōwēd u andar zamān dādestān čiyōn būd nāmag ō pābag nibišt
pābag ka nāmag dīd andōhgen būd
u pad passox ī ō ardaxšīr kird nibišt dānāgīhā kird ka =t pad tis =ēw zyān aziš šāyist būdan abāg wuzurgān stēzag burd saxwan društ_ēwāzīhā awiš guft
nūn =iz bōzišn gōw pad patītīg māndag hangār čē dānāgān guft ēstēd dušmen pad dušmen ān tuwān kirdan ī az adān mard az kunišn ī xwēš awiš rasēd
ēn =iz guft ēstēd az ān kas must abarmānd ma bāš ǰud az ōy wizarēd
ud xwad dānē ardawān abar man ud ud wasān mardōm ī andar gēhān pad tan ud gyān ud xīr ud xwāstag kām_kirdār pādixšāy ast
ud nūn =iz handarz ī man ō ēn saxttar ēgānagīh ud framān_burdārīh kun xwēš tan warz ō wanī_būdīh ma abespār
ardawān rāy kanīzag =ēw abāyišnīg būd az abārīg kanīzagān āzarmīgtar ud grāmīgtar dāšt ud pad harw_ēwēnag paristišn ī ardawān būd ān kanīzag kird ēstād
rōz =ēw ka ardxšīr pad stōr_gāh nišast ud tanbūr zad ud srūd wāzīg ud huramīh kird ō ardaxšīr dīd ud padiš nyāzān būd ud pas az ān abāz araxšīr mihr ud dōstīh ud dōšāram kird
paywastag hamē pad šab ka ardawān bē_šudag_baxt xuft ān kanīzag pad nihān ō nazdīkīh ī ardaxšīr raft ud nazd bām abāg ardaxšīr būd ud pas abāz ō pēš ī ardawān šud
rōz =ēw ardawān dānāgān ud axtarmārān ī pad dar būd ō pēš xwāst ud pursīd čē wēnēd pad tis ī haftān ud dwāzdahān ud rawišn ī stāragān ud tis ī āwām_xwadāyān ī šahr šahr čiyōn mardōmān ī gēhān ud tis ī man frazendān ud mardōmān ī amāh
axtarmārān sālār pad passox guft dwāzdahān ōbast ud stārag ohrmazd abāz bālist āmad u az wahrām ud anāhīd pad kust haftōiring ud šēr axtar marzīhēnd ud ō ohrmazd ayārīh dahēnd ud ham čim rāy ēdōn nimāyēd xwadāy =ēw ud pādixšāy =ēw ī nōg ō paydāgīh āyēd ud was sar_xwadāy ōzanēd ud gēhān abāz ō ēw_xwadāyīh āwarēd
did =iz murw_nīšān sālār ō pēš mad u guft ēdōn paydāg harw bandag mard az im rōz se rōz az xwadāy ī xwēš wirēzēd ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd abar ān ī xwēš xwadāy kāmag_anǰām ud pērōzgar bawēd
kanīzag ān saxwan čiyōn =iš ō ardawān guft andar šab ka ō nazdīk ī ardaxšīr āmad pēš ī ardaxšīr abāz guft
ardaxšīr ka ān saxwan āšnūd menišn ō wirēxtan az ānōh nihād
u ō kanīzag guft agar =it menišn abāg man rāst ud ēwgānag ast anīz andar ēn se rōz ī wizīdag ī dānāgān ud axtarmārān guft ēstēd harw az xwadāy ī xwēš wirēxt ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd az ēdar gēhān gīrēm šawēm
agar yazadān xwarrah ī ērān šahr ō ayārīh ī amāh rasēd bōxtēm ō nēkīh ud xōbīh rasēm ēdōn kunēm az farroxtar andar gēhān kas bawēd
