Select Section Type

1.0
šnāyišn ī dādār ohrmazd ī weh abzōnīg ī abzāyēnīdār ī rāyōmand ī xwarrahōmand ud amahrspandān ,
2.0
āfrīnišnīh ī abēzag ī wehdēn mazdēsnān tan_drustīh ud dagr_zīyišnīh ud ābād_xīrīh ōy rāy nibēsīhēm
3.0
4.0
čiyōn az stūdgar paydāg zardušt az ohrmazd ahōšīh xwāst
5.0
pas ohrmazd xrad ī harwisp_āgāh ō zardušt be nimūd
6.0
u wan ēd bun padiš be dīd čahār azg , padiš būd
7.0
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ēk pōlāwadēn ud ēk āhenēn abar gumēxt estād
8.0
ēg -iš pad ēd dāšt X pad xwamn dīd
9.0
ka az xwarm būd u guft zardušt
xwadāy ī mēnōgān ud gētīgān nimāyēd -m draxt bun dīd čahār azg padiš būd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zardušt ān draxt ēw bun , dīd
ud ān čahār azg ān čahār āwām ast ī rasēd
ān ī zarrēn ān ka man ham pursēm wištāsp_šah dēn padīrēd ud dēwān kālbod škennēd ō wirēg ud nihān_rawišnīh estēnd
ud ān ī asēmēn xwadāyīh ardaxšīr ī kay šah
ud ān pōlāwadēn xwadāyīh anōšag_ruwān husraw ī kawādān
ud ān āhen gumēxt estād duš_pādixšāyīh dēwān wizārd_wars xešm_tōhmag
ud ka dahom sadōzim hazār sar bawēd spitāmān zardušt
pad zand wahman yasn ud hordad yasn ud aštād yasn paydāg ēd bār gizistag mazdak ī bāmdādān ī dēn_petyārag ō paydāgīh āmad None u -šān petyārag pad dēn ī yazadān kird
ud ān anōšag_ruwān husraw ī māhdādān nēwšāpūr dād_ohrmazd ī ādurbādagān dastwar ud ādur_farrbay ī adrō ud ādurbād ādurmihr ud baxtāfrīd ō pēš xwāst
ud u paymān aziš xwāst ēn yasnīhā pad nihān ma dārēd pad paywand ī ašmāh zand ma čāšēd
awēšān andar husraw paymān kird
pad zand wahman yasn paydāg zardušt az ohrmazd didīgar bār ahōšīh xwāst
guft hād zardušt ham andar ēd dāmān ī ahlawtar ud kirdārtar d07ād/ār ka man ahōš be [kunēh] čiyōn wan ǰud_bēš ud gōbed_šah ud yōšt ī friyān None čihrōmēhan ī wištāspān None ī hād pišōtan ī bāmīg ast ka man ahōš be kunēh awēšān pad dēn ī weh wurrōyēnd ōy dēn_burdār abēzag weh dēn ī mazdēsnān az ohrmazd padīrift ahōš be būd ēg awēšān mardōmān pad dēn ī weh wurrōyēnd
guft -iš ohrmazd ka ahōš be kunam spitāmān zardušt ēg tūr ī brādrōš ī karb ahōš be bawēd
ud ka tūr ī brādrōš ī karb ahōš be bawēd ristāxēz ud tan ī pasēn šāyēd
zardušt pad menišn dušxwār abar sahist
ohrmazd pad xrad ī harwisp_āgāhīh dānist čē menīd spitāmān zardušt ī ahlaw frawahr
aziš ān ī zardušt dast frāz grift , u ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār ī gēhān astōmandān ahlaw
u xrad ī harwisp_āgāh pad āb kerb abar dast ī zardušt kird
u guft frāz xwar
ud zardušt az frāz xward
u xrad ī harwisp_āgāh frāz pad zardušt andar gumēxt
haft rōz_ud_šabān zardušt andar ohrmazd xradīh būd
u be dīd zardušt pad haft kišwar zamīg mardōmān ud gōspandān harw ēk mōy čand tāg ud pad pušt tāg tāg sar ō dārēd
u be dīd dār ud draxt čē ud čand rēšag ī urwarān pad spandarmad zamīg čiyōn rust estād gumēxt estēd
