Select Section Type

ēn [TD 471] ayādgār nibištag ī wizīdagīhā ī zādspram ī ǰuwān_ǰamān xwānēnd
šnāyišn ī dādār ohrmazd ud amahrspandān ud hamāg yazadān ī mēnōyān ud yazadān ī gētīyān
gōwišn ī hērbed zādspram ī ǰuwān_ǰamān ī nēmrōz
abar gumēzišn ī spenāg mēnōy ud ganāg mēnōy
hād pad dēn ōwōn paydāg rōšnīh azabar ud tārīkīh azēr u =šān mayānag ī harw wišādagīh būd
ohrmazd andar rōšnīh ahriman andar tārīkīh ud ohrmazd az astīh ī ahriman madan =iz ō pahikār āgāh
ahriman az astīh ud rōšnīh ī ohrmazd āgāh būd
ahriman andar tam ud tārīkīh ō frōd kustān hamē raft
did handāzišnīg ul ō abar āmad u tēx =ēw ī rōšnīh frāz dīd ud ǰud_gōhrīh ī xwēš rāy tuxšīd awiš rasēd u hamōwōn padiš andar kāmag wārēd čiyōn pad =iz tārān
ka frāz ō wimand mad ohrmazd abāz dāštan ī ahriman az xwēš šahr rāy frāz ō hamrānīh mad u pad abēzag gōwišn ī dādīg stardag kird u abāz ō tam abgand
pāsbānīh az druz rāy mēnōyīhā andar ō bālist mēnōy ī āsmān āb zamīg urwar gōspand mardōm ud ātaxš brēhēnīd u 3000 sāl dāšt
ahriman =iz andar tam abzār hamē ārāst
pad sar ī 3000 sāl abāz ō wimand āmad padistād ud drāyīd zanam zanam dāmān ī dām_dād ī mēnōy ī spenāg mēnōy harwisp ān murnǰēnam
ohrmazd passoxēnīd druz harwisp_kirdār
did ahriman padistād hāzēm$$ harwisp ox ī astōmand ō adōstīh ī dōstīh ī man
ohrmazd pad mēnōy_xradīh dīd ān =iz ī ahriman padistād tuwānīg pad kirdan agar brīnōmand zamānag ī kōxšišn
u zamān ō ayārīh xwāst čē dīd ahriman pad mayānǰīgīh ī ēč nē_rawišnīh abar ēstēd
zamān ast harw xūb hamayārīh ud rāst_rāyēnīdārīh
awiš niyāz
u pad se zamān kird ī harw zamān =ēw se hazārag
ahriman abar ēstād
ohrmazd dīd ka ahriman parwastag kirdan šāyēd hamē ka xwāhēd abāz ō xwēš buništ ī tārīkīh šawēd
abzār wēš ārāyēd afrazām_pahikār bawēd
u pas az zamān kirdan ahunwar frāz srūd
u pad ahunwar se ēwēnag awiš nimūd
fradom harw tis ān frārōn ī ohrmazd kām
az ēn paydāg ka ān ī frārōn ohrmazd kām paydāg tis ast ī andar kām ī ohrmazd
ačār ān az buništ =ēw ī ǰud_gōhr
didīgar ēn ān kunēd ī ohrmazd kām ā mizd pāddāšn xwēš ōy ān kunēd ī ohrmazd kām ā puhl pādifrāh xwēš
az ēn nimāyīhēd kerbakkarān mizd ud wināh_kārān pādifrāh ud mādayān ī wahišt ud dušox aziš
sidīgar nimūd xwadāyīh ī ohrmazd ōy abzāyēnēd ī ō driyōšān wizārēd petyāragōmandīh
ī nimūd ast_xīrān ō niyāzīg_xīrān ayār bawišn čiyōn āgāh_dahišnān ō anāgāhān hammōxtan tuwānīg_xwāstagān ō niyāzīg_xwāstagān rādīhā dādan ī xwēš
frayād dast ī ohrmazd dāmān ēk ō did andar kōxšišnīg ardīg
čiyōn fraškerd_kirdārīh pad ēn se tis šāyēd būdan
ast fradom rāst_dēnīh ī xwad āstawānīh ī abar dō_buništagīh pad ān ristag brahm ohrmazd hamāg_wehīh awattarīh u kām wisp frārōn ahriman wisp_wattarīh awehīh
