Select Section Type

1.0
niyāyišn dēn mazdēsn ī ǰud_dēw ī ohrmazd_dādestān
2.0
čahārom az gōwišnīh wizīd ī az weh_dēn hammōg hufraward ādurfarnbay ī farroxzādān ī hudēnan pēšōbāy ō hammōg dar az ēwēn hammōg wizīn
3.0
hād
4.0
ēk
5.0
buništīg xwad =iz mānāg ast čimīg
6.0
7.0
dō’īh ī naxust andar xwēšīgān az dahišn band ī ast fradom wahuman bun az ēbgad ud anī ī ast dahišn čim
8.0
ud abārīg bunīg nigerišnīhā wēnīhēd andar ēd xīr hamrāyēnišn ēd rāy pad and bār and bun nēstīh čē bun nām abāg nāmčišt az ǰud_ēkīh ud hambadīgīh āmad az hambadīg passāzišn =ēw rāst ī husāzag būd šāyēd ud pad =iz kanārag tēz sōgīhā brīd
9.0
ēd rāy ēdōn šēd šāyēd ān tēz sōg ī kust dārēd ō bahrān baxšīhēd čē ēk ī pad ēkīh ōstīgān xwad abrīn ast ud az ham čim ka =iz gardēd pad xwadīh āyēd ham ēk winnārīhēd čiyōn tis ī az čim
=iz ēk ēk xwad čim ud dō’īh az čim ud ēn nimāyēd abar buništagīh ōstīgānīh ēkīh ēk ēkīh
ud hambadīgīh ī dōnān ēkīh ō ēkīh ēk ō ēk
ud dō_nāmīh ēg bawēd ka ēk abāg ēk gōwīhēd ēnyā ēk ēk ǰudāg ēk nām
se
se bun_dām az abzōn ī andar xwēšīgān ēk abar ašawahišt ī dārēd andar amahrspandān gyāg ī sidīgar pad fradom tarsagāhīh čē az āfurrišn frāz fradom dahišn andar dādār tarsagāhīh ī bawēd sidīgar čiyōn xwad ast dādār_ohrmazd fradom
didīgar wahuman ī ast fradom dahišn sidīgar tarsagāy ašawahišt ī bawīhist padiš wahuman tarsagāhīh az ohrmazd bawēnīdārīh ī
ud hamandāzag xwadāyīh paristišnīgīh ud bandagīh paristagīh az bun_dahišn ōrōn ōstīgān pad čihr ud bandagān paristagīh ō xēm ī xwadāyān handāzišn
čahār
pahlom andar xwēšīgān xwadāyīh nāmīhist šahrewar apargūd anī_ēwēnag būd šāyistan az pahlom rāst_kirdār tarsagāhīh ašawahišt ī ast sidīgar ī pad bawišn ī az ōy ī didīgar wahuman ī ast fradom dām
ayōšust zēn driyōšān abāg āmurzišn srāyišn
u pad hamnāfīh abyōxt anī_kāmagīh ud dēn_abzōnīg āštīh āsn_xrad ud gōšōsrūd_xrad ī wahuman hamzahagīg zahag ērmān_xwāyišnīh ud sōg ī ašawahišt hamnāfīg
pad hamnāfīh hamhāgīhā frāz_franāmišnīh ahū’īg xwadāyīh radīg dēn ō dāmān rāyēnīdārīh ēbgad ud ānāftārīh ud hamāg_xwārīh mehēnīdārīh
ōh =iz rawāgīh dēnīh ī yazadān andar gēhān rawāg_xwadāyīh gēhān pad kāmag andar dāmān u =šān rawāg_xwadāyīh rawāg_dēnīh ī ast rāstīh paymān
ud xwadāyīh ī mādayān pad xwēš nērōg dēn wābarīgānīh ud dēn mādayān pad xwadāyīh nērōg xwēš rāstīh abēzagīhā andar abēzagān gōwišnān
ud gumēzagīh andar gumēzag_gōwišnān harw ēwēnag hambadīg kōšišnīg padīrag hamēstārān tagīgīhā rawāg hamgōnag pad gōwišn kunišn
ud ēwēnag =ēw ātaxš mānāg abrōzišnīg esm ī hušk ud ān ī xwēd harw ēwēnag pad sardīh ud huškīh aziš ws’’lwtābišnīh ud čiyōn padīrift gēhānīgān abēzagīhā ud gumēzagīhā =iz druz padiš hamē wānīhēd čiyōn tlčm’n hām_spāsīh ud pad =iz andar gumēzagīh ud pad =iz wiškaftīh ēwēnag ēwēnag abāg hambadīgān kōšišn ēdōn =iz dēn xwadāyīh hamē frahistīhā huxwadāyīh pērōz ud dēn ī rāst wābar ud kām ī yazadān andar gēhān rawāgīh ud parwastagīh ī harw dānāgīh andar dēn mazdēsn druyist pattāyišnīh ī huxwadāyīh ud hamnāfīh ī =šān āgenēn nihuft hupānagīh ud rawāgīhišnīh ī =šān ēk ō did rāy =iz dahībedān dēn wābar dēnīgān dahībedīh amāwand dāštan mahist_warzīhā abar tuxšēnd dahībedān dād ēwēn azišān ēwēn_dēnīg
