Select Section Type

1.0
ox ī astōmand āsrōnīg ud artēštārīg ud wāstaryōšīh ud xwadāyīh ud sāmānīhā ī hamīh ī pad dwāzdah_hōmāst yaštan man hērbed dēn kunišn ān ī paydāg nūn =iz andar dwāzdah_hōmāst hudēn ox ī astōmand artēstār pad pānagīh ud wāstaryōš srāyišn yaštārīh ud hutuxš pad āsāngarīh ī ōšmurišn dwāzdah_hōmāst āsrōn hamzōrīhā hamyābagīh rawāgīh ud abzōn ī dām ud abesīhišn ast ī =t drāyīd hāmdahišn az ēstād harwisp ox ī astōmand ud apaywandīh ī ahlomōγ frēftārīhā pad dām murnǰēnīdārīh wattar dād ān ī az gētī dād pad mahist ōz pādag ast dām az abesīhišn ī ān ī ahlomōγ wattar_dād paywandīd pad hamīh ī pad dwāzdah_hōmāst yaštan ī zarduxšt ī man hērbed ō frašegird abesīhēd ān =iz ī škeft ahlomōγ sidīgar pursišn akwān
2.0
pursīd akwān ī yl ī yyy pad yyy ahlomōγ ud ātaxšān urwarān bālist ī garān ud ān ī zofr rōdestāg ān ī ohrmazd dēn dahišnīgān meh mard ī ahlaw čiyōn mān meh zōhr ī az ahlaw ox ī ahlaw az mardān dēn kardag ud pad =iš yaštār ī ohrmazd ham kardag dāštan man pad ān ī meh nikōhīd passox
3.0
ān abar druwandīh frāz nimūdan ī dēn kunišn ī gannāg_mēnōy warzīd ud anīz ahlomōγīg gōwēd ud gētī uštānōmand dahišnān ī ohrmazd sālārīh ī dāmān čiyōn mardōm ud u tan mādayān ayārīh mardōm čiyōn gōspand ud ruwān mādayān huruwān tan mādayān zēwarīh nērōgīh abērtar …išnīg ō mardōm ruwān abērtar pad appurdan ī =šān ō gōspand tan abērtar pad =išān tan zēwarīh dēn pad rēmanīh čiyōn druzīh tis ud az druz mehmāntar wēš druz andar mardōm pad kōšīšn ruwān rāy mehmāntar gāh pad tan griftan …š ī mardōm zīndag ud tan hurāyišn ud widard tan ka ruwān ahlaw ān =iz ī ō ruwān pad ēd abāz ō tan ōbadēd tan ud rēmantar bawēd ruwān ar dād u ō dušox kešēd gōwēm ud andar gōspandān pad kōšišn siǰdīh zēwarīh mēnōy rāy gāh pad andar tan griftan ud druz azēnīg ud tan =iz kem gand ud mardōm tan az mehmān druz padišīh ōšmurd ō ruwān ud ahlawīyān ī pad bēšišn wistārīh ī ud rēman zōhr abar ō āb ud ātaxš abar ō bālistān garān abar ō ān zofr rōstāg ahlomōγīhā kardag ast dād ī ast dūr ohrmazd_dēn andarz ān ī gōspandān zōhr ān rēmanīh nēstīh dēn nērōgīhā wirāyīhēd ān =iz huzārag bahr ī az petyāragōmandīh pad =iš u pad bē_kirdārīh ud pākīh čand stāyīhād šāyēd bandag gāh padišīhīh pad frāz burd ī ō ātaxšān ābān ahlawān ahlawīyān abzōn ī dāmān šnā… dastwarīh ī ohrmazd_dēn ud hamdādestānīh =iz ī amaragān mardōm pad =iš čahārom pursišn
4.0
pursīd pōz_apāyīd ahlomōγ ka hixr pšpišn ō āb wināh ud wāy ī ābōmand ud mardōm pad guftan ī saxwan pad =iz āwurdan ī yyy dahān ud wēnīg hanǰišnīg amāh pad wēnīg ud pōz_pāyīdagīh ī =mān padisāy dahān ud wēnīg hanǰišnīg hēnd ud agar hixr ō ābōmand wāy mad ud bēšēd čim nikōhēd passox hād
5.0
pōz wēnīg pad =iš apāyīd ēstēd wēnīg ud pōz ābōmand wāy wēnīg yakom ī pad wišādagīh yyy ud dahān ud ō ud wāy ī hanǰīd mad ud ō stabrīh rāy andar frāxwīh ī wāy ī ō bēš ī āb ī andar wāy bastagīh ī wēnīg ud dahān az dahan ud wēnīg hanǰēd pad nišastan ī andar ān did ō stabrīh ud paydāg tan hixrīh ud abāg rēmanīh ī az =iš ud dahān ud wēnīg bērōn windīhistan ī pad frāyīh agar =iz ī andar wāy bēšīd ud az ahlomōγān xōg ēn =iz abēsūd xwurdag ud pahrēzīšnīh ud hubōy garān ašmāh menišn az parisp uzwān drō bast ud dahan ud wēnīg ō wāy ud ān wāy burd paygāmīh ma kunēd panǰom pursišn
