Select Section Type

1.0
šnōhr dādār ohrmazd niyāyišn dēn mazdēsn
2.0
nohom dar
3.0
abar hād ud pargard ī nask_nask ān ī hēnd bahrān brīnag pad čandīh ī ān andar ēk_ēk az naskān ud ayābišn_sāmān wizārišn ī abāyišnīg wizīdag ī az =iš čiyōn ast nihang ī ēw ī az was ōšmurišn ī andar
4.0
stāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
5.0
sūdgar ast wīst_dō pargard
6.0
fradom pargard yatā_ahū_wayryō čiyōn yatā_ahū_wayryō pad bunīh ī dēn
7.0
u brēhēnīdagīh ī naskān az =iš x ka abar šaš dānišn ī fradom ud abardom ī abārīg dānišnīhā ēdōn =iš pad gyāg ī xwēš nimūd
8.0
ud ēdar gōwēd abar amāwandīh ud pērōzgarīh ī az guftan ī yaϑā_ahū_vairiiō abar kārān bun
9.0
ēk ka tis kāmēd guftan
ēk ka tis kāmēd xwāstan
ēk ka ō kār šawēd
ka āfrīn kāmēd kirdan
čahār ka ō rad_franāmišnīh yazišn ī gāhānbār
panǰ ka ō druz bē_barišnīh
šaš ka ō amāwandīh
šaš ka ō pērōzgarīh ī kārezār
haft ka ō ān ī amahraspandān yazišn ud ka yazišn ī amahraspandān kāmēd kirdan
hašt ka ō ān ī ahlawān frawahr yazišn
ka tōm ō zamīg kāmēd abgand
dah ka gušn kāmēd hištan
yāzdah ka ō zan xwāstan šawēd
dwāzdah ka pad kōf =ēw ul āxēzēd šud
sezdah ka ō rōstāg =ēw kāmēd šud
dwāzdah ka abērāh šawēd
ēk ka pad ān ī ābān widarg kāmēd šud
ud abar pad zanišn ī dēwān fradom yaϑā_ahū_vairiiō guft
ud abar dahišnān ī weh abāyišnīg ōšmurišn saxwan ahunawar hangirdīgīh hamāg ō zarduxšt guft
ud abar_pad frāz_srāyišnīh ī frārōn_menišnīhā ahunawar harw mārīg =ēw dēw =ēw āgārīhēd ud pāsbānīh ī tan ud xwāstag az petyārag
abar bazišn ī naskān wīst_ud_ēk az =iz fradom ud didīgar ud sidīgar gāh ī ahunawar
ud abar abzōn ī dāmān az menišn ud gōwišn ud kunišn ī rād ī ahlaw hērbed wēš būd ud tarsagāhīh ān ī ōy wēš kirdan ud hamēšag_menīdārīh ī ahlāyīh ud astīh ī pāddāšn
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
didīgar pargard ašem_wohū
abar stāyišn ī ahlāyīh ī dēn mizd
ud astāyišnīh puhl az ahlāyīh padēxīh
ahlāyīh pahlom ābādīh ast
sidīgar pargard yeŋ́hē_hātąm
abar kirdan ī mardōm pad dagr_zīyišnīh ud ka haftād sāl zīyēnd xāk dagr būd
ud ān =iz ī rāmišn_zīyišntar az mardōmān pad brīn ī zīndagīh ōš madan ud nēkīh ī gētī ān ī ahlāyīh dōšāram rāy ō arzānīgān dahīhēd abārīg sazīhēd
ud ēn =iz ān ī dēwān dād rawāg ō dēwān zūr kird bawēd tuwānīg kas ō arzānīg xwāstār tis dahēd
ahlāyīh ast pahlom ābādīh
čahārom pargard yānīm_manō
abar dagr_zīyišnīh ān ī pad tan ī pasēn pahlom
ud didīgar ān ī nūn ka xrad ud frahixt_uzwānīh ud tūxšāgīh ud pattūg_kārīh ī hēnd zīndagīh kārīgēnīdārān abāg
u ēn panǰ agārēnīdār abāg nēst
āzwārīh ud xuftagīh ud aǰgahānīh ud nēstīh ud abārōn_marzīdārīh
