Select Section Type

niyāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
čahārom az gōwišnīh wizīd ī az weh_dēn hammōg hufraward ādurfarnbay ī farroxzādān ī hudēnan pēšōbāy ō hammōg dar az ēwēn hammōg wizīn
hād
ēk
buništīg xwad =iz mānāg ast čimīg
dō’īh ī naxust andar xwēšīgān az dahišn band ī ast fradom wahuman bun az ēbgad ud anī ī ast dahišn čim
ud abārīg bunīg nigerišnīhā wēnīhēd andar ēd xīr hamrāyēnišn ēd rāy pad and bār and bun nēstīh čē bun nām abāg nāmčišt az ǰud_ēkīh ud hambadīgīh āmad az hambadīg passāzišn =ēw rāst ī husāzag būd šāyēd ud pad =iz kanārag tēz sōgīhā brīd
ēd rāy ēdōn šēd šāyēd ān tēz sōg ī kust dārēd ō bahrān baxšīhēd čē ēk ī pad ēkīh ōstīgān xwad abrīn ast ud az ham čim ka =iz gardēd pad xwadīh āyēd ham ēk winnārīhēd čiyōn tis ī az čim
=iz ēk ēk xwad čim ud dō’īh az čim ud ēn nimāyēd abar buništagīh ōstīgānīh ēkīh ēk ēkīh
ud hambadīgīh ī dōnān ēkīh ō ēkīh ēk ō ēk
ud dō_nāmīh ēg bawēd ka ēk abāg ēk gōwīhēd ēnyā ēk ēk ǰudāg ēk nām
se bun_dām az abzōn ī andar xwēšīgān ēk abar ašawahišt ī dārēd andar amahrspandān gyāg ī sidīgar pad fradom tarsagāhīh čē az āfurrišn frāz fradom dahišn andar dādār tarsagāhīh ī bawēd sidīgar čiyōn xwad ast dādār_ohrmazd fradom
didīgar wahuman ī ast fradom dahišn sidīgar tarsagāy ašawahišt ī bawīhist padiš wahuman tarsagāhīh az ohrmazd bawēnīdārīh ī
ud hamandāzag xwadāyīh paristišnīgīh ud bandagīh paristagīh az bun_dahišn ōrōn ōstīgān pad čihr ud bandagān paristagīh ō xēm ī xwadāyān handāzišn
čahār
pahlom andar xwēšīgān xwadāyīh nāmīhist šahrewar apargūd anī_ēwēnag būd šāyistan az pahlom rāst_kirdār tarsagāhīh ašawahišt ī ast sidīgar ī pad bawišn ī az ōy ī didīgar wahuman ī ast fradom dām
ayōšust zēn driyōšān abāg āmurzišn srāyišn
u pad hamnāfīh abyōxt anī_kāmagīh ud dēn_abzōnīg āštīh āsn_xrad ud gōšōsrūd_xrad ī wahuman hamzahagīg zahag ērmān_xwāyišnīh ud sōg ī ašawahišt hamnāfīg
pad hamnāfīh hamhāgīhā frāz_franāmišnīh ahū’īg xwadāyīh radīg dēn ō dāmān rāyēnīdārīh ēbgad ud ānāftārīh ud hamāg_xwārīh mehēnīdārīh
ōh =iz rawāgīh dēnīh ī yazadān andar gēhān rawāg_xwadāyīh gēhān pad kāmag andar dāmān u =šān rawāg_xwadāyīh rawāg_dēnīh ī ast rāstīh paymān
ud xwadāyīh ī mādayān pad xwēš nērōg dēn wābarīgānīh ud dēn mādayān pad xwadāyīh nērōg xwēš rāstīh abēzagīhā andar abēzagān gōwišnān
ud gumēzagīh andar gumēzag_gōwišnān harw ēwēnag hambadīg kōšišnīg padīrag hamēstārān tagīgīhā rawāg hamgōnag pad gōwišn kunišn