kanīzag hamdādestān būd ud guft pad ābādīh dāram ud harw čē framāyē kunam
kanīzag čiyōn nazd ō bām būd abāz ō gāh ī xwēš nazdīk ī ardawān šud
šab ka ardawān xuft ēstād az ganǰ ī ardawān šamšēr =ēw ī hindūg ud zēn ī zarrēn ud kamar ī mēš_sār abesar ī zarrēn ud ǰām ī zarrēn ī pad_gōhr ud drahm ud dēnār was ud zrēy ud zēn abzār ī payrāstag ī wasyār ud abārīg was tis stad ō ēš ī ardaxšīr āwurd
ardaxšīr asp az bāragān ī ardawān pad rōz =ēw haftād frasang āyēnd zēn kird
ēk xwad ud ēk kanīzag abar nišast ud rāh ō pārs grift ud pad awištāb hamē raft
ēdōn gōwēnd andar šab frāz ō deh =ēw mad ardaxšīr tarsīd ma agar mardōm ī deh wēnēnd šnāsēnd ud griftār kunēnd andar deh pad kustag =ēw ī deh widard
u āmad zan nišast dīd ud ān zan wāng kird ma tars ardaxšīr ī kay ī pābagān ī az tōhmag ī sāsān nāf ī dārāy šāh abar rust čē harw wad kas tuwān griftan u =t xwadāyīh ī ērān šahr was sāl abāyēd kirdan
awištāb ō drayāb ud ka =iz drayāb pad čašm wēnēd ma pāyēd čē ka =t čašm ō zrēy ōftēd az dušmenān abēbīm bawē
ardaxšīr huram būd ud az ānōh pad awištāb raft
ka rōz būd ardawān kanīzag xwāst ud kanīzag pad gyāg būd
stōrbān mad ō ardawān guft ardaxšīr abāg bārag ī ašmāh pad gyāg ast
ardawān dānist kanīzag ī man abāg ardaxšīr wirēxt šud
ud ka āgāhīh az ganǰ āšnūd dil handrūdag kird
u axtarmārān sālār xwāst ud guft zūd bāš ud niger ān wināhgār abāg ān ǰeh ī rōspīg kadām gyāg šud kay šāyēm griftan
axtarmārān sālār zamān handāxt ud pad passox ō ardawān guft māh az kēwān ud wahrām rēzēd ō ohrmazd ud tīr paywast xwadāy ī mayān ī asmān azēr brāh ī mihr ēstēd ud ēdōn paydāg ardaxšīr wirēxt šud ’ṗlwd ō kustag ī pārs ast ud agar se rōz grift šāyēd pas az ān griftan tuwān
ardawān andar zamān spāh se hazār ārāst rāh ō pārs pay ī ardxšīr grift
ud ka nēmrōz būd ō gyāg rasīd rāh ī pārs ānōh widard
u pursīd ān aswār ī ō ēn kustag rōn āmad čē zamān widard
mardōmān guft bāmdād ka xwaršēd tēx abar āwurd ēdōn čiyōn wād ī ardāg homānāg widašt u =šān rag =ēw ī abēr stabr az pas hamē dawīd ī az ān nēkōgtar būdan šāyist dānēm nūn was frasang zamīg šud u =tān griftan tuwān
ardawān hambun =iz pād ud awištāft
ka ō anī gyāg =ēw mad az mardōmān pursīd ān aswār čē gāh widard hēnd
awēšān guft nēmrōz ēdōn čiyōn wād ī ardāg hamē šud hēnd u =šān rag =ēw hamwar hamē raft
ardawān škoft sahist ud guft hangār aswār ī dōgānag dānēm ān ī rag čē sazēd būdan
u az dastwar pursīd dastwar guft ān xwarrah ī xwadāyīh ahanūz aw =iš rasīd abāyēd nixwārēm šāyēd pēš ān xwarrah awiš rasēd šāyēm griftan
