Select Section Type

1.0
2.0
šnāyišn ī dādār ohrmazd ī weh abzōnīg ī abzāyēnīdār ī rāyōmand ī xwarrahōmand ud amahrspandān
3.0
āfrīnišnīh ī abēzag wehdēn ī mazdēsnān tan_drustīh ud dagr_zīyišnīh ud ābād_xīrīh ōy rāy nibēsēm
4.0
čiyōn az X stūdgar paydāg , zarduxšt az ohrmazd ahōšīh xwāst
5.0
ud pas ohrmazd xrad ī harwisp_āgāhīh ō zarduxšt be nimūd
6.0
u wan ēd bun padiš be dīd čahār azg padiš būd
7.0
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar gumēxt estēd
8.0
ēg -iš pad ēd , dāšt pad xwamn dīd
9.0
ka az xwarm būd u guft zarduxšt
xwadāy ī mēnōgān ud gētīgān nimāyēd -m draxt ēw bun dīd čahār azg padiš būd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt ān draxt ēw bun dīd ud ān čahār azg ān čahār āwām ast ī rasēd
ān ī zarrēn ān ka man ud ham pursēm wištāsp_šah dēn padīrēd , ud dēwān kālbod be škennēd ō wirēg ud nihān_rawišnīh estēnd
ān ī asēmēn xwadāyīh ardaxšīr ī šah
ud ān ī pōlāwadēn xwadāyīh anōšag_ruwān husraw ī kawādān
ud ān ī āhen abar gumēxt estēd pādixšāyīh dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag ud ka dahom ī sadōzim ī sar bawēd spitmān zarduxšt
pad zand ī wahman yasn ud hordad yasn ud ardwahišt yasn paydāg ēd bār gizistag mazdak ī bāmdād wizend dēn_petyārag ō paydāgīh āmad u -šān petyārag pad dēn ī yazadān_kird kird
ud ān anōšag_ruwān husraw māhdādān nēwšāpūr ī dād_ohrmazd ī ādurbād ādurmihr ud baxtāfrīd ō pēš xwāhēd
u paymān aziš xwāst ēn kēšīhā pad nihān ma dārēd pad paywand ī ašmāh zand ma čāšēd
u awēšān andar husraw paymān kird
pad zand wahman yasn paydāg zarduxšt az ohrmazd didīgar bār ahōšīh xwāst
u guft hād zarduxšt andar ēd dāmān ī ahlawtar ud kirdārtar ī dādār ka man ahōš be kunē čiyōn wan ī ǰud_bēš ud gōbed šah ud yōšt friyān None ud čihrōmēhan ī wištāspān None hād ud pišōtan ī bāmīg ast ī ud ka man ahōš be kunē awēšān pad dēn ī weh wurrōyēnd ōy dēn_burdār abēzag weh dēn ī mazdēsnān az ohrmazd be padīrift ahōš be būd ud ēg awēšān mardōmān pad dēn ī weh wurrōyēnd
guft -iš ohrmazd ka rāy ahōš be kunam spitāmān zarduxšt tūr ī brādrōš ī X karb ahōš be bawēd
ristāxēz ud tan ī pasēn kirdan šāyēd
zarduxšt pad menišn dušxwār sahist
#COMMENT = nan ohrmazd pad xrad ī harwisp_āgāhīh dānist čē menīd spitāmān zarduxšt ī None ahlaw pāhlom frawahr
#COMMENT = nan u ān ī zarduxšt dast frāz grift
u ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār ī gēhān astōmandān ī ahlaw u xrad harwisp_āgāhīh pad āb kirb abar dast ī zarduxšt kird
u guft frāz xwar
ud zarduxšt az frāz xward
u xrad ī harwisp_āgāhīh frāz pad zarduxšt andar gumēxt
haft rōz_ud_šabān zarduxšt andar ohrmazd xradīh bawēd
u be dīd zarduxšt pad haft kišwar zamīg mardōmān ud gōspandān harw ēk mōy čand tāg pad pušt ud tāg tāg sar ō dārēd