ēn =iz dahāg ēn panǰ āhōg būd az ān ī frēdōn abrōzīhist u pad ān ī ǰam kēn wānīd
ud abar garāīh ī ēn čahār āhōg ud garān_zīyišnīh ī az =iš ī ast mastōgīh ud dūn_hamhagīh ud ahlomōγīh ud xwad_dōšagīh
ud ēn =iz ǰam ēn čahār āhōg az gēhān ōgārd ud pas amargīh šāyīd winnārdan
ud abar pahrēz ī az ōy pad gōwišn ī āzād ud pad ox duzz ud abāgīh ī staft_gōwišn ī huox ī hamhāg
ud ēn =iz ō drōzan nēw_dilīh dahēd ān ī wattar framān andar gēhān rawāgēnēd
ud abar driyōš ī mustōmand pahlom darmān garzišn ud mustgar az garzišn ī mustōmand abāz pafšīrišnīh ud nē_padīrišnīh ud awābarīgānīh ud adahišnīh būdan
ud abar paywastagīh ī ō rāst ud čimīg garzišn must_wizārišnīh ud rāst garzīdārān čimīg garzišnīh az ān ī frōdtar dādwar pāyagīhā tā_ō ān ī abardom wizīrgar būd ī ast ohrmazd
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
panǰom pargard xšmāyabī
abar framuštan ī pid ō pus ud pus ō pid ud brād ō brād ud dōst ō dōst ud mānbed ō nārīg ud nārīg ō mānbed andar zamān handāzišn pad sagrīh ud hang ud framuštan ī mēnōy ī gāhān ō hāwanīg ōšmurdār ud srūdār ī gāhān
abar garzišn ī mēnōy ī gāhān ka gāhān ka hērbed ud dastwar pad uzdehīgīh widerēd ud kirb ī ān mard abāz ō xwēš būm rasēd ān rāy čē az ān andar ān būm ī zīyišn ī stahmagīh ī ahlomōγān bawēd
ud abar abardar_zōrīh ī mēnōy ī gāhān ud ān =iz ī rādīh pad bōxtan ī ruwān az dušox
ābādīh pahlom ahlāyīh ast
šašom pargard attāwaxšī
abar pahlomīh ī panǰ ābādīh fradom pad ahlāyīh
ud didīgar pad frazend ī nēk
ud sidīgar pad zamīg ī rōyišnōmand
ud čahārom pad ramag ī mēšān
ud panǰom pad frayādīh ī pad xwēškārīh
abar baxšišn ī x tuxšāgān xwarrah
ud ō aǰgahānān škōhīh
abar windišn ī xwarrah ī
ēkānag nišīnān
ud dō_gānag rawān =iz
ud se_gānag tazān
ud čahār_gānag dawān =iz
ud panǰ_gānag barān =iz pad asp
ud šaš_gānag wāzān =iz pad rahī
ud haft_gānag pad dādestān_šnāxtārīh ud wizārdarīh
hašt_gānag pad hupānagīh ī xwāstagān =iz ud
nohom_gānag pad šnāsagīhā tuxšāgīh ī abar warzīdārīh ī zamīg
ud dah_gānag pad hammōzgārīh ī mānsr_spand
abar garān pašēmānīh ī zarmān mard az aǰgahānīh ī pad ǰuwānīh
abar čahār tis ī mard ka pad ǰuwānīh handōxt ēstēd pad zarmānīh pad =iš rāmišnīgtar bawēd
fradom frahang ī frārōn
didīgar xwāstag ī barōmand
sidīgar zan ī nēk
čahārom mānd ī ābādān
abar panǰ handōzišn ī ābādīh pahlom
xwēškārīh ud tuxšāgīh ud hunsandīh ud wigrād_ōšīh ud čārak_karīh
abar pahrēz ī az nišast ī abāg mastōgān
ud ēn =iz pad došišn ī ǰehān_māyēnišn ud xwārīdan pad māyišnān ud xwārišn ud abārōn menišn x zadār ud bēšīdār ī kasān ud sazēnīdār ī kārān bawēd
