Select Section Type

šnāyišn ī dādār ohrmazd ī weh abzōnīg ī abzāyēnīdār ī rāyōmand ī xwarrahōmand ud amahrspandān
āfrīnišnīh ī abēzag wehdēn ī mazdēsnān tan_drustīh ud dagr_zīyišnīh ud ābād_xīrīh ōy rāy nibēsēm
čiyōn az stūdgar paydāg , zarduxšt az ohrmazd ahōšīh xwāst X
ud pas ohrmazd xrad ī harwisp_āgāhīh ō zarduxšt be nimūd
u wan ēd bun padiš be dīd čahār azg padiš būd
ēk zarrēn ud ēk asēmēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar gumēxt estēd
ēg -iš pad ēd , dāšt pad xwamn dīd
ka az xwarm būd u guft zarduxšt
xwadāy ī mēnōgān ud gētīgān nimāyēd -m draxt ēw bun dīd čahār azg padiš būd
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt ān draxt ēw bun dīd ān čahār azg ān čahār āwām ast ī rasēd ud
ān ī zarrēn ān ka man ud ham pursēm wištāsp_šah dēn padīrēd , ud dēwān kālbod be škennēd ō wirēg ud nihān_rawišnīh estēnd
ān ī asēmēn xwadāyīh ardaxšīr ī šah
ud ān ī pōlāwadēn xwadāyīh anōšag_ruwān husraw ī kawādān
ud ān ī āhen abar gumēxt estēd pādixšāyīh dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag ud ka dahom ī sadōzim ī sar bawēd spitmān zarduxšt
pad zand ī wahman yasn ud hordad yasn ud ardwahišt yasn paydāg ēd bār gizistag mazdak ī bāmdād wizend dēn_petyārag ō paydāgīh āmad u -šān petyārag pad dēn ī yazadān_kird kird
ud ān anōšag_ruwān husraw māhdādān nēwšāpūr ī dād_ohrmazd ī ādurbād ādurmihr ud baxtāfrīd ō pēš xwāhēd
u paymān aziš xwāst ēn kēšīhā pad nihān ma dārēd pad paywand ī ašmāh zand ma čāšēd
u awēšān andar husraw paymān kird
pad zand wahman yasn paydāg zarduxšt az ohrmazd didīgar bār ahōšīh xwāst
u guft hād zarduxšt andar ēd dāmān ī ahlawtar ud kirdārtar ī dādār ka man ahōš be kunē čiyōn wan ī ǰud_bēš ud gōbed šah ud yōšt friyān None ud čihrōmēhan ī wištāspān None hād ud pišōtan ī bāmīg ast ī ud ka man ahōš be kunē awēšān pad dēn ī weh wurrōyēnd ōy dēn_burdār abēzag weh dēn ī mazdēsnān az ohrmazd be padīrift ahōš be būd ud ēg awēšān mardōmān pad dēn ī weh wurrōyēnd
guft -iš ohrmazd ka rāy ahōš be kunam spitāmān zarduxšt tūr ī brādrōš ī karb ahōš be bawēd X
ristāxēz ud tan ī pasēn kirdan šāyēd
zarduxšt pad menišn dušxwār sahist
#COMMENT = nan ohrmazd pad xrad ī harwisp_āgāhīh dānist čē menīd spitāmān zarduxšt None ahlaw pāhlom ī frawahr
#COMMENT = nan u ān ī zarduxšt dast frāz grift
u ohrmazd mēnōy abzōnīg dādār ī gēhān astōmandān ī ahlaw u xrad harwisp_āgāhīh pad āb kirb abar dast ī zarduxšt kird
u guft frāz xwar
ud zarduxšt az frāz xward
u xrad ī harwisp_āgāhīh frāz pad zarduxšt andar gumēxt
haft rōz_ud_šabān zarduxšt andar ohrmazd xradīh bawēd
u be dīd zarduxšt pad haft kišwar zamīg mardōmān ud gōspandān harw ēk mōy čand tāg pad pušt ud tāg tāg sar ō dārēd