wištāsp šāh ka az kārēzār ī abāg arzāsp pardaxt būd ō sar_xwadāyan abar padīruftan ī dēn frēstag ud nibēgīhā ī az wisp_dānāgīh_pēsīd mazdēsn dēn pad was ēwēnag abzār ud frahang
ud būd ī im =iz kār ī frahixt_uzwān mowmard abāg
frēstīd spidag ud arzāsp ud abārīg ī az xwanīrah pad dēn_pursišnīh
ō frašōstar āmad hēnd spurr_āgāhīhā wisēy kird
dārāy ī dārāyān hamāg abestāg zand čiyōn zarduxšt az ohrmazd padīrift nibištag pačēn ēk pad ganǰ ī šasabīgān ud ēk pad diz ī nibišt dāštan framūd
walaxš ī aškānān abestāg zand čiyōn abēzagīhā andar āmad ēstād hammōg =iz ī aziš harw čē az wizend ud āšuftkārīh ī alkasandar ud ēwār ud rōb ī hrōmāyān andar ērān_šahr pargandagīhā abar nibištag čē uzwān_abespārišnīg pad dastwar mānd ēstād andar šahr čiyōn frāz mad ēstād nigāh_dāštan ō šahrīhā ī ayādgār kirdan framūd
ōy bay ardaxšahr šāhān šāh ī pābagān pad rāst_dastwarīh tansar ān =iz hammōg ī pargandag ud hamāg ō dar xwāst
tansar abar mad ān ī ēk frāz padīriftan ud abārīg az dastwarīh hišt
ud ēn =iz framān dād frāz ō amāh harw nigēzišn anī bawēd az dēn mazdēsn čē nūn =iz āgāhīh ud dānišn aziš frōd nēst
šābuhr ī šāhān šāh ī ardaxšahrān nibēgīhā =iz ī az dēn abar biziškīh ud star_gōwišnīh ud čandišn ud zamān gyāg gōhr ǰahišn bawišn ud wināhišn ǰadag ērīh ud gōwāgīh ud abārīg kirrōgīh ud abzār andar hindūgān hrōm abārīg =iz zamīgīhā pargandag būd abāz ō ham āwurd
ud abāg abestāg abāz handāxt harw ān ī druyist pačēn ō ganǰ ī šasabīgān dād framūd ud ēstēnīdan ī hamāg aristān abar dēn mazdēsn ō uskār kird
šābuhr ī šāhān šāh ī ohrmazdān hamāg kišwarīgān pad pahikārišn ābān āhōg kirdan hamāg gōwišn ō uskār ud wizōyišn āwurd
pas az bōxtan ī ādurbād pad gōwišn ī passāxt abāg hamāg awēšān ǰud_ristagān ud nask_*ōšmurdārān =iz ī ǰud_ristagān
ēn =iz guft nūn ka =mān pad gētī dīd kas =iz ag_dēnīh hišt abar tuxšāg tuxšēm hamgōnag kird
im bay husraw šāhān šāh kawādān čiyōn =iš ahlomōγīh ud sāstārīh spurr_hamēstārīhā wānīdan pad paydāgīh az dēn andar harw ahlomōγīh čahār pēšag āgāhīh ud uskārišn ī gōkānīg wasīhā abzūdan
ēn =iz pad y’’w’lyywīh guft rāstīh ī dēn mazdēsn dānist ōšyārān pad uskārišn ōstīgīhā tuwān pad gētī dīd ud abardar abzōnīg ud pasxrad būd mādayān pad uskār pad abēzagīh menišn gōwišn ud kunišn ud weh_mēnōy_wāzišnīh mānsrīg abēzagīhā ēzišn ī yazadān šāyēd
u =mān ohrmazd mowbed ān ī ān xwānd xwānēm mēnōy_wēnišnīh andar amāh paydāgīhist u =mān frāx_čārīh mēnōy_wēnišnīh gētī handāzag nimāyišnīhā =iz harw ēwēnag spurrīg az =išān xwāst xwāhēm
abāg =iz ān ī ābīh ābādīh_kirdārīh ī yazadān wāspuhragānīhā abar ērān rāy ērān_šahr pad hammōg ī az dēn mazdēsn frāz raft ī pēšēnīgān hangad_dānāgīh āmēzišnīh ī ō =iz hām_xwanīrah ān ī āgāhān pad ǰuttarīh pahikār nēst ōwōn wasīhā abestāg ēwāzīg pad abēzag_gōwišnīh nibēg payrāyišnīg az mādayān ayādgārīh ud pāyram =iz ēwēnag anābīg andar gōwišn āgāhēnišn dāšt ēstēd
pas =iz hamāg xānīg dānāgīh ī dēn mazdēsn ēd =iz rāy ī =mān šnāxt ēstēd ka hamāg warōmand ud uskārišnīh ī bēgānag az dēn mazdēsn gēhān ō ēd gyāg rasēnd pad nōg xwāyišnīh ud uskārišnīh
