Select Section Type

ox ī astōmand āsrōnīg ud artēštārīg ud wāstaryōšīh ud xwadāyīh ud sāmānīhā ī hamīh ī pad dwāzdah_hōmāst yaštan man hērbed dēn kunišn ān ī paydāg nūn =iz andar dwāzdah_hōmāst hudēn ox ī astōmand artēstār pad pānagīh ud wāstaryōš srāyišn yaštārīh ud hutuxš pad āsāngarīh ī ōšmurišn dwāzdah_hōmāst āsrōn hamzōrīhā hamyābagīh rawāgīh ud abzōn ī dām ud abesīhišn ast ī =t drāyīd hāmdahišn az ēstād harwisp ox ī astōmand ud apaywandīh ī ahlomōγ frēftārīhā pad dām murnǰēnīdārīh wattar dād ān ī az gētī dād pad mahist ōz pādag ast dām az abesīhišn ī ān ī ahlomōγ wattar_dād paywandīd pad hamīh ī pad dwāzdah_hōmāst yaštan ī zarduxšt ī man hērbed ō frašegird abesīhēd ān =iz ī škeft ahlomōγ sidīgar pursišn akwān
pursīd akwān ī yl ī yyy pad yyy ahlomōγ ud ātaxšān urwarān bālist ī garān ud ān ī zofr rōdestāg ān ī ohrmazd dēn dahišnīgān meh mard ī ahlaw čiyōn mān meh zōhr ī az ahlaw ox ī ahlaw az mardān dēn kardag ud pad =iš yaštār ī ohrmazd ham kardag dāštan man pad ān ī meh nikōhīd passox
ān abar druwandīh frāz nimūdan ī dēn kunišn ī gannāg_mēnōy warzīd ud anīz ahlomōγīg gōwēd ud gētī uštānōmand dahišnān ī ohrmazd sālārīh ī dāmān čiyōn mardōm ud u tan mādayān ayārīh mardōm čiyōn gōspand ud ruwān mādayān huruwān tan mādayān zēwarīh nērōgīh abērtar …išnīg ō mardōm ruwān abērtar pad appurdan ī =šān ō gōspand tan abērtar pad =išān tan zēwarīh dēn pad rēmanīh čiyōn druzīh tis ud az druz mehmāntar wēš druz andar mardōm pad kōšīšn ruwān rāy mehmāntar gāh pad tan griftan …š ī mardōm zīndag ud tan hurāyišn ud widard tan ka ruwān ahlaw ān =iz ī ō ruwān pad ēd abāz ō tan ōbadēd tan ud rēmantar bawēd ruwān ar dād u ō dušox kešēd gōwēm ud andar gōspandān pad kōšišn siǰdīh zēwarīh mēnōy rāy gāh pad andar tan griftan ud druz azēnīg ud tan =iz kem gand ud mardōm tan az mehmān druz padišīh ōšmurd ō ruwān ud ahlawīyān ī pad bēšišn wistārīh ī ud rēman zōhr abar ō āb ud ātaxš abar ō bālistān garān abar ō ān zofr rōstāg ahlomōγīhā kardag ast dād ī ast dūr ohrmazd_dēn andarz ān ī gōspandān zōhr ān rēmanīh nēstīh dēn nērōgīhā wirāyīhēd ān =iz huzārag bahr ī az petyāragōmandīh pad =iš u pad bē_kirdārīh ud pākīh čand stāyīhād šāyēd bandag gāh padišīhīh pad frāz burd ī ō ātaxšān ābān ahlawān ahlawīyān abzōn ī dāmān šnā… dastwarīh ī ohrmazd_dēn ud hamdādestānīh =iz ī amaragān mardōm pad =iš čahārom pursišn
pursīd pōz_apāyīd ahlomōγ ka hixr pšpišn ō āb wināh ud wāy ī ābōmand ud mardōm pad guftan ī saxwan pad =iz āwurdan ī yyy dahān ud wēnīg hanǰišnīg amāh pad wēnīg ud pōz_pāyīdagīh ī =mān padisāy dahān ud wēnīg hanǰišnīg hēnd ud agar hixr ō ābōmand wāy mad ud bēšēd čim nikōhēd passox hād
