Select Section Type

šnāyišn ī dādār ohrmazd ī weh abzōnīg ī abzāyēnīdār ī rāyōmand ī xwarrahōmand ud amahrspandān ,
āfrīnišnīh ī abēzag ī wehdēn mazdēsnān tan_drustīh ud dagr_zīyišnīh ud ābād_xīrīh ōy rāy nibēsīhēm
čiyōn az stūdgar paydāg zardušt az ohrmazd ahōšīh xwāst
pas ohrmazd xrad ī harwisp_āgāh ō zardušt be nimūd
u wan ēd bun padiš be dīd čahār azg , padiš būd
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ēk pōlāwadēn ud ēk āhenēn abar gumēxt estād
ēg -iš pad ēd dāšt pad xwamn dīd X
ka az xwarm būd u guft zardušt
xwadāy ī mēnōgān ud gētīgān nimāyēd -m draxt bun dīd čahār azg padiš būd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zardušt ān draxt ēw bun , dīd
ud ān čahār azg ān čahār āwām ast ī rasēd
ān ī zarrēn ān ka man ham pursēm wištāsp_šah dēn padīrēd ud dēwān kālbod škennēd ō wirēg ud nihān_rawišnīh estēnd
ud ān ī asēmēn xwadāyīh ardaxšīr ī kay šah
ud ān pōlāwadēn xwadāyīh anōšag_ruwān husraw ī kawādān
ud ān āhen gumēxt estād duš_pādixšāyīh dēwān wizārd_wars xešm_tōhmag
ud ka dahom sadōzim hazār sar bawēd spitāmān zardušt
pad zand wahman yasn ud hordad yasn ud aštād yasn paydāg ēd bār gizistag mazdak ī bāmdādān ī dēn_petyārag ō paydāgīh āmad None u -šān petyārag pad dēn ī yazadān kird
ud ān anōšag_ruwān husraw ī māhdādān nēwšāpūr dād_ohrmazd ī ādurbādagān dastwar ud ādur_farrbay ī adrō ud ādurbād ādurmihr ud baxtāfrīd ō pēš xwāst
ud u paymān aziš xwāst ēn yasnīhā pad nihān ma dārēd pad paywand ī ašmāh zand ma čāšēd
awēšān andar husraw paymān kird
pad zand wahman yasn paydāg zardušt az ohrmazd didīgar bār ahōšīh xwāst
guft hād zardušt ham andar ēd dāmān ī ahlawtar ud kirdārtar d07ād/ār ka man ahōš be [kunēh] čiyōn wan ǰud_bēš ud gōbed_šah ud yōšt ī friyān None čihrōmēhan ī wištāspān None ī hād pišōtan ī bāmīg ast ka man ahōš be kunēh awēšān pad dēn ī weh wurrōyēnd ōy dēn_burdār abēzag weh dēn ī mazdēsnān az ohrmazd padīrift ahōš be būd ēg awēšān mardōmān pad dēn ī weh wurrōyēnd
guft -iš ohrmazd ka ahōš be kunam spitāmān zardušt ēg tūr ī brādrōš ī karb ahōš be bawēd
ud ka tūr ī brādrōš ī karb ahōš be bawēd ristāxēz ud tan ī pasēn šāyēd
zardušt pad menišn dušxwār abar sahist
ohrmazd pad xrad ī harwisp_āgāhīh dānist čē menīd spitāmān zardušt ī ahlaw frawahr
aziš ān ī zardušt dast frāz grift , u ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār ī gēhān astōmandān ahlaw
u xrad ī harwisp_āgāh pad āb kerb abar dast ī zardušt kird
u guft frāz xwar
ud zardušt az frāz xward
u xrad ī harwisp_āgāh frāz pad zardušt andar gumēxt
haft rōz_ud_šabān zardušt andar ohrmazd xradīh būd
u be dīd zardušt pad haft kišwar zamīg mardōmān ud gōspandān harw ēk mōy čand tāg ud pad pušt tāg tāg sar ō dārēd