6.0
pursīd ahlomōγ andar dēn abar pad nasā ī mardōm sag rēmanīhēd pad pad bār gōmēz ud āb šustan ast ī ī yyy ī abar yyy ī ud ast ī yōǰdahr čē gōwēd šāzdah bār ī amāh dād čim nikōhēd passox hād
7.0
weh_dēn ān ašmāh =iz bār dūr az šahr pad ān ī wiškar gyāg ān ī yyy abar_šōyišnīh ud ēdōn yōǰdahr pad yyy kārīh =ēw ī šab zamānīhā ud warzīkkarīhā ud raft ī pahrēzōmandīh ī yōǰdahrgar yyy fradom gyāg yōǰdahrgar ī pad keš ud maγ ud abārīg ayābēd šustan ī pad =iš guftan handāzag barsom ayāb ud pad drōn abar keš yyy ud keš =iz gəuuana atuwān pad ašem_wohū se yyy =iz =ēw ud ašem_wohū se agar tuwān guftār pad ašem_wohū =iz se atuwān guftār pad guftan ī mārīg se u adwadād dastwarīh ud čiyōn barsom_ayāb čē ō keš gəuuīna yyy guftār tuwānīg pad yyy =ēw ašem_wohū se guftan ēwāz ašem_wohū čahār guftār tuwānīg tuwānīg pad ašem_wohū =ēw guftan ud =iz se guftan tuwānīg pad mārīg ī se ī az =iš guftan ēwāz adwadād ōwōn amān ī pad weh_dēn pad nasā ī mardōm sag ānōh dēnīg pad keš ud maγ ayābēd yōǰdahrgar pad keš ud maγ abārīg dēnīg pānzdah sīh bār =iz ī dūr pad ān ī wiškar yōǰdahrgar pad keš ud maγ yyy ī zamānag gyāg ī pad abar_rāyēnišnīh ī guft ēstēd čē yyy ud šāzdah bār pad =iz dūr pad ān ī wiškar ud wiyābān gyāg ahlomōγān ēn =iz pad dēnīg yyy abar yyy ī andar čiyōn =išān yyy abar =išān sabuk kirdan pad xwār guftan ī wināh puhl kām ud yyy ī wināh puhl āyōzēd ud ō wišād anāg āsān ō xwēš yyy gandīh paristan kešīdan šašom pursišn
8.0
pursīd ham ahlomōγ čim zōhr ān ī gurg ō ātaxšān ābān barēd wināh ahlawān ahlawīyān xwarišn handāzēd ud pad abesīhēnīdan ī xwarišn ud ō mardōm ud gōspand ēdōn meh_sūd ud wuzurg_frayād passox hād
9.0
čiyōn pad wēmārīh burdan ī az tan yyy =iz az =išān kum u =šān āsānīh =iz rāy hām_tan kirdan xūb yyy ud zyān az =išān abāz dāštan yyy hammis swhist mar ōzad dādīg yyy ud pad_dūr az pākān pākīh tis ōsān pad xwēšīhā pad waxš ēwēn swhistan gurg pad_andar hazzān wiškar gyāg abar dār abar sazāg andar yyy kanār ī yyy ī pākān pākīh tis
haftom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka ād ud arešk ud abārīg wināh_āyōz druz wānīdan weh_dēn meh_andarz awēšān wināh_āyōzīh ī mardōm frayistīhā pursān ī xwāstag ud zan zan ō hamīh ī amaragān dād pad =iš āz ud waran ud arešk ud nang ud anīz wasān az wināh_āyōzīh ī mardōm stōw bawēnd ud gannāg_mēnōy nērōg pad/az =iš čiyōn amāh pad paywand dastwarīh zarduxšt čāštag kardag čim passox hād
hamīh ī ašmāh pad xwāstag ud zan az zarduxšt ī =šān xrōsagān =iz xwānd ī az fasāy būd frēftārīhā čāštag kardag pad āz ud waran arešk ud nang ī amaragānīg az ārzōg andar hilēnd andar gēhān ī āšuftīhā ud pad mardōm pad āsānīh yyy pašt abāz ō ān ī xwāhēd ud kardag tis kirdan ud mōšīdan ī az xwāyišn ī kār gēhān awērāngarīhā ud pad apaydāg paywandīh ī ǰud_ǰud mardōm āmēxtag zanīh abāg šwtl pad gumēzagīh_wanīgarīh nāmagānīh ud stūrīh ī wayūg ēk az mardōm wišuftārīhā ud pad wāspuhragān xwēšīh xwadāyīh gāh ud pāyag ī mardōm akārēnīdan