Select Section Type

1.0
pursišnīhā čand az paččēn ī hušk ī pursišn
2.0
ka yazišn =ēw kunēnd andar mayān ī ātaxš ud barsom ud zōt rāspīgān āmad ud šud kunēnd ud srawāg ud saxwan gōwēnd šāyēd ayāb
3.0
šāyēd
4.0
āmad ud šud šāyistagīh ī frārāst andar āyišn ud šawišn abestāg_gōwišn ī rāspīgān ēč šāyēd
5.0
ka abestāg guftan ī rāspīgān xūbīh zōt ōh gōwišn rāspīgān xāmōš nišīnišn
6.0
āgenēn gōš ō abestāg dārišn az abestāg paydāg
7.0
mardōm tan ī pasēn pad dušox u kār ud kirbag kird ēstēd pad ān kār ud kirbag ī kird ēstēd ēg =iš mizd ud pāddāšn dahēnd ayāb
8.0
9.0
az abestāg
ō ōy dahānd ō ān ī abdom axwān wardišn tan ī pasēn pādifrāh kunēnd ā mizd dahēnd
anāgīh ī az gannāg_mēnōy ī druwand dādār ī ohrmazd pēš az tan ī pasēn abāz dāštan tuwān ayāb
ka xwadāy ud dastwar ēdōn čiyōn abāyēd dāštan dārēnd anāgīh ī az gannāg_mēnōy abāz dāštan tuwān
ēn ī ka abāz šāyēd dāštan az ēd ka xwadāy ud dastwar čiyōn abāyēd dārēnd
az abestāg paydāg
ēdōn ahūīgīh windišn ān ī ka pad gyāg čārag šāyēd xwāst ēd rāy ka xwadāy pad xwadāy dārēnd
ud dahišn ī radīh az ahlāyīh čēgāmiz dastwar ēdōn čiyōn abāyēd dāštan dārēnd
az čē ka mardōm pad xrad dānišn nēk ān ī wad pad menišn menēnd ud gōwēnd ud kunēnd
az ham_pursagīh ī dēwān ka =šān xešm abar dwārīd ēstēd az abestāg paydāg
ō pursišn abar mad hēnd =šān abāg dēwān ōh ham_pursīd bawēd
=šān dōšīd ān ī wattar ī pad menišn ēdōn abāg xešm ō_ham dwārīd hēnd u =šān wēmārēnīd axwān ī mardōmān abāg xešm mardōmān āhōgēnēnd
ohrmazd pādixšāyīh pad tan ī mardōmān ast =šān wināh hilēd kirdan
ohrmazd pādixšāyīh pad tan mardōmān ud and_čand =iš wahman pad tan mehmān
az abestāg paydāg
mazdā̊_auuat̰ tā_ō vaxšat̰_manaŋhā̊ ohrmazd and xwadāyīh čand andar ōy waxšēd wahman pādixšāyīh pad tan ī mard and_čand =iš wahman pad tan mehmān
pad dēn ī ohrmazd ud zarduxšt ēstēd ēč dušoxīg bawēnd ayāb
čē harw pad dēn ī ohrmazd ēstēnd ud zarduxšt yašt hēnd
harw zarduxšt yašt hēnd hamāg garōdmānīg hēnd
az abestāg paydāg
frōtāiš_vīspāiš_činuuatō_frafrā_pərətūm frāz awēšān harwist pad čīn_widarg franāmēnd ān ī zarduxšt yašt hēnd hamāg garōdmānīg hēnd
mānsr abestāg zand ud wizīr ud dādwarīh ō wināhgārān ud abārōnān ud ahlomōγān čāšīdan šāyēd ayāb
čē gurg uzwān dād bawēd
az abestāg paydāg
vəhrkāi_hizuuąm_daδāiti_yō_azrazdāi_mąϑrəm_čište gurg ud ahlomōγ uzwān dahēd ān rāy andar gēhān stahmagtar bawēd ō ōy ahlomōγ mānsr čāšēd
az ahlomōγān ud abārōnān mānsr ud abestāg zand ud wizīr ud dādwarīh hamōxt ud frašnūd šāyēd ayāb
čē dušrawišnīh ud margīh andar šahr ud deh stahmagtar bawēd
az abestāg paydāg
māčiš_at̰_və̄_drəguuatō_mąϑrąsčā_gūštā_sāsnā̊sča ma kas ēdōn az ašmāh az ōy druwand mānsr niyōšēd hamōzišn az ahlomōγān abestāg ud zand ma niyōxšēd
āzī_dəmānəm_vīsəm_vā_šōiϑrəm_vā_dax́iiūm_vā_ādāt̰ čē andar ān dāman kadag ud vis ud šōysr šahr deh rōdestāg dahēd
dušitāčā_marəkaēčā_aϑā_īš rōdestāg sāzdūm_snaiϑišā dušrawišnīh ud margīh ān ī ahlomōγ ēdōn awēšān ahlomōγān rāy sāzād sneh awēšān ahlomōγān rāy
mard =ēw dušnām dahēd ayāb anāstag ud drō pad =iš gōwēd ēg tōzišn čē