ud ēwēnag =ēw ātaxš mānāg abrōzišnīg esm ī hušk ud ān ī xwēd harw ēwēnag pad sardīh ud huškīh aziš ws’’lwtābišnīh ud čiyōn padīrift gēhānīgān abēzagīhā ud gumēzagīhā =iz druz padiš hamē wānīhēd čiyōn tlčm’n hām_spāsīh ud pad =iz andar gumēzagīh ud pad =iz wiškaftīh ēwēnag ēwēnag abāg hambadīgān kōšišn ēdōn =iz dēn xwadāyīh hamē frahistīhā huxwadāyīh pērōz ud dēn ī rāst wābar ud kām ī yazadān andar gēhān rawāgīh ud parwastagīh ī harw dānāgīh andar dēn mazdēsn druyist pattāyišnīh ī huxwadāyīh ud hamnāfīh ī =šān āgenēn nihuft hupānagīh ud rawāgīhišnīh ī =šān ēk ō did rāy =iz dahībedān dēn wābar dēnīgān dahībedīh amāwand dāštan mahist_warzīhā abar tuxšēnd dahībedān dād ēwēn azišān ēwēn_dēnīg
wištāsp šāh ka az kārēzār ī abāg arzāsp pardaxt būd ō sar_xwadāyan abar padīruftan ī dēn frēstag ud nibēgīhā ī az wisp_dānāgīh_pēsīd mazdēsn dēn pad was ēwēnag abzār ud frahang
ud būd ī im =iz kār ī frahixt_uzwān mowmard abāg
frēstīd spidag ud arzāsp ud abārīg ī az xwanīrah pad dēn_pursišnīh
ō frašōstar āmad hēnd spurr_āgāhīhā wisēy kird
dārāy ī dārāyān hamāg abestāg zand čiyōn zarduxšt az ohrmazd padīrift nibištag pačēn ēk pad ganǰ ī šasabīgān ud ēk pad diz ī nibišt dāštan framūd
walaxš ī aškānān abestāg zand čiyōn abēzagīhā andar āmad ēstād hammōg =iz ī aziš harw čē az wizend ud āšuftkārīh ī alkasandar ud ēwār ud rōb ī hrōmāyān andar ērān_šahr pargandagīhā abar nibištag čē uzwān_abespārišnīg pad dastwar mānd ēstād andar šahr čiyōn frāz mad ēstād nigāh_dāštan ō šahrīhā ī ayādgār kirdan framūd
ōy bay ardaxšahr šāhān šāh ī pābagān pad rāst_dastwarīh tansar ān =iz hammōg ī pargandag ud hamāg ō dar xwāst
tansar abar mad ān ī ēk frāz padīriftan ud abārīg az dastwarīh hišt
ud ēn =iz framān dād frāz ō amāh harw nigēzišn anī bawēd az dēn mazdēsn čē nūn =iz āgāhīh ud dānišn aziš frōd nēst
šābuhr ī šāhān šāh ī ardaxšahrān nibēgīhā =iz ī az dēn abar biziškīh ud star_gōwišnīh ud čandišn ud zamān gyāg gōhr ǰahišn bawišn ud wināhišn ǰadag ērīh ud gōwāgīh ud abārīg kirrōgīh ud abzār andar hindūgān hrōm abārīg =iz zamīgīhā pargandag būd abāz ō ham āwurd
ud abāg abestāg abāz handāxt harw ān ī druyist pačēn ō ganǰ ī šasabīgān dād framūd ud ēstēnīdan ī hamāg aristān abar dēn mazdēsn ō uskār kird
šābuhr ī šāhān šāh ī ohrmazdān hamāg kišwarīgān pad pahikārišn ābān āhōg kirdan hamāg gōwišn ō uskār ud wizōyišn āwurd
pas az bōxtan ī ādurbād pad gōwišn ī passāxt abāg hamāg awēšān ǰud_ristagān ud nask_*ōšmurdārān =iz ī ǰud_ristagān
ēn =iz guft nūn ka =mān pad gētī dīd kas =iz ag_dēnīh hišt abar tuxšāg tuxšēm hamgōnag kird
