Select Section Type

1.0
ēn [TD 471] ayādgār nibištag ī wizīdagīhā ī zādspram ī ǰuwān_ǰamān xwānēnd
2.0
šnāyišn ī dādār ohrmazd ud amahrspandān ud hamāg yazadān ī mēnōyān ud yazadān ī gētīyān
3.0
gōwišn ī hērbed zādspram ī ǰuwān_ǰamān ī nēmrōz
4.0
abar gumēzišn ī spenāg mēnōy ud ganāg mēnōy
5.0
hād pad dēn ōwōn paydāg rōšnīh azabar ud tārīkīh azēr u =šān mayānag ī harw wišādagīh būd
6.0
ohrmazd andar rōšnīh ahriman andar tārīkīh ud ohrmazd az astīh ī ahriman madan =iz ō pahikār āgāh
7.0
ahriman az astīh ud rōšnīh ī ohrmazd āgāh būd
8.0
ahriman andar tam ud tārīkīh ō frōd kustān hamē raft
9.0
did handāzišnīg ul ō abar āmad u tēx =ēw ī rōšnīh frāz dīd ud ǰud_gōhrīh ī xwēš rāy tuxšīd awiš rasēd u hamōwōn padiš andar kāmag wārēd čiyōn pad =iz tārān
ka frāz ō wimand mad ohrmazd abāz dāštan ī ahriman az xwēš šahr rāy frāz ō hamrānīh mad u pad abēzag gōwišn ī dādīg stardag kird u abāz ō tam abgand
pāsbānīh az druz rāy mēnōyīhā andar ō bālist mēnōy ī āsmān āb zamīg urwar gōspand mardōm ud ātaxš brēhēnīd u 3000 sāl dāšt
ahriman =iz andar tam abzār hamē ārāst
pad sar ī 3000 sāl abāz ō wimand āmad padistād ud drāyīd zanam zanam dāmān ī dām_dād ī mēnōy ī spenāg mēnōy harwisp ān murnǰēnam
ohrmazd passoxēnīd druz harwisp_kirdār
did ahriman padistād hāzēm$$ harwisp ox ī astōmand ō adōstīh ī dōstīh ī man
ohrmazd pad mēnōy_xradīh dīd ān =iz ī ahriman padistād tuwānīg pad kirdan agar brīnōmand zamānag ī kōxšišn
u zamān ō ayārīh xwāst čē dīd ahriman pad mayānǰīgīh ī ēč nē_rawišnīh abar ēstēd
zamān ast harw xūb hamayārīh ud rāst_rāyēnīdārīh
awiš niyāz
u pad se zamān kird ī harw zamān =ēw se hazārag
ahriman abar ēstād
ohrmazd dīd ka ahriman parwastag kirdan šāyēd hamē ka xwāhēd abāz ō xwēš buništ ī tārīkīh šawēd
abzār wēš ārāyēd afrazām_pahikār bawēd
u pas az zamān kirdan ahunwar frāz srūd
u pad ahunwar se ēwēnag awiš nimūd
fradom harw tis ān frārōn ī ohrmazd kām
az ēn paydāg ka ān ī frārōn ohrmazd kām paydāg tis ast ī andar kām ī ohrmazd
ačār ān az buništ =ēw ī ǰud_gōhr
didīgar ēn ān kunēd ī ohrmazd kām ā mizd pāddāšn xwēš ōy ān kunēd ī ohrmazd kām ā puhl pādifrāh xwēš
az ēn nimāyīhēd kerbakkarān mizd ud wināh_kārān pādifrāh ud mādayān ī wahišt ud dušox aziš
sidīgar nimūd xwadāyīh ī ohrmazd ōy abzāyēnēd ī ō driyōšān wizārēd petyāragōmandīh
ī nimūd ast_xīrān ō niyāzīg_xīrān ayār bawišn čiyōn āgāh_dahišnān ō anāgāhān hammōxtan tuwānīg_xwāstagān ō niyāzīg_xwāstagān rādīhā dādan ī xwēš
frayād dast ī ohrmazd dāmān ēk ō did andar kōxšišnīg ardīg
čiyōn fraškerd_kirdārīh pad ēn se tis šāyēd būdan