ardawān abāg aswārān saxt awištāft rōz ī did haftād frasang raft hēnd
u kārwān =ēw grōh =ēw ō padīrag āmad ardawān az awēšān pursīd ān aswār kadām gyāg padīrag būd
awēšān guft mayān ī ašmāh ud awēšān zamīg ī wīst_ēk frasang u =mān ēdōn sahist ēk az awēšān aswārān rag =ēw was wuzurg ud čābuk abāg =iš pad asp nišast ēstād
ardawān az dastwar pursīd ān rag ī abāg pad asp čē nimāyēd
dastwar guft anōšag bēd ardaxšīr xwarrah ī kayān awiš rasīd pad ēč čārag griftan tuwān pas xwēš tan ud aswārān ranǰag ma dārēd ud aspān ma ranǰēnēd ud tabāh ma kunēd čārag ī ardaxšīr az ān dar xwāhēd
ardawān ka pad ān ēwēnag āšnūd abāz wašt ō gyāg ī nišast ī xwēš āmad
pas az ān spāh ud gund ārāstag abāg pus ī xwēš ō pārs griftan ī ardaxšīr frestād
ardaxšīr rāh ō bār drayāb grift ud ēdōn čiyōn hamē šud
čand mard az mardōmān ī pārs az ardawān mustgar būd hēnd u =šān xīr ud xwāstag ud tan ī xwēš pēš ī ardaxšīr dāšt ud ēgānagīh ud framān_burdārīh paydāgēnīd
ud ka ō gyāg ī rāmišn ī ardaxšīr xwānēnd rasīd mard ī wuzurg_menišn ī banāg nām būd ud az spahān az dast ī ardawān wirēxt ēstād ānōh bunag dāšt xwad abāg šaš pus ud was spāh ud gund ō nazdīk ī ardaxšīr mad
ardaxšīr az banāg hamē tarsīd ma agar =im grift ud ō ardawān abespārēd
pas banāg ō pēš ī ardaxšīr mad ud sōgand xward ud abēgumānīh dād zīndag bawēm xwad abāg frazendān framān_burdār ī bawēm
ardaxšīr huram būd ud ānōh rōstāg =ēw ī rāmišn ī ardaxšīr xwānēnd framūd kirdan
banāg abāg aswārān ānōh hišt ud xwad ō bār ī drayāb šud
ka drayāb pad čašm dīd andar yazadān spāsdārīh hangārd ud ānōh rōstāg =ēw ī bōxt_ardaxšīr nām nihād ud 10 ātaxš ī wahrām abar drayāb framūd nišāstan
az ānōh abāz ō nazdīk ī banāg ud aswārān āmad ud spāh ārāst
ō dar ī ādur_farnbay ī kerbakkar šud ud āyaft aziš xwāst
ō kārēzār abāg ardawān mad ud ān spāh ī ardawān hāmōyēn ōzad ud xīr ud xwāstag ud stōr ud bunag aziš stad ud xwad pad staxr nišast
kirmān ud makarestān ud pārs kustag kustag spāh pad was_marag gird kird ud ō kārēzār ī ardawān āmad
čahār māhīgān harw rōz kārēzār ud ōzanišn ī was būd
ardawān az kustag kustag čiyōn az ray dambāwend dēlmān ud padišxwārgar spāh ud āxwar xwāst
az ān čiyōn xwarrah ī kayān abāg ardaxšīr būd ardaxšīr pērōzīh windād
u ardawān ōzad ud hāmōyēn xīr ud xwāstag ō dast ī ardaxšīr mad ud duxt ī ardawān pad zanīh kird ud abāz ō pārs mad
šahrestān =ēw ī ardaxšīr_xwarrah xwānēnd kird ud ān ī wuzurg war kand ud āb čahār ǰōy aziš āwurd ud ātaxš ō nišāst
kōf =ēw ī stabr kand ud rōd rāzag rāyēnīd