u be dīd dār ud draxt hāmōyēn -iz rēšag ī urwarān pad spandarmad zamīg čiyōn rust estēd gumēxt estēd
u haftom rōz_šabān xrad ī harwisp_āgāhīh az zarduxšt abāz stad
zarduxšt pad ēd dāšt pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād dīd
az xwamn winārd ham
u harw dast burd ān ī ān ī xwēš kirb abāz mālīd dēr zamān xuft estēd ud guhrād ham az ēn xwāb ī xwaš ī ohrmazd_dād X
guft -iš ohrmazd ō spitāmān zarduxšt čē dīd pad xwamn ī xwaš ī ohrmazd_dād X X
guft -iš zarduxšt ohrmazd mēnōy ī abzōnīg dādār gēhān ī astōmandān dīd -im hangad ī was_xwāstag pad tan husraw ud ruwān kirs ud nizār ud pad dōšox būd u -m burzišnīg sahist
u -m dīd driyōš ī nēst_xīr ačārag u ruwān frabīh pad wahišt u -m burzišnīg sahist
u -m dīd tuwānīg nēst_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd škōh ī was_frazend u -m burzišnīg sahist
u -m dīd draxt ēw haft azg pad -iš būd
ēk zarrēn ēk asēmēn ud ēk rōyēn ud ēk brinǰēn ud ēk arzīzēn ud ēk pōlāwadēn ud ēk āhen abar gumēxt estād
guft -iš ohrmazd spitāmān zarduxšt ēn ō gōwam draxt -ēw bun ī dīd ān gētīy ast ī man ohrmazd dād
ud ān haft azg ī dīd ān haft āwām ast rasēd
ud ān ī zarrēn xwadāyīh ī wištāsp_šah ka man ud dēn ham pursēm
wištāsp šah dēn be padīrēd ,
ud dēwān kālbod be škennēd
dēwān wišūdagān abāz ō tār tom dōšox dwārēnd
ud pahrēz ī āb ud ātaxš ud urwar ud spandarmad zamīg paydāg bawēd
ud ān ī ān asēmēn ī rōyēn xwadāyīh ī xwadāyīh ardaxšahr ī ī ardaxšīr ī kay gēhān ka wahman ārāstār ī ud spandyādān wirāstār ud xwānēd ān ī dēw ī šābūr az šah ka mardōmān ǰudāg gēhān kunēd man ohrmazd dād ārāyēd bōxtagīh pad sāmān ī gēhān rawāg kunēd wehīh paydāg be bawēd ud ādurbād ī pērōz_baxt ī dēn_rāst_wirāstār pad rōy ī passāxtag ēn dēn abāg ǰud_ristagān abāz ō rāstīh āwarēd X ,
ud ān ī brinǰēn xwadāyīh ī aškānān šah ǰud_ristagīh
tār ud tom ī dōšox dwārēnd
ān pōlāwadēn xwadāyīh ī husraw ī kawādān šah ka gizistag mazdīk ī bāmdādān ī dēn petyārag abāg ǰud_ristagān estēd az ēn dēn abāz dārēd
ān āhen abar gumēxt estēd spitāmān zarduxšt hazārag sar ī ka sadōzim ī dahom ī sar bawēd spitāmān zarduxšt
guft -iš zarduxšt dādār ī gēhān ī astōmandān ī abzōnīg daxšag ī sadōzim ī dahom čē bawēd
guft -iš ohrmazd spitāmān zarduxšt rōšn kunam daxšag ī hazārag_sar bawēd
ān ī nidom āwām rasēd ēw_sad ēwēnag ud hazār ēwēnag ud bēwar ēwēnag dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag
az kustag xwarāsān ān ī nidom tōhmag ō ērān_šahr dwārēnd ul_griftag_drafš hēnd syā zēn barēnd ud wars wizārd ō pušt dārēnd ud xwurdag ud nidom_bunīg ud kirrōg_kār zanišn pēš_kār wēš hēnd
spitāmān zarduxšt None ān ī xešm_tōhmag wišūd u bun paydāg
pad ǰādūgīh ul dwārēnd ō ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