im bay husraw šāhān šāh kawādān čiyōn =iš ahlomōγīh ud sāstārīh spurr_hamēstārīhā wānīdan pad paydāgīh az dēn andar harw ahlomōγīh čahār pēšag āgāhīh ud uskārišn ī gōkānīg wasīhā abzūdan
ēn =iz pad y’’w’lyywīh guft rāstīh ī dēn mazdēsn dānist ōšyārān pad uskārišn ōstīgīhā tuwān pad gētī dīd ud abardar abzōnīg ud pasxrad būd mādayān pad uskār pad abēzagīh menišn gōwišn ud kunišn ud weh_mēnōy_wāzišnīh mānsrīg abēzagīhā ēzišn ī yazadān šāyēd
u =mān ohrmazd mowbed ān ī ān xwānd xwānēm mēnōy_wēnišnīh andar amāh paydāgīhist u =mān frāx_čārīh mēnōy_wēnišnīh gētī handāzag nimāyišnīhā =iz harw ēwēnag spurrīg az =išān xwāst xwāhēm
abāg =iz ān ī ābīh ābādīh_kirdārīh ī yazadān wāspuhragānīhā abar ērān rāy ērān_šahr pad hammōg ī az dēn mazdēsn frāz raft ī pēšēnīgān hangad_dānāgīh āmēzišnīh ī ō =iz hām_xwanīrah ān ī āgāhān pad ǰuttarīh pahikār nēst ōwōn wasīhā abestāg ēwāzīg pad abēzag_gōwišnīh nibēg payrāyišnīg az mādayān ayādgārīh ud pāyram =iz ēwēnag anābīg andar gōwišn āgāhēnišn dāšt ēstēd
pas =iz hamāg xānīg dānāgīh ī dēn mazdēsn ēd =iz rāy ī =mān šnāxt ēstēd ka hamāg warōmand ud uskārišnīh ī bēgānag az dēn mazdēsn gēhān ō ēd gyāg rasēnd pad nōg xwāyišnīh ud uskārišnīh
xwad az dēn mazdēsn and dānišn ayāftan paydāgēnīdan ō sūd nihādkārīh ī gētīyān āwurd šāyēnd čand andar ōšmurišn ī rad =ēw pad wēš wizōyišnīh ud wēš uskārd ud agar abardom xwāyišnīha framāyēm hamist mowmardān ī wēnāg ērtar ud huxēmtar ud weh nōg nōg asūdagīhā abestāg ud zand uskārdan ud ayābišn ī aziš ō dānāgīh gēhānīgān arzānīgīhā abzūdan
awēšān gētīyān ō šnāxtan ī dādār abdīh mēnōyān čiyōnīh ī gēhān az dādār fradom ayāftan šāyistan ayāb hamāg ayāftan šāyistan
guft pad kam dānišn waranīg
awēšān paydāgīh ī az dēn ēdōn weh ud pad =iz hangōšīdag ast ī šnāxtan šāyistan
guft pad uskārgar ud ān rōšn nimūdan pad dānāgīh dēn_āgāhīh dāštan
ud ān čiyōn harw dānāgīh bun dēn ham pad nērōg ī mēnōyīg ud ham pad paydāgīhēnīdārīh gētīyīg ān ī kas dānāgīhā guft ka =iz =iš az kadām abestāg paydāgīh hamist dāšt ēg =iz pad paydāgīh ī az dēn hangārd xwēškārīh pad hammōg frāz ō gēhān_zādagān burd
panǰ
panǰom andar xwēšīgān passazagīhā pad xwadāyīh tāšīd abzōnīg bowandag_menišn spandarmad ī ast ī zahag pad dahišnīh zahāgīh hamzahāg nērōgīh mēnōy ud gētī ud mēnōyān ud gētīyīg nērōg tan ud mālišnan ud griwān hamist waxš gētī pad bowandagīh ud az =iš ud pad =iš andar abāg bowandag ud šnāsagīh =iz ī čēgām =iz menišn gōwišn ud kunišn čē =šān hampaywand ō =iz gētīyān abēzag dahišnīhā purr_nēkīh bahr az =iš gumēzag padīrišnīhā ast ī ōwōn mad ēstēd čiyōn hampaywand ān panǰ abzōnīgīh pēš_xradīh ud abārīg ī =šān nām andar dēn guft ēstēd