u haftom rōz_šabān xrad ī harwisp_āgāh az zardušt abāz stad
zardušt pad ēd dāšt pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād dīd -im az xwamn guhrād ham
u harw dast burd ān ī xwēš kirb abāz mālīd dēr zamān xuft estam guhrād ham az ēn xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād
guft -iš ohrmazd ō ahlaw zardušt čē dīd pad xwamn xwaš ī ohrmazd_dād
guft -iš zardušt ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār ī gēhān ī astōmandān ahlaw dādār dīd -im hangad ī was_xwāstag pad tan dusraw ud ruwān kirs nizār ud pad dōšox būd u -m burzišnīg sahist
u -m dīd driyōš ī nēst_xīr ī ačārag u ruwān frabīh pad wahišt -m burzišnīg sahist
u -m dīd škōh was_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd draxt ēw haft azg pad -iš būd
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ud ēk rōyēn ud ēk brinǰēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar ham gumēxt estād ,
guft -iš ohrmazd spitāmān zardušt ēn ō pēš gōwam draxt ī dīd ān gētīg ast ī man ohrmazd dād
ud ān haft , azg dīd ān haft āwām ast ī rasēd
ud ān ī zarrēn xwadāyīh wištāsp_šah ka man ud dēn ham pursēm
wištāsp_šah dēn be padīrēd
ud dēwān kālbod be škennēd
ud dēwān az āškārīh ō nihān_rawišnīh estēnd
ud ahriman ud dēwān abāz ō tam dwārēnd
ud pahrēz āb ud ātaxš ud urwar ud , spandarmad zamīg paydāg bawēd
ud ān ī asēmēn xwadāyīh ī ardašahr ī kay ka wahman ī spandyādān xwānīhēd dēw az mardōmān ǰudāg kunēd be payrāyēd hamāg gēhān dēn rawāg kunēd
ud ān ī rōyēn xwadāyīh ī ardaxšīr gēhān ārāstār ud wirāstār ud ān ī šābūr šah ka gēhān ī man ohrmazd dād ārāyēd bōxtagīh pad sāmān ī gēhān rawāg kunēd ud wehīh paydāg be bawēd ud ādurbād ī pērōz_baxt ī dēn_rāst_wirāstār pad rōy ī passāxtag ēn dēn abāg ǰud_ristagān abāz ō rāstīh āwarēd
ud ān ī brinǰēn xwadāyīh ī aškānān šah ǰud_ristagīhā bud az gēhān barēd ud ān ī druwand skandgar ī kalīsāgīh az ēn dēn be abesīhēd az gēhān wany ud apaydāg šawēd
ud ān ī arzizēn xwadāyīh ī wahrām ī gōr šah ka mēnōy ī rāmišn wēnāb paydāg kunēd ud ahriman abāg ǰādūgān abāz ō tār ud tom dwārēnd
ud ān ī pōlāwadēn xwadāyīh ī husraw ī kawādān šah ka gizistag mazdīk ī bāmdādān ī dēn ī petyārag abāg ǰud_ristagān estēd az ēn dēn abāz dārēd
ud ān ī āsemān āhen gumēxt estād spitāmān zardušt X
guft -iš zardušt dādār ī gēhān ī astōmandān mēnōy ī abzōnīg daxšag -iz ī sadōzim ī dahom , čē
guft -iš ohrmazd ahlaw zardušt rōšn kunam daxšag ī hazārag sar bawēd
ān ī nidom āwām rasēd sad ēwēnag ud hazār ēwēnag , ud bēwar ēwēnag dēwān ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
az kustag ī xwarāsān ān ī wattom tōhmag ud xešm tōhmag ō ērān_šahr ; dwārēnd ul_grift_drafš hēnd syā zēn barēnd ud wars wizārd ō pušt dārēnd ud xwurdag ud nidom_bunīg ud kirrōg_kār zanišn pēš_kār wēš hēnd