u be dīd dār ud draxt čē ud čand rēšag ī urwarān pad spandarmad zamīg čiyōn rust estād gumēxt estēd
u haftom rōz_šabān xrad ī harwisp_āgāh az zardušt abāz stad
zardušt pad ēd dāšt pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād dīd -im az xwamn guhrād ham
u harw dast burd ān ī xwēš kirb abāz mālīd dēr zamān xuft estam guhrād ham az ēn xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād
guft -iš ohrmazd ō ahlaw zardušt čē dīd pad xwamn xwaš ī ohrmazd_dād
guft -iš zardušt ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār ī gēhān ī astōmandān ahlaw dādār dīd -im hangad ī was_xwāstag pad tan dusraw ud ruwān kirs nizār ud pad dōšox būd u -m burzišnīg sahist
u -m dīd driyōš ī nēst_xīr ī ačārag u ruwān frabīh pad wahišt -m burzišnīg sahist
u -m dīd škōh was_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd draxt ēw haft azg pad -iš būd
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ud ēk rōyēn ud ēk brinǰēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar ham gumēxt estād ,
guft -iš ohrmazd spitāmān zardušt ēn ō pēš gōwam draxt ī dīd ān gētīg ast ī man ohrmazd dād
ud ān haft , azg dīd ān haft āwām ast ī rasēd
ud ān ī zarrēn xwadāyīh wištāsp_šah ka man ud dēn ham pursēm
wištāsp_šah dēn be padīrēd
ud dēwān kālbod be škennēd
ud dēwān az āškārīh ō nihān_rawišnīh estēnd
ud ahriman ud dēwān abāz ō tam dwārēnd
ud pahrēz āb ud ātaxš ud urwar ud , spandarmad zamīg paydāg bawēd
ud ān ī asēmēn xwadāyīh ī ardašahr ī kay ka wahman ī spandyādān xwānīhēd dēw az mardōmān ǰudāg kunēd be payrāyēd hamāg gēhān dēn rawāg kunēd
ud ān ī rōyēn xwadāyīh ī ardaxšīr gēhān ārāstār ud wirāstār ud ān ī šābūr šah ka gēhān ī man ohrmazd dād ārāyēd bōxtagīh pad sāmān ī gēhān rawāg kunēd ud wehīh paydāg be bawēd ud ādurbād ī pērōz_baxt ī dēn_rāst_wirāstār pad rōy ī passāxtag ēn dēn abāg ǰud_ristagān abāz ō rāstīh āwarēd
ud ān ī brinǰēn xwadāyīh ī aškānān šah ǰud_ristagīhā bud az gēhān barēd ud ān ī druwand skandgar ī kalīsāgīh az ēn dēn be abesīhēd az gēhān wany ud apaydāg šawēd
ud ān ī arzizēn xwadāyīh ī wahrām ī gōr šah ka mēnōy ī rāmišn wēnāb paydāg kunēd ud ahriman abāg ǰādūgān abāz ō tār ud tom dwārēnd
ud ān ī pōlāwadēn xwadāyīh ī husraw ī kawādān šah ka gizistag mazdīk ī bāmdādān ī dēn ī petyārag abāg ǰud_ristagān estēd az ēn dēn abāz dārēd
ud ān ī āsemān āhen gumēxt estād spitāmān zardušt X
guft -iš zardušt dādār ī gēhān ī astōmandān mēnōy ī abzōnīg daxšag -iz ī sadōzim ī dahom , čē
guft -iš ohrmazd ahlaw zardušt rōšn kunam daxšag ī hazārag sar bawēd
ān ī nidom āwām rasēd sad ēwēnag ud hazār ēwēnag , ud bēwar ēwēnag dēwān ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
az kustag ī xwarāsān ān ī wattom tōhmag ud xešm tōhmag ō ērān_šahr ; dwārēnd ul_grift_drafš hēnd syā zēn barēnd ud wars wizārd ō pušt dārēnd ud xwurdag ud nidom_bunīg ud kirrōg_kār zanišn pēš_kār wēš hēnd
