Select Section Type

1.0
pursišnīhā čand dar ī mihr_xwaršēd ī ādur_mahān az anōšag_ruwān manuščihr ī ǰuwān_ǰamān kird ud abārīg hudēnān u passox gōwizārēnīd
2.0
pad nām ud nērōg ayārīh ī dādār ohrmazd wispān yazadān
3.0
hamāg yazadān ī mēnōyān ud yazadān ī gētīyān
4.0
hamāg dām ud dahišn ī ohrmazd ō dahišn xwēš wāspuhragānīg wspwlwwsnyt
5.0
hudēnān ī ēd pursīdārān az stāyišnīg nērōg ī čihr ud zōr ī gōhr ud daxšag ī xrad ud nišān ī hunar
6.0
ud =iz xrad_xwāyišnīh ud kirbag_uskārišnīhā ud dēnīg_wizōyišnīhā pursišn paydāg
7.0
az mānuščihr ī ǰuwānǰamān āfrīn
8.0
passox ēd čē =tān purr_dōšāramīhā ud wuzurg_abardomīhā andar ēd pursišnīg_nāmag ō man āfrīnēnīd
9.0
čand =itān āfrīnēnīd ud čiyōn =itān āfrīnēnīd
purr_paymānīhā bowandag_abzōn_padēxīhā ō =iz ašmāh hamist ud hampaywandān ǰud ǰud pad xwēš niyābag spurr rasād
ud dagr pattāyād ud ō nēk_frazāmīh paywandīhād
ān ī =tān framūd nibištan abar ayāsišn ī ō hamwēnišnīh ud hampursagīh ī abāg man mihrbānagīh ud dēn_dōstīh ī xwad
amāh hamist yazadān bandag ud pad kōxšišn ī druz hamspāh
pad āstawānīh ī abar weh_dēn ī mazdēsnān hamestišn
pad ēk ān ī ahlāyīh rāh hamtuxšišn
ō gāh ī andar ān ī pāšom axwān hamārzōg
pad ayābišn ī ō ān pāšom axwān fraškerd hamēmēd hēm
ān =imān kām ī hamwēnišnīh ud hampursagīh čimīg u sāl
ud ān =iz ī dēn nigēzēd abāg ōy ī dānāg ud ahlaw pad hamwēnišnīh ud hampursagīh nazdīk
ēg =iš kirbag ī ahī waxšišnīgtar ud ān ī meh pattāyišnīgtar
ud stāyišn ī =tān man rāy wēš az sāmān meh pāyag framūd nibištan
čim mādayān purr_dōstīh nigerišn ī pad hučašmīh
u =m pad =iš rāh ī ō spās_dārīh
ān ī =tān pad dānistan ud šnāxtan rāh ī ō man ēnyā ō anī kas būdan framūd nibištan
az ašmāh dōšāramīh ō pēš hučašmīhā mādagwarīh ī rāstīh rāy čimīg nigerišn dādīhātar
ō =iz abārīg mowmardān ī pad hunar ī =šān bowandag_menīdārīhātar sazēd nibištan
čē abāg =iz škeft kōxšīdārīh ī druz ud garān wišōbišn ud zūrīh ī ō dēnīgān mad ēstēd
pas =iz pad yazadān xwābarīh nūn =iz radān mowbedān dastwarān dādwarān ud abārīg =iz dēnīgan ud dēnīgbedān ī kustag_kustag
ud anīz hērbedān ud mowmardān ī ōšmurd_mānsr ī dranǰēnīd_zand ī uskārd_dādestān ī āgāh_dēn ī nimūdār_čim ī wizīdār_kirbag pad čand gyāg hēnd
pad =iz ōwōn dādestān šnāxtan ud dānistan ī rāh awiš =išān wišādag
ān ī =tān kāmag abāyist ud xwaš_menišnīh az ān ī man abar būd framūd nibištan
ham nišān ī dōstīh ud hučašmīh u =tān az yazadān ham paymān dōstīh ud hučašmīh ī xwēš bawēd
ān ī =tān andar wēš_dōstīh stāyīdārīh ud frāy_būdīhā man rāy pad kišwar dastwarīh ud ēkīh ī az didīgarīh ud tāgīh ud ǰudīh =iz hamsāmān framūd nibištan
