Select Section Type

1.0
nūn nibēsīhēd pad sazīd nibišt nāmag =ēw ō kas kas xwadāyān ō pādixšāyān ud mehān ud abarmānīgān hamē pērōzgar ō kirdārān hamāg farroxtar ō awēšān pad harw āfrīn arzānīg hēnd yazadān pānag ud šahr_ayār ō aziš_kehān anōš_ayād hazār anōš ō bandagān ud aziš_kehān hazār anōš_ayād az anōšag_ayād andak frāz dāšt ēstēd
2.0
āzarmīg tom garāmīgtom ō pidar ayāb brādarān ayāb frazendān ayāb ō awēšān hāwand ī pid ud brād ud frazend hēnd
3.0
=tān az abzōnīg ganǰ ī yazadān dagr_zīyišnīh drust tanīhā ābādīh hangad burzišnīgīhā farroxīh ǰāwēdān paywandišnīgīhā ud drōdōmandīh pattāyišnīgīhā ud rāmišn awidērišnīgīhā ud akanārag afrīn tēz rasišnīgīhā ud wuzurg nām dūr brāzišnīgīhā ud pahlom ahlāyīh ruwān bōxtišnīgīhā abardom ! burzišn xwēš page 354 abēgumānīhā pad ēd farrox tan ud anōšag gyān bowandagīhā bawād
4.0
frazaft pad drōd
5.0
yazadān ašmāh hamwār andar abzōn_īh ī wisp burzišn rāy ud xwarrah ī wisp abrang ud asāg ud urwāhm ī wisp frārōnīh bowandag xrad ud kāmag_hanǰām dārānd
6.0
=tān rasād az abargarān burzišn
7.0
xwēš_kāmagīhā ud rāy ud nām nām abrangīhā ud bālistīg zōr pād yāwandīhā ud čihr ud brēh bayān hōmānāgīhā ud abrangīg stāyišn āzād_gōhrīhā abēzag kardag uspurr_bahragīhā ud wuzurg kirdārīh wehān windišnīhā pad ēd awinast tan bowandagīhā pad kāmag bawād
8.0
wuzurg_ummēd abaxšāyišngar wasān kas frayādišnīg az harw ǰuttarīh abēzārēnīdār dūr ud pad pahrēz dārānd hamē pērōzgar wāhmān ī wahmānān
9.0
wuzurg kirdār kišwar rāyēnīdār frārōnīh warzīdār ud page 355 driyōšān ayārīh dādār ud hammis dāmān ummēdēnīdār wāhmān ī wahmānān
gēhān payrāyag kišwar abrang ud awestām magind wāhmān ī wahmānān
yazadān zēn ud hunarāwandān zōr ud ērān pušt ud mazdēsnān pānag wāhmān ī wahmānān
hamāg andar abrāz ī harw farroxīh abzōn ud wisp burzišnīg ud urwāhm ī harw axwān kāmag hanǰam dārānd
āzādag pad tōhmag ud āfrīn pad hunar ud abēzag pad kunišn ud bowandag pad xrad ud nāmīg pad harw wehīh wāhmān ī wahmānān
frāztom pad dānāgīh ud stūdag pad čihr ud brāh brāzišnīg andar āwām ud frayādišnīg andar harw axwān wāhmān ī wahmānān
drust pad gōhr ud wirāstag pad xēm abaxšāyišngar andar pādixšāyīh ud xūb warz andar frārōnīh ud ayār ō harw wehān wāhmān ī wahmānān
=tān az abargarān abar baxšāyišnīh wisp rāy ud xwarrah ud harw farroxīh ud burzišn padiš mehmān ud page 356 pattāyišnīg bād
=tān dārānd dagr_pattāyīhā drust tan ud burzāwandīhā ābād xīr ud hangad burzišnīgīhā purr xwarrah ud ǰawēdān ud paywandišnīgīhā ahlayīh abzōn az harw ǰuttarīh abēzār bōxtag dārānd
hamāg burzišn abzōnīg ahlāyīh ud rawāg_kāmag ud mihr_ābād ud fraškerdīg paywand bawēd
hamāg burzišn abzōnīg ahlāyīh ud rawāg_kāmag pad wisp mēnōyīg ud gētīyīg burzišn ud farroxīh ud spurr bahrīhā ud kāmag_hanǰāmīh ud az harw ǰuttarīh abēzār dārānd
=tān abēzag wehīh frārōnīh abzāyēnīdārīhā passazag andar harw axwān wisp burzišn ud frāx ābādīh ud hangad ahlāyīh dārānd
nāmag pad bēš_pursišnīh ud hunsandīh dādan ī ō mehān ud āzarmīgān
hamē pērōzgar wāhmān ī wahmānān hamē spōzād bēš ud gugānād zarīg ud dūr bawād harw petyārag page 357 burzišnīg bawēd pad wisp mēnōyīg ud gētīyīg farroxīh
ka =mān āgāhīh ī anōšag ruwān wāhmān ī wahmānān awiš mad garān pīm az marg ayāft az ān amāh čār ī gētīyān pad bōxtan ī az marg ud widarg ī xwarišn xwardārān mardōm pad dast ī purr_xwarrahān ud pad hunar ī hunarāwandān ud pad dānāgān ud frazānagān ud =iz pad stahmagān ud wināh_kārān ud =iz pad wuzurg_kunišnān ud kirbag_warzīdārān harw kas rasišn ī marg ud rōz ī āmār widardan ī čīnwad puhl awiš madan payrāst ēstēd
ōy =iz anōšag ruwān hū_kunišn ud wuzurg_nām ud wuzurg_sūd būd ud wahišt_bahr ud garōdmān pāddāšn bād