was deh dastkerd ābādānīh kird was ātaxš ī wahrām ānōh framūd nišāstan
pas az ān was spāh gund zāwal ō ham kird ud ō kārēzār kurdān šāh māyīg franaft
was kārēzār xōn_rēzišnīh būd ud spāh ardaxšīr stōwīh padīrift
ardaxšīr az spāh ī xwēš wiyābān būd
andar šab ō wiyābān =ēw mad ēč āb ud xwarišn būd ud xwad az aswārān ud stōrān hammis ō gursagīh ud tišnagīh mad
u az dūr ātaxš ī šabānān dīd ud ardaxšīr ō ānōh šud mard =ēw pīr ānōh dīd abāg gōspandān pad dašt kōf būd hēnd
ardaxšīr ān šab ānōh šud ud rōz didīgar az awēšān rāh xwāst
awēšān guft az ēdar se frasang rōstāg =ēw ast ī abēr ābādān ud was mardōm padēxwīh ī wasyār ast
ardaxšīr ō ān deh šud mard frestād ud aswārān ī xwēš hāmōyēn ō dar xwāst
spāh ī māyīgān pad ēd dāšt nūn az ardaxšīr abēbīm būd ham čē pad stōwīh abāz ō pārs šud
ardaxšīr 4000 mard ārāst abar awēšān taxtag šabīxōn kird
ud az kurdān mard hazār ōzad abārīg xastag dast_gīr kird ud az kurdān šāh abāg pusarān brādarān frazendān was xīr ud xwāstag ō pārs wisēy kird
andar rāh haftānbōxt ī kirm xwadāy padiš pahikōftag ān hāmōyēn xīr ud xwāstag bunag az ān aswārān ī ardaxšīr stadag ō gōzārān dastkerd =ēw ī gulār ānōh kirm bunag dāšt āwurd
ardaxšīr pad ān menišn būd ō armin ud ādurbādagān šawēm čē yazadānkerd syārzūrīg abāg was spāh ud gund az ān kustag syārzūrīg mihrān kardag pad kirmān burdār awiš mad ēstād
az ān čiyōn stambagīh wināhgārīh ī haftānbōxt pusarān pad spāh ardaxšīr būd handēšīd nazdist kār ī pārs abāyēd wirāstan az dušmenān abēbīm būdan pas šahr ī did pardāxtan
nūn pad ān uzdehīh pad gōzārān ēdōn čēr ud stambag spāh =ēw 5000 čē pad hēnīh pad kustag kustag ī būm ī sind ud az karān ī drayāb āmad ēstād
ardaxšīr spāh ud gund az kustagīhā abāz ō ardaxšīr āmad
haftānbōxt spāh ī xwēš hāmōyēn abāz ō dar xwāst
ardaxšīr spāh wasyār abāg spāhbedān ō kārēzār kirm wisēy kird
gālān kirm hāmōyēn xīr xwāstag ud bunag ō drubuštīh ud diz gōzārān nihād xwad kōfīhā gyāgīhā šastag nihān būd hēnd
ud aswārān ī ardaxšīr āgāhīh būd ō bun ī diz ī gulār mad hēnd ud diz parwast
ka šab būd spāh ī kirm abar awēšān zad šabīxōnīh kird az aswārān ardaxšīr was ōzad ud asp zēn zēnabzār xwāstag ud bunag aziš stad
aswārān pad afsōs ud riyahrīh ēwēnag wad_wāzag ud brahnag abāz ō pēš ardaxšīr āmad
ardaxšīr ka pad ān ēwēnag dīd abēr pad bēš būd ud az šahr šahr gyāg gyāg spāh ō dar xwāst xwad abāg spāh ī was ō kārēzār kirm franaft
ka ō diz gōzārān mad spāh kirm hāmōyēn ō diz nišast ēstād ud ardaxšīr pērāmōn diz nišast