agar ōh =iz ašmāh dōstīh rāy nibišt pas =iz man dušxwār sahist az ēd_ōwōn stāyišn
agar andar ēn zamānag ud šahr uzmān šnāxtag ud āšnāg abar kas
ud agar pad ōy ī dagr wurrawišnīh dēn_pēšōbāy frāzīg man xwēš rāy
ābrōyīg dāram ka ān stāyišn ī sālār =imān ēwāzīg niyābag abar man srawāgīhēd
ud =iz rāmišnīg bawam ka =m mehīh az xwēš sālār nāmēnēnd
čē =m stāyišn ān kāmag ī pad xwēš pāyag ud tāyag wimand
u =m ābrōyīg sahēd ērīh ī andar xwēš ud abarīg ud hāwand_mehīh abar kehān
ān ī =tān wistāxīhā wistāxgarīhā abar drāz nibištan pursišn
ēn =iz nimūd passox pad hangām nibēsam ī =m andar pardazišn bawēd
ud ān ī ašmāh pad hučihr_pursišnīh wistāxīh čimīgtar abar gōkānīg_passoxīh ud spōz_az_gāhīh kām ī taftīg
čē spōz ayāb abowandagīhā_ _passoxīh handāzīhēd
ud az ān ī škeft kōxšišnīh ī druz rāy aweštāb wizōyišnīg_menišnīh
ud az ān ī awizīrišnīg frēzwānīg kār kam pardazišnīh ast
abar passox ī hangām ī pardazišn ī =mān zamān dād ī =tān andar hamāg paydāgēnīd
ǰud =iz az hučašmīh ī dōstīhā ud nišān ī āgāhīhā ī =tān az ān ī man kam_pardazišnīh aziš paydāg
u =m ēn =iz wistāxīh ast =tān pursišn dēnīg_wurrawišnīhā ud dēnīg_wizīr_abāyišnīgīhā nibišt
andar passox čim_paydāgīh ī az dēn was ō nimāyišn ī pad dānāgīh aniyāz ud az harw ēwēnag abar_xwāyišnīh abēbīm
ud ham nāmag andar māh tīr pad dōl ōwōn mad ka xwāstārīh ī az šāhīgān pad se_sālag ud bahr ī sālag =ēw hudēnān must frāx ud āsānīh ī pad =iš awizīrišnīg ud čārakkarīh ī =m čand ādūgīh abar ān must ud spōzišnīh frēzwānīgtar ud čār ī abar bōxtārīh ud frayādišn ī hāwištān ī čand wihān ī handāxt ēstād rāy =im ō xūbīhā nigerīd ī ham pursišn ayāft
ud māh šahrīwar ī ka ō šīrāz āmad ham
u =m hangām hangām andak ī pardazišn būd u =m ham pursišn nigerīd
ud ka =m hamǰādagīhā nibēsišnīh dīd ēg =im pursišn dar dar ǰudāg ud daxšagīhātar kirdan čimīgtar sahist
u =m ō dibīr =ēw dād pursišn ī pad ham paččēn ī =tān framūd nibištan dar dar harw pursišn =ēw pad dar =ēw nibišt ud hangirdēnīd
čand =im az dēn_āgāhīh u =m pad ōš ayādīh ud az pēšēnīgān dastwarīh ud pad xrad sahišn ast passox azēr ī pursišn nibišt kāmam
ka čiyōn pursēd tis andar nēst ī ān rāy ǰuttar ōwōn saham čiyōn nibēsam
az ān ī čiyōn ān ī amāh āgāhīh az ān ī pēšēnīgān dastwarān weh ud dānāgtar ud ahū ud rad ud dastwar ī amāh būd hēnd
ka =iz āgenēn ǰud_dādestānīh būd ān man ka =iz wizīr ī abar ham dar ēdōn čiyōn =imān dastwarān ī zamān ud dūdag pad mādagwar dāšt nibišt
pas =iz abar gōwišn ī ān dastwar anī_ēwēnag ēč ǰud_dādestānīh nēst
ud agar ast ī =m sahišn ō šnāsišn ī druyist rāy ayāft
mowmard ī dēn_āgāh šnāsēd āgāhīhā wirāst pad spās dāram