pad fradom ǰār ka gōwēd se bār gōmēz abar ē āšambēd
ud pad didīgar ǰār šaš ud pad sidīgar
ud čahārom zanišn u srōšōčarnām ud asp_aštar abar āhanǰišn
az abestāg paydāg
paōiriiehe_miϑōxtahe_ϑrī_maēsmą_šamąn_ašamāt̰ pad fradom mih_gōwišnīh se ʾčsmkˈ pad abar_āšambišnīh abar ē āšambēnēd
bitiiehe_xšuuaš_ϑritiiehe_nauua_tūiriiehe_ϑrī_vā_a čaranaiia_aštraiia pad didīgar šaš ud pad sidīgar ud pad tasom se zanišn srōšōčarnām aštar
gōmēz ǰud az ān gāw ēč didīgar šāyēd
ēn and pad abestāg gōwēd šāyēd abārīg hamāg šāyēd
nōit̰_mairiiehe_nōit̰_ǰahikaiiā̊_nōit̰_sūnō_nōit̰_ xšaϑriiā̊_nōit̰_daēuuaiiasnō_nōit̰_tanu pərəϑahe mar ud ǰeh ud sag ud xūg dēw_ēsn ud tanāpuhragān
niyāyišn xwaršēd pad pušt ī stōr šāyēd kirdan ayāb
ka widang ayāb ēdōn tuwān
ka =iz ēstēd ayāb nišīnēd ayāb xuft ēstēd ayāb =iš pad zēn gāwšang hamē barēnd ayāb pad pušt ī stōr ud stōr hamē rawēd šabīg kustīg dārēd
az abestāg paydāg
hištəmnō_vā_ā̊ŋhānō_vā_daϑānō_vā_barəmnō_vā_vazəmn ka ēstān xēzān ayāb nišīnān ayāb nibayān ayāb barān ayāb wāzān ka aybyāst šabīg kustīg dārēd ēdōn radīhā
ka šabīg ud kustīg tuwān dāštan brahnag wišādag ān weh ka niyāyišn kunēnd ayāb
niyāyišn kunišn abēr ud xūb
az abestāg paydāg
vaŋharəštasčit̰_maγnəṇtasčit̰_srāuuaiiōiš višādag =iz brahnag =iz ē srāyēd
ka ēdōn tuwān hād
yezi_ište_yezi_nōit̰_išti_nōit̰_ašauuanəm_ainištiš tuwānīg ēdōn čiyōn xūbtar kunišn ka tuwānīg ān ī ahlaw pad atuwānīgīh āstārēd
andar weh_dēn kirbag kadām weh ud pahlomtar
dastwarīh ī nēk dāštan
ahumat̰_ratumat̰_vahištəm_vaōčatā_spitama_zaraϑušt ahūōmandīh_ud_radōmandīh pahlom gōw spitāmān zardušt
kəmčit̰_aŋhuš_astuuatō_aōi kadāriz =ēw ox ī astōmand abar ō ahlāyīh
ahlāyīh rāy ā =šān tis =ēw ēn pahlom gōw rad dastwar
marəṇtəm_vərəziṇtəm_sixšəṇtəm_sāčaiiaṇtəm_paitišəṇ
ī ōšmārdār ī warzīdār ī hamōxt ī hamōxtārīh pad nōg_xwāyišnīh ī andar gēhān ī astōmand ī ahlāyīh
ān ī wattartom pad weh_dēn wināh =ēw kadām wattar
dastwar dāštan ka dārēd ān ī wad dārēd wattar
anaŋhauuō_aratauuō_ačištəm
anahūīh ud aradīh wattartom gōw dastwar dārēd
dužaŋhauuō ān ī wad ahū dārēd čē hambun dārēd weh ka ān ī wad dārēd
ēč kār ud kirbag ast ī ka pad dastwar kunēnd mardōm
wināh āwarēd u kirbag ō ruwān rasēd
nōit̰_zī_tis_asraōšanąm_tanunąm_aṣ̌ahe_uruua_čiϑii čē kas ī asrōš_tan kār ud kirbag pad dastwar kunēd ā ahlāyīh ō ruwān tōžišn wʾwwyt kirbag wināh kanēd
nōit̰_kaiiaδəm_haṇdaraite u kastārīh ō_ham dārēd az garmōgwarīh āwarēd ka ǰud_dastwar kunēd
kadār kirbag =ēw meh ud weh kirbag hamāg meh ud weh ud ka was mad ēstēd ayāb
paydāg kadār meh_sūdtar ēg =iš yazišn ī yazadān kunišn
zad daēnaiiā̊_māzdaiiasnōiš_srauuō pad dēn ī mazdēsnān sraw
pad abestāg zand niger ān ī meh_dādestānīhātar pad ruwān ān kun
srāuuaiiōiš_staōta_yesniia ay pad dēn ī mazdēsnān huahlaw niger ud ēk ī meh_dādestāntar ān kun ud andar warōmandīh =ēw yazišn kun
mard ī ahlaw ātaxš ī ohrmazd pus pad dōst u kār ud kirbag ud didīgar dōst ud yazišn =ēw yazadān kunēd ēg =iš ruwān tuwān bōxtan ud pad ruwān tis =iz sūd dārēd ō ān ī pahlom axwān rasēd ayāb