kirm xwadāy haftānbōxt haft pus dāšt ud harw bus =ēw abāg hazār pad šahr šahr gumārd ēstād
andar ān gāh pus =ēw pad arwāstān būd abāg was spāh az tāzīgān mēzanīgān pad drayāb widārag mad ud abāg ardaxšīr ō kōxšišn ēstād
spāh kirm pad diz būd hāmōyēn ō bērōn mad abāg aswārān ī ardaxšīr kōxšišn ud kārēzār gyān_abespārīhā saxt kird ud az harw kustag was ōzad
spāh kirm bērōn mad u rāh ud widarg ēdōn grift ēč kas az spāh ardaxšīr bērōn šudan ud xwardan ī xwēš padēxwīh ī stōrān āwurdan šāyīd ud az sagr hāmōyēn mardōmān ud stōrān ō niyāz ud ačāragīh mad hēnd
mihrōg ī anōšagpādān zōhm pārs ka āšnūd ardaxšīr pad dar ī kirm apardazišn u abar spāh kirm windād spāh ud gund ārāst ō gyāg ardaxšīr šud u hāmōyēn xīr ud xwāstag ī ganǰ ardaxšīr burd
ka mihrāndruzīh ī mihrōg ud abārīg mardōmān pārs pad ān ēwēnag āšnūd ǰār =ēw ēn handēšīd az kōxšišn kirm abāyēd drang dādan pas ō kōxšišn kārēzār mihrōg šudan
u spāh hāmōyēn abāz ō dar xwāst abāg spāhbedān uskārd ud čārag ī pad bōxtan ī xwēš ud spāh nigerīd ud pas az ān pad čāšt xwardan nišast
andar zamān tigr čōbak az diz payrōd parr pad warrag abar xwān būd nišast
ud pad tigr ēdōn nibišt ēstād ēn tigr aswārān ī warzāwand kirm xwadāy wist u =mān abāyēd wuzurg mard čiyōn ašmāh ōzad čiyōn =mān ō ēn warrag zad
ardaxšīr ka pad ān ēwēnag dīd spāh az ānōh kand gašt
spāh ī kirm az pas ī ardaxšīr awištāft gyāg ī did abar awēšān ēdōn kerd/grift spāh ī ardaxšīr widardan šāyist
ud ardaxšīr xwad tanīhā ō bār drayāb ōbast
ēdōn gōwēnd xwarrah ī kayān pad dūr būd nūn andar pēš ī ardaxšīr ēstād ud andak andak hamē raft ardaxšīr az ān gyāg ī dušwidarg az dast ī dušmenān abēwizendīhā bērōn āmad frāz ō deh ī mānd xwānēnd rasīd
andar šab ō xānag ī brādar ēk burzag ud ēk burzādur nām būd mad ō awēšān guft man az aswārān ī ardaxšīr hēm az kārēzār kirm pad stōwīh āmad ēstēm ud im rōz aspinǰ framāyēd dādān āgāhīh spāh ī ardaxšīr āyēd ō kadām zamīg ōbast hēnd
awēšān was hudardagīhā ō ardaxšīr guft gizistag bawād ganāg mēnōy druwand ēn uzdēs ēdōn čēr ud pādyāwand kird ēstēd hāmōyēn mardōm kustagīhā az dēn ī ohrmazd ud amahrspandān wiyābān kird ēstēd ud wuzurg xwadāy =iz mard čiyōn ardaxšīr ud spāh ī abāg hāmōyēn az dast ī awēšān dušmenān ī druwandān uzdēs_paristagān sar ō stōwīh wardēnīd
u =šān asp ardaxšīr grift andar sarā burd pad āxwar bast pad ǰaw ud kāh ud aspast nēk dāšt ud ardaxšīr ō nišast_gāh ud gyāg pad ēwēn nīd ud nišāst
ud ardaxšīr was andōhgen būd ud hamē handēšīd
