Select Section Type

pursišnīhā čand az paččēn ī hušk ī pursišn
ka yazišn =ēw kunēnd andar mayān ī ātaxš ud barsom ud zōt rāspīgān āmad ud šud kunēnd ud srawāg ud saxwan gōwēnd šāyēd ayāb
šāyēd
āmad ud šud šāyistagīh ī frārāst andar āyišn ud šawišn abestāg_gōwišn ī rāspīgān ēč šāyēd
ka abestāg guftan ī rāspīgān xūbīh zōt ōh gōwišn rāspīgān xāmōš nišīnišn
āgenēn gōš ō abestāg dārišn az abestāg paydāg
mardōm tan ī pasēn pad dušox u kār ud kirbag kird ēstēd pad ān kār ud kirbag ī kird ēstēd ēg =iš mizd ud pāddāšn dahēnd ayāb
az abestāg
ō ōy dahānd ō ān ī abdom axwān wardišn tan ī pasēn pādifrāh kunēnd ā mizd dahēnd
anāgīh ī az gannāg_mēnōy ī druwand dādār ī ohrmazd pēš az tan ī pasēn abāz dāštan tuwān ayāb
ka xwadāy ud dastwar ēdōn čiyōn abāyēd dāštan dārēnd anāgīh ī az gannāg_mēnōy abāz dāštan tuwān
ēn ī ka abāz šāyēd dāštan az ēd ka xwadāy ud dastwar čiyōn abāyēd dārēnd
az abestāg paydāg
ēdōn ahūīgīh windišn ān ī ka pad gyāg čārag šāyēd xwāst ēd rāy ka xwadāy pad xwadāy dārēnd
ud dahišn ī radīh az ahlāyīh čēgāmiz dastwar ēdōn čiyōn abāyēd dāštan dārēnd
az čē ka mardōm pad xrad dānišn nēk ān ī wad pad menišn menēnd ud gōwēnd ud kunēnd
az ham_pursagīh ī dēwān ka =šān xešm abar dwārīd ēstēd az abestāg paydāg
ō pursišn abar mad hēnd =šān abāg dēwān ōh ham_pursīd bawēd
=šān dōšīd ān ī wattar ī pad menišn ēdōn abāg xešm ō_ham dwārīd hēnd u =šān wēmārēnīd axwān ī mardōmān abāg xešm mardōmān āhōgēnēnd
ohrmazd pādixšāyīh pad tan ī mardōmān ast =šān wināh hilēd kirdan
ohrmazd pādixšāyīh pad tan mardōmān ud and_čand =iš wahman pad tan mehmān
az abestāg paydāg
mazdā̊_auuat̰ tā_ō vaxšat̰_manaŋhā̊ ohrmazd and xwadāyīh čand andar ōy waxšēd wahman pādixšāyīh pad tan ī mard and_čand =iš wahman pad tan mehmān
pad dēn ī ohrmazd ud zarduxšt ēstēd ēč dušoxīg bawēnd ayāb
čē harw pad dēn ī ohrmazd ēstēnd ud zarduxšt yašt hēnd
harw zarduxšt yašt hēnd hamāg garōdmānīg hēnd
az abestāg paydāg
frōtāiš_vīspāiš_činuuatō_frafrā_pərətūm frāz awēšān harwist pad čīn_widarg franāmēnd ān ī zarduxšt yašt hēnd hamāg garōdmānīg hēnd
mānsr abestāg zand ud wizīr ud dādwarīh ō wināhgārān ud abārōnān ud ahlomōγān čāšīdan šāyēd ayāb
čē gurg uzwān dād bawēd
az abestāg paydāg
vəhrkāi_hizuuąm_daδāiti_yō_azrazdāi_mąϑrəm_čište gurg ud ahlomōγ uzwān dahēd ān rāy andar gēhān stahmagtar bawēd ō ōy ahlomōγ mānsr čāšēd
az ahlomōγān ud abārōnān mānsr ud abestāg zand ud wizīr ud dādwarīh hamōxt ud frašnūd šāyēd ayāb