spitāmān zardušt None ān ī xešm_tōhmag wišūd u bun paydāg
pad ǰādūgīh andar dwārēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
čiyōn was tis sōzēnd ud wināhēnd ud mān az mānīgān ud X az dehgānān ud āzādīh ud wuzurgīh ud dādagānīh ud dēn_rāstīh ud paymānīh ud zēnhār ud rāmišn ud harwisp daxšag ī man ohrmazd dād ēn dēn abēzag ī mazdēsnān ud ātaxš ī wahrām pad dād_gāh nišast estēd ō nēstīh rasīdand None X zanišn ud appāragān be ō paydāgīh rasēnd
ud ān ī wuzurg rōstāg šahr ēw ud ān ī wuzurg šahr deh ud ān ī wuzurg deh dūdag ēw ud ān ī dūdag āstānag ēw bawēd ,
spitāmān zardušt pad anāgīh_kāmagīh ud sāstārīh duš_pādixšāyīh be barēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd
awēšān dēwān wizārd_wars frēftār hēnd ān gōwēnd kunēnd ud wattar_dēn hēnd ān ī gōwēnd kunēnd
ud u -šān pašt ud paymān rāstīh nēst ud ēwēnag nēst ud zēnhār dārēnd ud pad pašt kunēnd abar estēnd pad frēftār wāz ud duš_pādixšāyīh be kanēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd
andar ān āwām spitāmān zardušt hamāg mardōmān frēftār be bawēnd ud mihr wuzurg ǰud_gōnag be bawēd
ud āzarm ud dōšāram ruwān dōstīh az gēhān šawēd
mihr pid az pus ud brād az brād šawēd ud dāmād az xwasrū ǰud_kēsag be bawēd ud mādar az duxtar ǰudāg ǰud_kāmag be bawēnd
ka sadōzim ī dahom ī sar bawēd spitāmān zardušt None xwaršēd rāsttar ud nihangtar ud sāl māh ud rōz kamtar
ud spandarmad zamīg tangtar ud rāh nihangtar
ud bar tōhm be dahēd
ud bar ī ǰōrdāyān pad dah_hašt be kāhēd ud be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd spēd bawēd
ud urwar ud dār ud draxt be kāhēd
ka sad be stānēd nawad be kāhēd ud dah be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd xwārom ud čāšnīg bawēd
mardōm kōdaktar zāyēd u -šān hunar ud nērōg kam ud frēftārtar wattardādtar bawēnd ud spās ud āzarm ī nān ud namak dārēnd
ud u -šān dōšāram pad X X dārēnd
ud andar ān ī wattom āwām murw ēd āzarm wēš dārēd ōy ēr ī dēn_burdār mardōm
u -šān dahišn pad kār kam
u -šān kār ud kirbag az dast kem rawēd
hamāg sardagān ǰud_kēšān ō awēšān anāgīh xwāstār bawēnd
ud hamāg gēhān nasā_nigānīh wistarišn be bawēd
ud nasā nigānīdan nasā šustan pad dād sōxtan ō āb ud ātaxš burdan ud nasā xwardan pad dād kunēnd ud pahrēzēnd pad kār ud kirbag wuzurg hangārēnd
ud druwandīh ud rāh dōšox dwārēnd
ud abārōnīh penīh ud wiyābānīh ī xešm ud āz rāy ō dōšox dwārēnd
ud andar ān ī škeft āwām spitāmān zardušt pādixšāyīh ī xešm ī xrudrafš ud dēw wizārd_wars ī xešm_tōhmag ān ī nidom bondag pad ērān dehān xwadāyīh frāz rawēnd
ud dēnīgān ēbyānghan pad kust dārēnd ēg -išān pādyābīh tuwān čē pad ān ī nidom āwām nasā ud hixr ōwōn was bawēd gām ō gām be nihēd pad nasā rawēd
ēwāz ka pad baršnūm šōyēd pāy az maγ nihēd pad nasāy rawēd
ēwāz ka pad nasā_kadag ī awēšān barsom pad frāz wistarēd ud drōn frāz yazēd pādixšāy bawēd