čē mard ī ahlaw ud ātaxš ī warahrām dōst ohrmazd dōst
ohrmazd dōst ēg =iš kār ud kirbag bawēd
mā_zī_ahmi_nmāne_mā_aŋ́he_vīsi_mā_ahmi_zaṇtuuō_mā_ ma man andar ān mān ma andar ān wis ud ma andar ān zand ud ma andar ān deh dōst gōwē ō man ohrmazd ham
yaϑa_mē_nōit̰_ātarš_ahurahe_mazdā̊_friiō_aŋhat̰_nā humatō_frāiiō hūxtō_frāiiō huuarəštō andar ān ān ī amāh ātaxš ī ohrmazd dōst hēnd mard ī ahlaw ī frāy_humat ī frāy_hūxt ī frāy_huwaršt
wināh kird ēstēd pad ān_and čand =iš wināh kird ēstēd kirbag abāz kunēd ēg =iš ān wināh az bun šawēd ayāb
šawēd
az abestāg paydāg
tanu mazō_aṣ̌aiiāiti_yō_tanu mazō_draōxšat̰ tan_masā ē ahlāyēnēd kirbag =ēw tanāpuhr ē kunēd ka tan_masā pad drōzišn druxt hād wināh =ēw tanāpuhr kird hād
tanu mazō_zī_aētąmčit̰_aṣ̌aiiąm_pafre ka az tan_masā ōy ahlāyīh hambārēd kirbag =ēw tanāpuhr kird
yō_nōit̰_yauua_miϑō_mamne_nōit̰_miϑō_vauuača_nōit̰ ka hagriz mih menīd u hagriz mih guft u hagriz mih kird
mard =ēw ī hāwišt =ēw ast ān hāwišt kirbag ī pad dād ud rāh ī az weh_dēnān abar šawēd ān =iz ī hāwištān ōy hāwišt kunēd ān hērbed ī naxwistīn ān kirbagīhā abar šawēd ayāb
ān kirbag ī pad dād rāh ī ō hāwištān rasēd ō hērbed rasēd
ān ī pad hamōzišn hāwišt ō anī hāwišt hamōxtan hērbed =iz ō bawēd
aēibiiō_yōi_īt̰_aϑa_vərəziiąn_yaϑā_īt̰_astī awēšān ī ān ī hērbed ēdōn ast čiyōn ān ast ān ī warzēnd ān ī hāwišt kunēd
ā abar ōh šawēd ān ī hāwišt az kasān abar šawēd ā abar šawēd
ahurahiiā_zī_at̰_və̄_mazdā̊_yasnəmča_vahməmča_vahi
ān ī ohrmazd yazišn niyāyišn az ān ī ašmāh pahlom
ēn sraw ēd pēš abēr pad hamāg yazišn naxwist xšnaōϑra gōwēnd ud pas ašem_wohū
ud ān sraw ī pēš az ašem_wohū abēr gōwēnd xšnaōϑra pad čē bōzišn ī az weh_dēn gōwēnd
ōy pēš abēr xšnaōϑra gōwēnd az ēn abestāg gōwēnd
imā_āt̰_uxδā_vačā̊_ahura_mazdā_aṣ̌əm_maniiā_vahehi ēn ēdōn saxwan_gōwišnīh ī ohrmazd dēn ī ohrmazd pad ahlāyīh_menīdārīh ī weh frāz gōwam pad frārōn_menišnīh
ϑβąm_at̰_aēšąm_paitiiāstārəmčā_fradaxštārəmčā_dadə ēg ī az awēšān padīrān_wazišnīh frāz_dahišnīh daham az amahraspandān tis ī wēš padīrēnd ud pad dahišn wēš kunēnd
ka ēdōn pas az ohrmazd wahman rāy naxwist pas az xšnaōϑra ud ahlāyīh ast ašawahišt stāyēd wahman ī fradom ī ō ohrmazd nazdīktom
ēd rāy čē ēn =iz gōwēd ham ēn gyāg
aṣ̌ā_aṣ̌āat̰čā_hačā_vaŋhūščā_manaŋhō_vaŋhūščā_xšaϑ az ahlāyīh abāgīh az ašawahišt hamist ān =iz ī weh menišn ī wahman ān =iz ī weh xwadāyīh šahrewar
ud pad stōd_ēsnān pahlom yazišn ī ohrmazd
ud didīgar kirdag pahrēzišn ud āsnīdārīh ī ātaxš
ud sidīgar kirdag ēdōn yazišn ī ohrmazd gōspand ahlāyīh =iz dād
pad abdom kirdag stāyišn srāyišn ud niyāyišn ō ohrmazd
ud pas ašawahišt gōwēd
dēg ī xwardīg ka āb ī purr ī ǰāmag abar_ō ātaxš nihēnd tābēnd ud ayārdēd
ō ātaxš rasēd wināh čiyōn ka bīm bawēd āb ayārdēnīd ō ātaxš rasēd wināh čiyōn
ka bīm bawēd āb ayārdēnīdag abar rasēd ēg ātaxš bīm ōwōn dārēd čiyōn mardōm padīrag sneh ud tigr ayāb aštar ayāb kar_sang sāxt ēstēd u harw zamān bīm aw =iš zanēnd
ud ka āb abar rasīd ēdōn mānāg čiyōn ka ān sneh abar ī rasīd