xwad az dēn mazdēsn and dānišn ayāftan paydāgēnīdan ō sūd nihādkārīh ī gētīyān āwurd šāyēnd čand andar ōšmurišn ī rad =ēw pad wēš wizōyišnīh ud wēš uskārd ud agar abardom xwāyišnīha framāyēm hamist mowmardān ī wēnāg ērtar ud huxēmtar ud weh nōg nōg asūdagīhā abestāg ud zand uskārdan ud ayābišn ī aziš ō dānāgīh gēhānīgān arzānīgīhā abzūdan
awēšān gētīyān ō šnāxtan ī dādār abdīh mēnōyān čiyōnīh ī gēhān az dādār fradom ayāftan šāyistan ayāb hamāg ayāftan šāyistan
guft pad kam dānišn waranīg
awēšān paydāgīh ī az dēn ēdōn weh ud pad =iz hangōšīdag ast ī šnāxtan šāyistan
guft pad uskārgar ud ān rōšn nimūdan pad dānāgīh dēn_āgāhīh dāštan
ud ān čiyōn harw dānāgīh bun dēn ham pad nērōg ī mēnōyīg ud ham pad paydāgīhēnīdārīh gētīyīg ān ī kas dānāgīhā guft ka =iz =iš az kadām abestāg paydāgīh hamist dāšt ēg =iz pad paydāgīh ī az dēn hangārd xwēškārīh pad hammōg frāz ō gēhān_zādagān burd
panǰ
panǰom andar xwēšīgān passazagīhā pad xwadāyīh tāšīd abzōnīg bowandag_menišn spandarmad ī ast ī zahag pad dahišnīh zahāgīh hamzahāg nērōgīh mēnōy ud gētī ud mēnōyān ud gētīyīg nērōg tan ud mālišnan ud griwān hamist waxš gētī pad bowandagīh ud az =iš ud pad =iš andar abāg bowandag ud šnāsagīh =iz ī čēgām =iz menišn gōwišn ud kunišn čē =šān hampaywand ō =iz gētīyān abēzag dahišnīhā purr_nēkīh bahr az =iš gumēzag padīrišnīhā ast ī ōwōn mad ēstēd čiyōn hampaywand ān panǰ abzōnīgīh pēš_xradīh ud abārīg ī =šān nām andar dēn guft ēstēd
šaš
šašom andar xwēšīgān pad abzōnīg bowandag_menišnīh hamāg_rawišnīh hordad
pad paywand purr_sardag abāg paydāgēnīdan ī dāmān xwēškārīh hangām ud humenišnīh ud hupānagīh ud rāh ī ō harw kārīh ud harw čārīh ud padīrišn ud xwāyišnīg spurr_āgāhīh abyōxt amurdadīhā
ud frawahr ud bōy ud ox ud ōš ud xrad ud ka abārīg ī mēnōy_kārīg gyān_amēgīhā tan winnārdār ud rāyēnīdār hēnd mālišnōmandīhā āgāhēnīdārīh ī gyān tan pad =iz paywastagīh pad =išān nihuftār xīr mēnōy ud ān_ōwōn paywandišn čimīh xwānīhēd asūdagīh pad ayāftan ī =šān ēk ō did
haft
haftom hupānagīh abāg rawišnīh amarg rawišnīh ī ast paymānīg ramagīg amurdad abzōnīgān hangirdēnēd ud hangirdīgīh ī dāyagān tōhmag zahāg purr_spāh zahagān mēnōyān ī hēnd pad zahāgīh zahagān tōhmag ī hamist gētī ud dāyagān azišīhā was ēwēnag pad paywand widard az ōšmārīhišnān
az =išān ēk bawišnīh ud pad haft hangirdīg spurrīgīh ud purr_srādag spurrēnīdārīh ud hām_spāh ō xwēškārīh ēstēnīdārīh ud hām_spāh ō xwēškārīh ēstēnīdārīh ud pad =iš pērozīh ī yazadan ēn ēwēnag guftan ī az ēd ī windīd paydāg
dāmān =išān dastwar āgāh dēn dānāgīh guft ēk ēk dām xwēškārīh čē ud čiyōn ō kār barišn pad āgāhīh az mānsrōbarān ī dēn āgāhān abērtar dānīhēd
abar =išān akanāragīh ī zamān paydāgīh ēd bawēd šāyistan dahišn andar zamān guft
ud andar =išān sazišnīh ī kanārag_zamanīh abar winnārišn hamīh ī būd bawēd ēk ō did ēn =iz paydāgīh guft harw būd bawēd
ud harw bawēd būd bawēd
