Select Section Type

šnōhr dādār ohrmazd niyāyišn dēn mazdēsn
nohom dar
abar hād ud pargard ī nask_nask ān ī hēnd bahrān brīnag pad čandīh ī ān andar ēk_ēk az naskān ud ayābišn_sāmān wizārišn ī abāyišnīg wizīdag ī az =iš čiyōn ast nihang ī ēw ī az was ōšmurišn ī andar
stāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
sūdgar ast wīst_dō pargard
fradom pargard yatā_ahū_wayryō čiyōn yatā_ahū_wayryō pad bunīh ī dēn
u brēhēnīdagīh ī naskān az =iš x ka abar šaš dānišn ī fradom ud abardom ī abārīg dānišnīhā ēdōn =iš pad gyāg ī xwēš nimūd
ud ēdar gōwēd abar amāwandīh ud pērōzgarīh ī az guftan ī yaϑā_ahū_vairiiō abar kārān bun
ēk ka tis kāmēd guftan
ēk ka tis kāmēd xwāstan
ēk ka ō kār šawēd
ka āfrīn kāmēd kirdan
čahār ka ō rad_franāmišnīh yazišn ī gāhānbār
panǰ ka ō druz bē_barišnīh
šaš ka ō amāwandīh
šaš ka ō pērōzgarīh ī kārezār
haft ka ō ān ī amahraspandān yazišn ud ka yazišn ī amahraspandān kāmēd kirdan
hašt ka ō ān ī ahlawān frawahr yazišn
ka tōm ō zamīg kāmēd abgand
dah ka gušn kāmēd hištan
yāzdah ka ō zan xwāstan šawēd
dwāzdah ka pad kōf =ēw ul āxēzēd šud
sezdah ka ō rōstāg =ēw kāmēd šud
dwāzdah ka abērāh šawēd
ēk ka pad ān ī ābān widarg kāmēd šud
ud abar pad zanišn ī dēwān fradom yaϑā_ahū_vairiiō guft
ud abar dahišnān ī weh abāyišnīg ōšmurišn saxwan ahunawar hangirdīgīh hamāg ō zarduxšt guft
ud abar_pad frāz_srāyišnīh ī frārōn_menišnīhā ahunawar harw mārīg =ēw dēw =ēw āgārīhēd ud pāsbānīh ī tan ud xwāstag az petyārag
abar bazišn ī naskān wīst_ud_ēk az =iz fradom ud didīgar ud sidīgar gāh ī ahunawar
ud abar abzōn ī dāmān az menišn ud gōwišn ud kunišn ī rād ī ahlaw hērbed wēš būd ud tarsagāhīh ān ī ōy wēš kirdan ud hamēšag_menīdārīh ī ahlāyīh ud astīh ī pāddāšn
ahlāyīh ābādīh pahlom ast
didīgar pargard ašem_wohū
abar stāyišn ī ahlāyīh ī dēn mizd
ud astāyišnīh puhl az ahlāyīh padēxīh
ahlāyīh pahlom ābādīh ast
sidīgar pargard yeŋ́hē_hātąm
abar kirdan ī mardōm pad dagr_zīyišnīh ud ka haftād sāl zīyēnd xāk dagr būd
ud ān =iz ī rāmišn_zīyišntar az mardōmān pad brīn ī zīndagīh ōš madan ud nēkīh ī gētī ān ī ahlāyīh dōšāram rāy ō arzānīgān dahīhēd abārīg sazīhēd
ud ēn =iz ān ī dēwān dād rawāg ō dēwān zūr kird bawēd tuwānīg kas ō arzānīg xwāstār tis dahēd
ahlāyīh ast pahlom ābādīh
čahārom pargard yānīm_manō
abar dagr_zīyišnīh ān ī pad tan ī pasēn pahlom
ud didīgar ān ī nūn ka xrad ud frahixt_uzwānīh ud tūxšāgīh ud pattūg_kārīh ī hēnd zīndagīh kārīgēnīdārān abāg
u ēn panǰ agārēnīdār abāg nēst
āzwārīh ud xuftagīh ud aǰgahānīh ud nēstīh ud abārōn_marzīdārīh
ēn =iz dahāg ēn panǰ āhōg būd az ān ī frēdōn abrōzīhist u pad ān ī ǰam kēn wānīd
ud abar garāīh ī ēn čahār āhōg ud garān_zīyišnīh ī az =iš ī ast mastōgīh ud dūn_hamhagīh ud ahlomōγīh ud xwad_dōšagīh