mādayān rāstīh ī pēšēnīgān dastwarān gōwišn
ān čē pad_čim andar passox
ud ēd čē pad rōšngarīh ī wizīr nibišt
agar ēdōn ī čim rāy bowandag ayāb wizīr rāy rōšn wēnīhēd
pargast az abowandagīh ī dēn wizīr pad rōšnīhā_nimūdārīh ud druyist_čimīh
az abowandag_nimūdārīh ī amāh ō šnāsišn ī ān ī dēn nigēz pargūd_az_ōšīh ī ān =iz ī =mān xwāst āgāhīhā padēx aweštāftag_menišnīh ī az āwām sezdēnīh
ōh =iz nūn ǰud az čihrag dānišn baxšišnīh ī weh mēnōyān mānsr wizārišnīh ud nigēzišn ī dēn rōšntar nimāyišn ī abar dēnīg warzišn az bun abērtar az =iš paydāgīhēd
ēk az mādayān ī nimūdārīh ī āsn_xrad dēn pēšōbāy
ud ēk ī mādayāntar az nihādag ī hufraward pēšēnīgān ī pēšōbāyān ī meh pōryōtkešān
az ān čiyōn ān ī awēšān nibēgān ī abar čim_nimāyišnīh zofrīh bārīk_saxwanīh rāy ō =iz bārīk_wēnišnān ud dārmag_dānišnān hudān pad andak
frāz =iz padēxīh ī saxwan škeft gumān ī kam_āgāh =išān šāyēd būd
ōwōn abar čim ī ham pursišnīhā agar ast ī =tān rōšntar ud paydāg ud čimīgtar abāyēd
ud nazdīktar rāh ō rāst nigēzišn rōšn
ǰud ō wizīr ī frazānag pēšōbāy ī dēn
man čand =im dānišn ud ādūgīh hamē ka pursēd u =m tuwān passoxēnam
ka wehān gōhrān ud ēwēnag nigerīd wizīrēnīdār wuzurg sūd xwēš xwēšīgān druyistīh ud drōdīh ud ahlāyīh ud paymōgīh ud druz nihānēnīdārīh
čē =m ašmāh kām kunišn man āgāhēnīdan framāyēd
u =tān nōg_nōg =iz āfrīn ān ī =tān xwad andar nāmag pad bun ud sar =iz nibišt
ǰud ǰud pad xwēš niyābag ud spurrīg šād burzišnīg frazāmīhād
abāg abrīd paywastagīhā ī az bun ō frazām ud hāmhāgān =iz burzišnīg
paččēn ī pursišn čiyōn passox ēd ka tis andar nēst ī ān čim rāy ǰuttar ōwōn saham čiyōn nibēsīhēd
fradom ān pursēd mard ī ahlaw az star ud māh ud xwaršēd ātaxš ī ohrmazd čē rāy weh dād ēstēd
ud andar dēn meh ud weh guft ēstēd az dahišn ī mēnōyīg az =iz ān ī gētīyīg
passox ēd frāzīh pad xrad rāst wizīngarīh čē dāmān mehīh ud wehīh az hunar bawēd
abar dāmān
hunar =ēw rāstīh weh
abzār =ēw xrad meh
spās =ēw yazad kāmišngarīh mādagwartom
čē harw se āgenēn hamband
čē rāstīh paydāgīh pad xrad u sūd kāmišngarīh ī dādār
xrad kāmišngarīh ī ō abāyišn ī dādār
u zēn rāstīh ud kām ī dādār rawāgīh pad xrad abāg rāstīh
harw se andar dāmān meh
u =šān mehmānīh pad pahlomīgān mardān ašō’ān
mēnōyīg pad ān ī abēzag frawahr mēnōy_waxšīhā ō druz kōxšāg ud spōzāg wānāg ud ānābāg ud ān ī yazadān spāh zōrēnāg
mēnōy xwadāyīh ī ohrmazd gētīyīhā pad gētī paymōgīh ud hambandīh ī tan ud gyān
u =šān abzārōmandīh mādayān xrad
ud gētīyīg_kārīh pad ān ī xradīg abar_gīrišnīh ī humat hūxt ud huwaršt
ud bē_hilišnīh arawāgīh ī dušmad dušhūxt ud dušhuwaršt
u =šān handāxtār gētīyīg xwadāy ohrmazd winnārāg