ud ēn =iz ān ī tān xwarišn xwarē arzānīgīhā
ud =t xward sabuk bawād ma sangīg ay ka =t xward kirbag kunēnd ud az wināh pahrēz
ud =t ān ī xwarē anōšag dahād ay driyōšān bahr gīrēnd u =t driyōš āfrīnēnēnd
ud driyōš ī ahlaw dādestānīhā pahlom ast āfrīn
ābādīh ast pahlom ahlāyīh
haftom pargard tāwrad
abar nimāyišn ī ō zardušt ēwēnag ī čahār āwām ī andar zarduštān hazangrōzim
fradom zarrēn ān pad =iš ohrmazd ō zardušt dēn nimūd
didīgar semēn ān pad =iš wištāsp az zardušt dēn padīrift
sidīgar pōlābdēn ān āwām ahlāyīh ārāstār ādurbād ī māraspandān andar zād
čahārom āhan_abar_gumēxt āwām ēn andar frāy_zīyišnīh pādixšāyīh ī ahlomōγ ud abārīg wattarān ud abar wišōbišn ī dēn ud xwadāyīh ud nizārīh ī harw gōnag wehīh ud nēkīh ud frōd waštan ī xēm ud xrad az ērān dehān
andar ham āwām x ōšmurišn ī was škeftīh ud zāmīhistan ī āwām ō ān garāīh ī wehān zīndagīh ī andar anabāyišnīg bawēd
pahlom ahlāyīh ābādīh ast
haštom pargard xwaytumayt
abar pahrēz ī az ēzišn ī gannāg_mēnōy rāy anāstawān ī dēn
ud ān ī az ēzišn ī andar ud sāwul rāy anaybyāst_dād
ud ān ī az ēzišn ī tāwrīč ud zārīč rāy ēw_mōg_dwārišn
ud ān az ēzišn ī akatāš rāy dušnakkīrāy_kar
ud ān ī az ēzišn ī hamāg dēwān rāy amārgen_dād mardōm šnāyēnīdan mādagwar
ud abar gišnag_menišnīh ī ōy drāyān xwarēd ud xwārēd
ud šādīh ī dēwān az ān mar
ud andarz ī abar guftan ī andar xwarišn ud xwārišn saxwan
ud pad spās ud šnāyišn ī yazadān pēš az xwarišn ud xwārišn
ud pad =iz pardāxtan ud pākīh ī dahān u ahlāyīh_stāyišnīh
ud abar ōy dastwar dāštan pad dād rāy xwēšīh ī ēč kirbag ī kunēd dāštan ud rasēd ī ō ān ī pahlom axwān
ud abar gāh ī yazišn ī srōš_ahlī abērtar pad sazišn ī fradom nēmag ī šab
ud ōy ī yaštār ō pāsbānīh ī az ān mēnōy ī druǰ ud niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī rašn ud aštād abērtār az ān pas pad ušahin radīh
ud ōy ī yaštār ān ī ǰōrdāyān ābādīh niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī mihr ī frāy_gāwyōd ud rāmišn xwārom mēnōy ī abērtār pad hāwan radīh
ud ōy ī yaštār ān ī gōspandān ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī ašawahišt ud ātaxš =iz ī ohrmazd abērtār pad rapihwin ī radīh
ud ōy ī yaštār ān ī ahlāyīh ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī burzand xwadāy ud mādagān ī ābān_nāf ud āb =iz ī ohrmazd_dād abērtār pad uzayrin radīh
ud ōy ī yaštār ān ī wīrān ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī ahlawān frawahr ud mādagān ī wīr_ramagān
ud sālān =iz humānišnīh
ud amāwandīh =iz ī hutāšīd ī hurust ī pērōzgar =iz ī ohrmazd_dād
wānīdārīh =iz ī abar_rawišnīh abērtār pad aybisrūsrim radīh