ud ēn =iz ǰam ēn čahār āhōg az gēhān ōgārd ud pas amargīh šāyīd winnārdan
ud abar pahrēz ī az ōy pad gōwišn ī āzād ud pad ox duzz ud abāgīh ī staft_gōwišn ī huox ī hamhāg
ud ēn =iz ō drōzan nēw_dilīh dahēd ān ī wattar framān andar gēhān rawāgēnēd
ud abar driyōš ī mustōmand pahlom darmān garzišn ud mustgar az garzišn ī mustōmand abāz pafšīrišnīh ud nē_padīrišnīh ud awābarīgānīh ud adahišnīh būdan
ud abar paywastagīh ī ō rāst ud čimīg garzišn must_wizārišnīh ud rāst garzīdārān čimīg garzišnīh az ān ī frōdtar dādwar pāyagīhā tā_ō ān ī abardom wizīrgar būd ī ast ohrmazd
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
panǰom pargard xšmāyabī
abar framuštan ī pid ō pus ud pus ō pid ud brād ō brād ud dōst ō dōst ud mānbed ō nārīg ud nārīg ō mānbed andar zamān handāzišn pad sagrīh ud hang ud framuštan ī mēnōy ī gāhān ō hāwanīg ōšmurdār ud srūdār ī gāhān
abar garzišn ī mēnōy ī gāhān ka gāhān ka hērbed ud dastwar pad uzdehīgīh widerēd ud kirb ī ān mard abāz ō xwēš būm rasēd ān rāy čē az ān andar ān būm ī zīyišn ī stahmagīh ī ahlomōγān bawēd
ud abar abardar_zōrīh ī mēnōy ī gāhān ud ān =iz ī rādīh pad bōxtan ī ruwān az dušox
ābādīh pahlom ahlāyīh ast
šašom pargard attāwaxšī
abar pahlomīh ī panǰ ābādīh fradom pad ahlāyīh
ud didīgar pad frazend ī nēk
ud sidīgar pad zamīg ī rōyišnōmand
ud čahārom pad ramag ī mēšān
ud panǰom pad frayādīh ī pad xwēškārīh
abar baxšišn ī x tuxšāgān xwarrah
ud ō aǰgahānān škōhīh
abar windišn ī xwarrah ī
ēkānag nišīnān
ud dō_gānag rawān =iz
ud se_gānag tazān
ud čahār_gānag dawān =iz
ud panǰ_gānag barān =iz pad asp
ud šaš_gānag wāzān =iz pad rahī
ud haft_gānag pad dādestān_šnāxtārīh ud wizārdarīh
hašt_gānag pad hupānagīh ī xwāstagān =iz ud
nohom_gānag pad šnāsagīhā tuxšāgīh ī abar warzīdārīh ī zamīg
ud dah_gānag pad hammōzgārīh ī mānsr_spand
abar garān pašēmānīh ī zarmān mard az aǰgahānīh ī pad ǰuwānīh
abar čahār tis ī mard ka pad ǰuwānīh handōxt ēstēd pad zarmānīh pad =iš rāmišnīgtar bawēd
fradom frahang ī frārōn
didīgar xwāstag ī barōmand
sidīgar zan ī nēk
čahārom mānd ī ābādān
abar panǰ handōzišn ī ābādīh pahlom
xwēškārīh ud tuxšāgīh ud hunsandīh ud wigrād_ōšīh ud čārak_karīh
abar pahrēz ī az nišast ī abāg mastōgān
ud ēn =iz pad došišn ī ǰehān_māyēnišn ud xwārīdan pad māyišnān ud xwārišn ud abārōn menišn x zadār ud bēšīdār ī kasān ud sazēnīdār ī kārān bawēd
ud ēn =iz ān ī tān xwarišn xwarē arzānīgīhā
ud =t xward sabuk bawād ma sangīg ay ka =t xward kirbag kunēnd ud az wināh pahrēz
ud =t ān ī xwarē anōšag dahād ay driyōšān bahr gīrēnd u =t driyōš āfrīnēnēnd
ud driyōš ī ahlaw dādestānīhā pahlom ast āfrīn
ābādīh ast pahlom ahlāyīh
haftom pargard tāwrad