ud ān ī abēzag dēn winnārāg ud rawāgēnāg
dādār ī weh ī abēzag stāyīdār
ud druz ōšīh_ēstišnīh framūdār ī pad rawāg_dahišnīh ī ān ī weh_dēnīg mānsr
rasišn ī ān weh rist_āxēzēnišnīh ud fraškerd_kirdārīh
hamayārīh ud xwēšīg spās
ud abar hamist gētī dām sālār ud nigāh_dāštār ud rāyēnīdār ud meh ud abartar hēnd
ōh =iz ān mehīh harw mardōm pad pāšomān mardān ī ašō’ān rāy guft ēstēd
=šān andar
nazdist ān =iz pāšom se ī hēnd bun mayān frazām ī dahišn
ēk abēzag mard gayōmard fradom menišnīg stāyīdār būd ān ī yazadān
wispān dahišn az bun_āfurrišnīh abdom frazāmišn ī gētīyīg dām az wehīh_warzišn ī ān ī ōy zahag āwādag abar andar dārišn ī
čiyōn hōšang tahmurid ǰam ud frēdōn
čiyōn frēstagān ī dēn čiyōn zardušt ud ōšīdar ud ōšīdarmāh
ud fraškerd_kirdārān ī čiyōn sōšyans ud rōšnčašm ud xwarčašm ud hamkārān rawāg_dahišnīhā
ēk ahlaw zardušt dēn padīriftār
ud yazadān pad ān ī mēnōy nērōg abēzag_ _stāyišnīhā rāst yaštār
ud druz az ān ī gētī_ _kerbīhā gētīyīg_kārīh agārēnīdār
ud dēn ī abēzag spurr_wehīh ī spenāg mēnōy ud awehīh ī gannāg mēnōy
ud ōš_ _paydāgīh ud ānābišn ī druz ud pērōzīh_frazāmīh ī dādār
ud akanārag_rawišnīh ī dāmānīhā bawēd mahist burdār
ud pad =iz ān ī gayōmard wehīh ān ī zardušt zāyišn āfurrist
pad =iz ān ī sōšyans wehīh zardušt zahag ast
pad =iz harwisp humat hūxt huwaršt rawāgīhist az dām
ī pad dēn ēmēd dād hamspās
ēk tan_kirdār frašgar sōšyans ān ī druzīhā dēwān stāyišnīh ud yazadān
kōxšišnīh andar ahlomōγīh ud ag_dēnīh ī sardag_sardag waxt
purr_ānābišnīhā az gēhān ānāftār
ud pad bowandag_rawāgīh ī yazadān_stāyišnīh ud spurr_rawāgīh ī ān abēzag dēn fraškerd_frazāmēnīdār
pad ān ī pāšom kunišn anāhōgēnīd ī brādarōd
abar xwaršēd ī arwand_asp hamist rōšnān hamāg wehān ī dāmān xwēšīg spās
čē ān =iz ī ka xwaršēd rōšn az spōzišn ī tār ud spīzišn frāšm ī rōšnēnišn ī gēhān tazišn ī rōzān šabān wēnīhēd
ham frazāmišn ī fraškerd rāy andar dēn ī mazdēsnān guft ēstēd ēn meh rōšnīh ham mardān ī ašō’ān paymōgīhēd
didīgar ān ī pursēd mard ī ašō ō gētī pad čē kār rāy dād ēstēd
u andar gētī pad čē ēwēnag abāyēd būd
passox ēd dādār dām dād ō rawāg_garīh ī kām
u =mān abāyēd rawāgēnīd ān čē kām windam ān čē =mān kām
čē ōy xwābar dādār tuwān ān čē =mān kām čand ōstīgāntar ēstam
ōwōn čiyōn =iš kām arzānīg ī =m pad windišn ī ān čē =mān kāmag
ēn dām abd ahamtāg āfurrīd ēstād wēnābdāg
az =iz ham abd_āfurrišnīh paydāg āfurrāg spurr_dānāg
āfurrišn pad_čim u kām wehīh
ud ka čimīg āfurrišnīh ī dām wehīh =iz ān kām ēwar
ud az =iz spurr_tuwānīgīh dādār rāy kām āfrīd paydāg
pas wizīrīhist az xrad afurrīd dām ō bowandag_rawāgīh ī kām pad spurrēnīd wattarīh bawēd