biβiieiti_zī_spitama_zaraϑuštra_ātarš_ahurahe_mazd čē bīm spitāmān zardušt ātaxš ī ohrmazd az ān ī ayārdēnīdag āb
mąnaiiən_ahe_yaϑa_nā_snaiϑiš_asne_niγmatəm_paiti vaēnōit̰ mānāg ī ōy čiyōn ka mard sneh az nazdīk pad bē_zanišnīh abar zanē
išūm_vā_arštīm_vā_fradaxšanąm_vā_auuat̰_paiti_pāpa tigr ayāb aštar ayāb kar_sang kōbēn ōwōn āhanǰē abar dēw =ēw madan
viδuuā̊_auuat̰_hauua_xraϑβa_yezi_mā_hāu_nā_auua_sn ašnauuāt̰_vī_mąm_uruuaēsaiiāt̰_astača_uštānača ud āgāh ēdōn pad ān xwēš xrad wahman ēd dānē man ān mard ān sneh abar rasēnēd man wardēd az tan ud gyān
zōhr ud esm duzzīdag appurdag ud ān ī ī pad frēbbarīh windād bē_ō ātaxš dahēd ēg =iš tis =iz kirbag bawēd ayāb
wināh =iz bawēd dazēd ātaxš ī ohrmazd ōwōn čiyōn ka tab dārēd
yasča_mē_tāiiā̊sča_hazahīšča_viuuāpā̊sča_vīuuarā̊s bərətā̊sča_zaōϑrā̊_frabarāt̰ =iz ō ōy ī man ātaxš ān ī az duzz ud appar ud wiyābānīh ud frēbišn ud wīr_zīnēnišnīh pad mardōm pad wahāg zīnēnēnd ud drōzan_barišnīh zōhr frāz barēd
dažat̰_zī_mąm_auuauuata_daxša_yaϑa_ana_maṣ̌iiāka_a dazēd ōy ī man ātaxš ān mard pad and dazišn čiyōn ān mardōm gānnāy_mēnōy āhōgēnīd tab dārēd
ātaxš ka dast ī rēman ān =iz ī pad šab ka az būšāsp abar āxēzēnd frāz aw =iš ud frāz aw =iš gīrēd ēg =iš wināh čiyōn
ēdōn čiyōn mard ī zarmān abar nasā abganēnd ī gand ud pūdag u azēr nasā nigān kunēnd ud ān mard zarmānīh rāy azēr ī nasā āmad tuwān
stərənaōiti_ana_auuauuata_starəmana_yaϑa_narəm_aṣ̌ zarətəm_uparāt̰_naēmāt̰_nasuš_aōi_auua ϑrauuit̰_āstārēnēd ōy ātaxš ī ohrmazd čiyōn mard ī dušzarmān zarmānīh ō gyān rasīd ēstēd u az abardar nēmag nasā abar pargēnē abar frōd āyē
naēδača_pasčaēta_hō_nā_ahmat̰_hača_gātaōt̰_isaēta_ š́ūtōit̰_ϑraiiąm čina_gāmanąm ud =iz pas ān mard az ān gāh xwāstār frāz šud tuwān ud pad frāz_šawišnīh ud pas pad abāz_šawišnīh se =iz gām
wināh kird ēstēd dānēd andar čand yazadān ī mēnōyān ud gētīyān kird ēstēd ēg kadām kirbag =ēw kunēd pad ēwarīh dānēd ān wināh az bun šawēd
ān ī andar mardōm ǰast pad esm ī frāz ō ātaxš barēd ud yazišn ī yazadān šawēd
aēuuaiiačit̰_aēsmō bərəiti_aēuuaiiačit̰_barəsmō stərəiti pad =iz ēk esm_barišnīh ēw_tāg pad ēk barsom_wistarišnīh ēw_bār
barəziiā̊_aṣ̌auua_zarahehīm_druǰəm pad bulandīh ō ōy ahlaw ahlāyīh dad buland kird bawēd abzāyēnēd kāhišnīh ī druz kāhēnēd
frāδāiti_aṣ̌əm frāxēnēd gōspand ud frāxēnēd ātaxš
vīspəm_aṣ̌auuanəm_vahištəm_ā_ahūm_ā_baraiti ud ān harwist ahlawān ō ān ī pahlom axwān barēd
š́ātəm_daϑāiti_uruuānəm_aṣ̌aōnō_irīriϑānahe āsānīh ō ruwān ō ān ī ahlaw ī bē_widurd
ēč mard ī ahlaw ast pad kirbag =ēw ahlaw būd ēstēd ēdōn tagīg ud arwand ō ān pahlom axwān rasēd čiyōn pad rādīh
ast ān ī pad dēn_hāzišnīh rasēd andar dehān
hāuča_iϑra_spitama_zaraϑuštra_taxmanąm_taṇčištō_pa ǰasāt̰_yō_aēta_hišiiānanąm_hišiiānōtəməm_paiti ǰasāt̰ ān =iz ānōh spitamān zardušt az tagīgīh tagīgtom rasēd ēdar az hāxtārān hāxtārtom rasēd mardōm ō kār ud kirbag kirdan wēš hāxt ēstēnd
arəm maiti_humata_mamne_arəm ūxti_hūxta_arəm varšti_huuaršta pad bowandag_menišnīh rasēd bowandag humat pad menišn menēd pad bowandag_gōwišnān rasēd bowandag_hūxt pad gōwišn gōwēd pad bowandag_kunišnān bowandag huwaršt pad warzišn warzēd