saxwan =išān gyāg abar ast ud tis gyāg ī tisān čand tisān tis kanāragōmand ud gyāg =iz hamāg az tuhīgīh ud tuhīgīh mānāg gyāgīg akanārag guft pad abastagīh čiyōn pad zamān dādār astīh akanārag zamanīhā abar_išn =iz nēst tis guft čiyōn ī būd bawēd
baxt =išān abar ān ī brēhēnīdārīh pad kunišn
ud kunišn abar ān ī kirdārān brīn =iz ud andar mēnōyan gētīyīg xwad ēd wizīd hamīhā guft bād abar ān ī az mēnōyān kunišn abar ī ān ī az gētīyan handāzišn ī wenišnīg andarwāyīgān =iz ō rōšnān ī abardar pad čand =iš az =išān andargīh ān ī hamnihādag ān =iz ī ǰud_nihādag ulīh ud frōdīh ud abārīg kust wardišnīh andar zamīg paymānīh bawēd u abzār čašm ud čwyčpk ārāyišnīhā ī čanīh andarg dōnān xīr nērōg nērōg xīr pad čwyčpk ’wy’ynd
ārāyišnīhā pad dibīrīh handāxtan ī gāhīhā ō hamsar =iš ud hāwand yyw’’ ud āwāz_niwāgīh frahist ō mād ī saxwan amaragānīhā wizāyišnīg xwaš_srūdīh nāmčištīg ayārīh čiyōn was_nāmīh ēk tis ō huārāyīh srudagīhā ān ī wizāyišnīg ō huāšnāgīh ī tisān pad nām ī ast nāmčištīgtom čim gōwāgīh bawād xwānd abar spurrīg_padišīh ī passāzišn ī gyanwarān pad hamīh ī ātaxš ud āb
spurr_nišānīh ī xwardagān ayāftagīh pad šnāsagīh hangirdīg handāzag ēk gēhānīgān rāyēnīdārānīh pad hām_sar_xwadāyīh ud andar ud andar xīrān wimand parwast dāyagīh pad tōhmagān guft ēdōn =iz hangirdīg pad hangirdīgān čiyōn tis =iz pad bahrān
tis tis astīh bar brīdagīhā abāg čē abrīdagīhā čand ēwēnag u astīh pad baxšišn čiyōn āb az rōd
ast ī pad nērangīg čiyōn plšmišn ayāb awištābišn ī az sard garm abārīg m’lwn m’lwn čiyōn xōn gōn ud bōy ud mizag ud ’wn ud handēšišn handēšīdār
ud was wardišn ī pāyagīhā pad niwand čiyōn bām az payrōg ud payrōg az brāh ud brāh az rōšn
ud ast ī pad kunišn čiyōn āhōg az mardōm ud ast ī pad tōhmag čiyōn muγ az muγ
ud ast ī pad āmēg kunišn abāg tōhmag čiyōn mardōm az mardōm
ud ast ī az anī āmēg pad hamšōn
ud ast ī pad anī čiyōn ābādīh ī az wārān ayāb rādān
ud dōstīh ī az dīd ayāb āšnūd abārīg āhōgīhā
ud astīh pad čiyōnīh čiyōn ēwēnag ud kanārag abārīg čiyōnīh tis az tis
ud ast pad būmīgīh ayāb āwurdagīh čiyōn az wāhmān šahr
ud ast ī pad āfurrišn ī ast fradom azišīh =šān ǰud ǰud azišīh čiyōn mānsrōbarān ī dēn_āgāhān weh dānēnd abāyišn hamāg az awištāb pad čand ēwēnag baxt ǰuttar
nikōhīdārān paymān_gōwišnīh ī dād ud dēn ēn =iz az =išān pursīd šāyēd būdan kanāragōmand ayāb
ud tuwān dānāgīh and_čand šāyēd būdan ayāb frāy
ud ēk ō ī did frawāg/parwāg ayāb
ud agar šāyēd būd kanāragōmand ān ī šāyēd būd xwānēnd čē ud čē wimand ud tuwān čē ān ī šāyēd būd
kunišn hamāg andar zamān ayāb =iz zamān winastag ī abēfrazām šāyēd ayāb
ud hamāg ī kunīhēd bawēd nūn pad dānāgīh parwastag ayāb ud agar abāg bun nērōg kunišnīh =iz ī akanārag zamānīhā dēn dānišn gōwēd
ud pas payrāstag čē payrāstār
u tuwān_čihrīg kunišnīh pad čē
ud društag_xwāyišnīhā ēn =iz ka kām hanǰāftārān ī dādār čim nikōhišn
az stāyišn pad čē ǰuttar ud garzišn burd_šnōhrīh
pad čē paydāg tis =ēw was
čiyōn čim ī kam_garmīh ī bābēl_zamīg ān ī az zamīg zamānīg hudāmānīh ī xwaršēd fradāg ī ēwārag az ān ī pad nēmrōz čand az =iš ēk andak_rāhīh az ān ī nēmrōzīg ēk hangadīh ud abārīg andarwāy ī zamīgīg andarg wēš_ēstišnīh ī az ān ī pad nēmrōz dō_ēwēnag