čē ka wattarīh ast wehīh ānābišn ī wattarīh bawēd
čē ka wattarīh spurrīg pas čimīg gōwīhēd dām dād ō xwēš kāmag rawāgīh az wattarīh ānāftagīhā wehīh spurrēnīd rāy
hamgugāhīhist abāg ān ī pēšēnīgān guft āfurrīhist dām ō kāmišngarīh ī dādār
ān ī dādār kāmišngarīh bāyīhist ō ī ast paristišn_kunišn kōxšišn
čiyōn paristišn ān ī dādār ī xwābar dōst ō xwēš dām
kōxšišn ān ī abāg druz ī kōxšīdār dušmen ō dahišn ī dādār
ān wuzurg paristišn ud kōxšišn =iz ī abartom paymān ī xwēš_tan
ud nazdīktom paymān ī ō āzādīh az dōst āfurrāg must ī az dušmen kōxšīdār
kadār =iz =ēw margōmandān abar_estišn_ayāftārān meh tuxšišn
čē ka xwābarān spurrtom purr_abdīhā passāxt ī [D7_102 beg ] dahišn ī xwadāy
u aǰumbišn stī pad abar_rasānīh ī gannāg mēnōy ǰumbišnīg
ud awēnišnīg mēnōy agumēzišn ō wēnābdāg stī ud wēnišnīg nimūnag
mēnōy ī waxšag ruwān andar gētī rawišnīg tan nēk xwadāy kird
u gyān ī zīyēnāg
ud frawahr ī dārāg
ud wīr ī ayābāg
ud ōš ī pāyāg
ud xrad ī wizīnāg
ud čihr ī xwad_bizišk
ud zōr ī rāyēnāg
ud čašm az dīdan gōš az āšnūdan wēnīg az hambōyīdan
dahān az mizag dānistan
ud kerb az pahrmāyišn ōmārdan
ud dil az menīdan
uzwān az guftan
dast az warzīdan
pāy az raftan
ēd gyān frāxēnīdan
ēd waxšišn ī xōn pōyīdan
ēd tan paywastan
ēd frayādāg dārišn
rawāg rāyēnīd xwēš_kārīh hamist ’wtn abzārān gyān kārīgīhā wirāyīhēd
pad frārōn_dādīh ud humat ud hūxt huwaršt
ud pāddāšn ī ān rōšngar ud hamēyīg nēk_rawišnīh niwēyēnīd
ud payrāst ān frēzwānīg abar windādār mardōmān rāst bowandagīh ī xwēš ud druyist wimand dāštan
abartom xwadāyīh ī dādār framuštan
pad rawāg_garīh ī kām ō ōy wisp_weh dōst abēzag stāyīdār ud abēzag spās_dār būdan
čiyōn dōstīh ī abēzag az ēwar_menišnīgīh ī pad harw nēkīh az =iš būd ud ēč anāgīh az =iš būd
stāyīdārīh ī abēzag az stāyišn ī pad harw wehīh az =iš būd ud ēč wattarīh az =iš būd
spās_dārīh ī abēzag az hamāg āzādīh az =iš būd ud ēč must az =iš būd
wābarīgān wizīr ud ham abēzag dōstīh ud rāst_stāyīdārīh ud čimīg spās_dārīh ōstīgānīhēd aǰudīhēd
pad =iz ān ī ka wahuman pad menišn srōš pad gōwišn ud ard pad kunišn mehmān dārīhēd
ōh =iz az mehmānīh ī wahuman pad menišn az dil wehīhā ō rāst šnāyišnīh nixwārišnīg ud az waranīgīh ud xwad_dōšagīh dūr dāštan
srōš mehmānīh ī pad gōwišn az ān ī āgāh ī rāst_guftār ān ī anāgāh az rāst_dastwarān niyōšīdār būdan
ard mehmānīh ī pad kunišn az ān ī wehīh dānīhēd rāyēnāg ān ī dānēd pahrēzāg būdan paydāgīhēd
ud ēd se wehīh ī ōšmurd parwastag andar rāh ī pēšēnīgān guft
ī ast dānišnīg griftan dānišnīg hištan
ī abzār xrad ud frārōn tuxšāgīh
u dastwar ān ī rāyēnīdārīh ān abāg dēn ī yazadān rāstīhā dāštan