ēwāz pad ān ī nidom āwām yazišn ī pad mard pādixšāy bawēd kirdan ēn dēn pad nēstīh ud nizārīh rasēd
pad sad pad hazār pad bēwar ēk ēw bawēd pad ēn dēn wurrōyēd ud ān -iz ka kār az -iš kunēd
ud ātaxš ī wēhrām ō nēst_ud_nizārīh rasēd
az ē_hazār abāz ō ēk pahrēzēnd ud ān -iz ēsm ud bōy dādīhā pad -iš dahēnd
ēwāz ka mard ēw yašt kird estēd ud nērangistān dānēd pad weh_menišnīgīh abrōzēd pādixšāy bawēd
xwāstag ī āzarmīg hamāg ō ǰud_kēšān X ǰud_ristagān rasēd
ud kirbakkar ī nēk dūdag ī āzād_mardān ō X wišād_dwārišnīh estēnd
ud xwurdagān duxt ī āzādagān wuzurgān ud mowmardān pad zanīh gīrēnd
ud āzādagān wuzurgān ud mowmardān ō škōhīh bandagīh rasēnd
ud § ud xwurdag ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd
nāčāragān ud xwurdagān ō pēš_gāhīh rāyēnīdārīh rasēnd
ud gōwišn ī dēn_burdārān ud muhr ī wizurd ud dādwar ī rāst gōwišn ī rāstān ud ān -iz ī ahlawān anspurrīgān bawēd
ud gōwišn ī xwurdagān ud spazgān ud abārōnān afsōsgarān ud ān ī drō_dādestānān rāst ud wābar dārēnd
ud sōgand ī pad drō pad -iš xwarēnd None ud zūr_gugāhīh padiš dahēnd ud zūr_gugāhīh ud anastag abar man ohrmazd gōwēnd
awēšān pad hērbed_ud_hāwištīh nām barēnd ēk ō did rāy wad xwāhēnd ud a-xunak gōwēd ud āhōg abar nigerēnd ,
u -šān ahreman ud dēwān petyārag abar wēš burd estēd
az wināh ī mardōmān kunēnd az panǰ wināh wināh hērbedān ud hāwištān kunēnd
ud wehān $ dušmen bawēnd ēk ōy did rāy wad āhōg pad -iš gōwēnd
yazišn padīrēnd kunēnd
ud bīm az dušox dārēnd
ud andar ān dahom sadōzim hazārag sar bawēd ahlaw zardušt
hamāg mardōm āz_parist ānāstag_dēn be bawēnd ēk abr ī kāmag-kār ud wād ī ardā pad āwām ud zamān ī xwēš wārān kirdan šāyēd
ud hamāg āsmān abr nizm šabēnēd
ud ān ī garm wād ān ī sard wād rasēd ud bar ud tōhm ī ǰōrdāyān barēd
wārān -iz pad hangām ī xwēš wārēd
ān -iz ī wārēd xrafstar wēš wārēd āb
ud āb ī rōdān ud xānīgān kāhēd ud abzāyišn bawēd
ud stōr ud gāw gōspand kōdaktar zāyēnd ud wad_hunartar ud bār kam stānēnd ud mōy kamtar pōst tanuktar ud šīr abzāyēd ud čarbišt kam dārēd
gāw warzāg nērōg kam ud asp arwand hunar kam pad tāg kam barēd
ud mardōm pad ān škaft āwām spitāmān zardušt kustīg $ pad mayān dārēnd anāgīh_xwāstārīh ī duš_pādixšāyīh ud was ān ī drō_dādestānīh ī abar mad estēd ī -šān zīwandagīh andar abāyēd ud margīh pad āyaft xwāhēnd
ud ǰuwānān ud aburnāyān pīm menišn bawēnd u -šān X X ud rāmišn az dil abar āyēd
ud ǰašn ud nihādag ī pēšēnagān ud ustōfrīt ī yazadān ud yašt ud yazišn ud gāhānbār ud frawardīgān gyāg gyāg kunēnd ud ān -iz ī kunēnd pad -iš abē_gumānīhā wurrōyēnd
ud pāddahišn dādīhā dahēnd ud dāšn ud ahlawdād dahēnd ud ān -iz abāz abaxšāyēnd
ud ān -iz ī weh_dēn mardōm ēn dēn ī weh ī mazdēsnān stāyīd estēd pad ān ī awēšān rāh ud ristag brahmag_rawišn frāz rawēnd u -šān ān ī xwēš dēn wurrawēnd