abar nimāyišn ī ō zardušt ēwēnag ī čahār āwām ī andar zarduštān hazangrōzim
fradom zarrēn ān pad =iš ohrmazd ō zardušt dēn nimūd
didīgar semēn ān pad =iš wištāsp az zardušt dēn padīrift
sidīgar pōlābdēn ān āwām ahlāyīh ārāstār ādurbād ī māraspandān andar zād
čahārom āhan_abar_gumēxt āwām ēn andar frāy_zīyišnīh pādixšāyīh ī ahlomōγ ud abārīg wattarān ud abar wišōbišn ī dēn ud xwadāyīh ud nizārīh ī harw gōnag wehīh ud nēkīh ud frōd waštan ī xēm ud xrad az ērān dehān
andar ham āwām x ōšmurišn ī was škeftīh ud zāmīhistan ī āwām ō ān garāīh ī wehān zīndagīh ī andar anabāyišnīg bawēd
pahlom ahlāyīh ābādīh ast
haštom pargard xwaytumayt
abar pahrēz ī az ēzišn ī gannāg_mēnōy rāy anāstawān ī dēn
ud ān ī az ēzišn ī andar ud sāwul rāy anaybyāst_dād
ud ān ī az ēzišn ī tāwrīč ud zārīč rāy ēw_mōg_dwārišn
ud ān az ēzišn ī akatāš rāy dušnakkīrāy_kar
ud ān ī az ēzišn ī hamāg dēwān rāy amārgen_dād mardōm šnāyēnīdan mādagwar
ud abar gišnag_menišnīh ī ōy drāyān xwarēd ud xwārēd
ud šādīh ī dēwān az ān mar
ud andarz ī abar guftan ī andar xwarišn ud xwārišn saxwan
ud pad spās ud šnāyišn ī yazadān pēš az xwarišn ud xwārišn
ud pad =iz pardāxtan ud pākīh ī dahān u ahlāyīh_stāyišnīh
ud abar ōy dastwar dāštan pad dād rāy xwēšīh ī ēč kirbag ī kunēd dāštan ud rasēd ī ō ān ī pahlom axwān
ud abar gāh ī yazišn ī srōš_ahlī abērtar pad sazišn ī fradom nēmag ī šab
ud ōy ī yaštār ō pāsbānīh ī az ān mēnōy ī druǰ ud niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī rašn ud aštād abērtār az ān pas pad ušahin radīh
ud ōy ī yaštār ān ī ǰōrdāyān ābādīh niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī mihr ī frāy_gāwyōd ud rāmišn xwārom mēnōy ī abērtār pad hāwan radīh
ud ōy ī yaštār ān ī gōspandān ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī ašawahišt ud ātaxš =iz ī ohrmazd abērtār pad rapihwin ī radīh
ud ōy ī yaštār ān ī ahlāyīh ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī burzand xwadāy ud mādagān ī ābān_nāf ud āb =iz ī ohrmazd_dād abērtār pad uzayrin radīh
ud ōy ī yaštār ān ī wīrān ramag niwēyēnīdagīh
ud abar gāh ī yazišn ī ahlawān frawahr ud mādagān ī wīr_ramagān
ud sālān =iz humānišnīh
ud amāwandīh =iz ī hutāšīd ī hurust ī pērōzgar =iz ī ohrmazd_dād
wānīdārīh =iz ī abar_rawišnīh abērtār pad aybisrūsrim radīh
ud ōy ī yaštār harwist ābādīh bun ud harwist ahlāyīh paydāgīh bar niwēyēnīdagīh
ābādīh ahlāyīh pahlom ast
nohom pargard yatāyš
abar dēwīh ud zad_xwarrahīh ud purr_rēmanīh ud garān_gandīh ud garān_wināhīh ud āzār ī ō hamāg ī mēnōyīg ud gētīyīg ī nēkīh ī kūn_marz
ud garān wināh_wizārdagīh ud wuzurg kirbag_xwēšēnīdārīh ī ōy ī uzīdār x škeft_wināhīh ī ōy ī šnāyēnīdār ī ān ī wināhgār
az haft ī pad wad ī abar wattarīh hāwand ī gannāg_mēnōy ōšmurēd