ēk abēr hāwandīgīh abāz_waštag az ān ī ātaxš ud kam paydāgīh pad abrōg_dādārīh ī ahrāmišn ī ō abar
hišt_kēnīh =išān pad bōxtišn ī az yw’nk bīm ōstīgān drubuštīh guft
az azadār andar =iz wanīh ōy wānīdag rāst_gōwišn andar =iz garān_menišnīh
rād andar =iz gursagīh pad pahlom čīnīh wizīn abar kird ēstēd
hutōhmagīh gōhr gugāyīh paydāgtar kunēd yyčtkārīh pas =iz yypagdārān čimīg kunišnīh ī dahībedān rāy hamē abarmāndīgīh grāmīg dāštan =iz abāz ō awēšān ī pad abestāg paydāg tōhmag ōšmurdan dānist ka abāz ō windād_yyptagān paydāg būd
pad abarmāndīgīh hangārd
ōy bay ardaxšahr šāhān šāh ī pābagān pargūdagīh ī xwadāyīh az čand pid ud niyāg rāy pad dahībedīh kam sazāgīh
ud dēn_āgāhān abar pēš =iz madan guftan =iz ī dēn_āgāhān awiš āgāh būd ī ōy bay ān ī ōwōn gēhān sūd abāz ārāyišnīh pad dast
ud ēn =iz guft payrāstag ī ōwōn wuzurg pēš =iz az rasišn ī ōy ī xwarrahōmand ud ōy =iz ī āwām_frazānag āgāhīh ud wihān ī tuxšišn bawēd ēnyā ān ī apayrāst estag pēš az madan ayābīhēd
baxšišn ī kardagīhā star_ōšmārān pad hangārišn dārēnd
čim andar bun ī wisēnagīhā ī bahrān pand pand abāg marag_sar =iš ō kār barišnīh ī xrad bandān/_xwāh ān ī abārīg =iz was ēwēnag paymāyišn az nibēg ī zamīg_paymānīh paydāgīh
mādagwarīhā ’wt’k ī star_ōšmārān pad čimīg paymānīh ud ān ī bizeškān pad čiyōn hambōsišnīh ud ēstišnīh wwššwwd hambadīgān ī pad čihr xwāst
ud čiyōnīh bawišn wināhišn ud čandišn ǰumbišn ī tisān
ud zamān gyāg šnāxtan
ud āfurišn az āfurīdār ud gōhr az dahišn ud astīh az paydāgīh
ud čē ǰuttar_tisīh az astīh xūb wizīdan pad nāmčištīg šnāsagīh dāšt ēstēd
ǰadag_ērīh kirrōgīh andar
amaragānīhā pad hamāfurišnīgīh ud az hamgōhr_dahišnīh ud hamīg_stīy/gētī čēgām_kunišnīg =iz wāspuhragān ǰuttarīh pad ǰud_tanīh ud dahišnīhā ǰud ǰud ǰudāgān ī pad dēsag wāspuhragānīhā az xwēš baxtīg tōhmag bunīh čiyōn aspān az fradom asp wādrangān az rōy fradom wādrang
ud druyist_abespārišnīhā ud padīriftārīhā winnārdan ī hamtōhmag pad dēsag paydāgīh nāmčištīgtar pad čiyōnīh
pad =išān ēwēnag =ēw bun_gōhr tōhmag ī ōwōn čiyōn čašmān wēnāg_nērōgīh ī =iz hudāmānīh ī wēnišnīg tis dānāgīh =iz akanāragīh zamānīhā pad ham nērōg hammis dahišn
u dēsag pad paywand čiyōn bām az payrōg abāz kird
šāyistan =iz ī xwābar dādār pad xwēš nērōg hamgōnag guft az =išān dēn_dānāgīh weh ēr_xwadāyīh ī dēn_burdār ī dānāg xwadāyīh meh xwadāy čim
ēk abāyišnīgīh ī dānišn ō sūd sūd ō xwēšāwand ud ēk azišīh pad xwadīh būd šāyistan guft
dānišn =išān abar tis guft
tuwān =išān abar kirdan abar abāz hāwandīh ī az kirdan ǰomā abārīg kirdan guft
dādwarīh =išān az dēn wizīr ī dādār framān abar čihr ī gēhān darmān ī bēšaztom
ud dād =iz ī abar ēstišnīh az ham spurrīgīh abērtar pad guftan ēk abēmustīh ēk xwarrah_pādārīh
az ham čim tōzišn dōgānag paydāgēnīd ēk pad tan ēk pad xwāstag
andar ǰud ǰud ēwēnagān was
ud mānsrō_barān ī dād_āgāhān dānēnd abar ān ī kas pad wināhgārīh ī ’mw gōwēd gugāy hamēdōnīh gōwēd ud anastag bawēd pad nakkīrāyīh ī az xwad wināhgārīh bōzišn čē dād_āgāhān dānēnd