ud āzād ud wuzurg ud dahīgān ī nēk az deh ud gyāg ī xwēš pad uzdeyīg az bun_gyāg ud dūdag ī xwēš šawēnd az xwurdagān ud wattarān tis pad niyāz xwāhēnd ō driyōšīh ud ačāragīh rasēnd
ēn mardōm pad dah pad kust ī abāxtar abesīhēnd
pad awēšān duš_xwadāyīh harw tis ō nēstīh ud ačāragīh ud X ud xwastagīh rasēd
ud spandarmad zamīg dahan abāz , wišāyēd harw gōhr ud ayōšust ō paydāgīh rasēd čiyōn zarr ud asēm ud rōy ud arzīz ud srub
ud xwadāyīh ud pādixšāyīh ō anērān bundagān rasēd čiyōn xyōn turk ud xutul ud tōfēd čiyōn andarag kōfyār ud čēnīh ud kābulīh ud subdīg ud hrōmāyīg ud karmag X ud spēd xyōn pad ērān dehān man pādixšāyīh bawēnd framān ud kāmag ī awēšān pad gēhān , rawāg , bawēd ,
pādixšāyīh az awēšān dawāl_kustīgān ud tāzīgān ud hrōmāyīgān ō awēšān rasēd
awēšān ēdōn dušpādixšāyīhā bawēnd ka mard ēw ahlaw ī nēk ōzanēnd magas ēw pad čašm awēšān harw dō_ēk bawēd
ud darbās ud hangadīh ud ābādīh ud deh ud dūdag ud xwāstag ud dastgird ud kahas ud rōd xānīg ī ērān weh_dēnān ō awēšān anērān rasēd
ud spāh ud marz ud drafš ō awēšān rasēd ud xešm_kāmagīh xwadāyīh pad gēhān rawēnd
ud āz čašm ī awēšān az xwāstag purr bawēd ud xwāstag gēhān gird kunēnd ud azēr ī zamīg nihān kunēnd
ud druwandīh rāy kūnmarz kunēnd ud daštānmarz was kunēnd ud waran ī abārōn was warzēnd
ud andar ān ī , škoft āwām šab rōšntar ud sāl māh ud rōz dō_ēk kāhēd spandarmad zamīg abar āyēd sēǰ margīh ud niyāzōmandīh pad gēhān saxttar bawēd
guft -iš ohrmazd ō sipitāmān zardušt ēn ān ī pēš gōwam
ōy druwand gannāg mēnōy ka abāyēd abesīhīdan stambagtar dušpādixšāyīhtar bawēd
ēdōn guft ohrmazd ō sipitāmān zardušt be sparān ud warm be kunēd zand pāzand ud wizārišn čāš
ō hērbedān ud hāwištān gōw ud pad gēhān frāz gōwēnd
awēšān az sadōzim āgāh hēnd ēg -išān gōw ēmēd ī tan ī pasēn rāy bōxtārīh ī ruwān ī xwēš rāy harg ud anāgīh petyārag ī awēšān ǰud_dēnān ud dēwēsnān abar gīrēnd be barēnd
u -t ēn -iz gōwam spitāmān zardušt pad ān āwām tan xwāhēd ruwān bōxtan tuwān čē tan fribīh ud ruwān kirs ud nizār pad dōšox ruwān xwāhēd tan kirs ud nizār pad gētīy škōh ud driyōš u ruwān fribīh pad wahišt ,
pursīd zardušt az ohrmazd ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār gēhān astōmandān ahlaw hād ohrmazd pad ahlaw xwānišn , ud abārīg pad stāyišn ast dādār ahlaw gōwēd dādār pad ān škoft āwām ahlaw bawēnd ud dēnīgān bawēnd , kustīg pad mayān dārēnd ud dēn pad barsom yazēnd u -šān dēn xwēdōdah pad dūdag rawēd ,
guft -iš ohrmazd ō ī zardušt mardān ī pahlom ān bawēd andar ān ī , škoft āwām pad mayān dārēd ud dēn pad barsom yazēd pad xwadāyīh wištāsp šā
andar ān ī , škoft āwām itā_at_yazam ašem_wohū ēw be gōwēd warm kird None estēd ēdōn čiyōn andar xwadāyīh ī wištāsp šā dwāzdah_hōmāsp ēw ī pad zōhr
ud yašt kird estēd gāhān srūd estēd ōwōn čiyōn ka xwadāyīh ī wištāsp šā yašt ā -z srūd gāhān yašt bawēd