gēhān_rafsēnīdārīh kas mād ī kastārīhā ud pad xwēšīh ud dārišn ōftārīhā dādwarīh ānābīhā ud pad ēd škeftom dēwēzagīh druz_wālēnīdārīh dām harzakkarīh ud pad paywēhag ī az =iš anērān mad any abar ērān mad any ul_rasēnīdārīh ud pad wišōbišn ud abesīhišn ī ohrmazd u petyārag nērōg dādār gēhān ud kām ī gannāg_mēnōy abar dāmān ī ānāftārīhā ud az xōg ī ahlomōγān ēk was ēwēnag ud zahr uf frēftārīhā dām ō gēhān wirēxtan pad =iš gēhān ī ahlāyīh wēmārēnīdan murnǰēnīdan haštom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka andarz awināhīh ašmān xwadāyīh ud dādwarīh ud kārēzār ī abāg yyy was kār ī awināhīh kirdan šāyistan abāg awināhīh hambasān čim kunēd passox hād dādwarīh ud khād dādwarīh ud kārēzār ī abāg anērān ud abārīg was ī az ēn hamist dastwarīh andar kār dārēm meh_dādestānīh abēr dēn abardar yyy pad sāmān ī meh_dādestānīh yyy ud pādīrān_zyānīh andar gumēzagīh rawāg =ēw x ud pādīrān_sūdīh =ēw čiyōn amaragānīg sūdīh īhanīh ud pādīrān_sūdīh =iz rawāgīh ān amaragānīg sūd ud andar gēhān rawāgīh ud winnārišn ī dām paywandišn ī ō frašegird ī pōryōtkēšīg weh dād u areštīh arawāgīh ī dam wisānišn ī az frašegird ī ahlomōγīg wattar dād nimūdār ī meh_dādestānīg kār pad ēwāzīg rawāg zyānīh pādirān_sūdīh andar =iš ōwōn bawēd čiyōn andar wāyišn ī tagīg wād pad amaragānīg srāyišn bōzišn az gand ī andar wāyišn widār ō hambasān rasēnēd bēšīdār ast ēdōn awināh čiyōn awināhīh ī dādār pad hām_dahišn sūd meh_dādestānīh dād ī dām ō kōšišn ī abāg druz ī ka =iz =išān andar kōšišn dard ud bēš ud marg wasān druwandīh =iz ud az ahlomōγān xōg ēn =iz ēk pad ān ī kem zyān_rawāgīh ān ī keh sūd pādīrānīh ī andar meh sūd ud kār ō awināhān anāgāhān abārōn nimūdārīhā ud ān ī meh_sūd kār akārēnīd ud āhōg pad ān ī keh_sūd rawāgīh ud ān ī keh zyān pādīrānīh ī andar meh zyānkār andar anāgāhān ud wiyābāngarīh ud ān ī meh zyān kār_rawāgīh_ēnīdan
nohom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka mānsr ast ī pad gōwišn ī ast ī pad gōwišn ī frašōštar ud ǰāmāsp ud ast ī pad gōwišn ī wahunam ud sen ud ast ī pad gōwišn ī ān ī awēšān pēš az zarduxšt ud pas =iz az sen paydāg hamāg ohrmazd ō zarduxšt guft
amā pad ān ī =mān abar ān ī ohrmazd ō zardušt guftan ēwāz gāhānīg ud abārīg zarduxšt u hāwištān az gēhān brēhēnīd saxwan =iz az awirāstan pad waštagīh hangārd passox hād
abārīg mānsr ī ǰudā az gāhān agar ōh az gāhān az yatā_ahū_wayryō brēhēnišnīh ham mānsr ī ǰud ī az abar gugāy ān guwāyīh abāg xwad ohrmazd pad wisp_āgāhīh nērōg ud brēhēnīdan ud az mardōm dānišn ī ō =iz bahrān bahr ī az =iš rasād būdan pad was ēwāz gōwišn ī mānsr hamāg ohrmazd ō zarduxšt pad ān ēwāz guftan
gōwišn ī ǰud_ǰud pad =iš ēwāz guftan paydāg ohrmazd ān ēn mānsr čiyōn frāz gōwišn ī zarduxšt ud any wehān wattarān =iz ān =iz ī dēwān =iz gannāg_mēnōy az ohrmazd guft andar paydāg ān gōwišn ān =iz ī gannāg_mēnōy ud dēwān mānsr ud dād ī ǰud_dēw ham dēw guft bawē
ud mānsr ohrmazd ō zarduxšt pad was ēwāz hamāg ohrmazd ō zarduxšt xwastūgīh ud ast ī hambasān čiyōn gāhān ašmāh =iz pad hamāg ohrmazd ō zarduxšt ast ī pad ēwāz ī zarduxšt ud ast ī pad ēwāz ī amahraspandān ast ī pad ēwāz ī gōšurūn ast ī ēwāz ī abārīg yazadān guft ēstēd ō hamāg ohrmazd ō zarduxšt guft hambasān