u be dīd dār ud draxt hāmōyēn -iz rēšag ī urwarān pad spandarmad zamīg čiyōn rust estēd gumēxt estēd
u haftom rōz_šabān xrad ī harwisp_āgāhīh az zarduxšt abāz stad
zarduxšt pad ēd dāšt pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād dīd
az xwamn winārd ham
u harw dast burd ān ī ān ī xwēš kirb abāz mālīd dēr zamān xuft estēd ud guhrād ham az ēn xwāb ī xwaš ī ohrmazd_dād X
guft -iš ohrmazd ō spitāmān X zarduxšt čē dīd pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād X
guft -iš zarduxšt ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār gēhān ī astōmandān dīd -im hangad ī was_xwāstag pad tan husraw ud ruwān kirs ud nizār ud pad dōšox būd u -m burzišnīg sahist
u -m dīd driyōš ī nēst_xīr ačārag u ruwān frabīh pad wahišt u -m burzišnīg sahist
u -m dīd tuwānīg nēst_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd škōh ī was_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd draxt ēw haft azg pad -iš būd
ēk zarrēn ēk asēmēn ud ēk rōyēn ud ēk brinǰēn ud ēk arzīzēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar gumēxt estād
guft -iš ohrmazd spitāmān zarduxšt ēn ō gōwam draxt -ēw bun ī dīd ān gētīy ast ī man ohrmazd dād
ud ān haft azg ī dīd ān haft āwām ast rasēd
ud ān ī zarrēn xwadāyīh ī wištāsp_šah ka man ud dēn ham pursēm
wištāsp šah dēn be padīrēd ,
ud dēwān kālbod be škennēd
dēwān wišūdagān abāz ō tār tom dōšox dwārēnd
ud pahrēz ī āb ud ātaxš ud urwar ud spandarmad zamīg paydāg bawēd
ān ī asēmēn xwadāyīh ī ardaxšahr ī kay ka wahman ī spandyādān xwānēd dēw ī az mardōmān ǰudāg kunēd ud ān ī rōyēn xwadāyīh ī ardaxšīr ī gēhān , ārāstār ud wirāstār ud ān ī šābūr šah ka gēhān man ohrmazd dād ārāyēd bōxtagīh pad sāmān ī gēhān rawāg kunēd wehīh paydāg be bawēd ud ādurbād ī pērōz_baxt ī dēn_rāst_wirāstār pad rōy ī passāxtag ēn dēn abāg ǰud_ristagān X abāz ō rāstīh āwarēd
ud ān ī brinǰēn xwadāyīh ī aškānān šah ǰud_ristagīh
tār ud tom ī dōšox dwārēnd
ān pōlāwadēn xwadāyīh ī husraw ī kawādān šah ka gizistag mazdīk ī bāmdādān ī dēn petyārag abāg ǰud_ristagān estēd az ēn dēn abāz dārēd
ān āhen abar gumēxt estēd spitāmān zarduxšt hazārag sar ī ka sadōzim ī dahom ī sar bawēd spitāmān zarduxšt
guft -iš zarduxšt dādār ī gēhān ī astōmandān ī abzōnīg daxšag ī sadōzim ī dahom čē bawēd
guft -iš ohrmazd spitāmān zarduxšt rōšn kunam daxšag ī hazārag_sar bawēd
ān ī nidom āwām rasēd ēw_sad ēwēnag ud hazār ēwēnag ud bēwar ēwēnag dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
az kustag xwarāsān ān ī nidom tōhmag ō ērān_šahr dwārēnd ul_griftag_drafš hēnd syā zēn barēnd ud wars wizārd ō pušt dārēnd ud xwurdag ud nidom_bunīg ud kirrōg_kār zanišn pēš_kār wēš hēnd
spitāmān zarduxšt None ān ī xešm_tōhmag wišūd u bun paydāg