didīgar ēmēd ī mizd pāddāšn ī kerbakkarān ud bīm ī az puhl pādifrāh ī bazzakkarān tuxšīdan pad kirbag pahrēxtan ī az wināh
sidīgar hamayārīh būdan ī dāmān ēk abāg did ud az hamayārīh hamspāhīh az hamspāhīh pērōzīh ī abar dušmen bawēd ī xwad fraškerd
pad ēn gōwišn stard būd abāz ō tam ōbast
ohrmazd dām tanōmandīhā ō gētī būd
fradom asmān didīgar āb sidīgar zamīg čahārom urwar panǰom gōspand šašom mardōm
ud ātaxš andar wisp būd pargandag hammis pad šaš gōhrag ī harw gōhrag =ēw drang ī abar dādan and būd guft ēstēd čand miǰ =ēw ī ka ēk pad did frōd nihēnd
3000 sāl dām tanōmand ud afrāz_raftār būd
xwaršēd māh starān ēstād hēnd andar bālist awazišnīg
pad zamānag sar ohrmazd nigerīd čē sūd ast az dādan ī dām ka apōyišnīg arawišnīg awazišnīg
u pad ayārīh ī spyyhl ud zurwān dām frāz brēhēnīd
zurwān anādūg būd dām ī ohrmazd rawāg kird az rawāgīh ī ahriman dām
čē buništān ēk ō did wizāyišnīg ud padīrag_estišnīg būd hēnd
u frazām_nigerīhā abzār =ēw ī az xwad gōhr ī tārīkīh nērōg ī zurwānīg padiš paywastag pōst ēwēnag ī wazagīg ud syā ud ādurestar_gōn frāz ō ahriman burd
u pad frāz_barišnīh guft pad awēšān zēy abāgīh ā =iz ēd ī dawīd xwad pad suy frōd mīrēd agar pad sar ī 9000 sāl čiyōn =it padistād ud pašt abar kird zamān abar kird frazāmēnēd
pad hamzamān ahriman az hamzōrān hammis ō star_pāyag āmad
bun ī asmān pad star_pāyag dāšt az ānōh frōd ō tuhīgīh āhaxt ī andarōn ī buništ ī rōšnān ud tārān ud gyāg ī ardīg tazišn ī harw dō’ān padiš
u tārīkīh ī abāg xwēš dāšt andar ō asmān āwurd asmān ōwōn ō tam āhaxt andarōn ī aškōb ī asmān čand se_ēk =ēw azabar star_pāyag rasīd
abar andar āmadan ī ahriman ō dām
pad dēn ōwōn paydāg māh frawardīn rōz ohrmazd pad nēmrōz frāz ō wimand ī asmān mad
asmān ǰud_gōhrīh rāy ōwōn tarsīd čiyōn mēš az gurg larzēd
ahriman tābišnīg ud sōzišnīg padiš abar āmad
pas ō āb mad ī azēr zamīg winnārd u tārīkīh ud ǰud_mizagīh abar burd
ud mayān ī zamīg abar āmad
čiyōn mār homānāg ī az sūrāg =ēw abar āyēd ud hamāg zamīg zūd andar ēstād
ud ān widarg abar āmad xwad ast rāh ī ō dušox pad ān dwārēnd dēwān druwandān
šaš pas ō urwar mad
čiyōn ēk bun būd bālāy čand pay =ēw ud anazg apōstag ud tarr ud šīrēn
u wisp sardag zōr ī urwarān andar čihr dāšt
ud pad nazdīkīh ī mayānag ī zamīg būd
pad ham zamān hōšīd
pas ō gāw mad ī ēk_dād
čiyōn =iš bālāy čiyōn gayōmard pad bār ī āb ī dāytī mayānag ī zamīg ēstād
u az gayōmard dūrīh čand bālāy ī xwēš būd az =iz bār ī āb ī dāytī pad ham paymān dūr būd
ud māyag spēd ud rōšn būd čiyōn māh
čiyōn petyārag abar mad ohrmazd mang ī bang =iz xwānīhēd pad xwardan dād ud pēš čašm mušt az zanišn ud bazzag handraxtagīh kem bawēd
nizār ud wēmār būd
pad dašn ālag ōbast ud widard