ud az xōg ī ahlomōγ waranīg nigerīdārīh ī abar xwēš akōmanīg nigerīdārīh ī abar yyy gōwišn
om pursišn
pursīd ahlomōγ esm ī tarr abar pad ātaxš sōxtan čim wināh gōwēd xwēd bawēd passox hād
amāh hēmag ī tarr čē ātaxš barēd wināh adādīhā ranǰ ī pad huškgarīh ān ī hēmag ō ātaxš madan ud frōwišn =iz ī ātaxš az ān tarrīh rāy gōwēm ud az xōg ī ahlomōγān abēsūd wahāg ōšmurišnīh =iz
om pursišn
pursīd ahlomōγ may ī apaymān wināh čim gōwēd ud may paymānīg =iz xwardan šāyēd passox hād
amāh may apaymān xwardan wināh gōwēm šāyēd čiyōn dēn gōwēd ān ī yyy hūr xwarēd ān ī yyy sūr šāyēd xwārīd u māyēnīd ān gāhān pad asrāyišnīh āsterēd ud az xōg ī ahlomōγān duškirrōgīhā wāzag ī kasān wardēnīdan ud āhōg xwāstan
om pursišn
pursēd ēn hamāg was_band ōšmurišn ī ašmāh mānsr gōwišn ī ohrmazd būd saxwan pad ōšmurišnīh ō pādīrānīh ī az xwēškārīh rasišnīgīh čim ud ruwān bōzišnīg rāy mānsr gāhānīg dranāy ī ohrmazd guft bowandag hād
hamāg mānsr ōšmurišn ī amāh dād ohrmazd gōwišn ī paymān ī abāg mēnōy ruwān_bōzišnīh gētī =z framayišn ī frahang abzār ī abar dādār šnāsīh u kām_warzīdārīh mēnōyān yazadān ud dēwān =iz andar dānišnīg ud yazadān yaštārīh ud šnāyēnīdārīh ud dēwān ayaštārīh ud bēšīdārīh dādīg ud hādīg ud mānsrīg gāhānīg dānišn ī kunišn ī andar dādīg ud hādīg mānsrīg gāhānīg zamānag ō kār abērtar barišn u šnāxtan ud pad =iš xwadāyīh ud sālārīh ud dādwarīh hamāg rāyēnīdan ud dahišn paywastan druz wānīdan ud az dām burdan dām bizeškīh ud rāyēnīdārīh ud yyy_dahišnīh was gēhān mardōm frahixt būd bawēd ud āgāhīh ud ēd =iz rāy ka ahlomōγ ō dēn kōšišn rasānd pad dānišn frahang ud abzār ī az =iš hamāg hammōg ēraxtan ud škastan ud abāz abgandan az dēn xwadāyīh ud gēhān wizend abāz dāštan čār bawād
šāzdah ī hāwišt pursīd ēk pursīd
ā =m ka abar ān ī srūd_gāhān kirbag padisāy madan ī ō kirbag nērōg yyy weh mēnōy zōr ud rasīdan ī ō pahlom axwān adahišnīh paydāg az weh dēn abāz stāyīdan anīz margarzān ačārīh ī kirbag ī ō ān nērōg ud gyāg mad čim gōwēd passox hād
kird kirbag ī ō nērōg dād nēst dānam ud x kirbagīh az abāz_stāyīdan ī weh dēn ud anīz margarzān pasīh ī az spōxtan ī kirbag mizd ō tan ī pasēn weh dēn nēstīhīdan ī kird kirbag ast čiyōn ǰastan ī ačār andar yazišn nēstīh ī ān yašt pasīh ī az ān ī nazdist ǰast pursīd
pursīd ka guft ohrmazd nimūdan ī ō mašī mašyānī būd paydāg fradom ō_ham pursīd pas az mašī mašyānī pad and paywand būd guft čim passox hād
hampursīh ī ō ǰ̌am pad fradomīh paydāg andar mašīyīgān ī pad ēwāz ī šahr ī mardōmān bawēd pas az mašī mašyānī ul hambasān ō guftan nimūdan ī ohrmazd az ān ō mašī ud mašyānī mašī ud mašyānī xwad mašī ud mašyānī =šān mašī ud mašyānī ǰ̌am =iz az paywand būd u ēn čim ka hampursīh kamist mayān ī pad guftan passox bawēd ān ī az ohrmazd ō mašī ud mašyānī guft =ēw nimūdan =ēw būd hampursagīh ī guftīg passoxīg čiyōn amāh fradom abāg ǰ̌am būd paydāg pursīd se
ān ī guft ēstēd ka gōšūdāg yazēd harw xwarišn pādixšāy xwardan abārīg ān pādixsāy xwardan ī ōh yazēd ud āb yazēd āb pādixšāy xwardan čim passox hād