pōz wēnīg pad =iš apāyīd ēstēd wēnīg ud pōz ābōmand wāy wēnīg yakom ī pad wišādagīh yyy ud dahān ud ō ud wāy ī hanǰīd mad ud ō stabrīh rāy andar frāxwīh ī wāy ī ō bēš ī āb ī andar wāy bastagīh ī wēnīg ud dahān az dahan ud wēnīg hanǰēd pad nišastan ī andar ān did ō stabrīh ud paydāg tan hixrīh ud abāg rēmanīh ī az =iš ud dahān ud wēnīg bērōn windīhistan ī pad frāyīh agar =iz ī andar wāy bēšīd ud az ahlomōγān xōg ēn =iz abēsūd xwurdag ud pahrēzīšnīh ud hubōy garān ašmāh menišn az parisp uzwān drō bast ud dahan ud wēnīg ō wāy ud ān wāy burd paygāmīh ma kunēd panǰom pursišn
pursīd ahlomōγ andar dēn abar pad nasā ī mardōm sag rēmanīhēd pad pad bār gōmēz ud āb šustan ast ī ī yyy ī abar yyy ī ud ast ī yōǰdahr čē gōwēd šāzdah bār ī amāh dād čim nikōhēd passox hād
weh_dēn ān ašmāh =iz bār dūr az šahr pad ān ī wiškar gyāg ān ī yyy abar_šōyišnīh ud ēdōn yōǰdahr pad yyy kārīh =ēw ī šab zamānīhā ud warzīkkarīhā ud raft ī pahrēzōmandīh ī yōǰdahrgar yyy fradom gyāg yōǰdahrgar ī pad keš ud maγ ud abārīg ayābēd šustan ī pad =iš guftan handāzag barsom ayāb ud pad drōn abar keš yyy ud keš =iz gəuuana atuwān pad ašem_wohū se yyy =iz =ēw ud ašem_wohū se agar tuwān guftār pad ašem_wohū =iz se atuwān guftār pad guftan ī mārīg se u adwadād dastwarīh ud čiyōn barsom_ayāb čē ō keš gəuuīna yyy guftār tuwānīg pad yyy =ēw ašem_wohū se guftan ēwāz ašem_wohū čahār guftār tuwānīg tuwānīg pad ašem_wohū =ēw guftan ud =iz se guftan tuwānīg pad mārīg ī se ī az =iš guftan ēwāz adwadād ōwōn amān ī pad weh_dēn pad nasā ī mardōm sag ānōh dēnīg pad keš ud maγ ayābēd yōǰdahrgar pad keš ud maγ abārīg dēnīg pānzdah sīh bār =iz ī dūr pad ān ī wiškar yōǰdahrgar pad keš ud maγ yyy ī zamānag gyāg ī pad abar_rāyēnišnīh ī guft ēstēd čē yyy ud šāzdah bār pad =iz dūr pad ān ī wiškar ud wiyābān gyāg ahlomōγān ēn =iz pad dēnīg yyy abar yyy ī andar čiyōn =išān yyy abar =išān sabuk kirdan pad xwār guftan ī wināh puhl kām ud yyy ī wināh puhl āyōzēd ud ō wišād anāg āsān ō xwēš yyy gandīh paristan kešīdan šašom pursišn
pursīd ham ahlomōγ čim zōhr ān ī gurg ō ātaxšān ābān barēd wināh ahlawān ahlawīyān xwarišn handāzēd ud pad abesīhēnīdan ī xwarišn ud ō mardōm ud gōspand ēdōn meh_sūd ud wuzurg_frayād passox hād
čiyōn pad wēmārīh burdan ī az tan yyy =iz az =išān kum u =šān āsānīh =iz rāy hām_tan kirdan xūb yyy ud zyān az =išān abāz dāštan yyy hammis swhist mar ōzad dādīg yyy ud pad_dūr az pākān pākīh tis ōsān pad xwēšīhā pad waxš ēwēn swhistan gurg pad_andar hazzān wiškar gyāg abar dār abar sazāg andar yyy kanār ī yyy ī pākān pākīh tis
haftom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka ād ud arešk ud abārīg wināh_āyōz druz wānīdan weh_dēn meh_andarz awēšān wināh_āyōzīh ī mardōm frayistīhā pursān ī xwāstag ud zan zan ō hamīh ī amaragān dād pad =iš āz ud waran ud arešk ud nang ud anīz wasān az wināh_āyōzīh ī mardōm stōw bawēnd ud gannāg_mēnōy nērōg pad/az =iš čiyōn amāh pad paywand dastwarīh zarduxšt čāštag kardag čim passox hād