pad mēnōyān ēč kas ast pad gōwišn ēdōn ahlaw būd ēstēd čiyōn ōy ī hāxtār u pad mēnōyān gōwišn wābarīgāntar
ānē ān ǰādag_gōwīh wizīr wēš kird ēstēd abāz aw =iš dād ǰādag_gōwīh wizīr wēš kird ēstēd abāz aw =iš dād ǰādag_gōwīh wizīr wēš kird ēstēd
hāuča_iϑra_spitama_zaraϑuštra_uxδō vačaŋhąm_uxδō vačastəmō_paiti ǰasāt̰_yō_aēta_etč_driγūmča_drīuuīmča_araϑβiiō bərəte_barəmne_paiti ǰasāt̰ ān =iz ī ānōh spitamān zardušt pad saxwan_gōwōmandīh saxwan_gōwtom rasēd ēdar abar_guftārtom rasēd ī driyōšān mardān zanān ǰādag_gōwīh ī driyōšān mardān zanān wēš kird ēstēd =šān pad abārōn abārōn_barišnīh burd ēstēd xwāstag
huuąm čit̰_ahmi_huuąm čit̰_xšaϑre_auuat̰_čōišta xwad =iz pad ān ī ēd ōh kunēd pad =iz ān ī xwēš xwadāyīh ēdōn čāšt ō kasān ōh kunēd
ud ān ī hufraward ādurbād māraspandān pad frahang ō hāwišt =ēw guft niyāyišnōmand ud āštīhōmand bowandag_menišn rād akēn bāš
ēn hunarān čiyōn ō xwēš šāyēd kirdan
čiyōn dēn gōwēd
yeŋ́he_vačaŋhō_nəmaŋha_žnāϑrəm =iz ān ī ōy gōwišn pad niyāyišn šnāsēnēd šnāsagīh ī pad dēn ān zamān bawēd ka tan abar rādēnēd
āxšti_saxəδrəm u pad āštīh hamōxtišn ī ud pad dēn āštīh abāg hērbedān pad ān zamān bawēd abāg hērbedān āšt bawēd
ārmaiti_darəϑrəm u pad bowandag_menišnīh dārišn bowandag bowandag_menišnīh ī pad dēn ān ī zamān bawēd ka bowandag_menišn bawēnd hērbedestān bowandag_menišnīhā kunēd
frārāiti_vaēidīm u pad frāz rādīh āgāhīhā_kirdārīh kirdārīh ī pad dēn pad ān zamān bawēd ī ka tan bē_ō hērbedān rādēnēd
ainiti_aēšō_vāxš akēn gōwišn ī ōy mard gōwišn pas awināhīhā ka ēn hamāg tis ēdōn kunēd čiyōn guft
mard ī ag_dēn gōwēd hād pad weh_dēnīh āstawān ham ōy =iz weh_dēn az čē šāyēd dānistan dēn pad tan mehmān
az ēn ī dēn gōwēd
kat̰_tē_asti_ahunahe_vairiiehe_haiϑim kadār ast ān ī ahunawar āškārīh čiyōn bawēd ka rōšn bawēd dēn pad tan mehmān
paiti_šē_aōxta_ahurō_mazdā̊_manō vohu_zaraϑuštra_aδaōiiamnəm_aδaōiiamnāt̰_xrataōt̰ passox =iš ō ōy guft ohrmazd menišnīg ud weh zarduxšt ān ī ēwagīhā xrad abāg ōh =iš az guftan kirdan paydāg
zazuš_vīspaēšu_vaŋhušu_zazuš_vīspaēšu_aṣ̌ō čiϑraēšu ī griftār harwist ābādīh ud griftār
harwist ahlāyīh paydāgīh ī bun ud bar
bowandagtar dānist xwāham dānam menišn ox ud xrad wirāst ēstēd
az ēn
manaŋhasča_humaiti_hizuuasča_hūxti_zastaiiā̊sča_hu varšti az menišn humat uzwān hūxt dast ī huwaršt ān ī frārōn kunišn warzēd
ohrmazd nazdīh ī ō tan ī mardōm čand drahnā menišn gōwišn ud kunišn ī mardōm and čand āyābēd
pad dēn az wēnīg gōš ayāb az gōš tlg gōwēd
az man nazdtar =iz
nazdiiā̊_ahmi_zaraϑuštra_azəm_yō_ahurō_mazdā̊_vīsp nazdīk ham zarduxšt ud ān ohrmazd ham harwist ox ī astōmand menišn gōwišn ud kunišn
yaϑa_nā̊ŋha_hača_gaōšaēibiia_yaϑa_vā_gaōša_hača_ϑr čand az wēnīg tā_ō gōš ayāb čand az gōš ō ϑarγ
ka parāhōm xwarēnd naxust didīgar wēš ud sidīgar wēštar xwarēnd šāyēd ayāb
xūb kunišn
xwarōiš_haōməm_zaraϑuštra_bisarəmča_ϑrisarəmča_yaϑ xwarē hōm zarduxšt pad dō_kunišnīh _kunišnīh ēdōn pad se_kunišnīh nidom bār ī sidīgar kem xwar ud dastwarān pad harw bahr =ēw az panǰ bahr =ēw se bahr xward guft hēnd