andar gōšūdāg urwar ud āb =iz astīh ka gōšūdāg yazam urwar ud āb =iz yaštagīh ud az ān arzānīgīh ī yaštār pad harw xwarišn ud xwārišn ī drōn ī yazēd urwarīgīh ī drōn pad sāxtagīh pad drōnīh radīh ī abar hamāg ī urwarīg sāzišnīg āb ī andar urwar rāy harw urwar ud urwarīg sāzišnīg ud āb =iz yašt ud az ān arzānagīh ī yaštār pad harw urwar ud urwarīg sāzišn xwardan āb xwārdan ud ka drōn any tis ī ān ī az urwar yazēd ka urwar ud āb ī andar yaštagīh ud az ān yaštār arzānīgīh pad ān urwar xwarišn āb xwārišn ka āb yazēd ayāb āb yaštagīh yaštār arzānagīh pad ud āb ēwāz xwārīdan čahār pursīd
pursīd ān ī guft az petītīg rāh ī ō dušox nēst čim passox hād
rāh rāh ī ō dušox pad rēmanīh ī ruwān az wināh wizārdan ud yōǰdahrīh ī darmān ī az wināh andar weh_dēn ōšmurišn u dastwar ī ruwān bizešk āgāhīh yyy dārūn ī abārīg harw wēmārīh ī andar pēšag ī tuwān bizeškīh ud āgāhīh ī ān tan bizešk rēman ud ālūdag ī pad wināh ruwān ka abāg pašēmānīh ī menišnīg ud abaxšīh ī gōwišnīg =iz az wināh petīt ī kunišnīg az weh_dēn dastwarīh ud framāyišn ī az weh_dēn dastwar ī ruwān bizešk ud čiyōn wizārdan ī bawēd kird ruwān az wināh rēmanīh ud ālūdagīh yōǰdahrīhist ud rāh ī az dušox ōwōn brīd bawēd čiyōn wēmār_tan āhuft tan wēmārīh ō bizešk ud druyistbed pad darmān_nimāyišnīhišn ī az =iš tan az wēmārīh bešāzīh ud abāz ō druyistīh mad panǰ pursīd
pursīd az kunišnān ī mardōm čē gēhān_sūdtar ud čē yazadān_šnāyišntar ud čē dēwān_bēštar ud čē abardar ī hamāg passox hād
az kunišnān ī mardōm gēhān_sūdtar ērīh ī andar ōy ī huxwadāy dahībed fragān ī framāyišnān winnārišn ud yazadān_šnāyišntar āstawānīh abar dēn mazdēsn kirbag dām ī dāštār ud abardar ī hamāg xrad_rādēnīdārīh ī ō xrad_arzānīgān zahāg ī harw ahlāyīh šaš pursīd
pursīd hudēn kas az pēšēnīg dastwarān čāštag čāštag =ēw grift ēstēd andar frāz_rasišnīh ī kār ud dādestān abar ān ī pēšēnīg weh_dēn dastwarān pad =iš guft dādestānīh ān ī kadār dastwar čāštag niyōšišn gīrišn/kunišn passox hād
ōy hudēn ān niyōšišn gīrišn ud kunišn pad dastwarīh ōy andar āwām pēšōbāy weh_dēn ud abārīg weh_dēn burdār ī ōy hamband šāyēd ka ō ān dastwarīh anayāb ud weh_dēn bowandag_mēnīdārīhā ān ī ēk az čāštag ī awēšān pēšēnīg ud pōryōkēš ud dēn dastwar būd hēnd andar atarmēnīdārīh ī ān ī did pōryōkēš ud dēn dastwar čāšt yyy niyōšīdan griftan ud kirdan pad =iš ōstīgān winnirdan xūb haft pursīd
pursīd mehīh ī dēn_burdār az dēn xwadāy az xwadāyīh ud dānāg az dānāgīh čim passox hād
mehīh ī dēn_burdār az dēn čim ēk rawāgīh dēn pad dānāgīh dēn_burdār ud ān ī xwadāy az xwadāyīh čim ēk winnārišn ī dānāgīh ud ān ī dānāg az dānāgīh čē dānāgīh čiyōn harw azišīh pad xwadīh winnīrdan šāyēd ud abāyišnīgīh ī dānišn ō sūd sūd ō xwēšāwand rāy hašt pursīd
pursīd dast ī hōy az barsom pad =iš kirdan andarz ī dēn pad =iš paydāg čim mardōm pad dast ī hōy dārēnd čē passox hād
az =iz xwaršēd ō ul_waxšišnīh az xwarāsān yyy ō xwarofrān ud dašn ō yyy abāxtar yyy ō nēm_rōz hamhangōšīdag ī mardōm ō xwaršēd wēnīhēd abāg ān ī =šān rōy ō xwarofrān ud dašn ō x abāxtar hōy ō rabihwintar bawēd šnāxtan šāyēd hōy dast barsom pad =iš burdan yazadān yaštan pad =iš weh dēn andarz ēn ham ī mardōm pad dast dārēnd hammis abārīg hannām ī ān_kust pad ohrmazdīg dādestānōmandīh ud ul rasišn ī ō pērōzīh guft ēstēd pursīd