hamīh ī ašmāh pad xwāstag ud zan az zarduxšt ī =šān xrōsagān =iz xwānd ī az fasāy būd frēftārīhā čāštag kardag pad āz ud waran arešk ud nang ī amaragānīg az ārzōg andar hilēnd andar gēhān ī āšuftīhā ud pad mardōm pad āsānīh yyy pašt abāz ō ān ī xwāhēd ud kardag tis kirdan ud mōšīdan ī az xwāyišn ī kār gēhān awērāngarīhā ud pad apaydāg paywandīh ī ǰud_ǰud mardōm āmēxtag zanīh abāg šwtl pad gumēzagīh_wanīgarīh nāmagānīh ud stūrīh ī wayūg ēk az mardōm wišuftārīhā ud pad wāspuhragān xwēšīh xwadāyīh gāh ud pāyag ī mardōm akārēnīdan gēhān_rafsēnīdārīh kas mād ī kastārīhā ud pad xwēšīh ud dārišn ōftārīhā dādwarīh ānābīhā ud pad ēd škeftom dēwēzagīh druz_wālēnīdārīh dām harzakkarīh ud pad paywēhag ī az =iš anērān mad any abar ērān mad any ul_rasēnīdārīh ud pad wišōbišn ud abesīhišn ī ohrmazd u petyārag nērōg dādār gēhān ud kām ī gannāg_mēnōy abar dāmān ī ānāftārīhā ud az xōg ī ahlomōγān ēk was ēwēnag ud zahr uf frēftārīhā dām ō gēhān wirēxtan pad =iš gēhān ī ahlāyīh wēmārēnīdan murnǰēnīdan haštom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka andarz awināhīh ašmān xwadāyīh ud dādwarīh ud kārēzār ī abāg yyy was kār ī awināhīh kirdan šāyistan abāg awināhīh hambasān čim kunēd passox hād dādwarīh ud khād dādwarīh ud kārēzār ī abāg anērān ud abārīg was ī az ēn hamist dastwarīh andar kār dārēm meh_dādestānīh abēr dēn abardar yyy pad sāmān ī meh_dādestānīh yyy ud pādīrān_zyānīh andar gumēzagīh rawāg =ēw x ud pādīrān_sūdīh =ēw čiyōn amaragānīg sūdīh īhanīh ud pādīrān_sūdīh =iz rawāgīh ān amaragānīg sūd ud andar gēhān rawāgīh ud winnārišn ī dām paywandišn ī ō frašegird ī pōryōtkēšīg weh dād u areštīh arawāgīh ī dam wisānišn ī az frašegird ī ahlomōγīg wattar dād nimūdār ī meh_dādestānīg kār pad ēwāzīg rawāg zyānīh pādirān_sūdīh andar =iš ōwōn bawēd čiyōn andar wāyišn ī tagīg wād pad amaragānīg srāyišn bōzišn az gand ī andar wāyišn widār ō hambasān rasēnēd bēšīdār ast ēdōn awināh čiyōn awināhīh ī dādār pad hām_dahišn sūd meh_dādestānīh dād ī dām ō kōšišn ī abāg druz ī ka =iz =išān andar kōšišn dard ud bēš ud marg wasān druwandīh =iz ud az ahlomōγān xōg ēn =iz ēk pad ān ī kem zyān_rawāgīh ān ī keh sūd pādīrānīh ī andar meh sūd ud kār ō awināhān anāgāhān abārōn nimūdārīhā ud ān ī meh_sūd kār akārēnīd ud āhōg pad ān ī keh_sūd rawāgīh ud ān ī keh zyān pādīrānīh ī andar meh zyānkār andar anāgāhān ud wiyābāngarīh ud ān ī meh zyān kār_rawāgīh_ēnīdan
nohom pursišn
pursīd any ahlomōγ ka mānsr ast ī pad gōwišn ī ast ī pad gōwišn ī frašōštar ud ǰāmāsp ud ast ī pad gōwišn ī wahunam ud sen ud ast ī pad gōwišn ī ān ī awēšān pēš az zarduxšt ud pas =iz az sen paydāg hamāg ohrmazd ō zarduxšt guft
amā pad ān ī =mān abar ān ī ohrmazd ō zardušt guftan ēwāz gāhānīg ud abārīg zarduxšt u hāwištān az gēhān brēhēnīd saxwan =iz az awirāstan pad waštagīh hangārd passox hād
abārīg mānsr ī ǰudā az gāhān agar ōh az gāhān az yatā_ahū_wayryō brēhēnišnīh ham mānsr ī ǰud ī az abar gugāy ān guwāyīh abāg xwad ohrmazd pad wisp_āgāhīh nērōg ud brēhēnīdan ud az mardōm dānišn ī ō =iz bahrān bahr ī az =iš rasād būdan pad was ēwāz gōwišn ī mānsr hamāg ohrmazd ō zarduxšt pad ān ēwāz guftan