u bun abēzag_menišnīh ī rāstīhā pad wahumanīgīhā wehīh
čiyōn pēšēnīgān dēnīgān dēnīgīhā guft ān ī wahumanīg wehīh pad menišn mehmān dārēd ēg =iš ān ī weh mēnōy rāh ī rāst nimāyēd
pad rāh ī rāst kāmag ī dādār šnāsēd
ud pad kāmišngarīh ī dādār waxšēd ud windēd nēkīh ī fraškerdīg ayābēd
hangirdīgtar passox ēd mard ī ašō dām ast grift ān xwēškārīh ī aw =iš āfurrīhist
u andar gētī pad frēbīhist ī hāzāngar druz purr_pās
pad wizīdārīh az xrad ān ī dādār kām
xwad šnāyēnīdār ud šnāxtār ud ān ī wehīh šnāxtag rawāgēnīdār az čē awiš az =iš pahrēzīhīdār
u ēdōn abāyēd būdan čiyōn =iš ān mehīh ud wehīh pad =iz mēnōy ōstīgāntar bawēd
sidīgar [T60_9v_beg ] pursišn ān ī pursēd mard ī ašō ēn mehīh čē čim rāy ast
passox ēd mazdēsn kāmišngarīh ī dādār rāy
čē tāšt ud agumān rāh ī ō kāmišngarīh ī dādār šnāyišn ī kām
ud ān kām šnāyišnīh pad xrad ī drust druyist bawēd
ān xrad kām ī mēnōyān yazadān abar šnāsēd waxt
dēn ī rāst ī abēzag ī ast mēnōyān dānišn ī frahangān frahang ud awestādīhān awestādīh ud tōhmag ī wisp_dānišnān
ud ān =iz ī abēzag dēn ī mazdēsnān rawāgīh pad mard ī ašō
ī čiyōn =iš nimūd pad dēn man dād spitāmān zardušt mard ī ašō ī kād_xrad
u pāyam menišn az dušmat uzwān az dušhūxt u pāyam dast az dušhuwaršt
u hāzēnam ō ān ī pas ašō ī dānāg ī kād_xrad
u hamōšmur dēn dād w’wyšwšn dahībed windišn
ast ī dēn_burdār ī dānāg ī az zamānag ō zamānag ud =iz ō ān abdom axwān wardēnišn hutāšīd fraškerd
čiyōn pad xrad dād ān ī ahlāyīh gēhān
pad xrad ānābīhēd harw wattarīh
ud pad xrad spūrrīgīhēd harw wehīh
ud pahlom xrad dēn ī abēzag rawāgīh pad dēn_burdārān
ān abrāst mehīh ī pāšomān mardān ī ašō’ān andar waxt
ān čiyōn nimūd abar gayōmard ud zardušt ud sōšyans
čahārom pursišn ān ī pursēd ēn zaxm ud tars ī =mān az āwām_pādixšāyān
abārīg anāgīh ud āhōg ī weh_dēn wāng hamē rasēd
u dādestān čē ēwēnag bawēd
u =mān pad mēnōyān weh_dādestānīh ast ayāb
passox ēd andar dēn ī mazdēsnān guft ēstēd rāh_bandīh pad ahlāyīh bēš čiyōn =iš ēn wizārišn ast ān saxtīh ud andōh ī dušxwārag ī pad kirbag rawāgēnīd rāy rasēd
pad saxtīh ud ranǰ ud dušxwārag ī was abāyēd hangārd
ka pad andōh ud saxtīh abāyēd hangārd ēg =iš az =iš paydāgīhēd
pad ān pāddāšn ān and āsānīh ud rāmišn ō ruwān rasēd čiyōn kas az ān saxtīh ud dušxwārīh ī pad hāwand ān kirbag abar mad
az ān čiyōn dēn ī weh ōstīgān dāštan menēd ud stāyēd u padiš ēstēd
ēwar kirbag andar kirbagān mādayān
ān harw tars ud wišēg ud dušxwārīh ī =mān ham weh_dēn dāšt rāy
az hamēstārān ī dēn abar rasēd
mihr ī dēn rāy gugārēm
ud az dēn wardišnīh andar yazadān aburd_šnōhr bawam
ēg =imān hāwandīhā spās passazagīhā rasēd