ašmāh dīr zīwēd ud drust zīwēd padīrēd hunsandīh ud wīdwarēnēd menišn ud waxšēnēd xwēš ruwān ud škast ud gugān ud wānīd kunēd gannāg_mēnōy ud dēwān pad padīrišn hunsandīh šnāyēnēd ruwān ī ōy anōšag ruwān arzānīg passazagīhā pad yazišnud azbāyišn ayādišn āfrīngān dahmān
page 358
u =tān dagr zamānīhā pāyēnd az harw ēbgad ud abzāyēnēnd abardom rāmišn ud nēkīh ud hū_abzāyišnīg bawād ēd farrox_tan fraškerd zamān
u =tān hamē pad abēzārīh ī az harw ǰuttarīh abardom farruxīh
abāg asāg drōd yazadān abestānīgīhā wāhmān ī wahmānān nibišt
az wāhmān wāhmān drōd ī was
pad waxrān abar bawēd čē nāmag pad awištāb
namāz ō zardušt ī spītāmān ī ahlaw_frawahr
ō tan āfrīdag pad zāyišn burzišnīg pad dahišn abēzag pad guhr padīriftag andar yazadān wābarīgān andar xwadāyān wixšayišn did andar āwām abāyišnīg pad čihr brāh ud xwarrah bōwandag pad menišn rāst ud bōxtag pad gōwišn wuzurg_nām ud pērōzgar ud pad framān xwābar ud pad hū_pādixšāyīh dānāg ud pad rāyēnīdārīh hū_abaxšāyēndag ud anang ud pad mardōm dōstīh kišwar ummēd wihān payrāyag page 359 hamē pērōzgar xwadāyīgān wāhmān ī wahmānān
yazadān ašmāh hamwār pad hamāg drōd abar baxšišnīh dagr_zīyišn ud pad farroxīh drust estišn ud pad harwisp āfrīn payrāyišnīg kāmag_hanǰām dārānd
dagr_zīyišnīh gyān drustīh ī tan ud ābādīh ī xīr abāg ramišn ī menišn ud kadār =iz =ēw nēkīh burzišn abāg ahlāyīh ī ruwān hamē pad ašmāh pāyišn hamāg abzāyišnīg ēdōn bawād čiyōn farroxīhādom amāh xwāstan ī āgāhīh ārzōgōmand ayārīh ud tan_drustīh ī ašmāh ēn nāmag abērtar kird
nūn nibēsēm rōz ī wāhmān ud māh wāhmān ka =mān ēn nāmag nibišt drust
ud drōdōmand ud purr ārzōg būd hēm ud nāmag ī ašmāh mad ud dīd čē nibišt wizīdār dānist ud az drustīh ī ašmāh rāmišnīg ud andar yazadān spāsdār būd hēm
pad nēkīh ud xūbīh āgāh framāyēd būdan ka ēdar nēk ud xūb āwām ud zamānag ī nēk ast wehān rāy weh ēstād wehān rāy nēk pad kāmag ast
=tān hamāg tan_drust ud gyān anōšag ud nām burzišnīg ǰahišn abrangīg ud xwarrah waxšišnīg xīr pattāyišnīg ud dēn fraškerdīg paywand pattāyišnīg ud ruwān garōdmānīg dārānd
page 360
ō āzādtom pad gōhr burzišnīgtom pad nām ud ōstīgāntom pad frārōnīh ud āšnāgtom pad wehīh purr brāzāgtom pad mihr nāmīgtom pad rādīh kirdārtom pad šnāyēnišn ī yazadān burd_ranǰtom pad dēn ī māzdēsnān ayārēnīdārtom pad kadār =iz =ēw xīr ān ī āwāmān ud čiyōnīh ī āfrīn hamāg bārēstānīg ud xwarrah wāhmān wahmānān
hamēgīh andar tan_drustīh ud tan purr_pāsbānīh ī az bēšīdārān bēš ast purr_hambārīhā husrawīh padiš arzānīg dārānd
=tān az ganǰ ī hamēšag waxš ud xūb purr bahr ud kāmag_rasišn ud az wisp ǰuttarīh abēzār ud bōxtag dārānd
andar bun ī nāmag u =tān yazadān pad ān ī abrangīgtom gāh astišnīg winnārīšnīg ud pattāyišnīg dārānd
hamē pērōzgar burzišnīgtar pahlōmīhā wāhmān ī wahmānān
yazadān ašmāh dagr_zīyišn ud drust ud farroxīhā ud abēbīm ud pērōzgar ud rawāg framān dārānd
andar bun ī nāmag u =tān hamēšag farroxīh ud pērōzīh abzāyād wāhmān ī wahmānān drōd
yazadān hērbed xwadāy pad raēšča
xvarǝnasča
pad estišn page 361 ī tanuuō
druuatātǝm
andar harw axwān astišnīg ud pattāyišnīg ud winnārišnīg dārānd
andar bun ī nāmag u =tān yazadān nōg nōg pad bōxtār bawēnd rāy ud xwarrah ud xwēškārīh tan_drustīh ud dagr_zīyišnīh ud pad wisp nēkīh windād_kāmag dārānd
hamāg pērōzgar wāhmān ī wahmānān yazadān ašmāh hamāgīhā baxšēnd ān ī mih bōzišn abar_dom burzišn ud akanārag rāmišn ud hamē āzād ahlaw ud pērōzgar dārānd
andar bun nāmag u =tān hamē drōd ud rāmišn ud ahlāyīh abzāyād wāhmān ī wahmānān frēstīd
frazaft pad drōd bun ī dēn dānišn ud wurrawišn ud mayān xrad ud mihr ud dagr bowandag menišnīh ud hū_čašmīh pad drōd šādīh rāmišn
ERROR