čē dušrawišnīh ud margīh andar šahr ud deh stahmagtar bawēd
az abestāg paydāg
māčiš_at̰_və̄_drəguuatō_mąϑrąsčā_gūštā_sāsnā̊sča ma kas ēdōn az ašmāh az ōy druwand mānsr niyōšēd hamōzišn az ahlomōγān abestāg ud zand ma niyōxšēd
āzī_dəmānəm_vīsəm_vā_šōiϑrəm_vā_dax́iiūm_vā_ādāt̰ čē andar ān dāman kadag ud vis ud šōysr šahr deh rōdestāg dahēd
dušitāčā_marəkaēčā_aϑā_īš rōdestāg sāzdūm_snaiϑišā dušrawišnīh ud margīh ān ī ahlomōγ ēdōn awēšān ahlomōγān rāy sāzād sneh awēšān ahlomōγān rāy
mard =ēw dušnām dahēd ayāb anāstag ud drō pad =iš gōwēd ēg tōzišn čē
pad fradom ǰār ka gōwēd se bār gōmēz abar ē āšambēd
ud pad didīgar ǰār šaš ud pad sidīgar
ud čahārom zanišn u srōšōčarnām ud asp_aštar abar āhanǰišn
az abestāg paydāg
paōiriiehe_miϑōxtahe_ϑrī_maēsmą_šamąn_ašamāt̰ pad fradom mih_gōwišnīh se ʾčsmkˈ pad abar_āšambišnīh abar ē āšambēnēd
bitiiehe_xšuuaš_ϑritiiehe_nauua_tūiriiehe_ϑrī_vā_a čaranaiia_aštraiia pad didīgar šaš ud pad sidīgar ud pad tasom se zanišn srōšōčarnām aštar
gōmēz ǰud az ān gāw ēč didīgar šāyēd
ēn and pad abestāg gōwēd šāyēd abārīg hamāg šāyēd
nōit̰_mairiiehe_nōit̰_ǰahikaiiā̊_nōit̰_sūnō_nōit̰_ xšaϑriiā̊_nōit̰_daēuuaiiasnō_nōit̰_tanu pərəϑahe mar ud ǰeh ud sag ud xūg dēw_ēsn ud tanāpuhragān
niyāyišn xwaršēd pad pušt ī stōr šāyēd kirdan ayāb
ka widang ayāb ēdōn tuwān
ka =iz ēstēd ayāb nišīnēd ayāb xuft ēstēd ayāb =iš pad zēn gāwšang hamē barēnd ayāb pad pušt ī stōr ud stōr hamē rawēd šabīg kustīg dārēd
az abestāg paydāg
hištəmnō_vā_ā̊ŋhānō_vā_daϑānō_vā_barəmnō_vā_vazəmn ka ēstān xēzān ayāb nišīnān ayāb nibayān ayāb barān ayāb wāzān ka aybyāst šabīg kustīg dārēd ēdōn radīhā
ka šabīg ud kustīg tuwān dāštan brahnag wišādag ān weh ka niyāyišn kunēnd ayāb
niyāyišn kunišn abēr ud xūb
az abestāg paydāg
vaŋharəštasčit̰_maγnəṇtasčit̰_srāuuaiiōiš višādag =iz brahnag =iz ē srāyēd
ka ēdōn tuwān hād
yezi_ište_yezi_nōit̰_išti_nōit̰_ašauuanəm_ainištiš tuwānīg ēdōn čiyōn xūbtar kunišn ka tuwānīg ān ī ahlaw pad atuwānīgīh āstārēd
andar weh_dēn kirbag kadām weh ud pahlomtar
dastwarīh ī nēk dāštan
ahumat̰_ratumat̰_vahištəm_vaōčatā_spitama_zaraϑušt ahūōmandīh_ud_radōmandīh pahlom gōw spitāmān zardušt
kəmčit̰_aŋhuš_astuuatō_aōi kadāriz =ēw ox ī astōmand abar ō ahlāyīh
ahlāyīh rāy ā =šān tis =ēw ēn pahlom gōw rad dastwar
marəṇtəm_vərəziṇtəm_sixšəṇtəm_sāčaiiaṇtəm_paitišəṇ
ī ōšmārdār ī warzīdār ī hamōxt ī hamōxtārīh pad nōg_xwāyišnīh ī andar gēhān ī astōmand ī ahlāyīh