ud az yazadān ō ruwān šnāyišn ī urwāhm āsānīh ud xwārīh
panǰom ān ī pursēd čē rāy wehān anāgīh wēš hamē rasēd ō wattarān
passox ēd harw hangām ud harw gāh harw wehān anāgīh wēš rasēd
čē mēnōyīg wēš nēkīh ī wehān ēwar
gētīyīg abērtar andar wad_zamānīh amaragānīhā anāgīh ud bēš abar wehān wēš paydāgtar
u čim was
ēk ī hangirdīg ēn =iz dar ud wihān ī rasišn wēš
čē rasišn ī anāgīh az dar abērtar
az dēwān ī anāgīh_baxtārān ēk
az wattarān ī anāgīh_kirdārān ēk
ud agar ōh =iz ǰahišnīg wattarīh wattarān bēšēnd
pas =iz amaragānīhā
anāgīh ī ō wattarān az dēwān ud ān ī ō wehān az dēwān
az wattarān =iz rasēd
u pad ham rāh ī rasišn ēwēnag gāh
ēn =iz abērtar ēdōn čiyōn pēšēnīgān guft weh ān kār ud ranǰ abērtar pad gētī u =šān mizd pāddāšn ī ēwarīgtar pad mēnōy
ud wattarān āsānīh ud rāmišn pad gētī wēš u =šān dard ud pādifrāh ī pad mēnōy garāntar
ud ēn =iz ast wehān tars ī az dard ud pādifrāh ī az dušox rāy āsānīh ud xwārīh ī pad gētī hilēnd
tis =iz abārōnīh menēd ud gōwēd ud kunēd
ud ēmēd ī ō ān āsānīh ud rāmišn ī pad wahišt rāy was ranǰ ud tars pad frārōn_warzīdārīh ī pad menišn gōwišn ud kunišn kāmagīhā ō grīw padīrēnd
ud wattarān ruzdīh ī pad rāmišn ī zamānīg rāy ān =iz rāmišn ī abārōnīhā ī padisārīg dušox ast ēg =iš xwēš tan zamānīgīhā pad =iš rāmēnēnd
ud waranīgīh ud xwad_dōšagīh rāy ān =iz kār rāh ī ō wahišt pad =iš šāyēd būdan xwēš tan pad =iš ranǰēnd
ud pad ēd rāh andar gētī wattarān āsānīh ud rāmišn frāy
ud wehān andōh ud bēš ud zarīg ud anāgīh bawēd dīdārīg paydāg čim
šašom pursišn ān ī pursēd amāh mardōm ō gētī čē rāy dād ēstēm
u =mān andar čē abāyēd kirdan
passox ēd pad =iz passox ī ham pursišn nibišt dām āfurīhist rāstīh ud kāmišngarīh ī dādār
ud purr_wehīhā winnārdan ī ān ī akanārag nēk_rawišnīh ī dāmān
bīm ud bēš čiyōn ast fraškerd ī abrādarōd
ud ān winnārišn bawēd az spurr_pādixšāyīh ī dādār ud apādixšāyīh ī druz
čiyōn =iš guft pad dēn andar ān zamān spurr_pādixšāy bawam man ohrmazd ham
ud pad tis =iz pādixšāy bawēd ganāy mēnōy
ud abar =iz nēk_rawišnīh ī dām_dahišnīh ōšmurd nēk man ka =m ēdōn dām dād čiyōn man kadār =iz ēw kāmag
ō man xwadāyīh dahēnd ud xwadāyīh čāšand
ka ō kāmišngarīh ī pad =iz mehēnišn ī xwadāyīh dād ēstam
u =mān andar gētī ēdōn abāyēd būdan čiyōn =mān rāst bandag ī xwēš abartom xwadāyīh ī dādār drust_wimandtar dāšt bawēd
rāh ī ō ān ī rāst_bowandagīh pad xrad dānīhēd pad rāstīh wābarīhēd ud pad wehīh sūdīhēd
u widarg ī awiš abērtar weh mēnōy rāstīhā pad menišn gāh kirdan
dānišnīgīhā grift dānišnīgīhā hišt
čiyōn pad dēn gōwīhēd ohrmazd ō zardušt guft wahuman pad ox ī abēzag abāgēnāy mehmān kunē