ast fradom rāst_dēnīh ī xwad āstawānīh ī abar dō_buništagīh pad ān ristag brahm ohrmazd hamāg_wehīh awattarīh u kām wisp frārōn ahriman wisp_wattarīh awehīh
didīgar ēmēd ī mizd pāddāšn ī kerbakkarān ud bīm ī az puhl pādifrāh ī bazzakkarān tuxšīdan pad kirbag pahrēxtan ī az wināh
sidīgar hamayārīh būdan ī dāmān ēk abāg did ud az hamayārīh hamspāhīh az hamspāhīh pērōzīh ī abar dušmen bawēd ī xwad fraškerd
pad ēn gōwišn stard būd abāz ō tam ōbast
ohrmazd dām tanōmandīhā ō gētī būd
fradom asmān didīgar āb sidīgar zamīg čahārom urwar panǰom gōspand šašom mardōm
ud ātaxš andar wisp būd pargandag hammis pad šaš gōhrag ī harw gōhrag =ēw drang ī abar dādan and būd guft ēstēd čand miǰ =ēw ī ka ēk pad did frōd nihēnd
3000 sāl dām tanōmand ud afrāz_raftār būd
xwaršēd māh starān ēstād hēnd andar bālist awazišnīg
pad zamānag sar ohrmazd nigerīd čē sūd ast az dādan ī dām ka apōyišnīg arawišnīg awazišnīg
u pad ayārīh ī spyyhl ud zurwān dām frāz brēhēnīd
zurwān anādūg būd dām ī ohrmazd rawāg kird az rawāgīh ī ahriman dām
čē buništān ēk ō did wizāyišnīg ud padīrag_estišnīg būd hēnd
u frazām_nigerīhā abzār =ēw ī az xwad gōhr ī tārīkīh nērōg ī zurwānīg padiš paywastag pōst ēwēnag ī wazagīg ud syā ud ādurestar_gōn frāz ō ahriman burd
u pad frāz_barišnīh guft pad awēšān zēy abāgīh ā =iz ēd ī dawīd xwad pad suy frōd mīrēd agar pad sar ī 9000 sāl čiyōn =it padistād ud pašt abar kird zamān abar kird frazāmēnēd
pad hamzamān ahriman az hamzōrān hammis ō star_pāyag āmad
bun ī asmān pad star_pāyag dāšt az ānōh frōd ō tuhīgīh āhaxt ī andarōn ī buništ ī rōšnān ud tārān ud gyāg ī ardīg tazišn ī harw dō’ān padiš
u tārīkīh ī abāg xwēš dāšt andar ō asmān āwurd asmān ōwōn ō tam āhaxt andarōn ī aškōb ī asmān čand se_ēk =ēw azabar star_pāyag rasīd
abar andar āmadan ī ahriman ō dām
pad dēn ōwōn paydāg māh frawardīn rōz ohrmazd pad nēmrōz frāz ō wimand ī asmān mad
asmān ǰud_gōhrīh rāy ōwōn tarsīd čiyōn mēš az gurg larzēd
ahriman tābišnīg ud sōzišnīg padiš abar āmad
pas ō āb mad ī azēr zamīg winnārd u tārīkīh ud ǰud_mizagīh abar burd
ud mayān ī zamīg abar āmad
čiyōn mār homānāg ī az sūrāg =ēw abar āyēd ud hamāg zamīg zūd andar ēstād
ud ān widarg abar āmad xwad ast rāh ī ō dušox pad ān dwārēnd dēwān druwandān
šaš pas ō urwar mad
čiyōn ēk bun būd bālāy čand pay =ēw ud anazg apōstag ud tarr ud šīrēn
u wisp sardag zōr ī urwarān andar čihr dāšt
ud pad nazdīkīh ī mayānag ī zamīg būd
pad ham zamān hōšīd
pas ō gāw mad ī ēk_dād
čiyōn =iš bālāy čiyōn gayōmard pad bār ī āb ī dāytī mayānag ī zamīg ēstād
u az gayōmard dūrīh čand bālāy ī xwēš būd az =iz bār ī āb ī dāytī pad ham paymān dūr būd