ān ī wattartom pad weh_dēn wināh =ēw kadām wattar
dastwar dāštan ka dārēd ān ī wad dārēd wattar
anaŋhauuō_aratauuō_ačištəm
anahūīh ud aradīh wattartom gōw dastwar dārēd
dužaŋhauuō ān ī wad ahū dārēd čē hambun dārēd weh ka ān ī wad dārēd
ēč kār ud kirbag ast ī ka pad dastwar kunēnd mardōm
wināh āwarēd u kirbag ō ruwān rasēd
nōit̰_zī_tis_asraōšanąm_tanunąm_aṣ̌ahe_uruua_čiϑii čē kas ī asrōš_tan kār ud kirbag pad dastwar kunēd ā ahlāyīh ō ruwān tōžišn wʾwwyt kirbag wināh kanēd
nōit̰_kaiiaδəm_haṇdaraite u kastārīh ō_ham dārēd az garmōgwarīh āwarēd ka ǰud_dastwar kunēd
kadār kirbag =ēw meh ud weh kirbag hamāg meh ud weh ud ka was mad ēstēd ayāb
paydāg kadār meh_sūdtar ēg =iš yazišn ī yazadān kunišn
zad daēnaiiā̊_māzdaiiasnōiš_srauuō pad dēn ī mazdēsnān sraw
pad abestāg zand niger ān ī meh_dādestānīhātar pad ruwān ān kun
srāuuaiiōiš_staōta_yesniia ay pad dēn ī mazdēsnān huahlaw niger ud ēk ī meh_dādestāntar ān kun ud andar warōmandīh =ēw yazišn kun
mard ī ahlaw ātaxš ī ohrmazd pus pad dōst u kār ud kirbag ud didīgar dōst ud yazišn =ēw yazadān kunēd ēg =iš ruwān tuwān bōxtan ud pad ruwān tis =iz sūd dārēd ō ān ī pahlom axwān rasēd ayāb
čē mard ī ahlaw ud ātaxš ī warahrām dōst ohrmazd dōst
ohrmazd dōst ēg =iš kār ud kirbag bawēd
mā_zī_ahmi_nmāne_mā_aŋ́he_vīsi_mā_ahmi_zaṇtuuō_mā_ ma man andar ān mān ma andar ān wis ud ma andar ān zand ud ma andar ān deh dōst gōwē ō man ohrmazd ham
yaϑa_mē_nōit̰_ātarš_ahurahe_mazdā̊_friiō_aŋhat̰_nā humatō_frāiiō hūxtō_frāiiō huuarəštō andar ān ān ī amāh ātaxš ī ohrmazd dōst hēnd mard ī ahlaw ī frāy_humat ī frāy_hūxt ī frāy_huwaršt
wināh kird ēstēd pad ān_and čand =iš wināh kird ēstēd kirbag abāz kunēd ēg =iš ān wināh az bun šawēd ayāb
šawēd
az abestāg paydāg
tanu mazō_aṣ̌aiiāiti_yō_tanu mazō_draōxšat̰ tan_masā ē ahlāyēnēd kirbag =ēw tanāpuhr ē kunēd ka tan_masā pad drōzišn druxt hād wināh =ēw tanāpuhr kird hād
tanu mazō_zī_aētąmčit̰_aṣ̌aiiąm_pafre ka az tan_masā ōy ahlāyīh hambārēd kirbag =ēw tanāpuhr kird
yō_nōit̰_yauua_miϑō_mamne_nōit̰_miϑō_vauuača_nōit̰ ka hagriz mih menīd u hagriz mih guft u hagriz mih kird
mard =ēw ī hāwišt =ēw ast ān hāwišt kirbag ī pad dād ud rāh ī az weh_dēnān abar šawēd ān =iz ī hāwištān ōy hāwišt kunēd ān hērbed ī naxwistīn ān kirbagīhā abar šawēd ayāb
ān kirbag ī pad dād rāh ī ō hāwištān rasēd ō hērbed rasēd
ān ī pad hamōzišn hāwišt ō anī hāwišt hamōxtan hērbed =iz ō bawēd