gōwišn ī ǰud_ǰud pad =iš ēwāz guftan paydāg ohrmazd ān ēn mānsr čiyōn frāz gōwišn ī zarduxšt ud any wehān wattarān =iz ān =iz ī dēwān =iz gannāg_mēnōy az ohrmazd guft andar paydāg ān gōwišn ān =iz ī gannāg_mēnōy ud dēwān mānsr ud dād ī ǰud_dēw ham dēw guft bawē
ud mānsr ohrmazd ō zarduxšt pad was ēwāz hamāg ohrmazd ō zarduxšt xwastūgīh ud ast ī hambasān čiyōn gāhān ašmāh =iz pad hamāg ohrmazd ō zarduxšt ast ī pad ēwāz ī zarduxšt ud ast ī pad ēwāz ī amahraspandān ast ī pad ēwāz ī gōšurūn ast ī ēwāz ī abārīg yazadān guft ēstēd ō hamāg ohrmazd ō zarduxšt guft hambasān
ud az xōg ī ahlomōγ waranīg nigerīdārīh ī abar xwēš akōmanīg nigerīdārīh ī abar yyy gōwišn
om pursišn
pursīd ahlomōγ esm ī tarr abar pad ātaxš sōxtan čim wināh gōwēd xwēd bawēd passox hād
amāh hēmag ī tarr čē ātaxš barēd wināh adādīhā ranǰ ī pad huškgarīh ān ī hēmag ō ātaxš madan ud frōwišn =iz ī ātaxš az ān tarrīh rāy gōwēm ud az xōg ī ahlomōγān abēsūd wahāg ōšmurišnīh =iz
om pursišn
pursīd ahlomōγ may ī apaymān wināh čim gōwēd ud may paymānīg =iz xwardan šāyēd passox hād
amāh may apaymān xwardan wināh gōwēm šāyēd čiyōn dēn gōwēd ān ī yyy hūr xwarēd ān ī yyy sūr šāyēd xwārīd u māyēnīd ān gāhān pad asrāyišnīh āsterēd ud az xōg ī ahlomōγān duškirrōgīhā wāzag ī kasān wardēnīdan ud āhōg xwāstan
om pursišn
pursēd ēn hamāg was_band ōšmurišn ī ašmāh mānsr gōwišn ī ohrmazd būd saxwan pad ōšmurišnīh ō pādīrānīh ī az xwēškārīh rasišnīgīh čim ud ruwān bōzišnīg rāy mānsr gāhānīg dranāy ī ohrmazd guft bowandag hād
hamāg mānsr ōšmurišn ī amāh dād ohrmazd gōwišn ī paymān ī abāg mēnōy ruwān_bōzišnīh gētī =z framayišn ī frahang abzār ī abar dādār šnāsīh u kām_warzīdārīh mēnōyān yazadān ud dēwān =iz andar dānišnīg ud yazadān yaštārīh ud šnāyēnīdārīh ud dēwān ayaštārīh ud bēšīdārīh dādīg ud hādīg ud mānsrīg gāhānīg dānišn ī kunišn ī andar dādīg ud hādīg mānsrīg gāhānīg zamānag ō kār abērtar barišn u šnāxtan ud pad =iš xwadāyīh ud sālārīh ud dādwarīh hamāg rāyēnīdan ud dahišn paywastan druz wānīdan ud az dām burdan dām bizeškīh ud rāyēnīdārīh ud yyy_dahišnīh was gēhān mardōm frahixt būd bawēd ud āgāhīh ud ēd =iz rāy ka ahlomōγ ō dēn kōšišn rasānd pad dānišn frahang ud abzār ī az =iš hamāg hammōg ēraxtan ud škastan ud abāz abgandan az dēn xwadāyīh ud gēhān wizend abāz dāštan čār bawād
šāzdah ī hāwišt pursīd ēk pursīd
ā =m ka abar ān ī srūd_gāhān kirbag padisāy madan ī ō kirbag nērōg yyy weh mēnōy zōr ud rasīdan ī ō pahlom axwān adahišnīh paydāg az weh dēn abāz stāyīdan anīz margarzān ačārīh ī kirbag ī ō ān nērōg ud gyāg mad čim gōwēd passox hād
kird kirbag ī ō nērōg dād nēst dānam ud x kirbagīh az abāz_stāyīdan ī weh dēn ud anīz margarzān pasīh ī az spōxtan ī kirbag mizd ō tan ī pasēn weh dēn nēstīhīdan ī kird kirbag ast čiyōn ǰastan ī ačār andar yazišn nēstīh ī ān yašt pasīh ī az ān ī nazdist ǰast pursīd
pursīd ka guft ohrmazd nimūdan ī ō mašī mašyānī būd paydāg fradom ō_ham pursīd pas az mašī mašyānī pad and paywand būd guft čim passox hād