ud ōy ī yaštār harwist ābādīh bun ud harwist ahlāyīh paydāgīh bar niwēyēnīdagīh
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
nohom pargard yatāyš
abar dēwīh ud zad_xwarrahīh ud purr_rēmanīh ud garān_gandīh ud garān_wināhīh ud āzār ī ō hamāg ī mēnōyīg ud gētīyīg ī nēkīh ī kūn_marz
ud garān wināh_wizārdagīh ud wuzurg kirbag_xwēšēnīdārīh ī ōy ī uzīdār x škeft_wināhīh ī ōy ī šnāyēnīdār ī ān ī wināhgār
az haft ī pad wad ī abar wattarīh hāwand ī gannāg_mēnōy ōšmurēd
čiyōn až_ī_dahāg pad ǰādugīh ud ī srūwar pad stahmagīh ud wadag pad wad_hunušagīh tūr ī brādarōxš pad ahlawγenīh ud ahriman pad garān_wināhīh ēk pad garān wināh gōwēd
pahlom ast ahlāyīh ābādīh
dahom pargard yāšyawayt
abar garzišn ī ātaxš mēnōy ō ohrmazd az mardōmān haft dar
fradom az kadagīgān pad xwār ud abandīh dāštan ud apaymān rōzēnīdan
ud ašust_dast kār pad =iš kirdan
ud kanīg ātaxš andar azēr pāy xwār kird ud xwarg škastan ud sneh andar brāh āwurd
didīgar garzišn az burdārān ī ātaxš az ān mān =šān pahrēz ī ātaxš kirdan pad dād ō ān mān =šān pahrēz ī ātaxš kirdan pad dād nēst
ud ānōh az ān dēwān rasišn
ud paššinǰišn ǰuwān ī ylōmand ud tābišnōmand ud afsār_ēstišnōmand mānāg stard nibast
ud bēšāzišnīh ī az ān xīndagīh pad frāz_burdārīh ī aw =iš ān ī pāk rāšk ayāb vohugōn ayāb vohukird ayāb hayanbāg ayāb kadāriz =ēw ān ī hubōytom az urwarān būd
sidīgar garzišn ī az ǰeh pad daštān abar rasēd gand ud rēm ī az daštān aw =iš rasēnīdan ud xīndagīh ud stardīh ī az =iš čiyōn azabar nibišt
čahārom garzišn az ǰeh šnūg pad ādišt andar hilēd ud gēs wizārēd
ud nam ud xwēdagīh az sar abāg rēm ud mōy =iz az =iš ō ātaxš ōbastan
ud ahunsandīhā dūd ud xīndagīh ud stardīh az =iš
panǰom garzišn az pid ud sālār ī aburnāyag pad abāz dāštan ī aburnāyag az ātaxš ud hixr
ud abārīg adādīh ī az aburnāyagān abar rasēd
šašom garzišn az petyār ān ī ayōǰdāsr āhen abar barēd u wād ī dahān abar damēd ud pad kār framūd yyy bawēd
haftom garzišn ī škefttar ud garāntar gōwēd az awēšān pad drō war abar warzēnd ud ka pad bōxt ud ēraxt paydāg kird bawēd ud pad =iš ǰud_dādestān bawēnd
ud andar_garzišnīhā ān ī rēm ud ǰomā ān ī pāk frāz grift ud az =iš waxšīdan
ud pad dādīg ud adād kār ēkānag sōxtan ud waxšīdan ēdōn čiyōn ka harw pad abāyist
ud akām ud awištābīg sōxtan ud waxšīdan ān ī rēm pad sōzišn an_xwarīhā ǰūdan ud andar ān ī adād kār pad waxšišn bēšistan
ud ēn =iz gōwēd ēdar bawam ud az ēdar ul uzam az zamīg abar_ō asmān
man =iz pus hēm framāy ō man čiyōn ān =iz ī anī dām
u guft ohrmazd ēdōn ātaxš abar ēstīhē pad xwēškārīh ān wazr barē pad mēnōy hād abzār =it =ēw ī čiyōn ān dahēm pad ān harwist ox ī astōmand wardē ō ān ī asar_rōšnīh anī ud ō ān ī asar_tārīgīh anī