bawišn =išān ī andar gētīyōmandīh ī ’y mw hambawišnīh ēk ōwōn bawēd guft čiyōn az hambawišn ī āb ud xāk xištān xānag bawišn ud az hambawišnīh pad hamišn wināhišn
ast =išān abar tis ud abar =iz rāy tis ud tisīh abar ast ud abar =iz nēst ōwōn guft
ēk čiyōn abar tuhīgīh astīh ud abar būd bawēd tisīh mādī =išān handāzišn ān ī andar dahišn azabar humān_āgāh nērōg ī kunišn andar ān astīh uskārd
dahišn =išān pad čim ō kār ud čim čē abāyišnīgīh čē abāg abāyišnīgīh guft
bowandag abaxšūdārīh =išān abar ōy guft pad čār bēšēd
dānist =išān kanārag_zamānīg ud dānāg pad =iz dānāgīh akanārag_zamān guft
ačār būd =išān frāz payrāstan uskārdan
ud bun =išān pad ōstīgānīh nimūdan pas tis aziš paydāgīh guft
dušox =išān tār kwpwwt rōšn
hambadīgān =išān ī čiyōn garmīh ud sardīh ud xwēdīh huškīh andar ēd tan āmēzišn passāxt kešāg_kārīh
ud pad =išān zīndagīh =iz winnirdan wihān ī pattāyišnīg ī tanān az =iz mehmānīh wināsišn_kārān čiyōn sardīh ud huškīh
ān ī wišōbišn mad az =iz bawišn_kārān čiyōn garmīh ud xwēdīh
ud harw čahār pad paymānīg hamrasišnīh winnārišn
ud pad frāy_būd ud aibībūd wišōbišn aziš būd čim
ēk astīh ǰud_dahišn ōz hamāg ēk ō did padīragīg hamēstārīg ’ytwm hambadīgīhā kōšīdārīh ǰud ǰud ān ī ō xwēš wāspuhragān padīrag hambadīg čiyōn sard ō garm ud hušk ō xwēd ud hampaštīg spōxtārīh
ud abāg ān ī kustagīg hamēstār rasišn ān =iz ī spōzišnīg pādīrān_kārīg andar āmēxtagīh
ud xōn pad hamšōn huškīh abāg garmīh sardīh abāg xwēdīh ud hamīhišnīh husāzagīh ī garmīh abāg xwēdīh ud sardīh abāg huškīh
ud bastagīh ī =šān dušwizār az āgenēn
pad ān bun_āmēzišn huškīh abāg garmīh sardīh abāg xwēdīh rāy ōwōn garmīh abāg sardīh ud xwēdīh ud abāg =iz huškīh nazdīk padin tan šāyistan
ud abāg =iz hamwārīhā kōšīdan ī =šān nūn =iz ēk ō did čand pattūgīh ud awardišnīg ēstād šāyistān ī
pad =iz ham čim tanān andar gumēzagīh pas =iz pad ēd šōn hambadīgān āgenēn asāzišnīgīhā andar =iz ēw tan mēšag kōšīdārīhā kardag hamparwandīh
ud ān wišōbišn ān ī az ’ysšn_kārīh pad frāyīh az stōwēnīdārīh ī ān bawišn_kārīh ī padīrag hambadīg ud pad kamīh az hambandīhā kešīdan ī az ān bawišn_kār ī hamīg ān ī az bawišn_kārān
pad kamīh az ānābišn ī xwad bahr ī bawišn_kār ud pad frāyīh az abāgīh ī wināsišn_kār ī hamīg andar stōwēnīdārīh ī =šān hamēstārān abāg ānābišn ī =šān hambadīgān pad =iz kešidārīh ī =šān ǰud_dahišnān ī hamīg
abārīg čand ēwēnag margīh ud wišōbišn ī az ēd ōwōn wihān bawišn ī az hambadīgān guft
čiyōn wizīdārīh ī kadār =iz =ēw pad xwēškārān az pōryōtkēšān abārīg u =šān abārīg =iz ī awizīrišnīg andar rāyēnīdārīh abar ēstišnīh awiš pardazišnīh ī aziš apardazišnīhā pōryōtkīhā
pōryōtkēš mard ka abestāg zand druyist āwāzīhā pād u paydāgīh ō gēhānīgān āgāhēnīdan ud frāxwīhā wizārdan ud ǰud pahikārān ērangīh paydāgēnīdan ud ānābišnīh handāxtan ud hāxtagān huškīh ud nmkw’’ ud yazišn yazadān dastwarīh dahībedān wizīr ud dādwarīh ī kišwarīgān kirdan
ud čahār pēšag mardōm pad xwēškārīh wizīdār pad pursišn passox ī čimīg abēwihānag ud čāšīdārīh ud yaštārīh ud abārīg āsrōnān niyābag rawāgīhistan spurrīgīhēd šāyist pad xūb apargūd u ’ṗ’lstk dāštan az mēšag griftārīh padiš abzōn_xwāyišnīh ī dēn_āgāhīh y rāyēnīdārīh