pēš az frāz madan ī ō gayōmard ēg čiyōn se_*ēk =ēw ī zarduxšt bālāy būd rōšn būd čiyōn xwaršēd ohrmazd xwēy brēhēnīd pad mard kerb ī _sālag rōšn ud buland
u abar āmad ō gayōmard u xwēy abar awiš burd and drahnāy čand yatā_ahū_wēryō =ēw abar gōwīhēd
ka az xwēy frāz būd u čašm abar dāšt ā dīd gēhān ka tārīk būd čiyōn šab
pad hamāg zamīg mār ud gazdumb ud wazag ud was_gōnag xrafstarān čahār_pāyān abārīg ēwēnag andarwāyīgān ōwōn ēstād hēnd zamīg nihuft homānāg čiyōn sōzan tēx mānd ī dwārišn ī xrafstarān padiš būd
mihr ī abāxtarīg pad hamǰuxtīh ī abāxtarīg māh ud 5ān abāxtarān ud was tār_kerbān pad čihr ud dēs ī aǰdahāg andar wehmīh ī andarwāy tazišn dāšt
ud škeft būd xwānišn ud garrānišn ī mazanyān
abdom ō ātaxš mad ud tārīkīh ud dūd andar gumēxt
gōšurūn čiyōn xwad būd čiyōn ruwān =iz az widardān tan pad ān homānāg garzān wāng ō ohrmazd burd čiyōn ān ī hazāragān spāh ka pad āgenēn abar garzēnd
ohrmazd az pēš gayōmard pāsbānēnīdan abērtar tuwān būdan gumēxtag dāmān rāy az zamīg abar ō asmān šud u gōšurūn az pas garzān hamē šud u wāng burd =t sālārīh ī pad dāmān pad hišt
ēn būd bālist pādixšāyīh ī ahriman čē abāg wisp zōr ī būd ō āhōgēnišn ī dāmān mad
u bun ī asmān čand se_ēk =ēw ō frōdrōn pad bowandag_drubuštīh kird ōwōn hamāg tārīk az rōšnīh
čē xwad būd andar āmadan ī hamēstār dušmen andar kōxšišnīhā ī ō dād
ud ēn ast padīrag fraškerd_kirdārīh čē mahist ī druz ka andar āmad ud abārīg harw abzār az ham bun nērōg ēn andar ānābišn ī fraškerd_kirdārīh ān ka dušmen ī pad andar āmad bowandag abāz dārīhēd
mayān ī ēn harw kōxšišn ī gumēzag_rāyēnišnīhā
ahriman mēnīd =m bowandag mad pērōzīh čē =m škast asmān ud āhōgēnīd pad tam ud tār u =m kird pad drubuštīh
u =m āhōgēnīd āb u =m suft zamīg ud wināhīd pad tārīkīh u =m hōšēnīd urwar
u =m margēnīd gāw u =m wēmārēnīd gayōmard
u =m padīrag rōšnān winnārd tārān abāxtarān
u =m grift šahr mānd kas andar razm az ohrmazd nēmag ēk mard ēwtāgīhā čē šāyēd kirdan
u abar frēstād astwihād abāg hazār uzwārdān yaskān ī xwad hēnd wēmārīh ī gōnag_gōnag wēmārēnēnd ud margēnēnd gayōmard
u =šān windād čārag
čē wizir būd ī brīngar zurwān pad bun andar āmadan ī ahriman abar ō sīh zamestān gayōmard ī tbk ān ī gyān bazišn frāz brēhēnam
u pad spihr būd paydāgīh pad baxšišn ī az kerbakkarān ud bazzakkarān gumēzišn_rāyēnišnān
u =šān pad ān čim uzīdan ī sīh sāl ayāft čārag
čē pad bun ōwōn dād ohrmazd stārag zīndagīh tar dām xwēš_gōhrīhā andar band ī rōšnān būdan rāy ud kēwān margīh tar dām
harw pad bun ī dām pad xwēš bālist būd hēnd čiyōn ohrmazd pad karzang pad ul_āmadān ī gyānān =iz xwānīhēd
čē gyāg ast ī zīndagīh padiš baxšīhēd kēwān pad tarāzūg pad mēx ī azēr ī zamīg ī xwad zōr ī margīh padiš paydāgtar pādixšāytar bawēd ī harw pad bālist būdan rāy gayōmard pad xwēš zīndagīh kird