čiyōn was tis sōzēnd ud wināhēnd ud mān az mānīgān ud deh az dehīgān ud āzādīh ud wuzurgīh ud dādagānīh ud dēn_rāstīh ud paymān ud zēnhār ud rāmišn ud harwisp dahišn ī man ī ohrmazd dād ēn dēn abēzag ī mazdēsnān ud ātaxš ī warahrān pad dād_gāh , nišāst estēd ō nēstīh rasēd zanišn ud appāragān be ō paydāgīh rasēd
ud ān ī wuzurg rōstāg šahr ēw ud ān ī wuzurg šahr deh ēw ud ān ī wuzurg deh dūdag ēw ud ān ī dūdag āstānag ēw be bawēd
spitāmān zarduxšt pad anāgīh_kāmīh ud sāstārīh , ud duš_pādixšāyīh be kanēnd ēn ērān dehān ī man ohrmazd dād
awēšān dēwān ī wizārd_wars frēftār hēnd ān ī mēnōy kunēnd ud wattar_dēn hēnd ān ī gōwēnd kunēnd
u pad -šān frēftārīh ud pašt ud āz paymān ud ud duš_pādixšāyīh rāstīh be , ud kanēnd ēwēn ēn nēst ērān zēnhār dehān dārēnd ī ud man ohrmazd pad pašt dād ī kunēnd abar estēnd
ud andar ān āwām , spitāmān zarduxšt hamāg mardōm frēftār be bawēnd ēk ōy did rāy wad xwāhēnd ud mihr wuzurg ǰud_gōnag be bawēd
ud āzarm ud dōšāram ud ruwān dōstīh az gēhān šawēd
ud mihr ī pid az pus ud brād az brād šawēd ud dāmād az xwasrūg ǰud_kēsag be bawēd mādar az duxtar ǰudāg ud ǰud_kāmag be bawēd
ka sadōzim ī dahom ī zarduxšt spitāmān sar bawēd xwaršēd rāsttar ud nihangtar ud sāl ud māh ud rōz kamtar
ud spandarmad zamīg tangtar ud rāh nihangtar
ud bar tōhm be dahēd
ud bar ī ǰōrdāgān pad dah_hašt be kāhēd ud be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd spēd bawēd
ud urwar ud dār ud draxt be kāhēd
ka sad be stānēd nawad be kāhēd ud dah be abzāyēd ud ān ī be abzāyēd xwārom ud čāšnīg bawēd
ud mardōm kōdaktar u -šān zāyēd dōšāram u -šān pad X hunar ud nērōg dārēnd kam ud frēftārtar wattar_dahišntar bawēnd ud spās ud āzarm ī nān ud namak dārēnd
ud andar ān ī wattom āwām ud murw ē āzarm wēš dārēd ōy ēr ī dēn_burdār mardōm
u -šān dahišn pad kār kam
u -šān kār kirbag az dast kam rawēd
hamāg sardagān ǰud_kēšān ō awēšān anāgīh xwāstār , bawēnd
ud ka hamāg gēhān nasā_nigānīh ud nasā_wistarišn be bawēd ud nasā nigānīdan ud nasā šustan ō āb ud ātaxš burdan ud nasā xwardan pad dād kunēnd ud pahrēzēnd pad kār ud kirbag ī wuzurg hangārēnd
ud druwandīh ud rāh ī X dōšox wirāyēnd
ud abārōnīh penīh ud wiyābānīh ī xešm ud āz rāy ō dōšox dwārēnd
ud andar ān ī škaft āwām spitāmān zarduxšt pādixšāyīh xešm ī xrudruš ud dēw ī wizārd_wars ī xešm_tōhmag ud ān ī nidom_bunīg pad ērān dehān mardōmān frāz rawēnd
ud andar bandagān ēbyānghan pad kust dārēnd ēg -iš pādišāyīh dāštan tuwān čē pad ān ī nidom āwām nasā ud hixr ōwōn was bawēd mard gām ō gām be nihēd pad nasā rawēd
ud ēwāz ka pad baršnūm šōyēd pāy az maγ nihēd pad nasā rawēd
ud ēwāz ka pad nasā_kadag ī awēšān barsom frāz wistarēd ud drōn frāz yazēd pādixšāy bawēd