ud abārīg ān xīr ud abēzagīhā dārišnīh ī harwist_āgāh ī gumān_wizār ī driyōšān šnāyēnīdār mazdēsn dēn
u abēniyāz nōg mādayān niwēyīgīhā pad xwēš_nāmīh ārāstan pardazišn ud nixwārišn būd awirāst pad padēxwīh ud abēbīmīh ī tanīg ud abārīg bowandakkarīh kam =iz dahišnīg dāštan
pad abaxšīh pk mizd appārīh wināh pas =iz tōzīšnīh čim
ēk xwēšīh ī mizd ud axwēšīh tōzišn guft
čim =išān ī pad framān_spōzīh dahībedān marg puhl arzānīgīh was az =iš
ēk wišādan ī pad framān_spōzīh band ī hamāg wināh ī pad ruwān framānīh ī xwadāyīh =iz ud yde sahm ī aziš bast ēstēd ān ī adastwarīh grāyīh ān garānīh
ēk abāg hilēnd yywwyh brīd_rāhīh ī az bēšāzēnīdār ī ruwān bizišk guft
mādagwarīhā ērān šahr pad pahlomīh ī z’d mayānīh ī gēhān sar rāyēnišnīh ī pad =iz mālišnān azišīh mehanīh haft_kišwar xwadāyān padiš mehmānīh ī dēn ud kayān abārīg xwarrah čē ’wyk aw =išān paywand ud az =išān āyišn hammis čim ī mehīh ud abardarīh būm ud čimīg šāhān šāh ī ōy ī ērān dahībed
ud baxšišn xwadāyīh ī haft_kišwar xwadāyān az ham dahībedīh ud brāh az ham xwarrah bām az ham brāh dānāgīh az ham dēn abērtar abzār az ham hammōg nērōgīh az ham ud nūn uzmāyišn az ham wišād_rāhīh ud tan kirdārīh az ham nērōg ud pānagīh ī az ham pādārīh abar_ōzīh ī hamē ērān abārīg ī ham rāyēnišn rāy ān =iz ī kišwar dānišn hammōg ud abzār kirrōgīh ud hunar ud tāš ud ābādīh ud tuwānīgīh ud hammis abāyišnīg ī pad =išān ud agar pad xwēšīg abar xwadāyīh ī ōy ī ērān dahībed ud abrīd az =iš
mādagwarīh ī ērān abar =iš rāst_xwastūgīhā handāzag_abzārīh =iz ī tis hangārd ēstēd
ham pad bun_xwēšīh ud ham pad abarwēzag_padišīh
ud paristagān ī az kiswar ka =šān az abdīh ī widimāsīh ī dīd tuštīh widimuštīh ud āyištagīh_mānīgīh abar paydāgīhist ud pad =išān afsōsīhēd ud bē_hangāmīg st’’wwyh abar barēnd
nōg_hangāmān humenišh abardar pad saxwan xwēš dāštan ō anī tis burd
ud hampaštīg ayārīh awiš
pad fradom hangāmānīh ī andar gōwāgīh ī pēš xwadāyān mand ka az stardīh būd pad ast_dil ud hōšyār dāštan az mānd
ēg =iz wizīr pad widārdīh w’šs’nīgīh abar kird čē kird čē =šān dānist abar ān xwarrah dēm brāh was_dil ēstēd ud xwaršēd_nigerišnīhā būd
ka =šān abāz =iz ō bahr ī hangāmīh dād pad wēš wistāxwēnīdārīh abāz ōzmūd
saxwan ōh =iz ān ī pēš xwadāyān čand kār mānd ō hangirdīgīh handāxtan pad xūb dāšt
andar frašn_pursīdārīh wizārdārīh ō pēš_saxwanīh
pad ān ī čiyōn ō frēzwān_kunišnīh ahlomōγān pēš az xwad griftārīh ōst kirdan pēš az xwad w pursīd
saxwan ud frašn xūb niyōšīdan ud andar =iz pahikār pursišn ī ēk wizārišn ān ī was wizārišn was rang šnāxtan
bowandag w ayārdēnīdārīhā ōwōn tan xūb paydāg kunēd abāz pursīdan gōwišn ī hampahikārān band ī awardišnīg padiš ud huwirāyišnīhā
čē hampahikār xwēš awiš dād ān ī xwad xwēš padiš hilēnd
ud az sūdag_bōzišnīh xwābarīh ī pad xwad xwēš hilēnd bōzišn
drō waranīgīh wēšīh ud nimāyišngarīh pahrēzīdan
pad bōxtagīh rāstīh harw_ēwēnag abēgumān būd ēč ēwēnag aziš ēstād
pad waxr tēzīhā ōstagīh paydāgēnīdan ān ī dānist šāyistan
čim ī dānist šāyistan nimūd ī ud az =iz hampahikār xwāst nāmčištīg šōn
ud drō ka =iz kār =ēw padiš rāyēnīd ēstād stāyīd