pad ǰādūgīh ul dwārēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
čiyōn was tis sōzēnd ud wināhēnd ud mān az mānīgān ud deh az dehīgān ud āzādīh ud wuzurgīh ud dādagānīh ud dēn_rāstīh ud paymān ud zēnhār ud rāmišn ud harwisp dahišn ī man ī ohrmazd dād ēn dēn abēzag ī mazdēsnān ud ātaxš ī warahrān pad dād_gāh , nišāst estēd ō nēstīh rasēd zanišn ud appāragān be ō paydāgīh rasēd
ud ān ī wuzurg rōstāg šahr ēw ud ān ī wuzurg šahr deh ēw ud ān ī wuzurg deh dūdag ēw ud ān ī dūdag āstānag ēw be bawēd
spitāmān zarduxšt pad anāgīh_kāmīh ud sāstārīh , ud duš_pādixšāyīh be kanēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
awēšān dēwān ī wizārd_wars frēftār hēnd ān ī mēnōy kunēnd ud wattar_dēn hēnd ān ī gōwēnd kunēnd
u -šān pašt ud paymān ud rāstīh ud ēwēn nēst zēnhār dārēnd ud pad pašt ī kunēnd abar estēnd pad frēftārīh ud āz ud duš_pādixšāyīh be , kanēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
ud andar ān āwām , spitāmān zarduxšt hamāg mardōm frēftār be bawēnd ēk ōy did rāy wad xwāhēnd ud mihr wuzurg ǰud_gōnag be bawēd
ud āzarm ud dōšāram ud ruwān dōstīh az gēhān šawēd
ud mihr ī pid az pus ud brād az brād šawēd ud dāmād az xwasrūg ǰud_kēsag be bawēd mādar az duxtar ǰudāg ud ǰud_kāmag be bawēd
ka sadōzim ī dahom ī zarduxšt spitāmān sar bawēd xwaršēd rāsttar ud nihangtar ud sāl ud māh ud rōz kamtar
ud spandarmad zamīg tangtar ud rāh nihangtar
ud bar tōhm be dahēd
ud bar ī ǰōrdāgān pad dah_hašt be kāhēd ud be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd spēd bawēd
ud urwar ud dār ud draxt be kāhēd
ka sad be stānēd nawad be kāhēd ud dah be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd xwārom ud čāšnīg bawēd
mardōm kōdaktar zāyēd u -šān hunar ud nērōg kam ud frēftārtar wattar_dahišntar bawēnd ud spās ud āzarm ī nān ud namak dārēnd ud u -šān dōšāram pad X dārēnd
ud andar ān ī wattom āwām ud murw ē āzarm wēš dārēd ōy ēr ī dēn_burdār mardōm
u -šān dahišn pad kār kam
u -šān kār kirbag az dast kam rawēd
hamāg sardagān ǰud_kēšān ō awēšān anāgīh xwāstār , bawēnd
ud ka hamāg gēhān nasā_nigānīh ud nasā_wistarišn be bawēd ud nasā nigānīdan ud nasā šustan ō āb ud ātaxš burdan ud nasā xwardan pad dād kunēnd ud pahrēzēnd pad kār ud kirbag ī wuzurg hangārēnd
ud druwandīh ud rāh ī X dōšox wirāyēnd
ud abārōnīh penīh ud wiyābānīh ī xešm ud āz rāy ō dōšox dwārēnd
ud andar ān ī škaft āwām spitāmān zarduxšt pādixšāyīh xešm ī xrudruš ud dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag ud ān ī nidom_bunīg pad ērān dehān mardōmān frāz rawēnd
ud andar bandagān ēbyānghan pad kust dārēnd ēg -iš pādišāyīh dāštan tuwān čē pad ān ī nidom āwām nasā ud hixr ōwōn was bawēd mard gām ō gām be nihēd pad nasā rawēd
ud ēwāz ka pad baršnūm šōyēd pāy az maγ nihēd pad nasā rawēd