ud ēn =iz ātaxš pahrēz kunēd ā ān ī mahist tarsagāhīh andar ohrmazd kird bawēd
ahlawān x šnāyēnīdārīh pahlom
ān ī ōy bēšišn wattom
ān ka hušnūd frāyēnēnd dād ud gēhān abzāyēnd
ka bišt ud rēšēnēnd dēw kāhēnēnd
ast ahlāyīh ābādīh pahlom
yāzdahom pargard yasn
abar hanǰaman ī mēnōyān yazadān garzišn ī ātaxš rāy
ud hanǰamanīg garzišn ī ātaxš abāg guftan ī ēn =iz ēdar bawam ud az ēdar ul uzam az zamīg abar_ō asmān
ānōh ān rōšnēnēm abar_ō haft_kišwar zamīg
čiyōn māh ud xwaršēd ud star =iz ī baγ_dād ka pad bām ī xwēš rōšnēnēnd
ud gōwišn ī ohrmazd abar rāst_garzišnīh ī ātaxš andar gumēzagīh ī dām ud ātaxš apetyārag dāštan šāyistan ud dahišn ī dām ō gētī abāg petyāragōmandīh
ātaxš =iz az dāštan šāyīdan ī adahišnīh ī abāg apetyāragīh ī ātaxš =iz weh būdan rāy
ātaxš hunsandēnīdan ud pahrēz paydāgēnīdan
ud guftan ī ātaxš
agar ān ēwēnag =ēw az ān ēdōn čiyōn =am xwāhišn kird
ēdōn ān rōšnēnēm ohrmazd āgāh andar dāmān ēdōn šāyēm dād
ēg man ohrmazd stan ēg man ānōh dah pad mayān ērān_wēz
stanēnd =iš ātaxš ī abzōnīg dādār ohrmazd
u ān bē_sūdag andar mān dād pad ham_barišnīh ayārīh
u ēdōn pad gōwišn guft
ēdōn man ātaxš rōyišnēnēš pad harwist mān
rasē ud harwist wis harwist zand ud harwist deh
ud ēdōn burzānd āb ud urwar ud =iz ahlawān frawahr ka pad bē_abespārišnīh zōhr frāz barēnd mardōm ka ō esm frāz barēnd ī hušk ī pad rōšnīh nigerīd
u ēdōn guft ēn ādur gušnasp
abar ox ī mizdīh ī drūdār ud frēšīdār ud rōšnēnīdār ī esm ka harw se dōšāram rāy kunēnd ahū ī ahlāyīh hēnd
ud abar čihrīh mizdīh ī āsnūdār ud pāk ud pādyāb kirdār ī ān ī ātaxš sraxt
ud esm abar_burdār ud frāz_āsnadār ud frāz_kirdār ī ātaxš
ud bē_burdār ī esm ī garān framūd dādīg_kār dēg yyy az =iš wināh ī ōy ǰumbēnīdār
ud abar zadār ī ān ī ātaxš sraxt
ud abar burdār ī ān ī tarr esm
abar āfrīn ī ātaxš ō mardōmān az =iš hušnūd
ud abar andarz ī abar burd ī ō ātaxš ān ī az duzz ud appar zōhr
ud garān dēwān ōwōn būd puhl ī ōy ī barēm ālūdan ī ud rēškenīh ī ātaxš az ān ī ka ōy =iz ī hubarišn yazēd az ēk gōwišn ī dēwān ōwōn būd
ud ēn =iz az ān ī ātaxš apahrēzišnīh ka zan az pusar_tanīh abāgēnīd pad harwist daštān_māh dahēnd ān ī zahag pus
ud abar tōzišn ī rawišn ud abārīg adādīh ī pad ātaxš bawēd mardōm ātaxš ō sālārīh mad ēstēd ud dādīhā sālārēnēd
ud abar andarz ī ō zarduxšt pad čēgāmiz =ēw ī xwarēd yazadān yaštan ud ān ī yašt xwardan
ud abar kāmag ī gannāg_mēnōy ma kas kunād yazišn ud niyāyišn ī yazadān ud ma xwadāy ud dastwar dārēnd =šān ma kāmag bawād ī ō ēč frārōnīh