spitāmān zardušt None ān ī xešm_tōhmag wišūd u bun paydāg
pad ǰādūgīh andar dwārēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
čiyōn was tis sōzēnd ud wināhēnd ud mān az mānīgān ud X az dehgānān ud āzādīh ud wuzurgīh ud dādagānīh ud dēn_rāstīh ud paymānīh ud zēnhār ud rāmišn ud harwisp daxšag ī man ohrmazd dād ēn dēn abēzag ī mazdēsnān ud ātaxš ī wahrām pad dād_gāh nišast estēd ō nēstīh rasīdand None X zanišn ud appāragān be ō paydāgīh rasēnd
ud ān ī wuzurg rōstāg šahr ēw ud ān ī wuzurg šahr deh ud ān ī wuzurg deh dūdag ēw ud ān ī dūdag āstānag ēw bawēd ,
spitāmān zardušt pad anāgīh_kāmagīh ud sāstārīh duš_pādixšāyīh be barēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd
awēšān dēwān wizārd_wars frēftār hēnd ān gōwēnd kunēnd ud wattar_dēn hēnd ān ī gōwēnd kunēnd
pad ud frēftār u wāz -šān ud pašt duš_pādixšāyīh ud be paymān rāstīh kanēnd nēst ēn ērān ud dehān ēwēnag ī nēst man ud zēnhār ohrmazd dārēnd ud pad pašt kunēnd abar estēnd
andar ān āwām spitāmān zardušt hamāg mardōmān frēftār be bawēnd ud mihr wuzurg ǰud_gōnag be bawēd
ud āzarm ud dōšāram ruwān dōstīh az gēhān šawēd
mihr pid az pus ud brād az brād šawēd ud dāmād az xwasrū ǰud_kēsag be bawēd ud mādar az duxtar ǰudāg ǰud_kāmag be bawēnd
ka sadōzim ī dahom ī sar bawēd spitāmān zardušt None xwaršēd rāsttar ud nihangtar ud sāl māh ud rōz kamtar
ud spandarmad zamīg tangtar ud rāh nihangtar
ud bar tōhm be dahēd
ud bar ī ǰōrdāyān pad dah_hašt be kāhēd ud be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd spēd bawēd
ud urwar ud dār ud draxt be kāhēd
ka sad be stānēd nawad be kāhēd ud dah be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd xwārom ud čāšnīg bawēd
mardōm kōdaktar zāyēd u -šān hunar ud nērōg kam ud frēftārtar wattardādtar bawēnd ud spās ud āzarm ī nān ud namak dārēnd
ud u -šān dōšāram pad X X dārēnd
ud andar ān ī wattom āwām murw ēd āzarm wēš dārēd ōy ēr ī dēn_burdār mardōm
u -šān dahišn pad kār kam
u -šān kār ud kirbag az dast kem rawēd
hamāg sardagān ǰud_kēšān ō awēšān anāgīh xwāstār bawēnd
ud hamāg gēhān nasā_nigānīh wistarišn be bawēd
ud nasā nigānīdan nasā šustan pad dād sōxtan ō āb ud ātaxš burdan ud nasā xwardan pad dād kunēnd ud pahrēzēnd pad kār ud kirbag wuzurg hangārēnd
ud druwandīh ud rāh dōšox dwārēnd
ud abārōnīh penīh ud wiyābānīh ī xešm ud āz rāy ō dōšox dwārēnd
ud andar ān ī škeft āwām spitāmān zardušt pādixšāyīh ī xešm ī xrudrafš ud dēw wizārd_wars ī xešm_tōhmag ān ī nidom bondag pad ērān dehān xwadāyīh frāz rawēnd
ud dēnīgān ēbyānghan pad kust dārēnd ēg -išān pādyābīh tuwān čē pad ān ī nidom āwām nasā ud hixr ōwōn was bawēd gām ō gām be nihēd pad nasā rawēd