pursīd ān ī abar xwaršēd ud pad ul_waxšišnīh ud pad =iz frāšm_dahišnīh ī se kišwar nēm rōšnēnīdan paydāg čim čē passox hād
zamīg abāg hām_pērāmōn parwastagīh ī harburz ī girdīh zamīg daxšag az dēn gird paydāg se kišwar ud nēm nēmag ī haft kišwar zamīg ast ī ud girdīh ī zamīg rāy xwaršēd rawānīg hamē nēm zamīg pad payrōg brāh bām rōšnēnīdan bawēd
dah pursīd
pursīd ka abar draxt sar azēr pad draxt bun pādyābīh ast nasā ī mardōm ayāb sag wēnīhēd paymānag ī az ān nasā ō ān pādyābīh pad ǰud az abar šud ī ō ān draxt ud bīm ī pad rēmanīh ud ast =iz ī margarzānīh ī pad ǰumbēnīdan ī ān nasā čār čē passox hād
ka ēd yyy čār ān ī abar šnāxtan ī wēnišnīg andarwāyīg an_abrīh paymānag u abzār čašm ud čōbīzag wisānēnam yāzdah pursīd
mardōm pad xwēš kunišn pad čē ohrmazd xwēš ud pad čē ohrmazd xwēš wāšpuhragān ud pad čē yazadān hāwand ud pad čē az ohrmazd xwēšīh ud pad čē bētar ud pad čē dēw hāwand bawēnd passox hād
mardōm pad xrad wizīn weh_dēn āstawānīh ohrmazd xwēš ud pad weh_dēn andartarīh ohrmazd xwēš wāspuhragān pad weh_dēn andartomīh yazadān hāwand ud pad weh_dēn anāstawānīh az ohrmazd xwēšīh pad wattar dēn āstawānīh az ohrmazd bētar ud pad wattar dēn andartomīh dēw hāwand bawēnd dwāzdah pursīd
pursīd ka ruwān ī mardōm rōšn_stī ud rōšn_stī ō tār_stī waštan šāyēd wīftag ud wēbēnīdag mēnōy dēw frāz būdan ān ī ahlomōγān ruwān abar andar ēn zamīg frod dwārīdan ī pad yaz_kirb ī šēbāg ī abestāg gōwēd čim passox hād
dēw frāz bawēnd abar wīftag ud wēbēnīdag gōwēd ērān wihīrišn ī =šān ruwān ō dēw frāztar būd ī =šān pad x grāy_warzīdārīh dēw ō ruwān čiyōn ahlawān ruwān yazadān frāz aw =iš ud dēwān abāz az =iš ōwōn druwandān ruwān dēw frāz awišīh ud yazadān abāz azišīh bawēnd ud ruwān ī druwandān andar dušox pad frāz_nazdīh ī dēwān aw =iš ast ī kerm ast ī wazaγ ud ast ī gazdum ud ast ī udrāy ud ast ī karbūg ud ast ī yaz_kirb paydāg ud ān ī wīftag ud wīftagēnīdag ruwān pad frāz_nazdtomīh ī dēwān aw =iš paydāgīh pad ān ī zištar dēw ud ahlomōγ ī frēftār ruwān frōdtom ī az dušox paydāgīh pad ān yaz_kirbīh dwārīdan ī ud wīftag ud wēbēnīdag frāztomīh ī dēwān ō ruwān ud =iz ahlomōγ ī frēftār yaz_kirbīh ī ruwān_wardišnīh ī ruwān gōhr ast sezdah pursīd
pursīd ka kunišn bōxtišn ī gayōmard az ān ī abestāg gōwēd pad =iz ān gōwišn ī aršuxt gayōmard ō ān ī amahraspandān huaxwīh abar mad ān ī čimīgīh ī rōšn būd guft ān xwad garōdmān dād ēstēd ō padīruftīh pad čāšt_čāštišnīh čimīg madan passox hād
dahišn ī gayōmard ō gētī andar ēbgadīg abēzagīh ī gētī čiyōn garōdmān =iz būd rāy garōdmānīg dād ēstād guftan ī gayōmard ī az ōy dastwar padīrēnd ud ō kunišn bōxtišn ī gayōmard ēbgadīgīh būd guft ēstēd hambasān harw pad rāstīh padīriftan čāštan xūb čahārdah pursīd
pursīd gōwišn dastwar abar gayōmard ēk andar ēbgatīh sīh sāl zīst ud ēk mad ēgbad pad gyāg murd ān ī ēk ō did hambasān paydāg harw padīriftan čāštan čim passox hād
