Select Section Type

pursišnīhā čand dar ī mihr_xwaršēd ī ādur_mahān az anōšag_ruwān manuščihr ī ǰuwān_ǰamān kird ud abārīg hudēnān u passox gōwizārēnīd
pad nām ud nērōg ayārīh ī dādār ohrmazd wispān yazadān
hamāg yazadān ī mēnōyān ud yazadān ī gētīyān
hamāg dām ud dahišn ī ohrmazd ō dahišn xwēš wāspuhragānīg wspwlwwsnyt
hudēnān ī ēd pursīdārān az stāyišnīg nērōg ī čihr ud zōr ī gōhr ud daxšag ī xrad ud nišān ī hunar
ud =iz xrad_xwāyišnīh ud kirbag_uskārišnīhā ud dēnīg_wizōyišnīhā pursišn paydāg
az mānuščihr ī ǰuwānǰamān āfrīn
passox ēd čē =tān purr_dōšāramīhā ud wuzurg_abardomīhā andar ēd pursišnīg_nāmag ō man āfrīnēnīd
čand =itān āfrīnēnīd ud čiyōn =itān āfrīnēnīd
purr_paymānīhā bowandag_abzōn_padēxīhā ō =iz ašmāh hamist ud hampaywandān ǰud ǰud pad xwēš niyābag spurr rasād
ud dagr pattāyād ud ō nēk_frazāmīh paywandīhād
ān ī =tān framūd nibištan abar ayāsišn ī ō hamwēnišnīh ud hampursagīh ī abāg man mihrbānagīh ud dēn_dōstīh ī xwad
amāh hamist yazadān bandag ud pad kōxšišn ī druz hamspāh
pad āstawānīh ī abar weh_dēn ī mazdēsnān hamestišn
pad ēk ān ī ahlāyīh rāh hamtuxšišn
ō gāh ī andar ān ī pāšom axwān hamārzōg
pad ayābišn ī ō ān pāšom axwān fraškerd hamēmēd hēm
ān =imān kām ī hamwēnišnīh ud hampursagīh čimīg u sāl
ud ān =iz ī dēn nigēzēd abāg ōy ī dānāg ud ahlaw pad hamwēnišnīh ud hampursagīh nazdīk
ēg =iš kirbag ī ahī waxšišnīgtar ud ān ī meh pattāyišnīgtar
ud stāyišn ī =tān man rāy wēš az sāmān meh pāyag framūd nibištan
čim mādayān purr_dōstīh nigerišn ī pad hučašmīh
u =m pad =iš rāh ī ō spās_dārīh
ān ī =tān pad dānistan ud šnāxtan rāh ī ō man ēnyā ō anī kas būdan framūd nibištan
az ašmāh dōšāramīh ō pēš hučašmīhā mādagwarīh ī rāstīh rāy čimīg nigerišn dādīhātar
ō =iz abārīg mowmardān ī pad hunar ī =šān bowandag_menīdārīhātar sazēd nibištan
čē abāg =iz škeft kōxšīdārīh ī druz ud garān wišōbišn ud zūrīh ī ō dēnīgān mad ēstēd
pas =iz pad yazadān xwābarīh nūn =iz radān mowbedān dastwarān dādwarān ud abārīg =iz dēnīgan ud dēnīgbedān ī kustag_kustag
ud anīz hērbedān ud mowmardān ī ōšmurd_mānsr ī dranǰēnīd_zand ī uskārd_dādestān ī āgāh_dēn ī nimūdār_čim ī wizīdār_kirbag pad čand gyāg hēnd
pad =iz ōwōn dādestān šnāxtan ud dānistan ī rāh awiš =išān wišādag
ān ī =tān kāmag abāyist ud xwaš_menišnīh az ān ī man abar būd framūd nibištan
ham nišān ī dōstīh ud hučašmīh u =tān az yazadān ham paymān dōstīh ud hučašmīh ī xwēš bawēd
ān ī =tān andar wēš_dōstīh stāyīdārīh ud frāy_būdīhā man rāy pad kišwar dastwarīh ud ēkīh ī az didīgarīh ud tāgīh ud ǰudīh =iz hamsāmān framūd nibištan
agar ōh =iz ašmāh dōstīh rāy nibišt pas =iz man dušxwār sahist az ēd_ōwōn stāyišn
agar andar ēn zamānag ud šahr uzmān šnāxtag ud āšnāg abar kas
ud agar pad ōy ī dagr wurrawišnīh dēn_pēšōbāy frāzīg man xwēš rāy
ābrōyīg dāram ka ān stāyišn ī sālār =imān ēwāzīg niyābag abar man srawāgīhēd