ēwāz ka pad baršnūm šōyēd pāy az maγ nihēd pad nasāy rawēd
ēwāz ka pad nasā_kadag ī awēšān barsom pad frāz wistarēd ud drōn frāz yazēd pādixšāy bawēd
ēwāz pad ān ī nidom āwām yazišn ī pad mard pādixšāy bawēd kirdan ēn dēn pad nēstīh ud nizārīh rasēd
pad sad pad hazār pad bēwar ēk ēw bawēd pad ēn dēn wurrōyēd ud ān -iz ka kār az -iš kunēd
ud ātaxš ī wēhrām ō nēst_ud_nizārīh rasēd
az ē_hazār abāz ō ēk pahrēzēnd ud ān -iz ēsm ud bōy dādīhā pad -iš dahēnd
ēwāz ka mard ēw yašt kird estēd ud nērangistān dānēd pad weh_menišnīgīh abrōzēd pādixšāy bawēd
xwāstag ī āzarmīg hamāg ō ǰud_kēšān X ǰud_ristagān rasēd
ud kirbakkar ī nēk dūdag ī āzād_mardān ō X wišād_dwārišnīh estēnd
ud xwurdagān duxt ī āzādagān wuzurgān ud mowmardān pad zanīh gīrēnd
ud āzādagān wuzurgān ud mowmardān ō škōhīh bandagīh rasēnd
ud § ud xwurdag ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd
nāčāragān ud xwurdagān ō pēš_gāhīh rāyēnīdārīh rasēnd
ud gōwišn ī dēn_burdārān ud muhr ī wizurd ud dādwar ī rāst gōwišn ī rāstān ud ān -iz ī ahlawān anspurrīgān bawēd
ud gōwišn ī xwurdagān ud spazgān ud abārōnān afsōsgarān ud ān ī drō_dādestānān rāst ud wābar dārēnd
ud sōgand ī pad drō pad -iš xwarēnd None ud zūr_gugāhīh padiš dahēnd ud zūr_gugāhīh ud anastag abar man ohrmazd gōwēnd
awēšān pad hērbed_ud_hāwištīh nām barēnd ēk ō did rāy wad xwāhēnd ud a-xunak gōwēd ud āhōg abar nigerēnd ,
u -šān ahreman ud dēwān petyārag abar wēš burd estēd
az wināh ī mardōmān kunēnd az panǰ wināh wināh hērbedān ud hāwištān kunēnd
ud wehān $ dušmen bawēnd ēk ōy did rāy wad āhōg pad -iš gōwēnd
yazišn padīrēnd kunēnd
ud bīm az dušox dārēnd
ud andar ān dahom sadōzim hazārag sar bawēd ahlaw zardušt
hamāg mardōm āz_parist ānāstag_dēn be bawēnd ēk abr ī kāmag-kār ud wād ī ardā pad āwām ud zamān ī xwēš wārān kirdan šāyēd
ud hamāg āsmān abr nizm šabēnēd
ud ān ī garm wād ān ī sard wād rasēd ud bar ud tōhm ī ǰōrdāyān barēd
wārān -iz pad hangām ī xwēš wārēd
ān -iz ī wārēd xrafstar wēš wārēd āb
ud āb ī rōdān ud xānīgān kāhēd ud abzāyišn bawēd
ud stōr ud gāw gōspand kōdaktar zāyēnd ud wad_hunartar ud bār kam stānēnd ud mōy kamtar pōst tanuktar ud šīr abzāyēd ud čarbišt kam dārēd
gāw warzāg nērōg kam ud asp arwand hunar kam pad tāg kam barēd
ud mardōm pad ān škaft āwām spitāmān zardušt kustīg $ pad mayān dārēnd anāgīh_xwāstārīh ī duš_pādixšāyīh ud was ān ī drō_dādestānīh ī abar mad estēd ī -šān zīwandagīh andar abāyēd ud margīh pad āyaft xwāhēnd
ud ǰuwānān ud aburnāyān pīm menišn bawēnd u -šān X X ud rāmišn az dil abar āyēd
ud ǰašn ud nihādag ī pēšēnagān ud ustōfrīt ī yazadān ud yašt ud yazišn ud gāhānbār ud frawardīgān gyāg gyāg kunēnd ud ān -iz ī kunēnd pad -iš abē_gumānīhā wurrōyēnd
ud pāddahišn dādīhā dahēnd ud dāšn ud ahlawdād dahēnd ud ān