ud ēwāz ka pad nasā_kadag ī awēšān barsom frāz wistarēd ud drōn frāz yazēd pādixšāy bawēd
ēwāz pad ān ī nidom āwām yazišn ī pad mard pādixšāy bawēd kirdan ēn dēn pad nēstīh ud nizārīh rasēd
pad sad pad hazār pad bēwar ēk ēw bawēd pad ēn dēn wurrōyēd ud ān -iz ī wurrōyēd kār az -iš gīrēd
ud ātaxš ī warahrām ō nēstīh ud nizārīh rasēd
az ē hazār abāz ō ēk pahrēzēnd ud ān -iz ī ēsm ud bōy dādīhā pad -iš dahēnd
ēwāz ka mard ēw yašt kird estēd ud nērangistān dānēd ud pad weh_menišnīgīh be abrōzēd pādixšāy bawēd
xwāstag ud āzarmīg hamāg ō ǰud_kēšān ud ristagān rasēd
ud kirbakkar ī nēk X az dūdag ī āzād_mardān az X ō wišād_dwārišnīh estēnd
ud xwurdagān duxt ī āzādagān ud wuzurgān mowmardān pad zanīh gīrēnd
ud āzādagān ud wuzurgān ud mowmardān ō škōhīh bandagīh rasēnd
ud § ud xwurdag ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd
ud nāčāragān ud xwurdagān ō pēš_gāhīh ud rāyēnīdārīh rasēnd
ud gōwišn ī dēn_burdārān ud muhr ī wizurd ud dādwar ī rāst gōwišn ī rāstān ud ān -iz ī , ahlawān anspurrīgān be bawēd
ud gōwišn ī xwurdagān ud spazgān ud abārōnān ud afsōsgarān ud ān ī drō_dādestānān rāst ud wābar dārēnd
ud sōgand pad drō pad -iš xwarēnd None zūr_gugāhīh padiš dahēnd wābar None ud anast abar man ohrmazd gōwēnd
awēšān pad hērbedīh ud hāwištīh nām barēnd ēk ōy did rāy wadīh xwāhēnd ud āhōg gōwēnd ud āhōg abar nigerēnd
u -šān ahreman dēwān petyārag abar wēš burd estēd
az wināh ī mardōmān kunēnd az panǰ wināh wināh hērbedān ud hāwištān kunēnd
ud wehān dušmen bawēnd ēk ōy did rāy wad āhōg pad -iš gōwēnd
ud yazišn padīrēnd kunēnd
bīm az dušox dārēnd
ud andar ī dahom sadōzim ī hazārag ī sar bawēd , spitāmān zarduxšt hamāg mardōm āz_paristīn ānāstag_dēn be bawēnd
ud abr ī kāmgār ud wād ī ardā pad hangām ud zamān ī xwēš wārān kirdan šāyēd
ud ka āsmān ud abr ī nizm šabēnēd
ud ān ī garm wād ān ī sard wād rasēd ud bar ud tōhm ī ǰōrdāyān barēd
wārān -iz pad hangām ī xwēš wārēd
ān -iz ī wārēd xrafstar wēš wārēd āb ī rōdān ud xānīgān kāhēd ud abzāyišn be bawēd
ud stōr ud gāw ud gōspand kōdaktar zāyēnd ud wad_hunartar ud bār kam stānēnd ud mōy kamtar , ud pōst tanuktar ud šīr abzāyēd ud čarbišt kam dārēd
ud gāw warzāg nērōg kam ud asp ī arwand hunar kam pad tāg kam $ barēd
ud mardōm pad ān škaft āwām spitāmān zarduxšt kustīg pad mayān dārēnd anāgīh_xwāstārīh duš_pāduxšāyīh ud was ān drō_dādestān ī abar mad None estēd ī -šān zīwandagīh abāyēd margīh pad āyaft xwāhēnd
X gēhān X ud rāmišn az dil abar āyēd
ud ǰašn nihādag ī pēšēnagān ud ustōfrīt ī yazadān ud yašt ud yazišn ud gāhānbār ud frawardīgān gyāg gyāg kunēnd ud ān -iz ī kunēnd pad -iš abē_gumānīhā wurrawēnd
ud pādāšn dādīhā dahēnd ud dāšn ī ahlawdād dahēnd ud ān -iz ī dahēnd abāz abaxšāyēnd