ān gōwišn andar pāyag ī ō mardōm rōn ī āgāhīh ast az ān abestāg ī mardōm_rōnīhā āgāhīh ast harw ēk abar abar_sahišnīg andar mānāgīh ī andar šāyēd ud parwand harw abar ēk wimand ō hamgōwišnīh mad ēstād rāy hambasān guftār ud andar hampāyag ud parwand ud wimand ud parwand ud wimand ī =šān guftan ud padīriftan ud čāšīdan ēdōn čimīg čiyōn čimīgīh ī abārīg ī wurrawišnīg āgāhīh ī tis ī az weh dēn dastwarīh guft ēstēd šāzdah
pursīd mānāg ud mānāgtar =iz ī andar abestāg pad ēw_kardagīh ī dēn abāg yatā_ahū_wayryō pad nazd_gōwišnīh ī āgenēn gōwēd pad wašt_saxwanīh bazišn čē passox hād hād
mānāg x x ī andar abestāg pad ēw_kardagīh ī dēn abāg yatā_ahū_wayryō ud mānāgtar abar wisāndan šāyistan dēn az yatā_ahū_wayryō čiyōn wisāndan šāyistan ī wars az sar ī mard ud ēk ō did hambasān
šāzdah pursīd
pursīd dūrīh ī nasā ī mardōm sag az pādyābīh sīh gām ud daštān zan pānzdah gām wēš_rēmanīh ī mardōm ud sag nasā az daštān az frāy az sīh gām pad wēnišn_zanišnīh ī daštān zan ō pādyābīh ī handēmān wēš_rēmanīh ī daštān zan az mardōm ud sag nasā paydāg čim čē passox hād
mardōm ud sag nasā grāytar rēmanīh ī az daštān zan paydāg frāy az sīh gām pad wēnišn_zanišnīh daštān zan ō pādyābīh čim zīndag_čihrīg dwāristan ī nasuš abar daštān zan pad nasušōmand wēnišn ī ān zan ayāftan ī ō pādyābīh ī dīdār ud akārīh ī pādyābīh az =iš čiyōn abāg dām padīrag wād xwār_mādī gand saxtar ō wēnīg ayāftan ī az padīrag kōn wād ud škeftar =iz gand
abar zamānag rang ud čēīh rang ud =iz az rištan ī pad rang az nigēz ī weh_dēn x hād
zamānag rang wehīh ud wattarīh wehīh ud spennāg_mēnōyīg xwad_gōhrīhā wattarīh gannāg_mēnōy pad rasišn ī az gōhr ud ōšmurišn ī wehīh ī wattarīh sar az zamānag pad =iš rēxtan hašt spennāgīg ud gannāyīg ud az =išān wāyīg ud waranīg ud bagīg ud yyy ud hunihādīg ud dušnihādīg
spennāgīg ōšmurišn mādayān dēn_dānāgīh ērīh rāstīh ud xwābarīh čē =šān hamtōhmag yyy ud rāyēnīdārīh ī abar weh_dēn rāst
gannāgīg ōšmurišn mādayān sāstārīh ī āsrōnīh hamēstār agdēnīh anērīh ud kayagīh ud karbīh ud drōzanīh ud anespāsīh ud čē =šān hamtōhmag ud wišuftārīh pad =iš
wāyīg ōšmurišn mādayān artēštārīh āsrōnīh ayār tagīgīh ud arwandīh ud xwadāyīh ud dād čē =šān hamtōhmag hunar ud rāyēnīdārīh abar xwadāyīh
waranīg ōšmurišn mādayān xwad_dōšagīh x ahlomōγīh ī āsrōnīg brādarōd sāstārīh ayār ud dušdānāgīh ud agdēnīh ud čē =šān hamtōhmag āhōg wišuftārīh ī pad =iš
bagīg ōšmurišn wāstaryōšīh ī gēhān_warzīdārīh čē =šān hamtōhmag ud pad paymānag mānišnīg handōzišnīh ud wizīdārīg rādīh ī pad =iš abzāyēnīdan āsrōnīh artēštārīh ayār
yyy ōšmurišn pad duzzīh ud stahmagīh_warzīdārīh gēhān petyārēnīdan ī ud pad penīg_penēnīdārīh ud wanīgarīg_kārag kirdārīh ābādīh gēhān petyārēnīdan pad penīg padēxwīh abesīhēnīdan ud dām murnǰēnīdan čē hamtōhmag wāstaryōšīh ī petyār
ud hunihādīg ōšmurišn hutuxšīh ān se pēšag ayār pad hutuxšīh humat hūxt huwaršt ruwān ahlawīh
dušhunihādīg ōšmurišn duštuxšāgīh ud pad dušmat dušhūxt dušhuwaršt ud ruwān druwandīh se pēšagān petyār
ud ēd ōšmurišnān ǰud_ǰud az xwēš bun rasišnīh az ān ī abar ō ān ī ēr weh x spennāgīg ō wāyīg ud wāyīg ō bagīg bagīg ō hunihādīg wattar ud gannāgīg ō waranīg ud waranīg ō yyy ud ō yyy dušnihādīg