ud māyag spēd ud rōšn būd čiyōn māh
čiyōn petyārag abar mad ohrmazd mang ī bang =iz xwānīhēd pad xwardan dād ud pēš čašm mušt az zanišn ud bazzag handraxtagīh kem bawēd
nizār ud wēmār būd
pad dašn ālag ōbast ud widard
pēš az frāz madan ī ō gayōmard ēg čiyōn se_*ēk =ēw ī zarduxšt bālāy būd rōšn būd čiyōn xwaršēd ohrmazd xwēy brēhēnīd pad mard kerb ī _sālag rōšn ud buland
u abar āmad ō gayōmard u xwēy abar awiš burd and drahnāy čand yatā_ahū_wēryō =ēw abar gōwīhēd
ka az xwēy frāz būd u čašm abar dāšt ā dīd gēhān ka tārīk būd čiyōn šab
pad hamāg zamīg mār ud gazdumb ud wazag ud was_gōnag xrafstarān čahār_pāyān abārīg ēwēnag andarwāyīgān ōwōn ēstād hēnd zamīg nihuft homānāg čiyōn sōzan tēx mānd ī dwārišn ī xrafstarān padiš būd
mihr ī abāxtarīg pad hamǰuxtīh ī abāxtarīg māh ud 5ān abāxtarān ud was tār_kerbān pad čihr ud dēs ī aǰdahāg andar wehmīh ī andarwāy tazišn dāšt
ud škeft būd xwānišn ud garrānišn ī mazanyān
abdom ō ātaxš mad ud tārīkīh ud dūd andar gumēxt
gōšurūn čiyōn xwad būd čiyōn ruwān =iz az widardān tan pad ān homānāg garzān wāng ō ohrmazd burd čiyōn ān ī hazāragān spāh ka pad āgenēn abar garzēnd
ohrmazd az pēš gayōmard pāsbānēnīdan abērtar tuwān būdan gumēxtag dāmān rāy az zamīg abar ō asmān šud u gōšurūn az pas garzān hamē šud u wāng burd =t sālārīh ī pad dāmān pad hišt
ēn būd bālist pādixšāyīh ī ahriman čē abāg wisp zōr ī būd ō āhōgēnišn ī dāmān mad
u bun ī asmān čand se_ēk =ēw ō frōdrōn pad bowandag_drubuštīh kird ōwōn hamāg tārīk az rōšnīh
čē xwad būd andar āmadan ī hamēstār dušmen andar kōxšišnīhā ī ō dād
ud ēn ast padīrag fraškerd_kirdārīh čē mahist ī druz ka andar āmad ud abārīg harw abzār az ham bun nērōg ēn andar ānābišn ī fraškerd_kirdārīh ān ka dušmen ī pad andar āmad bowandag abāz dārīhēd
mayān ī ēn harw kōxšišn ī gumēzag_rāyēnišnīhā
ahriman mēnīd =m bowandag mad pērōzīh čē =m škast asmān ud āhōgēnīd pad tam ud tār u =m kird pad drubuštīh
u =m āhōgēnīd āb u =m suft zamīg ud wināhīd pad tārīkīh u =m hōšēnīd urwar
u =m margēnīd gāw u =m wēmārēnīd gayōmard
u =m padīrag rōšnān winnārd tārān abāxtarān
u =m grift šahr mānd kas andar razm az ohrmazd nēmag ēk mard ēwtāgīhā čē šāyēd kirdan
u abar frēstād astwihād abāg hazār uzwārdān yaskān ī xwad hēnd wēmārīh ī gōnag_gōnag wēmārēnēnd ud margēnēnd gayōmard
u =šān windād čārag
čē wizir būd ī brīngar zurwān pad bun andar āmadan ī ahriman abar ō sīh zamestān gayōmard ī tbk ān ī gyān bazišn frāz brēhēnam
u pad spihr būd paydāgīh pad baxšišn ī az kerbakkarān ud bazzakkarān gumēzišn_rāyēnišnān
u =šān pad ān čim uzīdan ī sīh sāl ayāft čārag