ud awēšān drōn yašt ō ardaxšīr xwāhišn kird wāǰ framāy grift ud xwarišn xwar ud andōh tīmār ma dār čē ohrmazd ud amahrspandān čārag ēn tis xwāhēnd ud ēn petyārag ēdōn hilēnd čē abāg stambagīh dahāg ud frāsyāg ī tūr ud aliksandar hrōmāyīg pas =iz yazadān padiš hunsand būd u =šān pad warz ud xwarrah ī xwēš ēdōn wanī abaydāg kird čiyōn ān ī gēhān āšnāg
ardaxšīr pad ān saxwan menišn xwaš būd wāǰ grift ud xwarišn xward
u =šān may būd wašag ō pēš āwurd ud mēzd rāyēnīd āfrīnagān kird
ardaxšīr pad wehīh ud dēn_dōstīh ēgānagīh ud framān_burdārīh ī awēšān abēgumān būd u rāz ī xwēš ō burzag ud burzādur dād ud guft man xwēš ardaxšīr hēm nūn ēn nigerēd čārag ī ēn pad abesīhēnistan ī ēn kirm ud aswārān ī ōy čiyōn šāyēd xwāstan
awēšān pad passox guft amāh pad tan ud gyān ud xīr ud xwāstag ud zan ud frazend ǰādag ašmāh xwāhišn ērānšahr abāyēd abespārdan abespārēm
amāh ēdōn dānēm čārag ī ēn druz ēdōn šāyēd xwāstan ka xwēš_tan pad ēwēnag mard =ēw ī dūr_šahrīg ārāstag kunē ō widār ī dizag ud tan ī xwēš pad bandagīh ud paristišnīh ī ōy abespārē ud mard ī hāwišt ud dēn_āgāh ō ānōh nayē ud pad =išān yazišn ud azbāyišn yazadān ud amahrspandān frāz kunē ud ka hangām ī xwarišn xwardan ī ān kirm bawēd ēdōn kunē rōy ī widāxtag dārē pad zafar ān druz rēzišn mīrēd ud ān druz ī mēnōy pad yazišn ud azbāyišn yazadān šāyēd zadan
ardaxšīr ān saxwan passandīd ud pad xūb dāšt ud ō burzag ud burzādur guft man ēn kār pad ayārīh ašmāh tuwān kirdan
awēšān guft harw kār ī ašmāh framāyēd tan gyān abespārēm
ardaxšīr az ānōh abāz ō ardaxšīr_xwarrah mad ud kār abāg mihrōg anōšagpādān kird ud mihrōg zad šahr ud gyāg ud xīr ud xwāstag hāmōyēn ō xwēš kird
kārēzār abāg kirm kirdan rāy kas frēstīd burzag ud burzādur ō pēš xwāst abāg uskārd ud was drahm ud dēnār ud paymōzan stad ud xwēš_tan pad brahmag xwarāsānīg ārāstag dāšt ud abāg burzag ud burzādur ō bun diz ī gulār mad ud guft man mard =ēw ī xwarāsānīg hēm az ēn warzāwand xwadāy āyaft =ēw xwāhēm ōy dar paristišn āyēm
awēšān uzdēs_paristagān ardaxšīr abāg ān mard mardōmān padīrift pad mān kirm gyāg kird
ardaxšīr se rōz pad ān ēwēnag paristišn ud ēgānagīh kirm kird paydāgēnīd ud ān drahm ud dēnār ud ǰāmag ō paristagān dād ud ēdōn kird harw andar ān diz būd abd sahist ud āfrīn_kirdār būd hēnd
pas ardaxšīr guft ēdōn weh sahēd ka kirm se rōz xwarišn pad dast ī xwad dahēm
paristagān ī kār_framānān hamdādestān būd hēnd
ardaxšīr kas frestād ud spāh čahār_sad mard ī hunarōmand ud gyān_abespār ud pad parr_gōhr ī ān gyāg pad kōf gyāg ī škastag nihān framūd kirdan framūd asmān rōz ka az diz ī kirm dūd wēnēd mardānagīh ud hunarōmandīh kunēd ud ō bun diz āyēd