ud abar andarz ī pad abāyistōmandīhā yaštan ī yazadān pad ān ī pahlom yazišn ud ān ī āsrō ī awināh
ud mayānag ān ī āsrō wināh frāy az ēk arduš ō bun
ud ān ī nidom ān ī āsrō frāy az xwar =ēw pad bun
ud andar wis ī mazdēsnān pas az pānzdah sāl asrūd_gāhān pad wināhgārīh čiyōn sag ōy pih abgand ud wināh ī drāyān_ǰōyišnīh ō bun būd ud apadīrišnīgīh ī ruwān az mānsr_spand
ud abar madan ī pad harw zamān astwihād ō ōšōmandān ōš mad estēd ud =iz
ud abar menišn ī druwandān
ast ān ī pahlom axwān
rasēd frašegird_kirdārīh
ud rist pad ān ul ēstēnēnd
ud ān wardišn rasēd
ud ēn =iz drō ō_ham nigerēnd druwand
čē ast ān ī pahlom axwān
rasēd frašegird_kirdārīh ī weh
ud ul rist pad ān ēstēnēnd
ud ēdōn ān wardišn rasēd
ud abar andarz ī pad šēwan ud mōy abar widirdagān kirdan
ud pas az bē_widerišnīh hamāg snōhišn ō menišn abzāyēnīdan
ud bēšišn ī mēnōy =iz ī xānag az kirdan šēwan ud mōy abar widirdagān
ud ēn =iz ahlawān frawahr az pas ī xwēš yazišn x āfrīn ī mardān ī ahlawān xwāhēnd šēwan ud mōy
ud ēn =iz harw kas tan abāg ruwān hamkāmag bawēd xwarišn ān tan kāmag ud xwāstag =iz ham_bār
ahlāyēnīdārīh ruwān kāmag
ud dāsr =iz ī dahēnd
abar pursišn ī ahlaw zarduxšt
ast harwist wehīh ud pahlomīh az xwēš appārēnīd ēstēd appārēnīdan menēd ud ān zyān garzēd
ud passox ī ohrmazd
ōy ast ī az ān ī xwēš uzwān zēnēnīd ēstēd pad saxwan frāz_gōwišnīh pad drō guftan margarzān būd ēstēd
ud ēn =iz zay ast gannāg_mēnōy sneh
ud ēdōn bowandag_menišnīh spandarmad ud xwadāyīh
ud ēdōn druz wēš dēn_ōzīh ka mard garān_menišnīh rāy passox garān_menišnīh rāy drō gōwēd
ud ēn =iz ān pad ān ī ēk_hazār zōhr dēwān yazēd pēš az ān ī dānāg zōt ōy ī adahm pad zōtīh ēstēnēd
ud ēn =iz ōy ī dahm pad zōtīh ī ēstēnēš ma ōy ī adahm
čē ēdōn frāz_rasišnīh ī ō garōdmān
ud ēn =iz dušzōt wattar az zōtīh
ud ēn =iz ōy ī wināh_āyōxtār pēš hād mēnōyān menišn ī ānābīhēd pas abaxšāyišn
ud pas šarm ud pas niyōšīdārīh ud pas pad ān x wināhgārīh mihrōdruǰ bawēd
ud ēn =iz harwist mard ī rēšīdār pēš ān ī ham_barišnīh barēnd
ud āsrō =iz ī srāyišn_āyōxtār ud āsrō =iz ī ādehīg ud āsrō =iz ī uzdehīg ud āsrō =iz ī xwēš xwēšāwand
ēdōn ō gōwēm spitāmān ma mihr abar druzēš
ma ka abāg druwandān ham_pursē pašt kunēnd u meh_dādestānīh andar hād
ma ka abāg xwēš_dēnān ī ahlawān pad tis =iz meh_dādestānīh
čē harw dō_ān mihr ast druwandān =iz ud ahlawān =iz
ast ābādīh ahlāyīh pahlom
dwāzdahom pargard uštawayt
abar burzišnīgīh ī zarduxšt pad hušnūdīh ī āb ud ēmēd ī aw =iš harwist dām
ud abar abēzag ōšmurdan ī mānsr mānsr pad dastwar gōwēd
ud ēn =iz mānsr ī mard ī āhōgēnīdag ā ō ān ī an_āhōgēnīdag gyāg barēd