ud did sīh sāl kēwān abāz ō bālist ī ast tarāzūg mad
pad ān gāh ka kēwān ō tarāzūg mad ohrmazd pad wahīg būd ī xwēš nišēb ud abarwēzīh ī kēwān abar ohrmazd rāy gayōmard pad hōy ālag ōbast ud widard
abar padīrag_ēstišnīh ī ān āhōgēnišn ī ahriman abar ohrmazd dāmān burd
ka hampadisārīg =iz čiyōn =iš dāmān āhōgēnīd ēg =iš pad ān ham dranǰēnīdan xwēš wuzurg_xwarrahīh nimūd
čē čiyōn andarōn asmān āmad ēg mēnōy ī asmān artēštār homānāg baxt ayōšustēn zrēy paymōxt dārēd ī xwad ayōšustēn asmān ast pad burz wāng padist barišn guft ō ahriman nūn ka andar āmad ā =t abāz hilam
winnerd ka ohrmazd pērāmōn ī asmān anī drubuštīh =ēw ī saxttar winnārd ī ašō_āgāhīh xwānīhēd
u ašō’ān frawahr ī artēštārān pērāmōn ī ān drubuštīh asp_bārag nēzag_dast ōwōn winnārd čiyōn wars abar sar pad homānāgīh ī zēndān_bānān az bērōn zēndān pāyēnd ud dušmen az andarōn parwast_sāmānān bērōn hišt āmadan
pad ham zamān ahriman kōxšīd abāz ō xwēš bunag ī tārīkīh šawēd u widarg ayāft
u gumān_sahišnīhā bīm ī az frazāmōmandīh ī 9000 sāl sar būdan ī fraškerd pad čihr ōšmārd
čiyōn gōwīhēd pad gāhān ēdōn =iz ān ī harw mēnōy ō ham mad hēnd ō ān ī ōy ī fradom dahišn harw mēnōy ō tan ī gayōmard mad hēnd =iz pad zīndagīh ohrmazd pad ēd kār wēš zīndag dārād =iz pad azīndagīh ganāg mēnōy pad ēd kār wēš ōzanād =iz ēdōn ān ast ō ān ī abdom andar axwān mardōm =iz ī abārīg abar ōh rasēnd
ud wattomīh ī druwandān ahriman ud druwandān rāy abesīhišn dīd ēdōn ōy ī ahlaw pāšom_menišnīh ī ohrmazd ī ēmēd ī hamēyīgīh
ēn būd fradom ardīg ī asmānān abāg ahriman
čiyōn didīgar ō āb mad ān ham rōz ī andar dwārist asp ī karzang āb_tōhmag tištar ham spīg ī azarag xwānīhēd abr frāz dād ī pad rōz frōd_šudān paydāg čiyōn ul_āmadān ī dām_rawāgīh ī karzang axtar būd ī ast axtar ī čahārom ēd rāy čē tīr māh čahārom māh ī az sāl ast
tištar wād ō ayārīh xwāst u wahman ud hōm pad parwānagīh ud burz ī ābān nāf pad hamayārīh ud ardāy fraward pad paymān_dārīh abāg hamkārīhīd hēnd
pad se kerb wašt ī ast mard kerb gāw kerb asp kerb
pad harw kerb =ēw dah šab andar rōšnīh wazīd u sīh šab wārān pad zanišn ī xrafstarān abar hišt
ud sreškān būd hēnd ǰud ǰud wuzurg tašt āb abar āhenǰīhēd
pad ān abar zanīhist hēnd wispān xrafstarān nihang az wayendagān andar sūrāg ī zamīg andar šud hēnd
pas mēnōy ī wād pad mard_ēwēnag pad zamīg paydāg būd rōšn ud buland u pad ēwēnag ī mōg =ēw ī dārēn pad pāy dāšt
čiyōn gyān ka tan ǰumbēnēd tan pad hamzōrīh frāz_raftār bawēd ān mēnōy ī wād andar čihrīg wād ī andarwāyīg frāz ǰumbēnīd
hamāg zamīg ēwkardagīhā wād frāz wāyīd
u āb mušt u ō kustān ī zamīg abgand
u zrēy ī frāxker