ud ān -iz ī weh_dēn mardōm ēn dēn weh mazdēsnān stāyīd estēd pad ān ī awēšān rāh ud ristag brahmag_rawišn frāz rawēnd u -šān pad ān ī xwēš dēn wurrawīd
ud āzād ud wuzurg ud dehīgān ī nēw az deh ud gyāg ī xwēš pad uzdeyīgīh az bun_gyāg ud dūdag ī xwēš šawēnd ud az xwurdagān wattarān tis pad niyāz dahēnd xwāhēnd ō driyōšīh ud ačāragīh rasēnd
ēn mardōm pad dah pad kust ī abāxtar abesīhēnd
pad awēšān duš_xwadāyīh harw tis ō nēstīh ud ačāragīh ud X rasēd
spandarmad zamīg dahan abāz wišāyēd ud harw gōhr_ēwēnist ō paydāgīh rasēd čiyōn zarr ud asēm ud rōy ud arzīz
ud xwadāyīh ud pādixšāyīh ō anērān bandagān rasēd čiyōn xyōn turk ud xutul ud tōfēd čiyōn andarag ud kōfyār ud čēnīh ud kābulīh ud subdīg hrōmāyīg ud X ud spēd xyōn pad ērān dehān ī man pādixšāyīh bawēnd framān ī awēšān pad gēhān rawāg bawēd
pāduxšāyīh awēšān ēdōn dawāl_kustīgān ud tāzīgān halemōγān ō awēšān rasēd
dušpāduxšāyīhīhā bawēnd mard ēw ī nēk ōzanēnd magas ēw pad čašm ī awēšān harw ēk bawēd
dar ud darbās ud hangadīh ud ābādīh ud deh ud dūdag ud xwāstag ud dastgird ud kahas ud rōd ud xānīg ī ērān weh_dēnān ō awēšān anērān rasēd
ud spāh ud marz ud drafš ō awēšān rasēd ud xešm_kāmagīh xwadāyīh pad gēhān rawēnd
ud āz čašm awēšān -z xwāstag_purr ; bawēd ud xwāstag ī gēhān gird kunēnd None ud azēr ī zamīg nihān kunēnd
ud druwandīh rāy kūnmarz ud daštānmarz ī was kunēnd ud waran ī abārōn was warzēnd
andar ān ī škeft āwām šab rōšntar sāl ud māh ud rōz sē_ēk ēw be kāhēd , spandarmad zamīg abar āyēd wisp margīh ud niyāzōmandīh pad gēhān saxttar bawēd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt ēn ān ī pēš gōwam
ōy druwand ganāg mēnōy ka be abāyēd abesīhēnīdan stambagtar dušpādixšāyīhtar bawēd
ēdōn -iš guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt be sparān ud warm be kunēnd pad zand pāzand ud wizārišn čāš
ō , hērbedān ud hāwištān gōw pad gēhān frāz gōwēnd
awēšān az sadōzim āgāh hēnd ēg -išān gōwēnd , ēmēd tan ī pasēn rāy bōxtārīh ī ruwān rāy halagī ud anāgīh petyārag ī awēšān ǰud_dēnān dēwēsnān abar gīrēnd be barēnd
u -t ēn -iz gōwam sipitāmān zarduxšt pad ān āwām tan xwāhēd ruwān bōxtan tuwān čē tan fribīh ud ruwān kirs ud nizār pad dōšox ud ruwān xwāhēd tan kirs ud nizār pad gētīh ud ruwān fribīh pad wahišt
pursīd zarduxšt az ohrmazd ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār ī gēhān astōmandān ahlawān hād ohrmazd pad ahlaw , xwānišn ud abārīg pad stāyišn ast dādār ahlaw gōwēd ud dādār ān ī škeft āwām ahlaw bawēnd ud dēnīg bawēnd kustīg pad mayān dārēnd ud dēn pad barsom yazēnd u -šān dēn ī xwēdōdah pad dūdag rawēd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt mardān ī pahlom ān bawēd andar ān ī škeft āwām kustīg dārēnd ud dēn pad barsom yazēnd pad xwadāyīh wištāsp šā