ud =iz rāmišnīg bawam ka =m mehīh az xwēš sālār nāmēnēnd
čē =m stāyišn ān kāmag ī pad xwēš pāyag ud tāyag wimand
u =m ābrōyīg sahēd ērīh ī andar xwēš ud abarīg ud hāwand_mehīh abar kehān
ān ī =tān wistāxīhā wistāxgarīhā abar drāz nibištan pursišn
ēn =iz nimūd passox pad hangām nibēsam ī =m andar pardazišn bawēd
ud ān ī ašmāh pad hučihr_pursišnīh wistāxīh čimīgtar abar gōkānīg_passoxīh ud spōz_az_gāhīh kām ī taftīg
čē spōz ayāb abowandagīhā_ _passoxīh handāzīhēd
ud az ān ī škeft kōxšišnīh ī druz rāy aweštāb wizōyišnīg_menišnīh
ud az ān ī awizīrišnīg frēzwānīg kār kam pardazišnīh ast
abar passox ī hangām ī pardazišn ī =mān zamān dād ī =tān andar hamāg paydāgēnīd
ǰud =iz az hučašmīh ī dōstīhā ud nišān ī āgāhīhā ī =tān az ān ī man kam_pardazišnīh aziš paydāg
u =m ēn =iz wistāxīh ast =tān pursišn dēnīg_wurrawišnīhā ud dēnīg_wizīr_abāyišnīgīhā nibišt
andar passox čim_paydāgīh ī az dēn was ō nimāyišn ī pad dānāgīh aniyāz ud az harw ēwēnag abar_xwāyišnīh abēbīm
ud ham nāmag andar māh tīr pad dōl ōwōn mad ka xwāstārīh ī az šāhīgān pad se_sālag ud bahr ī sālag =ēw hudēnān must frāx ud āsānīh ī pad =iš awizīrišnīg ud čārakkarīh ī =m čand ādūgīh abar ān must ud spōzišnīh frēzwānīgtar ud čār ī abar bōxtārīh ud frayādišn ī hāwištān ī čand wihān ī handāxt ēstād rāy =im ō xūbīhā nigerīd ī ham pursišn ayāft
ud māh šahrīwar ī ka ō šīrāz āmad ham
u =m hangām hangām andak ī pardazišn būd u =m ham pursišn nigerīd
ud ka =m hamǰādagīhā nibēsišnīh dīd ēg =im pursišn dar dar ǰudāg ud daxšagīhātar kirdan čimīgtar sahist
u =m ō dibīr =ēw dād pursišn ī pad ham paččēn ī =tān framūd nibištan dar dar harw pursišn =ēw pad dar =ēw nibišt ud hangirdēnīd
čand =im az dēn_āgāhīh u =m pad ōš ayādīh ud az pēšēnīgān dastwarīh ud pad xrad sahišn ast passox azēr ī pursišn nibišt kāmam
ka čiyōn pursēd tis andar nēst ī ān rāy ǰuttar ōwōn saham čiyōn nibēsam
az ān ī čiyōn ān ī amāh āgāhīh az ān ī pēšēnīgān dastwarān weh ud dānāgtar ud ahū ud rad ud dastwar ī amāh būd hēnd
ka =iz āgenēn ǰud_dādestānīh būd ān man ka =iz wizīr ī abar ham dar ēdōn čiyōn =imān dastwarān ī zamān ud dūdag pad mādagwar dāšt nibišt
pas =iz abar gōwišn ī ān dastwar anī_ēwēnag ēč ǰud_dādestānīh nēst
ud agar ast ī =m sahišn ō šnāsišn ī druyist rāy ayāft
mowmard ī dēn_āgāh šnāsēd āgāhīhā wirāst pad spās dāram
mādayān rāstīh ī pēšēnīgān dastwarān gōwišn
ān čē pad_čim andar passox
ud ēd čē pad rōšngarīh ī wizīr nibišt
agar ēdōn ī čim rāy bowandag ayāb wizīr rāy rōšn wēnīhēd
pargast az abowandagīh ī dēn wizīr pad rōšnīhā_nimūdārīh ud druyist_čimīh
az abowandag_nimūdārīh ī amāh ō šnāsišn ī ān ī dēn nigēz pargūd_az_ōšīh ī ān =iz ī =mān xwāst āgāhīhā padēx aweštāftag_menišnīh ī az āwām sezdēnīh
ōh =iz nūn ǰud az čihrag dānišn baxšišnīh ī weh mēnōyān mānsr wizārišnīh ud nigēzišn ī dēn rōšntar nimāyišn ī abar dēnīg warzišn az bun abērtar az =iš paydāgīhēd