čiyōn až_ī_dahāg pad ǰādugīh ud ī srūwar pad stahmagīh ud wadag pad wad_hunušagīh tūr ī brādarōxš pad ahlawγenīh ud ahriman pad garān_wināhīh ēk pad garān wināh gōwēd
pahlom ast ahlāyīh ābādīh
dahom pargard yāšyawayt
abar garzišn ī ātaxš mēnōy ō ohrmazd az mardōmān haft dar
fradom az kadagīgān pad xwār ud abandīh dāštan ud apaymān rōzēnīdan
ud ašust_dast kār pad =iš kirdan
ud kanīg ātaxš andar azēr pāy xwār kird ud xwarg škastan ud sneh andar brāh āwurd
didīgar garzišn az burdārān ī ātaxš az ān mān =šān pahrēz ī ātaxš kirdan pad dād ō ān mān =šān pahrēz ī ātaxš kirdan pad dād nēst
ud ānōh az ān dēwān rasišn
ud paššinǰišn ǰuwān ī ylōmand ud tābišnōmand ud afsār_ēstišnōmand mānāg stard nibast
ud bēšāzišnīh ī az ān xīndagīh pad frāz_burdārīh ī aw =iš ān ī pāk rāšk ayāb vohugōn ayāb vohukird ayāb hayanbāg ayāb kadāriz =ēw ān ī hubōytom az urwarān būd
sidīgar garzišn ī az ǰeh pad daštān abar rasēd gand ud rēm ī az daštān aw =iš rasēnīdan ud xīndagīh ud stardīh ī az =iš čiyōn azabar nibišt
čahārom garzišn az ǰeh šnūg pad ādišt andar hilēd ud gēs wizārēd
ud nam ud xwēdagīh az sar abāg rēm ud mōy =iz az =iš ō ātaxš ōbastan
ud ahunsandīhā dūd ud xīndagīh ud stardīh az =iš
panǰom garzišn az pid ud sālār ī aburnāyag pad abāz dāštan ī aburnāyag az ātaxš ud hixr
ud abārīg adādīh ī az aburnāyagān abar rasēd
šašom garzišn az petyār ān ī ayōǰdāsr āhen abar barēd u wād ī dahān abar damēd ud pad kār framūd yyy bawēd
haftom garzišn ī škefttar ud garāntar gōwēd az awēšān pad drō war abar warzēnd ud ka pad bōxt ud ēraxt paydāg kird bawēd ud pad =iš ǰud_dādestān bawēnd
ud andar_garzišnīhā ān ī rēm ud ǰomā ān ī pāk frāz grift ud az =iš waxšīdan
ud pad dādīg ud adād kār ēkānag sōxtan ud waxšīdan ēdōn čiyōn ka harw pad abāyist
ud akām ud awištābīg sōxtan ud waxšīdan ān ī rēm pad sōzišn an_xwarīhā ǰūdan ud andar ān ī adād kār pad waxšišn bēšistan
ud ēn =iz gōwēd ēdar bawam ud az ēdar ul uzam az zamīg abar_ō asmān
man =iz pus hēm framāy ō man čiyōn ān =iz ī anī dām
u guft ohrmazd ēdōn ātaxš abar ēstīhē pad xwēškārīh ān wazr barē pad mēnōy hād abzār =it =ēw ī čiyōn ān dahēm pad ān harwist ox ī astōmand wardē ō ān ī asar_rōšnīh anī ud ō ān ī asar_tārīgīh anī
ud ēn =iz ātaxš pahrēz kunēd ā ān ī mahist tarsagāhīh andar ohrmazd kird bawēd
ahlawān x šnāyēnīdārīh pahlom
ān ī ōy bēšišn wattom
ān ka hušnūd frāyēnēnd dād ud gēhān abzāyēnd
ka bišt ud rēšēnēnd dēw kāhēnēnd
ast ahlāyīh ābādīh pahlom
yāzdahom pargard yasn
abar hanǰaman ī mēnōyān yazadān garzišn ī ātaxš rāy
ud hanǰamanīg garzišn ī ātaxš abāg guftan ī ēn =iz ēdar bawam ud az ēdar ul uzam az zamīg abar_ō asmān
ānōh ān rōšnēnēm abar_ō haft_kišwar zamīg
čiyōn māh ud xwaršēd ud star =iz ī