ēwāz pad ān ī nidom āwām yazišn ī pad mard pādixšāy bawēd kirdan ēn dēn pad nēstīh ud nizārīh rasēd
pad sad pad hazār pad bēwar ēk ēw bawēd pad ēn dēn wurrōyēd ud ān -iz ī wurrōyēd kār az -iš gīrēd
ud ātaxš ī warahrām ō nēstīh ud nizārīh rasēd
az ē hazār abāz ō ēk pahrēzēnd ud ān -iz ī ēsm ud bōy dādīhā pad -iš dahēnd
ēwāz ka mard ēw yašt kird estēd ud nērangistān dānēd ud pad weh_menišnīgīh be abrōzēd pādixšāy bawēd
xwāstag ud āzarmīg hamāg ō ǰud_kēšān ud ristagān rasēd
ud kirbakkar ī nēk X az dūdag ī āzād_mardān az X ō wišād_dwārišnīh estēnd
ud xwurdagān duxt ī āzādagān ud wuzurgān mowmardān pad zanīh gīrēnd
ud āzādagān ud wuzurgān ud mowmardān ō škōhīh bandagīh rasēnd
ud § ud xwurdag ō wuzurgīh ud pādixšāyīh rasēd
ud nāčāragān ud xwurdagān ō pēš_gāhīh ud rāyēnīdārīh rasēnd
ud gōwišn ī dēn_burdārān ud muhr ī wizurd ud dādwar ī rāst gōwišn ī rāstān ud ān -iz ī , ahlawān anspurrīgān be bawēd
ud gōwišn ī xwurdagān ud spazgān ud abārōnān ud afsōsgarān ud ān ī drō_dādestānān rāst ud wābar dārēnd
ud sōgand pad drō pad -iš xwarēnd None zūr_gugāhīh padiš dahēnd wābar None ud anast abar man ohrmazd gōwēnd
awēšān pad hērbedīh ud hāwištīh nām barēnd ēk ōy did rāy wadīh xwāhēnd ud āhōg gōwēnd ud āhōg abar nigerēnd
u -šān ahreman dēwān petyārag abar wēš burd estēd
az wināh ī mardōmān kunēnd az panǰ wināh wināh hērbedān ud hāwištān kunēnd
ud wehān dušmen bawēnd ēk ōy did rāy wad āhōg pad -iš gōwēnd
ud yazišn padīrēnd kunēnd
bīm az dušox dārēnd
ud andar ī dahom sadōzim ī hazārag ī sar bawēd , spitāmān zarduxšt hamāg mardōm āz_paristīn ānāstag_dēn be bawēnd
ud abr ī kāmgār ud wād ī ardā pad hangām ud zamān ī xwēš wārān kirdan šāyēd
ud ka āsmān ud abr ī nizm šabēnēd
ud ān ī garm wād ān ī sard wād rasēd ud bar ud tōhm ī ǰōrdāyān barēd
wārān -iz pad hangām ī xwēš wārēd
ān -iz ī wārēd xrafstar wēš wārēd āb ī rōdān ud xānīgān kāhēd ud abzāyišn be bawēd
ud stōr ud gāw ud gōspand kōdaktar zāyēnd ud wad_hunartar ud bār kam stānēnd ud mōy kamtar , ud pōst tanuktar ud šīr abzāyēd ud čarbišt kam dārēd
ud gāw warzāg nērōg kam ud asp ī arwand hunar kam pad tāg kam $ barēd
ud mardōm pad ān škaft āwām spitāmān zarduxšt kustīg pad mayān dārēnd anāgīh_xwāstārīh duš_pāduxšāyīh ud was ān drō_dādestān ī abar mad None estēd ī -šān zīwandagīh abāyēd margīh pad āyaft xwāhēnd
X gēhān X ud rāmišn az dil abar āyēd
ud ǰašn nihādag ī pēšēnagān ud ustōfrīt ī yazadān ud yašt ud yazišn ud gāhānbār ud frawardīgān gyāg gyāg kunēnd ud ān -iz ī kunēnd pad -iš abē_gumānīhā wurrawēnd
ud pādāšn dādīhā dahēnd ud dāšn ī ahlawdād dahēnd ud ān -iz ī dahēnd abāz abaxšāyēnd
ud ān -iz ī weh_dēn mardōm ēn dēn weh