andar ān ī škoft āwām iϑā_āt̰_yazamaidē u aṣ̌ǝm_vohū , warm kird estēd ēdōn čiyōn andar xwadāyīh wištāsp šā dwāzdah_hōmāst None ēw ī pad zōhr
ud yašt kird estēd ud gāhān srūd estēd ōwōn čiyōn ka pad xwadāyīh wištāsp šā yašt ā -z srūd_gāhān bawēd
ahlaw ī ahlawān , pahlom ān bawēd pad weh_dēn ī mazdēsnān estēd u dēn ī xwēdōdahīh pad dūdag rawēd
guft -iš ohrmazd spitāmān zarduxšt andar ēn nō_hazār sāl ī man ohrmazd dād mardōm ī andar ān ī škoft āwām škofttar bawēnd
čē andar duš_xwadāyīh az ī dahāg , ud frāsyāb ī tūr mardōm ī andar ān škoft āwām weh_zīwišntar ud wēš_zīwišntar būd hēnd u -šān petyārag az ahriman dēwān kamtar būd
čē andar ān ī awēšān duš_xwadāyīh andar ērān_šahr gyāg ud deh ī awērān būd čiyōn ān ī ka hazārag ī sar bawēd spitāmān zarduxšt
čē hamāg ērān dehān pad asp sumb awēšān kanīhēd awēšān drafš andar ō padišxwārgar rasēd ud gāh ud sust xām pādoxšāyīh az ānōh be barēnd u -šān zanišn az ān gyāg rasēd
spitāmān zarduxšt ēn ān ī pēš gōwam
az astān ēdōn pad yazišn abar ō weh ohrmazd rāy yazišn wēš kunēd ohrmazd āgāh az ahlāyīh čēgām-iz-ēw kār ud kirbag mizd ud pādāšn ahlāyīh dahēd
hanǰamanīgān narān ud mādagān yazam ud amahrspandān nar -iz awēšān weh hēnd
pursīd zarduxšt az ohrmazd dādār gēhān astōmandān , ahlaw az abāz wirāyēnd ēn dēn weh ī mazdēsnān ud pad čē abzār zanēnd ēn dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
dādār man ōš dah ud āwādagān ī man ōš dah ma ēd zīwānd andar ī škoft āwām gišnag_zīwišnīg dah druwandīh ud rāh ī dōšox wirāyēnd
guft -iš ohrmazd spitāmān , zarduxšt pas az nišānag ī syāg pādixšāyīh az awēšān xešm_tōhmagān az salāmān dehān druz ī šēdaspīh kalīsāyīh hād māhwidād guft hrōmāyag bawēnd ud rōšn guft suxr_kulāh ud suxr_zēn ud suxr_drafš bawēnd hād ka , daxšag ī awēšān bawēd
ka āyēnd sepitāmān zarduxšt xwaršēd nizm nišān nimāyēd ud az gōnag wardēd pad gēhān nizm ud tom ud tārīkīh bawēd pad āsemān nišānag ī gōnag gōnag paydāg bawēd ud būm_čandag ī was bawēd ud wād stahmbagtar āyēd None ud pad gēhān niyāz ud tangīh ud dušxwārīh ō dīdār āyēd None tīr ī ohrmazd wattarān rāy pādixšāyīh rāyēnēnd
ē_sad_gānag ē_hazār_gānag bēwar_gānag bawēnd druz ī šēdaspīh , , ud kalīsāyīh drafš ī suxr dārēnd
u -šān rawišn was
tāzēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād arand bār
hād būd frāt rōd guft ō gawrān ī astarestān mānīh hād yōnān sāxt hamahl
u āsūrīg_mānišnīh ēd mardōm ī āsūrīg padiš ōzanēnd ud ān ī awēšān daxmag
hād būd gilistag ī dēwān guft
ēdōn ōzanēnd ān ī awēšān xešm_tōhmagān sad_gānag ud hazār_gānag ud bēwar_gānag abāz wardēnd drafš nišān
amar spāh ī awēšān dēwān ī wizārd_wars be rasēnd ō ērān dehān ī man ohrmazd_dād ud hēn ī hād pad was maragīh ō ērān dehān čiyōn buš ī asp estēd