ud pad =iš ǰud_ǰud ān ī xwēš azērīg ud wehīg čērīh wattar stahmagīh ud čērīh ud stahmagīh andar gēhān amaragānīhā ud pad =iz ǰud_ǰud tan wehīg čērīh pad nēkīh ud wattarīhīg stahmagīh pad wadīh ī āwām ud mardōm paydāgīh ud az =iz ān azēr ō ān ī azabar nērōg paywandīhēd ud čiyōn az mardōm kār pad huēzagīh ō yazadān ud pad dušēzagīh ō dēwān nērōg_paywandišnīh dēn_pākīh paydāgīh
dādār ohrmazd rišt zamānag pad rang pad wehīh čim gōhrīhā abzūdan ī dahišnān az wehīh ud pad =iš ud wānīdan ī ēbgadīg wattarīh ī az dušbun ud pad wattarīh čim ēbgadīg wattarīh ī az pad wišōbišn ō dām mad az ēw_kardag_nērōgīg apattūgīh ī dām andar ō zamānagīhā ī az bundahišn frašegird wiškīd_nērōgīhā tarāzēnišnīh ud sārišnīgīh andar pattūgīh ud paywandišnīh ī dahišn ō frašegird az zōr ī wehīh ī andar zamānagīhā wattarīh ānābišnīgīh
ud zamānag ān =iz ī rang ī wattarīh wēš dārād ān ī wattarīh frayist az wehīh ī andar ham zamānāg pad sazišn ī druwand hamāg_wānīdārīh ēdōn frašegird gāh pad zōr ī wehīh wattarīh andar āwāmīhā ud zamānagīha hamāg_wānīdārīh ān zamānag frašegird pad wehīh abēzag_ēstišnīg ud pad =iš gannāg_mēnōy abesīhišn dām yyy_dahišnīh tan ī pasēn ud amargīh wštys ī hām_dahišn ī weh madan bawēd pad dādār frazānagīhā handāzišn kām nērōg
abar xwēšīg rang ī ērān_šahr az nigēz ī weh dēn hād
xwēšīg rang ī ērān_šahr ērān dād ud dēn mazdēsn ēwēn anūdagīg rang čand ēwēnag ērān xōg ud kēšān ēwēn ī ērān dēn mazdēsnān ēwēn petyārag ud hamē ka ērān_šahr xwēš rang ī ast ērān dād dēn mazdēsn ēwēn dārēd mēnōy ī weh andar mehmān ān ī wattar az =iš pazdag ud ārāstag ud wirāstag payrāstag pāk hučihr ud hubōy ud purr_urwāhm čiyōn tan_druyistīh pad ham pihwān paymānīg winnārišnīgīh ud ka anūdag rang ī ast čand srādag anērān xōg ud gannā_kēšān ēwēn dārēd mēnōy wattar andar mehmān ān ī weh az =iš pazdag wezestag ud wišuftag ud škōh ud rēman ud gandag ud duščihr ud purr_bēš bawēd čiyōn tan wēmārīh pad škeftagīh ī ham pih frāybūd ud aybībūd
abar sāzišnīg rang ī kustagan ī bērōn ērān_šahr az nigēz ī weh_dēn hād
ō =iz kustag hannāmān =šān sar ērān_šahr sāzišnīg dād dēn ān ham abērtar ī ērān ī =šān sar dād dēn u az abar_rasišnīh ham dād dēn wehīh ud sūd x abzōn čiyōn =išān mad az dād ī ērān pad xwadāyīh awēšān ērān haft kišwar ud =iz xwanirah xwadāy ī awēšān ērān būd hēnd az hōšang ud tahmured ud ǰ̌am ud frēdōn ud anīz ēr ī ō awēšān ōz ī =šān xwadāyīh mad ēstēd wuzurg bōzišn frāxwīh rāyēnišn fragān ī =šān sūd ī az =iš paywastag =iz abārīg xwadāyān ērān hamē ka awēšān dādestān padīruftan druyist dahībed dāštan pad stahmagīh ēmēdīh ud druxtār ud andar kōš zadār ud ōzadār ud rabūdār būd hēnd akōxšišn ī aw =iš ud dād bowandag ud čē =šān dāštan pad =iš abzāyēnīdan
ud az dēn ān ī pad rawāgīh ānōh =iz pad dēn mazdēsn ōz warz ud xwarrah barīhēd ī az =iz awēšān ēbgad ud winnārišnīg čē =šān sūd ud rāmišn paydāg
ān ī =šān ī az kēš aw =iš ōbast ud pad =iš škarwist ēstēnd abāz waštagīh dīdārīg =iz čiyōn kēš ī yišō ī az hrōm ud ān ī mošeh az =iz xazarān ān ī mānī az =iz turkestān tagīgīh ud čērīh ī =šān pēš būd burd ud ō wadagīh ud ōbastīh andar