aēibiiō_yōi_īt̰_aϑa_vərəziiąn_yaϑā_īt̰_astī awēšān ī ān ī hērbed ēdōn ast čiyōn ān ast ān ī warzēnd ān ī hāwišt kunēd
ā abar ōh šawēd ān ī hāwišt az kasān abar šawēd ā abar šawēd
ahurahiiā_zī_at̰_və̄_mazdā̊_yasnəmča_vahməmča_vahi
ān ī ohrmazd yazišn niyāyišn az ān ī ašmāh pahlom
ēn sraw ēd pēš abēr pad hamāg yazišn naxwist xšnaōϑra gōwēnd ud pas ašem_wohū
ud ān sraw ī pēš az ašem_wohū abēr gōwēnd xšnaōϑra pad čē bōzišn ī az weh_dēn gōwēnd
ōy pēš abēr xšnaōϑra gōwēnd az ēn abestāg gōwēnd
imā_āt̰_uxδā_vačā̊_ahura_mazdā_aṣ̌əm_maniiā_vahehi ēn ēdōn saxwan_gōwišnīh ī ohrmazd dēn ī ohrmazd pad ahlāyīh_menīdārīh ī weh frāz gōwam pad frārōn_menišnīh
ϑβąm_at̰_aēšąm_paitiiāstārəmčā_fradaxštārəmčā_dadə ēg ī az awēšān padīrān_wazišnīh frāz_dahišnīh daham az amahraspandān tis ī wēš padīrēnd ud pad dahišn wēš kunēnd
ka ēdōn pas az ohrmazd wahman rāy naxwist pas az xšnaōϑra ud ahlāyīh ast ašawahišt stāyēd wahman ī fradom ī ō ohrmazd nazdīktom
ēd rāy čē ēn =iz gōwēd ham ēn gyāg
aṣ̌ā_aṣ̌āat̰čā_hačā_vaŋhūščā_manaŋhō_vaŋhūščā_xšaϑ az ahlāyīh abāgīh az ašawahišt hamist ān =iz ī weh menišn ī wahman ān =iz ī weh xwadāyīh šahrewar
ud pad stōd_ēsnān pahlom yazišn ī ohrmazd
ud didīgar kirdag pahrēzišn ud āsnīdārīh ī ātaxš
ud sidīgar kirdag ēdōn yazišn ī ohrmazd gōspand ahlāyīh =iz dād
pad abdom kirdag stāyišn srāyišn ud niyāyišn ō ohrmazd
ud pas ašawahišt gōwēd
dēg ī xwardīg ka āb ī purr ī ǰāmag abar_ō ātaxš nihēnd tābēnd ud ayārdēd
ō ātaxš rasēd wināh čiyōn ka bīm bawēd āb ayārdēnīd ō ātaxš rasēd wināh čiyōn
ka bīm bawēd āb ayārdēnīdag abar rasēd ēg ātaxš bīm ōwōn dārēd čiyōn mardōm padīrag sneh ud tigr ayāb aštar ayāb kar_sang sāxt ēstēd u harw zamān bīm aw =iš zanēnd
ud ka āb abar rasīd ēdōn mānāg čiyōn ka ān sneh abar ī rasīd
biβiieiti_zī_spitama_zaraϑuštra_ātarš_ahurahe_mazd čē bīm spitāmān zardušt ātaxš ī ohrmazd az ān ī ayārdēnīdag āb
mąnaiiən_ahe_yaϑa_nā_snaiϑiš_asne_niγmatəm_paiti vaēnōit̰ mānāg ī ōy čiyōn ka mard sneh az nazdīk pad bē_zanišnīh abar zanē
išūm_vā_arštīm_vā_fradaxšanąm_vā_auuat̰_paiti_pāpa tigr ayāb aštar ayāb kar_sang kōbēn ōwōn āhanǰē abar dēw =ēw madan
viδuuā̊_auuat̰_hauua_xraϑβa_yezi_mā_hāu_nā_auua_sn ašnauuāt̰_vī_mąm_uruuaēsaiiāt̰_astača_uštānača ud āgāh ēdōn pad ān xwēš xrad wahman ēd dānē man ān mard ān sneh abar rasēnēd man wardēd az tan ud gyān
zōhr ud esm duzzīdag appurdag ud ān ī ī pad frēbbarīh windād bē_ō ātaxš dahēd ēg =iš tis =iz kirbag bawēd ayāb