ahlaw ī ahlawān ī pahlom ān bawēd pad weh_dēn ī mazdēsnān estēd u dēn ī xwēdōdah pad dūdag rawēd ,
guft -iš ohrmazd spitāmān zardušt andar ēn nō-hazār sāl ī man ohrmazd dād mardōm andar ān ī škoft āwām škofttar bawēnd
čē andar duš_xwadāyīh ī ažidahāg ī frāsyāb tūr mardōm pad ān ī škoft āwām weh_zīyišntar ud X wēš_zīwišntar būd , hēnd u -šān petyārag az ahriman ud dēwān kamtar būd ,
čē andar ān ī awēšān duš_xwadāyīh andar ērān_šahr , X deh ī awērān būd čiyōn ān ka hazārag sar bawēd spitāmān zardušt
čē X hamāg ērān dehān pad asp sumb awēšān kanīhēd awēšān drafš andar ō padišxwārgar rasēd ud gāh ud dēn stahm pādixšāyīh az ānōh barēnd u -šān zanišn az ān gyāg rasēd
spitāmān zardušt ēn ān ī pēš gōwam
az astān ēdōn pad yazišn abar ō weh ohrmazd rāy yazišn wēš kunēd ohrmazd āgāh az ahlāyīh čēgām-iz-ēw kār kirb mizd pādāšn , ohrmazd āgāh az ahlāyīh dahēd
hanǰamanīyān ī narān ud mādagān yazam ud amahrspandān nar -iz mādag -iz awēšān weh hēnd ,
pursīd zardušt az ohrmazd ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār gēhān ī astōmandān ahlaw az abāz wirāyēnd ēn dēn ī weh ī mazdēsnān ud pad čē abzār zanēnd ēn dēwān ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
dādār man ōš dah ud āwādagān ī man ōš dah ma ēd zīwānd andar ān ī škoft āwām gišnag_zīwišnīg dah druwandīh ud rāh ī dōšox wirāyēnd
guft -iš ohrmazd spitāmān zardušt pas az nišānag syā pādixšāyīh az awēšān xešm_tōhmagān az salmān dehān druz ī šēdaspīh ud kalīsāgīh hād , māhwinddād guft hrōmāyīg bawēnd ud rōšn guft suxr_zēn ud suxr_drafš suxr_kulāh bawēnd hād ka daxšag awēšān bawēd
ka be āyēnd sepitāmān zardušt xwaršēd X nizm nišān nimāyēd ud māh gōnag gōnag paydāg bawēd būm_čandag was bawēd ud wād stahmbagtar āyēd pad gēhān niyāz ud tangīh ud dušxwārīh wēš ō dīdār āyēd ud tīr ī ohrmazd wattarān rāy pādixšāyīh rāyēnēnd
ē_sad_gānag ē_hazār_gānag bēwar_gānag bawēnd druz šēdaspīh kalīsāyīh drafš ī suxr dārēnd
u -šān rawišn was
tāzand ō ēn ērān dehān man ohrmazd_dād arand bār
hād bawēd frād rōd guft ō X X X X X yōnān ī asūrestān_māniš hād yōnān sāxt hamahl
u asūrīg_mānišnīh ēd mardōm ī asūrīg padiš ōzanēnd ud ān ī awēšān nišēmag
hād būd gilistag ī dēwān guft
ēdōn ōzanēnd ān ī awēšān xešm_tōhmagān sad gānag ud hazār gānag ud bēwar gānag abāz wardēnd drafš nišān
amar spāh ī awēšān dēwān ī wizārd_wars be rasēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād kunēnd frāx_dawīdār frāx_anīg dušmen turk , X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X
turk ud dawāl_kustīg hrōmāyīg ī šēdaspīh ī kalīsāgīh pad hamrasišnīh frāz rasēnd
ud pad kōxšišnīh pad se gyāg ardīh ī wuzurg se bār būd ud bawēd sipitāmān zardušt
ēk pad xwadāyīh ī kāwus ka pad ān ī dēwān abāgīh abāg amahrspandān