u =šān rāst =iz pad_kārīgīh ān xwānd ī sūdōmand ud padīriftag
meh_sūd dahišn abērtar ān ī hām_dahišn uskārd
andar frāz_rasišnīh kārān widarg wēš w tuxšīdan ō hunar_windišnīh ōhīg ī meh ī guft
ōzmūdārān =išān ī dō_ōwōnīh pad hamnibardīg kōšāgīh ēk abāz_waštag az ōy ī did
rāyēnīšnīhā bahrag ud zēn ud gurdagīh ud padēxwīh =iz ī tan srāyišn az =iš stanēnd
pas andar ō hamkōšišnīh ēstēnīdan pad xūb ōzmūdārīhā hangārd
rād ī ān ī tis ī xwēš
ud rāst ān adrōzīšn pad ēč abar ēč
ud spāsdār ān ī spās_šnās ud spās_šnās ān xwānd bun ī dārīg spāsīh bawišn ī xwēš ud did anāgīh madan šāyistan mad ēstēd
ud pas abārīg ābādīh dīd čand tuwān būd pad =iz gōwišn kunišn spāsdārīh ēstād
ka =šān čim pursīd ī amaragānīhā wēš dōstīh rādān
abārīg ābādīh_kirdārān ō xwēšān
abārīg ābādīh_windišnān ud wēš dušmenīh apparagān
abārīg anāgīh_kirdārān ō zīnēnīdagān/zēnēnīdagān
abārīg mustōmandān az ān ī ābādīh_windišnān ō ābādīh_kirdārān ud mustōmandān ō mustīkkarān
ēk wēš_nērōgīh ēmēd az spās ud bīm az kēn guft
pid =iz pus asazāg pādixšāy wyw’lyk pad handāzag abar āwurd
awindišnīh =iz ī mad p’wyh pad hammis kird mustōmand ān ī pad hammis must abarmāndān abar frayistīhā ham xīr paydāgīh daxšag nimūd
pad =išān pahikārān ī abar dēn kadāmagān =iz kas dādestānōmand kirdan ērangīh paydāgēnīdan ahlomōγ =iz nask ōšmurd pādifrāh kirdan framūd
nibēg =išān ī tōra xwānēnd pad drāyišn ī dēwān hangārd anāstīh
ud pad tis =iz ō mar kunišnīh/girišnīh ī paydāgīh ō gōwišn ī bērōn ham nibēg w ’’č būd andar ham nibēg paydāg kird ’ww ywk dibīrīh pad hamtāgīh ī wisp dibīrīh
ud nibēg ī ’py’kln xwānēnd pad hamtāgīh ī gōwišnān dām šn’yyk fradom dānist
kāla kōšā ī hindūg ud magistīg ī hrōmāy ud abārīg ī az ān šōn abāg bun nibēg ī pad ganǰ ī šasabīgān ōh handāxtan
čē andar =išān wirāyišn abāg čim ō xwāstārān ī hamāgāhīh ōh nimūd
nibēg =išān ī wirōmandān nōg ārāstan =ēw čē az kišwar āwurd =ēw ud nigerīdan =ēw wizōst frāz hišt nigōnīh ud bēgānānag_nāmīh rāy kam padīrift
ud būd ka waxšišn ī dānāgīh rāy wēš =iz stāyīd pad čašm ī bē_kišwarīg nibēgīhā nihād wizōst
ēk =išān nibēg ud mādayān pad bowandakkarīh ī harw āgāhīh ud dānišn ī andar nibēgīhā ud mādayānīhā paydāg kird =šān ǰud ǰud az bun_nibēd ud mādayān ī xwēš xwāst
ud hangirdīg xwānēnd nibēg =ēw ī pad ganǰ ī šasabīgān abar hamāg saxwan
ud andar =išān tan ī mardōmān čahār pēšag ī gēhān pad baxšišn abar sar āsrōnīh ud abar dast artēštārīh
ud abar aškom waštaryōšīh
ud abar pāy hutuxšīh
ud azabar čahār_pēšagīg abar gyān
abar =iz dānāgān xwadāyīh guft
harw ēk čim paydāg
gōwišn =ēw ayāb kardag =ēw ī pad gyāg ǰast ān ī pas az hammōg ī ān ī pēšag abērtar hangārd
ērān hamē paymān stāyēd frāybūd ud aibībūd nikōhēd
pad hrōm fīlāsōfāy ud pad hindūgān dānāg ud pad abārīg dānāg_šnāsag ān abērtar stāyēd gōwišn nēzūmānīh az =išān paydāgīhist frazānagān ī ērān šahr passandīd ēstād
dānāgān frayist windišn ōh =iz ān ī az xwadāyān abēr arzānīgīh madan pad wuzurg hambār ud drubuštīh ud abar az arzānīgīh bahr kunišnīh pad garān bīm ud puhl ī ēdar ud ānōh dārēnd
ud andar nixwārān ī abar