sezdah čahār
ud ēn =iz paydāg mard ī āzwar ī aškam bowandag az handāzišn ēwāz ō tan rāmēnīdārīh harw wināh sar aw =iš ēdōn dārēd čiyōn dār =ēw šēb ī harw rēmanīh awiš
ud ēn =iz wāy awēšān =iz warzēd =šān ōzanēd pad mēhan ī stabr būd ēstēnd āz ī dēwān_dād
ud ēn =iz azbāyišn ī yazadān menīdan abāg guftan ud guftan abāg kirdan ud kirdan abēdād frēftārīh kārīg
ud abar abēzag wehīh ī amahraspandān
ud hamīh ī =šān menišn gōwišn kunišn āgenēn
ud dādārīh ud parwardārīh ud pānagīh ī =šān ābādīh ī gēhān
abar dādan ī ohrmazd zarduxšt pad wehīh čiyōn xwēš
ēn =iz ō hāwištān ī zarduxšt tis dahēd ā mizd ud pāddāšn ēdōn čiyōn ka ō zarduxšt tis dād
ast pahlom ābādīh ahlāyīh
sezdahom pargard tattwāpers
abar ōz ud tagīgīh ī mēnōy ī drōn
ēn =iz harw šab dēwān az dušox pad wināhīdan ud margēnīdan ī dāmān andar_ō gēhān dwārēnd
ud ka drōn yazēnd ān mēnōy pad zadan ud abāz dāštan ī dēwān ud āyōzīdan andar harw šab nawad ud bār pad kōšišn ī abāg dēwān frōd wardēd
u =šān zanēd ud stōwēnēd ud az murnǰēnīdārīh ī gēhān abāz dārēd
ud ēn =iz awēšān mardān kadāriz =ēw ēn gōwišn frāz ēzēd ān bawēd ahlaw
az awēšān mardān hunsandīhā pad kāmag ān ī dušhuwaršt framān abar barēnd
ud wiftēnd ayāb wiftēnēnd az gōwišnān ī frāz grift ō awēšān
ēdōn dušmat frāy humat u dušhūxt frāy hūxt u dušhuwaršt frāy huwaršt
ud abar burdan ī āstawānīh_dahišnīg margarzān frāz muštan ī abārīg wināh wād ī škeft ud tag mānāg ka tēz dašt frāz mālēd
ahlāyīh ābādīh ast pahlom
čahārdahom pargard atfrawaxšī
abar nimūdan ī ohrmazd ō zarduxšt ruwān ī kirsāsp sahmgenīhā
ud tars ī zarduxšt az ān sahmgenīh
ud pašēmānīh guftan ī kirsāsp az āmārīhā zadan ī mardōm
burzīdan ī pahrēxtagān ī az wināh ud čašmāgāhīh ī az dādār ohrmazd pad zadan ī ātaxš
ud abar xwāst ī kirsāsp az ohrmazd ān ī pahlom axwān pad ān kirdārīh ka kušt gaz srūwar ud stahmagīh ī ān petyārag
ud ka wānīd gandarw ī zayrī_pāšnān ud škeftīh ī ān druz
ud ka zad hunušag ī niwēgān ud dāštānīgān ud garān anāgīh ud wizend ī az =išān
ud ka rāmēnīd tagīg wād ud az gēhān zyānīh abāz dāšt ud ō dāmān sūdīh āwurd
pad ān ī ka dahāg az band harzag bawēd ud pad murnǰēnīdan ī gēhān abar dwārēd ud dām_abesīhēnīdārīh drāyēd ōy hangēzīhēd
ud pad wānīdan ī ōy ān ī was_ōz druz ī ō gēhān dām frahaxtēd
ud hamēmālīh ī ātaxš ō kirsāsp pad must ī pad =iš kird ud abāz dāštan ī az wahišt
ud ayārīh ī gōšurun aw =iš pad ābādīh ī pad =iš kird ud pādan ī az dušox
ud xwāyišn ī zarduxšt ō ātaxš abar āmurzīdan ī az wināh ud hanǰāftan ī ātaxš ān ī xwāyišn ud franaftan ī kirsāsp ruwān ō hammistīg_axwān
ahlāyīh pahlom ast ābādīh