ēk az mādayān ī nimūdārīh ī āsn_xrad dēn pēšōbāy
ud ēk ī mādayāntar az nihādag ī hufraward pēšēnīgān ī pēšōbāyān ī meh pōryōtkešān
az ān čiyōn ān ī awēšān nibēgān ī abar čim_nimāyišnīh zofrīh bārīk_saxwanīh rāy ō =iz bārīk_wēnišnān ud dārmag_dānišnān hudān pad andak
frāz =iz padēxīh ī saxwan škeft gumān ī kam_āgāh =išān šāyēd būd
ōwōn abar čim ī ham pursišnīhā agar ast ī =tān rōšntar ud paydāg ud čimīgtar abāyēd
ud nazdīktar rāh ō rāst nigēzišn rōšn
ǰud ō wizīr ī frazānag pēšōbāy ī dēn
man čand =im dānišn ud ādūgīh hamē ka pursēd u =m tuwān passoxēnam
ka wehān gōhrān ud ēwēnag nigerīd wizīrēnīdār wuzurg sūd xwēš xwēšīgān druyistīh ud drōdīh ud ahlāyīh ud paymōgīh ud druz nihānēnīdārīh
čē =m ašmāh kām kunišn man āgāhēnīdan framāyēd
u =tān nōg_nōg =iz āfrīn ān ī =tān xwad andar nāmag pad bun ud sar =iz nibišt
ǰud ǰud pad xwēš niyābag ud spurrīg šād burzišnīg frazāmīhād
abāg abrīd paywastagīhā ī az bun ō frazām ud hāmhāgān =iz burzišnīg
paččēn ī pursišn čiyōn passox ēd ka tis andar nēst ī ān čim rāy ǰuttar ōwōn saham čiyōn nibēsīhēd
fradom ān pursēd mard ī ahlaw az star ud māh ud xwaršēd ātaxš ī ohrmazd čē rāy weh dād ēstēd
ud andar dēn meh ud weh guft ēstēd az dahišn ī mēnōyīg az =iz ān ī gētīyīg
passox ēd frāzīh pad xrad rāst wizīngarīh čē dāmān mehīh ud wehīh az hunar bawēd
abar dāmān
hunar =ēw rāstīh weh
abzār =ēw xrad meh
spās =ēw yazad kāmišngarīh mādagwartom
čē harw se āgenēn hamband
čē rāstīh paydāgīh pad xrad u sūd kāmišngarīh ī dādār
xrad kāmišngarīh ī ō abāyišn ī dādār
u zēn rāstīh ud kām ī dādār rawāgīh pad xrad abāg rāstīh
harw se andar dāmān meh
u =šān mehmānīh pad pahlomīgān mardān ašō’ān
mēnōyīg pad ān ī abēzag frawahr mēnōy_waxšīhā ō druz kōxšāg ud spōzāg wānāg ud ānābāg ud ān ī yazadān spāh zōrēnāg
mēnōy xwadāyīh ī ohrmazd gētīyīhā pad gētī paymōgīh ud hambandīh ī tan ud gyān
u =šān abzārōmandīh mādayān xrad
ud gētīyīg_kārīh pad ān ī xradīg abar_gīrišnīh ī humat hūxt ud huwaršt
ud bē_hilišnīh arawāgīh ī dušmad dušhūxt ud dušhuwaršt
u =šān handāxtār gētīyīg xwadāy ohrmazd winnārāg
ud ān ī abēzag dēn winnārāg ud rawāgēnāg
dādār ī weh ī abēzag stāyīdār
ud druz ōšīh_ēstišnīh framūdār ī pad rawāg_dahišnīh ī ān ī weh_dēnīg mānsr
rasišn ī ān weh rist_āxēzēnišnīh ud fraškerd_kirdārīh
hamayārīh ud xwēšīg spās
ud abar hamist gētī dām sālār ud nigāh_dāštār ud rāyēnīdār ud meh ud abartar hēnd
ōh =iz ān mehīh harw mardōm pad pāšomān mardān ī ašō’ān rāy guft ēstēd
=šān andar
nazdist ān =iz pāšom se ī hēnd bun mayān frazām ī dahišn
ēk abēzag mard gayōmard fradom menišnīg stāyīdār būd ān ī yazadān
wispān dahišn az bun_āfurrišnīh abdom frazāmišn ī gētīyīg dām az wehīh_warzišn ī ān ī ōy zahag āwādag abar andar dārišn ī
čiyōn hōšang tahmurid ǰam ud frēdōn
čiyōn frēstagān ī dēn čiyōn zardušt ud ōšīdar ud ōšīdarmāh