šaš
šašom andar xwēšīgān pad abzōnīg bowandag_menišnīh hamāg_rawišnīh hordad
pad paywand purr_sardag abāg paydāgēnīdan ī dāmān xwēškārīh hangām ud humenišnīh ud hupānagīh ud rāh ī ō harw kārīh ud harw čārīh ud padīrišn ud xwāyišnīg spurr_āgāhīh abyōxt amurdadīhā
ud frawahr ud bōy ud ox ud ōš ud xrad ud ka abārīg ī mēnōy_kārīg gyān_amēgīhā tan winnārdār ud rāyēnīdār hēnd mālišnōmandīhā āgāhēnīdārīh ī gyān tan pad =iz paywastagīh pad =išān nihuftār xīr mēnōy ud ān_ōwōn paywandišn čimīh xwānīhēd asūdagīh pad ayāftan ī =šān ēk ō did
haft
haftom hupānagīh abāg rawišnīh amarg rawišnīh ī ast paymānīg ramagīg amurdad abzōnīgān hangirdēnēd ud hangirdīgīh ī dāyagān tōhmag zahāg purr_spāh zahagān mēnōyān ī hēnd pad zahāgīh zahagān tōhmag ī hamist gētī ud dāyagān azišīhā was ēwēnag pad paywand widard az ōšmārīhišnān
az =išān ēk bawišnīh ud pad haft hangirdīg spurrīgīh ud purr_srādag spurrēnīdārīh ud hām_spāh ō xwēškārīh ēstēnīdārīh ud hām_spāh ō xwēškārīh ēstēnīdārīh ud pad =iš pērozīh ī yazadan ēn ēwēnag guftan ī az ēd ī windīd paydāg
dāmān =išān dastwar āgāh dēn dānāgīh guft ēk ēk dām xwēškārīh čē ud čiyōn ō kār barišn pad āgāhīh az mānsrōbarān ī dēn āgāhān abērtar dānīhēd
abar =išān akanāragīh ī zamān paydāgīh ēd bawēd šāyistan dahišn andar zamān guft
ud andar =išān sazišnīh ī kanārag_zamanīh abar winnārišn hamīh ī būd bawēd ēk ō did ēn =iz paydāgīh guft harw būd bawēd
ud harw bawēd būd bawēd
saxwan =išān gyāg abar ast ud tis gyāg ī tisān čand tisān tis kanāragōmand ud gyāg =iz hamāg az tuhīgīh ud tuhīgīh mānāg gyāgīg akanārag guft pad abastagīh čiyōn pad zamān dādār astīh akanārag zamanīhā abar_išn =iz nēst tis guft čiyōn ī būd bawēd
baxt =išān abar ān ī brēhēnīdārīh pad kunišn
ud kunišn abar ān ī kirdārān brīn =iz ud andar mēnōyan gētīyīg xwad ēd wizīd hamīhā guft bād abar ān ī az mēnōyān kunišn abar ī ān ī az gētīyan handāzišn ī wenišnīg andarwāyīgān =iz ō rōšnān ī abardar pad čand =iš az =išān andargīh ān ī hamnihādag ān =iz ī ǰud_nihādag ulīh ud frōdīh ud abārīg kust wardišnīh andar zamīg paymānīh bawēd u abzār čašm ud čwyčpk ārāyišnīhā ī čanīh andarg dōnān xīr nērōg nērōg xīr pad čwyčpk ’wy’ynd
