Select Section Type

1.0
pad nām ī yazadān
2.0
pōryōtkēšān ī fradom dānišnān pad paydāgīh ī az dēn guft ēstēd harw mardōm ka ō dād ī pānzdah sālag rasēd ēg =iš ēn and tis dānistan abāyēd
3.0
hēm ud xwēš hēm
4.0
ud az mad hēm ud abāz ō šawam
5.0
ud az kadām paywand ud tōhmag hēm
6.0
u =m čē xwēškārīh ī gētī ud čē mizd ī mēnōy
7.0
ud az mēnōy mad hēm ayāb pad gētī būd hēm
8.0
ohrmazd xwēš hēm ayāb ahriman
9.0
yazadān xwēš hēm ayāb dēwān
wehān xwēš hēm ayāb wattarān
mardōm hēm ayāb dēw
rāh čand
u =m dēn kadām
u =m čē sūd ud čē zyān
u =m dōst u =m dušmen
buništag ēk ayāb
ud az nēkīh ud az wadīh
ud az rōšnīh ud az tārīkīh
ud az hubōyīh ud az gandagīh
ud az dādestānīh ud az adādestānīh
ud az aboxšāyišnīh ud az anāmurzīšn
nūn wizīrdār ī čim dast abar nihād ī ēdōn =iš franāmišnīh mayānǰīgīhā pad rāh ī xrad
abēgumānīhā sazēd dānistan
az mēnōy mad hēm pad gētī būd hēm
āfrīdag hēm būdag
ohrmazd xwēš hēm ahriman
yazadān xwēš hēm dēwān
wehān xwēš hēm wattarān
mardōm hēm dēw
ohrmazd dām hēm ahriman dām
u =m paywand ud tōhmag az gayōmard
u =m mād spandarmad u =m pid ohrmazd
u =m mardōmīh az mahrī ud mahriyānī fradom paywand ud tōhm az gayōmard būd hēnd
u =m warzišn ud xwēškārīh ud frēzwānīh ēn ohrmazd pad astīh hamē būdīh hamē bawēdīh ud anōšag_xwadāyīh ud akanāragīh ud abēzagīh
ahriman pad nēstīh ud wanī būdīh menīdan
ud xwēš tan pad xwēšīh ī ohrmazd ud amahrspandān dāštan
ud az ahriman ud dēwān ud dēw_ayāsān ǰudāg pwy’wwtn\
pad gētī fradom pad dēn āstawān būdan padiš warzīdār ud yaštār ud aziš awardāg būdan
wurrawišn menišnīhā pad weh dēn ī māzdēsnān dāštan
sūd az zyān wināh az kirbag ud wehīh az wattarīh ud rōšnīh az tārīkīh ud māzdēsnīh az dēwēsnīh wizīdan
didīgar zan kirdan ud paywand ī gētī rāyēnīdan padiš tuxšāg aziš awardāg būdan
sidīgar zamīg kišwčār kirdan warzīdan
čahārom gōspand dādīhā warzīdan
panǰom se ēk ī rōz ud se ēk ī šab ō hērbedestān šudan ud xrad ī ahlawān pursīdan
se ēk ī rōz ud se ēk ī šab warz ud ābādānīh kirdan
ud se ēk ī rōz ud se ēk ī šab xwardan ud rāmišn ud āsāyišn kirdan
ud pad ēn abēgumān būdan az kirbag sūd ud az wināh zyān u =m dōst ohrmazd ud dušmen ahriman
ud rāh ī dēn ēk
ēk rāh ī humat ud hūxt ud huwaršt wahišt rōšnīh ud abēzagīh ud akanāragīh ī dādār ohrmazd ī hamē būd ud hamē bawēd
ēk rāh ī dušmat ud dušhūxt ud dušxwaršt tārīkīh ud kanāragōmandīh ud harwisp_anāgīh ud margīh ud wattarīh ī ōy ī druwand ganāg mēnōy ī būd ī ka būd andar ēn dām ud bawēd ka bawēd andar dām ī ohrmazd ud pad frazām abesīhēd
ud pad =iz ēn abēgumān būdan buništ ēk dādār ud ēk murnǰēnīdār
ōy ī dādār ohrmazd harwisp nēkīh harwisp rōšnīh aziš
ān ī murnǰēnīdār druwand ganāg mēnōy ī harwisp wattarīh ud purr_margīh ī druz ī frēftār
ud pad ēn and abēgumān būdan pad ǰud az sōšyans ud ān haft kay harwēn kas ōšōmand
ud kanišn ī ǰān ud wišōbišn ī tan ud āmār ī pad sidōš ud būdan ī ristāxēz ud tan ī pasēn ud widārdan ī činwad puhl ud madan ī sōšyans kirdan ī ristāxēz ud tan ī pasēn abēgumān būdan
ud dād ī ērīh ud dēn ī pōryōtkēšān ud menišn ī frārōnīh ud uzwān rāstīhā ud dast huwarzīhā dāštan
abāg hamāg wehān pad dād ī ērīh ēstādan
āštīh ud hamīh pad hamāg kār ud kirbag dāštan
abāg hamāg wehān pad dād ī hupassandīh ēstādan
ēč būd hēnd ud ēč bawēnd ud ēč hēnd hamāg hamkerbag ud hamdādestān būdan
ud kirbag ī pad dād rāy kird abērtar abar āyēd ān ī xwad warzēnd padiš ahlawtar bawēnd
ud guft weh dēn ī māzdēsnān padīrift padiš abēgumān hēm tan ud ǰān dōšāram rāy ud weh zīšnīh ud wēš zīšnīh ud az tan bōy wardišnīh rāy az weh dēn ī māzdēsnān abāz ēstam
padiš abēgumān hēm