ud fraškerd_kirdārān ī čiyōn sōšyans ud rōšnčašm ud xwarčašm ud hamkārān rawāg_dahišnīhā
ēk ahlaw zardušt dēn padīriftār
ud yazadān pad ān ī mēnōy nērōg abēzag_ _stāyišnīhā rāst yaštār
ud druz az ān ī gētī_ _kerbīhā gētīyīg_kārīh agārēnīdār
ud dēn ī abēzag spurr_wehīh ī spenāg mēnōy ud awehīh ī gannāg mēnōy
ud ōš_ _paydāgīh ud ānābišn ī druz ud pērōzīh_frazāmīh ī dādār
ud akanārag_rawišnīh ī dāmānīhā bawēd mahist burdār
ud pad =iz ān ī gayōmard wehīh ān ī zardušt zāyišn āfurrist
pad =iz ān ī sōšyans wehīh zardušt zahag ast
pad =iz harwisp humat hūxt huwaršt rawāgīhist az dām
ī pad dēn ēmēd dād hamspās
ēk tan_kirdār frašgar sōšyans ān ī druzīhā dēwān stāyišnīh ud yazadān
kōxšišnīh andar ahlomōγīh ud ag_dēnīh ī sardag_sardag waxt
purr_ānābišnīhā az gēhān ānāftār
ud pad bowandag_rawāgīh ī yazadān_stāyišnīh ud spurr_rawāgīh ī ān abēzag dēn fraškerd_frazāmēnīdār
pad ān ī pāšom kunišn anāhōgēnīd ī brādarōd
abar xwaršēd ī arwand_asp hamist rōšnān hamāg wehān ī dāmān xwēšīg spās
čē ān =iz ī ka xwaršēd rōšn az spōzišn ī tār ud spīzišn frāšm ī rōšnēnišn ī gēhān tazišn ī rōzān šabān wēnīhēd
ham frazāmišn ī fraškerd rāy andar dēn ī mazdēsnān guft ēstēd ēn meh rōšnīh ham mardān ī ašō’ān paymōgīhēd
didīgar ān ī pursēd mard ī ašō ō gētī pad čē kār rāy dād ēstēd
u andar gētī pad čē ēwēnag abāyēd būd
passox ēd dādār dām dād ō rawāg_garīh ī kām
u =mān abāyēd rawāgēnīd ān čē kām windam ān čē =mān kām
čē ōy xwābar dādār tuwān ān čē =mān kām čand ōstīgāntar ēstam
ōwōn čiyōn =iš kām arzānīg ī =m pad windišn ī ān čē =mān kāmag
ēn dām abd ahamtāg āfurrīd ēstād wēnābdāg
az =iz ham abd_āfurrišnīh paydāg āfurrāg spurr_dānāg
āfurrišn pad_čim u kām wehīh
ud ka čimīg āfurrišnīh ī dām wehīh =iz ān kām ēwar
ud az =iz spurr_tuwānīgīh dādār rāy kām āfrīd paydāg
pas wizīrīhist az xrad afurrīd dām ō bowandag_rawāgīh ī kām pad spurrēnīd wattarīh bawēd
čē ka wattarīh ast wehīh ānābišn ī wattarīh bawēd
čē ka wattarīh spurrīg pas čimīg gōwīhēd dām dād ō xwēš kāmag rawāgīh az wattarīh ānāftagīhā wehīh spurrēnīd rāy
hamgugāhīhist abāg ān ī pēšēnīgān guft āfurrīhist dām ō kāmišngarīh ī dādār
ān ī dādār kāmišngarīh bāyīhist ō ī ast paristišn_kunišn kōxšišn
čiyōn paristišn ān ī dādār ī xwābar dōst ō xwēš dām
kōxšišn ān ī abāg druz ī kōxšīdār dušmen ō dahišn ī dādār
ān wuzurg paristišn ud kōxšišn =iz ī abartom paymān ī xwēš_tan
ud nazdīktom paymān ī ō āzādīh az dōst āfurrāg must ī az dušmen kōxšīdār
kadār =iz =ēw margōmandān abar_estišn_ayāftārān meh tuxšišn
čē ka xwābarān spurrtom purr_abdīhā passāxt ī [D7_102 beg ] dahišn ī xwadāy
u aǰumbišn stī pad abar_rasānīh ī gannāg mēnōy ǰumbišnīg
ud awēnišnīg mēnōy agumēzišn ō wēnābdāg stī ud wēnišnīg nimūnag
mēnōy ī waxšag ruwān andar gētī rawišnīg tan nēk xwadāy kird
u gyān ī zīyēnāg
ud frawahr ī dārāg
ud wīr ī ayābāg
ud ōš ī pāyāg