ud didīgar ka sipitāmān zardušt dēn padīrift ud hampursagīh ī wištāsep šā ud arzāsp ī xešm_wišūd pad , kārēzār ī dēn pad hamē_kōxšišnīh ī pad spēd razūr hād būd andar pārs guft
ud sidīgar ka hazārag ī sar bawēd sipitāmān zardušt ka ān ī harw ō ēd gyāg rasēd turk ud tāzīg ud hrōmīg hād būdan , dašt nišānag guft ud hamāg ērān dehān ī man ohrmazd_dād az gāh ī xwēš ō padišxwārgar rasēd
hād būd ādur wišnasp pad war ī čēčast ī zafr ī garmāb ī ǰud_dēw hād ānōh čiyōn paydāg hād būd māhīg guft nōg warzand
ēdōn pad tāzišn bawēd pad ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād az xešm_tōhmagān sipitāmān zardušt ēn mardōm ō padišxwārgar ud pārs sūrāg_mānīh ud kōf_mānīh ud drayā_mānīh ēg -iš nihang mānēd
čē ka šōy xwēš tuwān bōxtan ēg -iš zan ud frazand ud xwāstag ayād bawēd ma zīwēnd ān ī škoft hangām
zardušt čē ān rōz ka sadōzim hazārag sar X ī zarduštān ka ēč -iš druwand az ēn hazārag andar ān hazārag šawēd
pursīd zardušt az ohrmazd ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār gēhān astōmandān ahlaw ka awēšān ēdōn was marag hēnd pad čē abzār šāyēnd || absistan
guft -iš ohrmazd spitāmān zardušt ka dēw ī wizārd_wars ud xešm_tōhmag ō paydāgīh āyēd pad kust ī xwarāsān nazdist nišān , syā paydāg bawēd
zāyēd xwaršīdar ī zarduštān pad war ī x hād kaš ō hampursagīh man ohrmazd rasēd spitāmān zardušt kust ī čīnestān guft hād būd andar hindūgān guft
zāyēd kay ēw hād pid ī ōy kay az kayān tōhmag ō zanān bawēd
u zāyēd kay ēw ī dēnīg wahrām ī warzāwand nām xwānīd hād būd šāpūr guft
ān šab ka ān kay zāyēd nišān ō gēhān rasēd stārag az āsmān wārēd
ka ō kay zāyēd stārag nišānag nimāyēd hād , dād_ohrmazd guft ābān māh ud wād rōz pidar ī ōy frazām bawēd None pad kanīgān ī šā parwarēnd
xwadāy zan ēw bawēd ōy kay ka sī_sālag bawēd hād bawēd āwām guft
pad amar_drafšīh spāh spāh hindūg ud čīnīh ul_grift_drafš hēnd čē drafš ul gīrēnd abrāstag_drafš hēnd ud abrāstag_zēn hēnd
pad tāzišn , ul tāzēnd weh rōd būd bam deh guft andarg baxl bahr ud bahrān spitāmān zardušt
ka stārag ī ohrmazd ul ō bālist rasēd ud anāhīd rāy frōd abganēd xwadāyīh ō kay rasēd was amar gund zēnāwand ārāstag_drafš hēnd hād būd az sīstān ud pārs ud xwarāsān hād būd az war ī padišxwārgar guft hād būd az harēw kōfestān guft hād būd az tabarestān guft
ud az ān kustag abornāyag ēw xwāstār paydāgīh āyēd hād drafš ī ārāstag ud was marag spāh ī padišxwārgar az ērānšahr zēnīgān ud gund ud spāh būd -t guft kurd_diz kirmān_diz xwānēnd rāy paydāg pad ham ayārīh ham_drafšīh ō ēn ērān dehān was marag ōzanēnd awēšān xešm_tōhmagān ī šēdaspīy hēn ī frāx_anīg dām gurg ī dō_zang ud dēw ī dawāl_kustīgān
pad arwand bār kārezār kunēnd ēk pad spēd_razūr ud ēk pad dašt ī nišānag
hād būd guft pad war ī sē_tōhmag ud būd guft andar marw ī šēdān , hād X būd andar pārs guft