ān aṣ̌əm šaš ka ʾwwtʾl gōwēnd u saxwan andar gōwēd šāyēd ayāb
vīspaēča_aṇtarə_aṣ̌əm_upa stuiiā̊ harwist andarg ī ahlāyīh xūb čē ēd stāyēnd rāspīg
fraōrət̰_fraxšni_aōi_manō_zarazdātōit̰_aŋhuiiat̰_h pad franāmišn ī was was bār ō ēn kār franaftīhā abar_pad menišn menišnīg franaftīhā pad rawāg_dahišn ī az ahū =ēw pad dastwar
ka harw šaš pad ēw_bār gōwēd šāyēd ayāb
šāyēd
ma agar dēw_ēzagīh =iz bawēd u harw aṣ̌əm gōwišn
u pāyišn abāg xwarēd u pas aṣ̌əm gōwišn
vīspā̊_aṇtarə_viiānīš u pad harwisp andarg pʾlyhʾ pāyē
mardōm yašt yazišn ī was framāyēd kirdan ud ān ī yašt stāyišn yazišn ud azbāyišn ī yazadān hamāg ēk_gōnag abestāg_gōwišnīh
ān ham ka ēk_ǰār ān abestāg ōšmurdan ēzišn =ēw ī xūb kird andar ham rōz ud ham zamān
ān ham yazišn bun abāg kunēd ud didīgar kirdan
mizd ud wābarīgānīh az was_ōšmurišnīh pad čē čim
ud yazadān pad ān apardazišn ud az āšnawišn ud āfrīn_passoxīh ranǰag ud garān =mān bawēnd u =šān dušwār sahēd
čē =šān ēdōn xwaš ud hubōy ud abd sahēd čiyōn andar ox ī astōmand mard ī xwāstag_kāmag pad tuwānīgīh ī az xwāstag rāy harw abāyišn ī pad =iš ā pad tuwānīgīh abzōn u ēdōn xwaš sahēd
ān mard pad harw ēzišn =ēw ī kunēd ayāb framāyēd kirdan ēg =iš tuwānīgīh ēdōn abzāyēd čiyōn andar gētī mōy ī pad tāg
ud ka was ō_ham kunē ēg ruwān =iz ī ōy mard abzāyišn ī az kirbag nērōg pad ān hangōšīdag
u gētīyīhā āfrīn ī dahmān pad harw ēzišn =ēw sar kunēd ēg =iš nērōg ī ān āfrīn abar rawēd čiyōn uštar ī aγrī ī mast
yeiti_čatiča_spitama_zaraϑuštra_dahmō_aṣ̌auua_haur ān =iz ī spitāmān zarduxšt ud dahm mard ī ahlaw hamē radīh dahēd harw ēzišn =ēw ī sar kunē
at̰čit̰_dim_aiβiiāiti_yā_dahma_vaŋᵛhi_āfritiš_uštr maδu mastəmahe ēg =iz ān ō ōy abar rawēd dahmān wehān āfrīn pad uštar tan ī aγrī ān ī mast ud aγrī mastīh
dēwān ud mardōmān ī wad ud ǰādūgān parīgān sāstārān āfrīn ī dahmān nēk wānīdan abesīhēnīdan nizār kirdan tuwān ayāb
nōit̰_tē_ahmāt̰_drāǰiiō_yeitīm_framraōmi_spitama_z az az ān drōzēnīdagtar frāz gōwam spitāmān zarduxšt pad tan ī ān mard wēš nizār kirdan šāyēd dahmān wehān āfrīn
yūnat̰_hača_humanaŋhat̰_huuačaŋhat̰_huš́iiaōϑnāt̰_ az ǰuwān ī humenišn hugōwišn hukunišn hudēn kird ēstēd
yaϑa_pāuruuō_aēuuō gauuō_aēuuō armō_raŋhąm_auua naiieiṇtīm_sauuauuā̊_dət̰_čišāite čiyōn paurune ēk_sōg ēk_arm
ka az arang āb pad bē_barišnīh pad sōg mar abesīhēnīdan kāmist u abesīhēnīdan tuwān ēdōn =iz ān āfrīn pad tan ī ān mard nizārtar bawēd
mard widerān bawēd ēg =iš kadām mizd weh wirāyišn ī ruwān pad =iš
u kadām yazad abar pādixšātar ō xwēš kunišn ud ruwān pad =iš warzēd
u kāmag ī ruwān pad kadām kirbag wēš xwāyišn
wirāyišn ud pašēmānīh az wināh pad ān ī ohrmazd radīh mizd
u srōš_yazad abar pādixšātar
u kāmag ān abāg bōy ruwān ī gōspandān ka ātaxš zōhr dahēnd pad sraxtag ī ātaxš abar nišīnēd
kat̰_tē_rāzarə̄_tat̰_zī_mazda kadār ēd ī wirāyišn ēdōn pad ān ī ohrmazd abar
at̰_mōi_at̰_rātąm_uxδax́iiāčā_sraōšəm_xšaϑrəmčā pad ān ī man radīh saxwan ud pad ān ī srōš xwadāyīh