čē ka wahuman pad ox ī abēzag abāgēnē mehmān kunē
ēdōn rāh dānāy hurawišn ud =iz dušrawišn
haftom pursišn ān pursēd ka mard =ēw widerān bawēd pas az widerān būdan ī ōy
kirbag ī kas ōy rāy kunēd az gētī šud ēstēd
ud pad šab ī sidīgar andar bāmī ō tarāzūg šawēd
ēg =iš čiyōn awiš šawēd
ud frayādēd ēdōn čiyōn ān mehīh pad dast ī xwēš kird ēstēd ayāb anī ēwēnag
passox ēd ka kas ōy ī widardag rāy pas az bē_widerišnīh kirbag kunēnd
ud agar ōy ī widardag andar zīndagīh =ēw ān kirbag framūd
u handarzēnīd ud bun_kirdār u =iz pad_dād bawēd
ēg =iš ō tarāzūg šawēd ud rasēd
pad =iz hangām rawāgīhist rāy
ka ān kirbag frayādēd xwēšīhēd čē ān ī pad_dād ī az kas xwēšīhēd padīrift bawēd
ud ān ī pad padīrišn ī az kas xwēšīhēd ka pad_dād
ēg =iš padīrift bawēd
agar ān kirbag ōy widardag framūd u =iz handarzēnīd
pad_dād hamdādestān būd ān ī andar zīndagīh kunīhād
ēg =iš pad sidōš ō abzōn ī gāh rasēd
ān ī pas az widardagīh kunīhēd pad āmār ī sidōš ud tarāzūg
pad hangām ī kirbag rawāgīhēd
ō rāmišn ī ruwān rasēd
agar ān kirbag ōy ī widardag andar zīndagīh ī xwēš framūd
ayāb =iš handarzēnīd ayāb bun kirdār ud wihān ī ruwān warzīdārīh būd
ka pas az bē_widerišnīh rawāgīhēd
ēg =iš ō rāmēnīdārīh ī ruwān rasēd
čē bun ī spās ud framūdār ud xwēšīg_kirbagīh ēwar
čēgām =iz ēw kirbag ī rawāgīhēd
andar ān āmārgarān rōšnīhā abāg ōy ī kirdār hamkirbag
u pad āmār ī ruwān kirbag abāg ōy kird hāwand
ān kirbag pad dast ī xwēš kird az ān framūd ruwān hučihrtar ud amāwandtar
u hangōšīdag ōwōn čiyōn ka mard =ēw wastarg ēw_dast ī hučihr abāyišnīg xwēš pad tan dārēd
anī mard =ēw wastarg ēw_dast ī pad hamēwēnag xwēš pad ganǰ dārēd hučihrtar bāmīgtar ud abāyišnīgtar bawēd
haštom pursišn ān ī pursēd ān ī az xwāstag xwad ō kas framūd =m pad ruwān uzēnag kunēd
anī kas ōy rāy kunēd
az ān xwāstag ranǰ kird ī xwēš ēk az did ǰuttar ast ayāb
passox ēd ēk az did ǰuttar
čē ān ī az xwāstag ī xwēš framāyēd mādagwartar ān ī kas az framāyišn ī ōy ōy rāy kunēd
andar ēwēnag ī kirbag ān mādagwartar ī xwad pad xwēš ranǰ warzēd
ud pas az ān ān ī az xwēš =iz pad xwēš framāyišn rawāgēnēd
ī pas ān ī xwad pas az xwēš widerišnīh rāy handarzēnēd framāyēd ō rawāgīh rasēd
ud pastar ān ī kas ōy rāy kunēd
čiyōn =iš ēdōn xwēš ān ī pad_dād
ud ka kas ōy rāy andar u zīndagīh rāyēnēd ēg =iš gāh abzāyēd ud ruwān bōzīhēd
ka pas az ōy kas ī ōy rāy rāyēnēd ēg =iš rāmišn ō ruwān rasēd
ka pad ān kirbag hamdādestān u pad_ _dād
ka =iz kas ōy rāy kunēd ēg =iš ō xwēšīh rasēd
nohom pursišn ān ī pursēd
waxš ī kirbag az ān ī ka kirbag kird ēstēd ān ī ka zīndag čand abzāyēd
passox ēd
az ān ī ka kirbag