wināh =iz bawēd dazēd ātaxš ī ohrmazd ōwōn čiyōn ka tab dārēd
yasča_mē_tāiiā̊sča_hazahīšča_viuuāpā̊sča_vīuuarā̊s bərətā̊sča_zaōϑrā̊_frabarāt̰ =iz ō ōy ī man ātaxš ān ī az duzz ud appar ud wiyābānīh ud frēbišn ud wīr_zīnēnišnīh pad mardōm pad wahāg zīnēnēnd ud drōzan_barišnīh zōhr frāz barēd
dažat̰_zī_mąm_auuauuata_daxša_yaϑa_ana_maṣ̌iiāka_a dazēd ōy ī man ātaxš ān mard pad and dazišn čiyōn ān mardōm gānnāy_mēnōy āhōgēnīd tab dārēd
ātaxš ka dast ī rēman ān =iz ī pad šab ka az būšāsp abar āxēzēnd frāz aw =iš ud frāz aw =iš gīrēd ēg =iš wināh čiyōn
ēdōn čiyōn mard ī zarmān abar nasā abganēnd ī gand ud pūdag u azēr nasā nigān kunēnd ud ān mard zarmānīh rāy azēr ī nasā āmad tuwān
stərənaōiti_ana_auuauuata_starəmana_yaϑa_narəm_aṣ̌ zarətəm_uparāt̰_naēmāt̰_nasuš_aōi_auua ϑrauuit̰_āstārēnēd ōy ātaxš ī ohrmazd čiyōn mard ī dušzarmān zarmānīh ō gyān rasīd ēstēd u az abardar nēmag nasā abar pargēnē abar frōd āyē
naēδača_pasčaēta_hō_nā_ahmat̰_hača_gātaōt̰_isaēta_ š́ūtōit̰_ϑraiiąm čina_gāmanąm ud =iz pas ān mard az ān gāh xwāstār frāz šud tuwān ud pad frāz_šawišnīh ud pas pad abāz_šawišnīh se =iz gām
wināh kird ēstēd dānēd andar čand yazadān ī mēnōyān ud gētīyān kird ēstēd ēg kadām kirbag =ēw kunēd pad ēwarīh dānēd ān wināh az bun šawēd
ān ī andar mardōm ǰast pad esm ī frāz ō ātaxš barēd ud yazišn ī yazadān šawēd
aēuuaiiačit̰_aēsmō bərəiti_aēuuaiiačit̰_barəsmō stərəiti pad =iz ēk esm_barišnīh ēw_tāg pad ēk barsom_wistarišnīh ēw_bār
barəziiā̊_aṣ̌auua_zarahehīm_druǰəm pad bulandīh ō ōy ahlaw ahlāyīh dad buland kird bawēd abzāyēnēd kāhišnīh ī druz kāhēnēd
frāδāiti_aṣ̌əm frāxēnēd gōspand ud frāxēnēd ātaxš
vīspəm_aṣ̌auuanəm_vahištəm_ā_ahūm_ā_baraiti ud ān harwist ahlawān ō ān ī pahlom axwān barēd
š́ātəm_daϑāiti_uruuānəm_aṣ̌aōnō_irīriϑānahe āsānīh ō ruwān ō ān ī ahlaw ī bē_widurd
ēč mard ī ahlaw ast pad kirbag =ēw ahlaw būd ēstēd ēdōn tagīg ud arwand ō ān pahlom axwān rasēd čiyōn pad rādīh
ast ān ī pad dēn_hāzišnīh rasēd andar dehān
hāuča_iϑra_spitama_zaraϑuštra_taxmanąm_taṇčištō_pa ǰasāt̰_yō_aēta_hišiiānanąm_hišiiānōtəməm_paiti ǰasāt̰ ān =iz ānōh spitamān zardušt az tagīgīh tagīgtom rasēd ēdar az hāxtārān hāxtārtom rasēd mardōm ō kār ud kirbag kirdan wēš hāxt ēstēnd
arəm maiti_humata_mamne_arəm ūxti_hūxta_arəm varšti_huuaršta pad bowandag_menišnīh rasēd bowandag humat pad menišn menēd pad bowandag_gōwišnān