ǰud_kēšān stāyam ud burzam u =šān padiš wurrawam
čē paydāg az menišnān ud gōwišnān ud kunišnān kunišn āmār
čē ān awinast menišn agriftār ud kunišn griftārōmand čē mardōmān pad kunišn kunēnd
ēn =iz se rāh andar tan ī mardōmān nihād ēstēd
pad ēn se rāh se mēnōy gāh ud se druz rāh dārēd
pad menišn wahman gāh hešm rāh dārēd
pad gōwišn xrad gāh waran rāh dārēd
pad kunišn spenāg mēnōy gāh ganāg mēnōy rāh dārēd
mardōmān pad ēn se rāh saxt estišn xīr ud xwāstag ud ārzūg ī gētī rāy mizd ī mēnōy hilišn
čē mardōm ēn se pās ī =m guft abar tan ī xwēš pāyēd menišn az dušmat ud gōwišn az dušhūxt ud kunišn az dušxwaršt
ēg spāsdār būdan
ud pad spāsdārīh ēn tuwān kirdan ruwān ō dušox rasēd
čē mardōm patačaṇbiiō ka az pušt ī pidar ō aškomb ī mādar šawēd ēg =iš astwihād mēnōyīhā band =ēw andar ō grīw abganēd
zīndag drānā ān band pad mēnōy ī weh ud pad mēnōy ī wattar az grīw kirdan tuwān
pad ān ī xwēš hukunišnīh ān ī ahlaw pas az widerišnīh ān band az grīw ōftēd
ud ān ī druwand pad ān ī ham band ō dušox nayēnd
čē harw andar gētī and čand yašt =ēw kird ud wināh ī andar dast ud pāy dānistan abāyēd karr ayāb gung ēnyā pādixšāy ka kunīhēd/gīrīhēd
ēn =iz hērbedestān kirdan ud zand dānistan
pid ud mād frazend ī xwēš rāy ēn and kār ud kirbag pēš az pānzdah sāl hammōxtan abāyēd
ud ka ēn and hammōxt harw kār ud kirbag ī frazend kunēd pid ud mād ōh bawēd
ud ka hammōzēd frazend pad ms’twl_īh wināh kunēd pid ud mād ō bun bawēd
pad kirbag hamdādestān ud pad wināh ǰud_dādestān ud pad nēkīh spāsdār ud pad petyārag hunsand ud pad āstānag bārestān ud pad frēzwānīg kārān tuxšāg bawēd
ud az hamāg wināh pad patīt bawēd ud wināh ī ō puhl šawēd andar hāsr ma hilēd
ud waran ud ārzūg ī abārōn pad xrad zanēd
āz pad hunsandīh ud hešm pad srōš ud arešk pad hučašmīh ud nyāz pad wīdwarīh ud anāštīh pad āštīh ud druzīh pad rāstīh zanēd
dānēd gyāg ī wahišt weh ud šahr ī mēnōy huramtar ud deh ī asmān rōšntar mān ī rōšn garōdmān xwarrahōmandtar ud warz ī kirbag meh umēd tan ī pasēn widerišn nēst
wattarān pad tuwān pādixšāyīh ma burzēd
čē az burzišn ī abārōn wattarīh ō tan šawēd ud wehīh spōzēd
pad frahang xwāstārīh tuxšāg bawēd
čē frahang tōhm ī dānišn u bar xrad
ud xrad harw axwānīg rāyēnišn padiš
guft ēstēd frahang andar frāxwīh payrāyag ud andar škoftīh pānag ud andar āstānag dastgīr ud andar tangīh pēšag
pad kas =iz kas afsōs ma kunēd čē afsōsgar mard afsōsbar zad_xwarrah nifrīdag bawēnd u =šān frazend ī šahīgīg ī artēštār kem bēd
harw rōz hampursagīh rāy frāz ō hanǰaman ī wehān šawēd
čē ōy ō hanǰaman ī wehān wēš šawēd kirbag ud ahlāyīh wēš baxšēnd
ud harw rōz se bār andar mān ī ātaxšān šawēd ud ātaxš niyāyišn kunēd
čē ōy andar mān ī ātaxšān wēš šawēd ud ātaxš niyāyišn wēš kunēd ēg =iš xwāstag ud ahlāyīh wēš baxšēnd
az āzārišn ī pid ud mād ud sālār saxt pahrēzēd =tān tan dusrōy ud ruwān druwand bawād
dānēd az amar petyārag ganāg mēnōy ī druwand kirrēnīd se ēn grāntar bastišn wēnišn ī čašm ud āšnawišn ī gōš ud sidīgar druz ī anāštīh
čē paydāg xwaršēd ham čim rāy harw rōz se bār ō mardōm ī gētī framān dahēd
bāmdād ēn gōwēd ohrmazd ō ašmāh mardōm hēd hamāg gōwēd pad kār ud kirbag kirdan tuxšāg bawēd =tān man zīšn ī gētī pad mayān kunam
nēmrōz ēn gōwēd pad zan xwāstan ud frazend warzīdan ud abārīg xwēškārīh tuxšāg bawēd čē tan ī pasēn ganāg mēnōy ud wišūdagān az ēn dām ǰudāg bēd
ēwārag gāh ēn gōwēd az wināh ī =tān kird ēstēd pad padīd bēd =tān man āmurzam
čē paydāg ēdōn čiyōn rōšnīh ī xwaršēd ō zamīg rasēd u gōwišn ō zamīg āyēd
pad ox ī astōmand pad menišn ud gōwišn ud kunišn mihōxt menēd ud gōwēd ud kunēd