Select Section Type

1.0
abar panǰ xēm ī āsrōnān ud dah handarz hamāg handarz ī dēn abar paywastag
2.0
ān panǰ xēm
3.0
fradom awināhīh
4.0
didīgar wizīn_kirdārīh ī menišnān ud gōwišnān ud kunišnān
5.0
sidīgar dastwar_dārīh čiyōn ān ī rad ī dānāgtar ī rāst_gōwišntar dēn_āgāhīhā hammōxtēd ud rāstīhā hammōzēd
6.0
čahārom yazišn ī yazadān rāst_wāzagīhā wāzagīhā warm naskīhā pad nērang yaštan
7.0
panǰom rōzān_šabān šnāyišnīhā andar xwēškārīh ēstādan abāg xwēš hamēstār kōxšišn kirdan zīndag_drahnāy az āstawānīh ī dēn waštan ud pad xwēškārīh tuxšāg būdan
8.0
ān ī dah handarz
9.0
fradom husrawīh ī xwēš sālār ud hammōzgār ud rad ud pid abāyistan rāy husrawīhā raftan
didīgar dusrawīh ī awēšān sālārān būdan rāy az dusrawīh škeft pahrēz būdan
sidīgar ān ī xwēš hammōzgār pad ān ī drāztar čōb zadan ud bēšīdan rāy čē āšnawēd az xwēš hammōzgār pad =iš nām srawēnīdan
čahārom nām paydāgīh az ahlawān appurdan rāy čē hammōxt az xwēš hammōzgar rādīhā abāz ō arzānīgān abespārēd
panǰom rawāg_dēnīh rāy kerbakkarān mizd bazakkarān tōzišn ī pad_dād nihādan
šašom ahlāyīh_daxšag andar xwēš mān mehmān kirdan rāy rāh ī wehān ō xānag wišādag dāštan
haftom druz ī andar wārom ahōšīhā waxšēnīdan rāy abāg wehān kēn dāštan ud pad apetītīgīh az wināh ēstādan
haštom druz az [MK 139 137 ] wārom brīdan rāy kēn az menišn ōgārdan ud az wināh tēz petītīg būdan
nohom pēš_rawišnīh ud pas_rawišnīh ī dēn šnāxtan
ud pēš_rawišnīh ī dēn frāz ō pēš dāštan ud kār ud bahr pad =iš xwāstan
ud pas_rawišnīh ka petyārag ō dēn rasēd dēn abāz ō pas ud tan pad mkwyīh ī dēn dāštan
dahom srōšyārīh rāy andar xwadāy ud rad ud dastwar ī dēnīg huniyōxš būdan
frazaft pad drōd šādīh rāmišn