xwad ān rōz rōy ī widāxtag dāšt ud burzag ud burzādur yazišn ud azbāyišn ī yazadān frāz grift
ka hangām ī xwarišn būd kirm pad ēwēnag ī harw rōz wāng kird
ardaxšīr pēš az ān uzdēs_paristagān kār_framānān pad čāšt mast ud abēbōy kird ēstād ud xwad abāg rahīgān ī xwēš ō pēš kirm šud ud ān xōn ī gāwān ud gōspandān čiyōn harw rōz dād ō pēš ī kirm burd ud hamčiyōn kirm zafar abāz y’ṗt xōn xward ardaxšīr rōy widāxtag pad zafar ī kirm andar rēxt
ud kirm čiyōn rōy ō tan mad pad škāft ud wāng ēdōn aziš mad mardōmān andar diz hamāg ānōh mad hēnd ud āšōb andar diz ōbast
ardaxšīr dast ō spar ud šamšēr zad ud garān zanišn ud ōzanišn pad ān diz kird ud framūd ātaxš kunēd dūd pad awēšān aswārān dīdār bawēd
rahīgān hamgōnag kird
aswārān ī pad kōf būd hēnd čiyōn ēn az diz dīd pad taxtan ō bun ī diz ayārīh ardaxšīr mad hēnd ō widār ī diz ōbast ud wāng kird pērōz pērōz bawād ardaxšīr šāhān šāh ī pābagān
ud šamšēr ō kār grift ēstād ud ōwōn xwadāy ī diz ud harw čē ōzad ēnyā pad awištābišn ud kušišn ī kārēzār az diz ōbast hēnd ud ān abārīg zēnhār xwāst ud ō bandagīh ud framān_burdārīh mad hēnd
ardaxšīr ān diz kand ud awērān kirdan framūd ud ānōh rōstāg ī gōzārān xwānēnd kird
u ātaxš ī wahrām pad ān gyāg nišāst
ud xīr ud xwāstag ud zarr ud asēm az ān diz pad hazār uštur bār kird ud ō gwb’l wisēy kird
burzag ud burzādur bahr pāddāšn ī wuzurg kird gyān_abespārišn_kirdārān dād ud ān gyāg rōstāg =ēw pad sālārīh ud kadag_xwadāyīh awiš dād
pas az ān ī ardaxšīr ān kirm ōzad būd abāz ō gwb’l āmad
u spāh ud gund ō kustag ī kirmān ud kārēzār ī bārzān mad
pus ī ardawān abāg xwēš_tan dāšt ud pad wirēg ō kābul šāh šud ēstād u =šān ō xwāhar ī xwēš čiyōn zan ī ardaxšīr būd nāmag nibišt paygām frestād
rāst ast ān ī ašmāh zanān rāy gōwēnd ka marg ī xwēšān ī ka xwēš tōhmagān ēn wināhgār ī yazadān dušmen asazāgīhā pad marg ōzad framōš kird u =t mihr ud dōšāram ī abāg awēšān mustōmandān brādarān ī pad ačār ud saxtīh bīm ud sahm ud anāzarmīh pad uzdehīgīh šahr ī kārān griftār ud ān ī wadbaxt brādarān ī ēn mihrdrōz pad band ī zēndān pādifrāh āwarēd marg pad āyift hamē xwāhēnd u =t hāmōyēn az daxšag hišt u =t menišn abāg ōy mihrdrōz rāst kird u =t ēč tēmār ud handēšišn ī amāh nēst zad šud ān kas pas az im rōz pad ēč zan pad gēhān wistāx abēgumān bawēd
nūn ēn agar =it hambun =iz mihr ī amāh ast čārag ī amāh xwāh ud kēn ī pidar ud ān xwēšāwendān ud hamtōhmagān framōš ma kun ud ēn zahr gīr ī =mān abāg mard