para_tē_gaōspəṇta_gaōhudā̊_baōδasča_uruuānəmča_fra gāw ī abzōnīg hudahāg bōy ruwān framāyēm ān gyāg šawēd ō ān ī nazdist abar brēhēnīd rōšnīh ī mard čašm_wēnišnīh sraxtag ī ātaxš
widarg ī ō ān ī pahlom axwān xwār kunēd
ruwān ī widirdān ā =šān kadām yazadān āsānīh dādār_tar
ašawahišt pad ayārīh ī dastwarān
u =šān az buland_warzišnīh_humenišnīh gyāg ī nēk ōy ī ahlaw widird ēg =iš ham ašawahišt āsānīh dahēd
aṣ̌āi_vahištāi_yat̰_hupərəϑβəm_dāštō ratu ašawahišt =iz widarg ō ōy ī murd ēdar dastwar dārēd ā rāh ānōh xwār kunēd
bərəzat̰_varəzi haōmanaŋhəm u buland_warzišnīh_humenišnīh
yat̰_irīriϑānahe_aṣ̌aōnō_š́ātəm_daϑāiti_uruuānəm ōy bē_widurd ahlaw ā āsānīh dahēd ō ruwān
rādīh ī niyāyišnōmand kadām
paydāgīh ī rādīh az čē
rādīh ō bawēd
az čē šāyēd dānistan rādīh kird bawēd
rādīh ī niyāyišnōmand ān ī tis ī abāg dahēd
paydāgīh ī rādīh az ēd ka pāddāšn rāy ud az ān ham paydāgīh dahēd
ud ō xwēš_dēnān ahlaw dahēd
ud az ēn šāyēd dānist ka ān ī dahēd frāz paydāg ka ēdōn kunēd ēg =iš ān rādīh andarg ī mardōmān yazadān āškārag kird bawēd
āuuišča_nā̊_aŋtarə hə̄ṇtū_nəmaxᵛaitīš_čiϑrā̊_rātaiiō āškārag ō amāh andarg rādīh niyāyišnōmand tis abāg dahēd paydāg rād paydāg bawēd rādīhā kird bawēd
tā̊_āuuiš_yā̊_rātaiiō_aṇtarə_aməṣ̌ə̄sča_spəṇtə̄_sa awēšān āškāragīh gōwam rādīh andarg amahraspandān sūdōmandān
frārāitīšča_vīdīšā̊sča_aṇtarə_xwādaēnāiš_aṣ̌aōnīš frāz rādīh ud bē_dahišnīh gōwam andarg ī xwēš_dēnān ahlawān
xwēš_tan wēš menēd ān ī xrad hunar ēg =iš wināh bawēd ayāb
u wināh čē pāyag
u dādestān čiyōn
wināh bawēd u wināh ī garān
u pāyag tanāpuhr ud rāh ō dušox
āat̰_yō_aētahmi_aŋhuuō_yat̰_astuuaiṇti_spitama_zar abar andar ox ī astōmand spitāmān zarduxšt abar az hunar menišn barēd xwēš_tan pad ān hunar menēd ī nēst
vīspəm_aētəm_paiti_zruuānəm_astarəma_uruua_kāšaiiā harwisp ōy abar_pad ān zamān ā āstard ō ruwān kunēd wināh andar dārēd
ka pad patit bēd wirāyēd ud abāz ō sar ī wināh šawēd ēg =iš tōzišn čē
tōžišnīh ham ān patit
vīspəm_ā_ahmāt̰_yat̰_hē_manahi_paiti_auua barāt̰ ān ō ān ka ōy az ān menišn frōd barēd menišn abāz ō paymānag āwarēd pad patit bēd
āat̰_yat̰_hē_manahi_paiti_auua baraiti ka ōy az ān menišn frōd barēd menišn abāz ō paymānag āwurd pad patit bawēd
pasčaēta_azəm_yō_ahurō_mazdā̊_hauuāi_urune_uruuāsm pas ān ohrmazd ham ā ō ān ī xwēš ruwān urwāhmenīh nigēzam mizd
vahištəmča_ahūm_anaγrača_raōčā̊_afrasanhąnča_xᵛāϑr ō ān ī pahlom axwān ō ān ī asar_rōšnīh ud ān ī asazišn xwārīh
vīspāiiūmča_uštatās_yā_narš_sādra_drəguuatō hamē_zīndag ud hamē nēk_rawišnīh ka mard widang ī druwand ān mizd ud pāddāšn ī andar zamān dahēnd ka druwandān pādifrāh kunēnd
ka mardōm hamāg dām ohrmazd hēnd ud ohrmazd xwābar ēn ag_dēnān ud anērān pad dōstīh ī ohrmazd ag_dēnīh ud anērīh kunēnd ēg =išān pad mēnōyān kār čiyōn bawēd
ag_dēn ud anēr az ān čiyōn pad frāy_būd ud ēbbūd was kirbag pad wināh ud was wināh pad kirbag pad kird dārēnd u =šān dušhamōxtīh ī ō mard ī ahlaw ud ātaxš ī warahrān čihrīg pad dōstīh ohrmazd dārišn
ān pad dōstīh ohrmazd dārišn ahlaw būdan tuwān