ō pušt ī ērān dehān amar spāh ī xwarāsānīh abrāstag_drafš hād drafš bawr_pōst dārēnd u -šān wād drafš bandōg spēd
ud amar ul spāh nixwārēnd ō gilistag ī dēwān ēdōn ōzanēnd hazār zan pay mard ēw wēnēnd X bōyēnd
ka zamān sar bawēd , spitāmān zardušt awēšān dušmenān ēdōn abesīhēnd čiyōn draxt ēw bun ka pad ēd šab ī zamestān ī sard abar rasēd ud pad ēd šab warg abganēd
ud abāz wirāyēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād
ud pad X , dwārišn dwārēd gannāg_mēnōy abāg dēwān wattarān tōhmagān ud xešm ī xur_ī_druš ō pušt ud ayārīh ī awēšān dēwēsnān ud xešm_wišūdagān rasēd None spitāmān , zardušt
ud man dādār ohrmazd frēstam nēryōsang yazad srōš ahlaw kang_diz ī siyāwaš ī bāmīg kird čihrōmēhan wištāspān kayān xwarrah dēn rāst wirāstār ēd pišōtan bāmīg frāz raw ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād ātaxš ābān frāz yaz ī hādōxt dwāzdah_hōmāst hād pad ātaxš ābān frāz yaz ān pad ātaxš ī ābān paydāg
ud rawēd nēryōsang yazad srōš ahlaw az weh čagād ī dāitīy ō kang_diz ī siyāwaš ī bāmīg kird az -iš wāng kunēnd frāz raw pišyōtan ī bāmīg čihrōmēhan ī wištāspān kayān xwarrah dēn rāst wirāstār , frāz raw ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād abāz wirā gāh ī dēn xwadāyīh
awēšān mēnōy abar rawēnd u -šān yazēnd dwāzdah_hōmāst pad zōhr
frāz , yazēd pišōtan ī bāmīg abāg ēk_sad_panǰāh ahlaw hāwišt ī pišōtan hēnd
pad syā samōr ud ǰāmag pad ī mēnōy ī weh dārēnd ul rawēnd pad humat ud hūxt huwaršt
ātaxš ī ābān frāz yazēnd hādōxt bāmīg
frāz stāyēnd man ohrmazd abāg amahrspandān
ud pas az ān škennēd petyārag se ēk ēw
ud frāz rawēd pišōtan bāmīg abāg ēk_sad_panǰāh mard syā samōr dārēnd
ud ādur ī xwarrahōmand ī rōšn_kirb xwānēnd ī pad dād_gāh nišast X ādur ī farnbāy hordad amurdad pērōzgar
u pad ham_zōtīh yazišn frāz sāzēnd None barsom frāz wistarēnd ud yazēnd hordad amurdad yasn pad dar ud nērangēstān ī dēnīg
škennēd petyārag srīšwadag
frāz rawēd pišōtan ī wištāsbān None ham_ayārīh farnbay ud ādur gušnasb ud ādur ī burzēnmihr ō uzdēszār ī wuzurg nīšēmag ī druwand gannāg mēnōy None xešm ī xrudruš ud hamāg dēwān ud druzān ud wad_tōhmagān ud ǰādūgān ō ān ī zofāytom ī dōšox rasēnd kanēnd ān uzdēsčār pad ham_kōxšišnīh ī pišōtan ī bāmīg
ud man dādār ohrmazd abāg amahrspandān ō gar hukiryāt āyam ud framāyom ō amahrspandān gōwēnd ō yazadān ī mēnōyān rawēd ō ayārīh ī pišōtan ī bāmīg
mihr ī frāx_gōyōd srōš tagīg ud rašn ī rāst ud wahrām ī amāwand ud aštād ī pērōzgar xwarrah ī dēn ī māzdēsnān ud nērōg rāyēnīdār ī gēhān ārāstār pad framān ī man dādār ō pušt rasam ō ayārīh ī pišōtan ī bāmīg dēwān ī tom_tōhmagān
wāng kunēd None gannāg mēnōy None ō mihr ī frāx_gōyōd pad rāstīh ul est mihr ī frāx_gōyōd
ud pas mihr ī frāx_gōyōd wāng kunēd None ēn nō_hazār sāl pašt ī kird bun dahāg ī dušdēn ud frāsyāb ī tūr ud alaksandar ī hrōmāyīg ud awēšān dawāl_kustīg dēwān