turk ī dawāl_kustīg hrōmāyīg ud šēdaspīh kalīsāgīh pad hamrasišnīh frāz rasēnd
pad hamē_kōxšišnīh pad gyāg ardīh ī wuzurg bār būd bawēd sipitāmān zarduxšt
ēk pad xwadāyīh ī kāwus ka pad ān ī , dēwān abāgīh , amahrspandān
ud dudīgar ka sipitāmān zarduxšt dēn padīrift ud hampursagīh ī wištāsp šā ud arzāsip ī xešm_wišūd pad kārēzār ī dēn pad hamē_kōxšišnīh ī pad spēd razūr hād būd andar pārs guft
ud sidīgar ka hazārag ī sar bawēd spitāmān zarduxšt ka ān harw ō ēd gyāg rasēd turk ud tāzīg ud hrōmīg hād būd dašt nišānag ī guft hamāg ērān dehān ī man ohrmazd_dād az gāh ī xwēš ō padišxwārgar rasēd
hād būd ānōh ādur ī , gušnasp pad war ī čēčast ī zafr ī garmāb ī ǰud_dēw hād čiyōn paydāg hād būd māhīg guft ādurag guft kurčang
ēdōn pad tāzišn bawēd pad ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād az xešm_tōhmagān spitāmān zarduxšt ēn mardōm ō padišxwārgar ud pārs ud sūrāg_mānīh kōf_mānī ud drayā_mānīh ēg -iš nihang mānēd
čē ka šōy xwēš tuwān bōxtan ēg -iš zan ud frazand ud xwāstag ayād bawēd
ud pas zarduxšt guft dādār man ōš dah
āwādagān ī man ōš dah ma zīwēnd andar ān ī škoft āwām
zarduxšt čē ān ī ēn ka sadōzim hazārag sar ī zarduxštān ka ēč -iš druwand az ēn hazārag šawēd
pursīd zarduxšt az ohrmazd ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār gēhān astōmandān ahlaw dādār ka awēšān ēdōn was marag hēnd pad čē abzār šāyēd abesīhēnīdan
guft -iš ohrmazd sipitāmān zarduxšt ka dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag ō paydāgīh āyēd pad kust ī xwarāsān nazdist nišān ī syā paydāg bawēd
zāyēd ōšīdar ī zarduxštān pad war ī frazdān hād pad zrēy kayānsēh guft , hād pad kārwaristān guft
pad sālagīh ō hampursīh man ohrmazd rasēd spitāmān zarduxšt pad kust ī čīnestān guft hād būd andar hindūgān guft
zāyēd kay ēw hād pid ī ōy kay az kayān tōhmag pad ayārīh ō ōšīdar , ī hindūgān šawēd
pad ēw_sad sālagīh kāmag ō zanān bawēd
u aziš zāyēd kay dēnīg wahrām ī warzāwand nām xwānīd hād bawēd šāpūr guft
ān šab ka kay zāyēd nišān nimāyēd hād dād_ohrmazd guft ābān māh ud wād rōz pidar ī ōy kay frazām bawēd pad kayagān ī dāhī parwarēnd
xwadāy zan bawēd ōy kay ka 30_sālag bawēd
hād ī būd az āwām guft pad amar_drafšīh spāh spāh ī hindūgān čīnīh ul_grift_drafš hēnd čē drafš ul gīrēnd frahistag_drafš hēnd abrāstag_zēn hēnd
pad tāzišn ul tāzēnd weh rōd būd būm deh guft andarg baxl bahr ī bahrān spitāmān zarduxšt
ka stārag ī ohrmazd ul ō bālist rasēd ud anāhīd rāy frōd abganēd was amar gund zēnāwand ārāstag_drafš hēnd hād būd az sīstān ud pārs ud xwarāsān hād būd az war ī padišxwārgar guft hād būd az tabarestān guft
ud az ān kustag aburnāyīg xwāstār ō paydāgīh āyēd hād drafš ī ārāstag