mā_zī_mā_ahmi_nmāne_mā_aŋ́he_vīsi_mā_ahmi_zaṇtuuō_ ma andar ān mān ma andar ān wis ud ma andar ān zand ud ma andar ān deh dōst gōwā ō man ohrmazd ham ma gōw =m dōst hēnd
yaϑa_mē_nōit̰_ātarš_ahurahe_mazdā̊_friiō_aŋhat̰_nā humatō_fraiiō hūxtō_frāiiō huuarəštō andar ān ān ī man ātaxš ī ohrmazd dōst hēnd ud mard =iz ī ahlaw ī frāy_humat ī frāy_hūxt ī frāy_huwaršt dōst hēnd
ohrmazd xwadāy ō zarduxšt ī spitāmān kadām kirbag ī ēzišn pahlomtar guft ō mardōmān gōw
ān ohrmazd ud ātaxš ud mard ī ahlaw ēzišn ud niyāyišn ud hubarišnīh ud nēk_barišnīh ud ayār_barišnīh
para_mē_aētahmi_aŋhuuō_yat̰_astuuaiṇti_spitama_zar =iz man rāy andar ox ī astōmand spitāmān zarduxšt se pahlomīh andar ox ī astōmand padīr gōwam ud gōw
manača_yasnəm_yat̰_ahurahe_mazdā̊_āϑrasča_ahurahe_
yasnəmča_vahməmča_hubərəitīmča_ušta bərəitīmča_vaṇta bərəitīmča ān ī man ēzišn ohrmazd ud ātaxš ī ohrmazd yazišn ud niyāyišn ud šnāyēnīdārīh ud frāz_wābarīgānīhnaršča_ašaōnō_xšnūitīmča_ārəitīmča zaṇtaiiasča_frāiiō humatahe_frāiiō hūxtahe_frāiiō huuarəštahe mard =iz ī ahlaw šnāyēnīdārīh ud tarsagāhīh ud bē_dahišnīh ud padīrišnīh frāy_humat frāy_hūxt frāy_huwaršt
xwāstag_kāmagīh rāy xwāstag az dast ī wattarān gīrēd pad kār kirbag ī wehān ud frārōnān uzēnag kunēd ud pad kāmag ī wattarān drang ī gētī_zīyišnīh rāy drō gōwēd čiyōn bawēd
mēnōyān ox az =iš appār bawēd
māča_tē_iϑra_spitama_zaraϑuštra_astuuatahe_aŋhūš_d raēxšīša =iz ēdar spitāmān zarduxšt ī astōmand axwān druz_uzwān pēsišn rāy pēsišn ī xīr ī gētī rāy kū_tā az zarr ud asēm xwāstag bawād mēnōyān axwān rānēnē appār kunēnd
kunēnd ēg =iš wināh čē
pad gētīyīhā xwāstag ud ahlāyīh ud pad mēnōyān ēg =iš ān ī pahlom axwān dušoxīg
yō_zī_spitama_zaraϑuštra_astuuatahe_aŋhūš_didrəzuu irinaxti ēdar spitāmān zarduxšt ox ī astōmand druz_uzwān pēsišn rāy pēsišn ī xīr ī gētī rāy kū_tā az zarr ud asēm ud xwāstag bawād mēnōyān axwān appārēnēd appār kunēd
nōit̰_hē_gāuš_buuat̰_nōit̰_aṣ̌əm_nōit̰_raōčā̊_nōit
ōy gōspand bawēd ahlāyīh ud rōšnīh ud ān ī pahlom axwān ī man ohrmazd ham ā =m xwēš
buuat̰_vīspanąm_ačištəm_paōšištəmča_yat̰_ərəγat̰_d čē bēd ān ī harwist ud wattartom ud pūdagtom druwand dušox
arz ī weh_dēn ī mazdēsnān ast ud agar =iš arz ast ēg =iš arz čand
dēn arz ān_and čand harwist ahlāyīh ud tēr ud šuhr ī meh ud weh ud nēktar
ud ān =iz pad windišn ī dēn šāyēd guftan pad ǰōrdā
ud čand dēn arz guftan andar dānišn ī amāh
yauuat̰_nū_aṣ̌a_vanaiti_spitama_zaraϑuštra_vīspa_t ān_and nūn ahlāyīh windēd spitāmān zarduxšt dēn arz ān_and windišn čand harwisp ān ī tēr ud ān =iz ī šuhr windēd ān =iz ī meh ī ud weh ud nēktar
mard pādixšāyīh nēst u brādarān xwēšān ayār hamēmāl =iz bawēnd u pad =iz tan nērōg ud tuwānīgīh ud pādyāwandīh nēst dēn ō xwēš kunēd ud ahlāyīh warzīdār bawēd ka dēn dārēd ēg =iš pad mēnōyān griftārīh bawēd ayāb
bawēd
čē dēn pad dōstīh ud dōšāram abāyēd dāštan pādixšāyīh ud pādyāwandīh ud tuwānīgīh
nōit̰_nmānō baxtəm_nōit̰_vīsə baxtəm_nōit̰_zaṇtu baxtəm_nōit̰_daŋ́hu baxtəm pad mān_bazišnīh pad wis_bazišnīh ud pad zand_bazišnīh ud pad