pānzdahom pargard kamnamayz
abar rasišn ī astwihād pad gyāg ud kas ud abōzišn ī az =iš kas =iz az ōšōmandān
abar xwāst sazistan ī ōšōmand tan ud frasāwand xīr ī mardōm
ud ēn =iz ōšōmandān hamāg astwihād pad ān ī škeft ud frāz paydāg abd barēd
ud bōxtēnd az =iš kas =iz ruwān bōzēd
ud ēn =iz ruwān ēw_tāg wēnēd mēnōy mizd ud puhl
ud tanōmand ēdōn wēnēd
agar =iš tanōmand čiyōn ān dīd ēg =iš pad =iz tis =iz ī āsānīh ud xwārīh ī gētī wināh ham_bun =iz kirdan az kirbag fradom mōšīd
ud abar zištīh ud sahmgenīh ī mardōmān tan pas az marg
ud ān =iz ī pad harw abāyišnīg tisīh tis ī grāmīgdar dāšt ēstād afrasāg andar
xāk_abgandagīh ud zīndagān =iz ān ī nabānazdišttar anabēdānīgīh az =iš dūrīh
ud ka ēg =iz bōy pad nazdīkīh ī tan ud sag ud way pad wišōbišn ī tan frāz šawēnd bōy az =išān čiyōn mēš az gurg tarsēnīdan ud ō sag ud way abar wišuftan ī tan pahikārdan
ud awēšān ān gōwišn mēnōyīhā mārdan ud fradom abāz passardan ud ān tan zīndag menīdan
ud pas ka =šān ān tan_wišōb bōy rasēd ēdōn čiyōn mēš ī dēnūdag ka ō waččagān tazēd ō nazdīkīh ī ān wišuftag tan tazīdan pad garān ašādīh ō tan nigerīdan ān tan andar čē nēkīh būd nūn ō čē anāgīh mad ēstēd ōšmurdan
ud ka ān tan pad zīndagīh wināhgār būd abar padīrift ī andar ān zīndagīh ān ī bōy ī abar pahrēz ī az wināh ud warzīdan ī kirbag ō ān tan āfrāhēnīdan abāz ōgrāyēd
ēn =iz =t zamānag ī nēkīh gišnag būd ud ān ī anāgīh drāz ast
ud ēn =iz andar gētī mardōm sad sāl zīyēd kem ān sad sāl zīyēd
ud zīndagīh andak andak sazīhistan ud hanǰaftan ī zīndagīh
zan ud xwāstag ud abārīg gētīyīg ādān hamāg pad ēw_bār hištan ud ō anī kas madan
ud ēn =iz ka mardōm nihang =iz ēwarz ī pad ān ī dōstōmand ud pattānōmand rāh rāy abar wizīrišnīg tōšag wizīhēnd ud frāyīhā abar dārēnd ī =šān abērtar sazēd abārīg ān ī ǰāwēdān abāyišnīg
u awizīrišnīg tōšag wizīhīdan ud sāxtan abāg xwēš abar dāštan
ud abar haft ahōš xwadāy ī andar kišwar ī xwaniras dād ēstēd
u =šān abar xwarrah ud wuzurg_ōzīh ud nēkīh =iz ī ayārān ud zīndag pādixšāy ī andar harw axwān
wan ī ǰud_bēš abar ērān_wēz ud pad ān ī yyy gāh
ud gōbed andar anērān dehān
ud pišyōsn ī wištāspān pad kang_diz ī stēndag_drafš andar ān bēwar ān ī yyy syā samōr dārēnd ī dēn dōšīdār ī ahlaw az pasīh ī pišyōsn ī wištāspān
ud fradāxšt ī xumbīgān ī hōšang pus pādixšāy pad āb ī nāydāg
ud ašwazd ī pōrūdaxšt pus pādixšāy abar_pad bālist ī paydāgdom dašt ī pēšinās
ud barazd ī kōšišn_kirdār
ud haštom kay ī nāmīg wištāsp ast kay husrōy gōwēd ān ī dēn ī mazdēsnān rawāgīh =iz dahēd ud andar =iz dānēd ān ī man warzišn ī weh dahēd frāz wābarīgānīh kird ī man