ārāyišnīhā pad dibīrīh handāxtan ī gāhīhā ō hamsar =iš ud hāwand yyw’’ ud āwāz_niwāgīh frahist ō mād ī saxwan amaragānīhā wizāyišnīg xwaš_srūdīh nāmčištīg ayārīh čiyōn was_nāmīh ēk tis ō huārāyīh srudagīhā ān ī wizāyišnīg ō huāšnāgīh ī tisān pad nām ī ast nāmčištīgtom čim gōwāgīh bawād xwānd abar spurrīg_padišīh ī passāzišn ī gyanwarān pad hamīh ī ātaxš ud āb
spurr_nišānīh ī xwardagān ayāftagīh pad šnāsagīh hangirdīg handāzag ēk gēhānīgān rāyēnīdārānīh pad hām_sar_xwadāyīh ud andar ud andar xīrān wimand parwast dāyagīh pad tōhmagān guft ēdōn =iz hangirdīg pad hangirdīgān čiyōn tis =iz pad bahrān
tis tis astīh bar brīdagīhā abāg čē abrīdagīhā čand ēwēnag u astīh pad baxšišn čiyōn āb az rōd
ast ī pad nērangīg čiyōn plšmišn ayāb awištābišn ī az sard garm abārīg m’lwn m’lwn čiyōn xōn gōn ud bōy ud mizag ud ’wn ud handēšišn handēšīdār
ud was wardišn ī pāyagīhā pad niwand čiyōn bām az payrōg ud payrōg az brāh ud brāh az rōšn
ud ast ī pad kunišn čiyōn āhōg az mardōm ud ast ī pad tōhmag čiyōn muγ az muγ
ud ast ī pad āmēg kunišn abāg tōhmag čiyōn mardōm az mardōm
ud ast ī az anī āmēg pad hamšōn
ud ast ī pad anī čiyōn ābādīh ī az wārān ayāb rādān
ud dōstīh ī az dīd ayāb āšnūd abārīg āhōgīhā
ud astīh pad čiyōnīh čiyōn ēwēnag ud kanārag abārīg čiyōnīh tis az tis
ud ast pad būmīgīh ayāb āwurdagīh čiyōn az wāhmān šahr
ud ast ī pad āfurrišn ī ast fradom azišīh =šān ǰud ǰud azišīh čiyōn mānsrōbarān ī dēn_āgāhān weh dānēnd abāyišn hamāg az awištāb pad čand ēwēnag baxt ǰuttar
nikōhīdārān paymān_gōwišnīh ī dād ud dēn ēn =iz az =išān pursīd šāyēd būdan kanāragōmand ayāb
ud tuwān dānāgīh and_čand šāyēd būdan ayāb frāy
ud ēk ō ī did frawāg/parwāg ayāb
ud agar šāyēd būd kanāragōmand ān ī šāyēd būd xwānēnd čē ud čē wimand ud tuwān čē ān ī šāyēd būd
kunišn hamāg andar zamān ayāb =iz zamān winastag ī abēfrazām šāyēd ayāb
ud hamāg ī kunīhēd bawēd nūn pad dānāgīh parwastag ayāb ud agar abāg bun nērōg kunišnīh =iz ī akanārag zamānīhā dēn dānišn gōwēd
ud pas payrāstag čē payrāstār
u tuwān_čihrīg kunišnīh pad čē
ud društag_xwāyišnīhā ēn =iz ka kām hanǰāftārān ī dādār čim nikōhišn
az stāyišn pad čē ǰuttar ud garzišn burd_šnōhrīh
pad čē paydāg tis =ēw was
čiyōn čim ī kam_garmīh ī bābēl_zamīg ān ī az zamīg zamānīg hudāmānīh ī xwaršēd fradāg ī ēwārag az ān ī pad nēmrōz čand az =iš ēk andak_rāhīh az ān ī nēmrōzīg ēk hangadīh ud abārīg andarwāy ī zamīgīg andarg wēš_ēstišnīh ī az ān ī pad nēmrōz dō_ēwēnag
ēk abēr hāwandīgīh abāz_waštag az ān ī ātaxš ud kam paydāgīh pad abrōg_dādārīh ī ahrāmišn ī ō abar
hišt_kēnīh =išān pad bōxtišn ī az yw’nk bīm ōstīgān drubuštīh guft
az azadār andar =iz wanīh ōy wānīdag rāst_gōwišn andar =iz