ud was marag spāh ī padišxwārgar az ērān_šahr zēngān ud gund ud spāh bawēnd guft kurd_diz X kirmān_diz xwānēnd rāy paydāg pad ham_ayārīh ham_drafšīh ō ēn ērān dehān was marag ōzanēnd awēšān xešm_tōhmagān šēdaspīy hēn ī , frāx_anīg dām gurg ī dō_zang ud dēw ī dawāl_kustīgān
pad arwand bār kārezār kunēnd ēk pad spēd_razūr ud ēk pad dašt ī nišānag
hād būd guft pad war ī sē_tōhmag ud būd andar pārs guft
ō pušt ī ērān dehān amar spāh ī xwarāsānīh abrāstag_drafš hēnd drafš ī bubr_pōst dārēnd u -šān wād drafš bundōg spēd
ud amar ul spāh nixwārēnd ō gilistag ī dēwān ēdōn ōzanēnd hazār zan pay mard ēw wēnēnd bōyēnd
ka zamān sar bawēd None spitāmān zarduxšt awēšān dušmenān X ēdōn abesīhēnd čiyōn draxt ēw bun ka pad ēd šab ī zamestān ī sard abar rasēd ud pad ēd šab warg abganēd
ud abāz wirāyēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād
ud pad dwārišn dwārēd gannāg_mēnōy abāg dēwān wattar kamagān ud xešm ī xurdruš ō pušt ud ayārīh awēšān dēwēsnān ud xešm_tōhmagān rasēd None spitāmān , zarduxšt
ud man dādār ohrmazd frēstam nēryōsang yazad ud srōš ahlaw ī be kang_diz ī siyāwaš ī bāmīg kird be čihrōmēhan wištāspān kayān xwarrah ī dēn rāst wirāstār ēd pišōtan ī bāmīg frāz raw ō ēn ērān , dehān ī man ohrmazd_dād ud ātaxš ābān frāz yaz ud dwāzdah_hōmāst hād pad ātaxš ābān yaz ud ān ī pad ātaxš ābān paydāg
ud rawēd nēryōsang yazad ud srōš ahlaw az weh čagād ī dāitīy ō kang_diz ī siyāwaš ī bāmīg kird u- -iš wāng kunēnd frāz raw pišyōtan ī bāmīg , čihrōmēhan ī wištāspān kayān xwarrah ī dēn rāst wirāstār frāz raw ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd_dād abāz wirāy gāh dēn xwadāyīh
awēšān mēnōyīhā abar rawēnd u -šān yazēnd dwāzdah_hōmāst ī pad zōhr
ud frāz rawēd pišōtan ī bāmīg abāg ēk_sad_ud_panǰāh mard ī ahlaw hāwišt ī pišōtan hēnd
pad syā samōr ud ǰāmag pad mēnōy weh dārēnd ul rawēnd pad humat ud hūxt ud huwaršt
ud ātaxš ī ābān frāz yazēnd hādōxt ud baγān_yasn
frāz stāyēnd man ohrmazd abāg amahrspandān
ud pas az ān škennēd X petyārag sē_ēk_ēw
frāz rawēd pišōtan ī bāmīg abāg ēk_sad_ud_panǰāh mard ī ahlaw syā samōr dārēnd ō ādur ī xwarrahōmand ī rōšn_kirb xwānēnd
pad dād_gāh nišīnēd ādur_farnbay ī , pērōzgar
u pad ham_zōtīh yazišn frāz sāzēnd None barsom frāz wistarēnd ud yazēnd hordad ud amurdad ud dēn pad nērang , ud nērangestān ī dēnīg
ud škennēd petyārag se
ud frāz rawēd pišōtan ī wištāsbān None pad ham_ayārīh ādur farnbay ud ādur gušnasb ud ādur ī burzēnmihr ō uzdēszār ī wuzurg nīšēmag ī druwand gannāg mēnōy None xešm ī xrudruš ud hamāg dēwān ud druzān ud wad_tōhmagān ō ān ī zofāytom ī dōšox rasēnd kanēnd ān uzdēszār pad ham_kōxšišnīh ī pišōtan ī bāmīg
ud man dādār ohrmazd abāg amahrspandān ō gar ī hugiryāt āyam ud framāyom ō amahrspandān gōwēnd ō hamāg yazadān ud mēnōyān rawēd ud rasēd ō ayārīh ī pišōtan ī bāmīg