čē pad bun ōwōn dād ohrmazd stārag zīndagīh tar dām xwēš_gōhrīhā andar band ī rōšnān būdan rāy ud kēwān margīh tar dām
harw pad bun ī dām pad xwēš bālist būd hēnd čiyōn ohrmazd pad karzang pad ul_āmadān ī gyānān =iz xwānīhēd
čē gyāg ast ī zīndagīh padiš baxšīhēd kēwān pad tarāzūg pad mēx ī azēr ī zamīg ī xwad zōr ī margīh padiš paydāgtar pādixšāytar bawēd ī harw pad bālist būdan rāy gayōmard pad xwēš zīndagīh kird
ud did sīh sāl kēwān abāz ō bālist ī ast tarāzūg mad
pad ān gāh ka kēwān ō tarāzūg mad ohrmazd pad wahīg būd ī xwēš nišēb ud abarwēzīh ī kēwān abar ohrmazd rāy gayōmard pad hōy ālag ōbast ud widard
abar padīrag_ēstišnīh ī ān āhōgēnišn ī ahriman abar ohrmazd dāmān burd
ka hampadisārīg =iz čiyōn =iš dāmān āhōgēnīd ēg =iš pad ān ham dranǰēnīdan xwēš wuzurg_xwarrahīh nimūd
čē čiyōn andarōn asmān āmad ēg mēnōy ī asmān artēštār homānāg baxt ayōšustēn zrēy paymōxt dārēd ī xwad ayōšustēn asmān ast pad burz wāng padist barišn guft ō ahriman nūn ka andar āmad ā =t abāz hilam
winnerd ka ohrmazd pērāmōn ī asmān anī drubuštīh =ēw ī saxttar winnārd ī ašō_āgāhīh xwānīhēd
u ašō’ān frawahr ī artēštārān pērāmōn ī ān drubuštīh asp_bārag nēzag_dast ōwōn winnārd čiyōn wars abar sar pad homānāgīh ī zēndān_bānān az bērōn zēndān pāyēnd ud dušmen az andarōn parwast_sāmānān bērōn hišt āmadan
pad ham zamān ahriman kōxšīd abāz ō xwēš bunag ī tārīkīh šawēd u widarg ayāft
u gumān_sahišnīhā bīm ī az frazāmōmandīh ī 9000 sāl sar būdan ī fraškerd pad čihr ōšmārd
čiyōn gōwīhēd pad gāhān ēdōn =iz ān ī harw mēnōy ō ham mad hēnd ō ān ī ōy ī fradom dahišn harw mēnōy ō tan ī gayōmard mad hēnd =iz pad zīndagīh ohrmazd pad ēd kār wēš zīndag dārād =iz pad azīndagīh ganāg mēnōy pad ēd kār wēš ōzanād =iz ēdōn ān ast ō ān ī abdom andar axwān mardōm =iz ī abārīg abar ōh rasēnd
ud wattomīh ī druwandān ahriman ud druwandān rāy abesīhišn dīd ēdōn ōy ī ahlaw pāšom_menišnīh ī ohrmazd ī ēmēd ī hamēyīgīh
ēn būd fradom ardīg ī asmānān abāg ahriman
čiyōn didīgar ō āb mad ān ham rōz ī andar dwārist asp ī karzang āb_tōhmag tištar ham spīg ī azarag xwānīhēd abr frāz dād ī pad rōz frōd_šudān paydāg čiyōn ul_āmadān ī dām_rawāgīh ī karzang axtar būd ī ast axtar ī čahārom ēd rāy čē tīr māh čahārom māh ī az sāl ast
tištar wād ō ayārīh xwāst u wahman ud hōm pad parwānagīh ud burz ī ābān nāf pad hamayārīh ud ardāy fraward pad paymān_dārīh abāg hamkārīhīd hēnd
pad se kerb wašt ī ast mard kerb gāw kerb asp kerb
pad harw kerb =ēw dah šab andar rōšnīh wazīd u sīh šab wārān pad zanišn ī xrafstarān abar hišt
ud sreškān būd hēnd ǰud ǰud wuzurg tašt āb abar āhenǰīhēd
pad ān abar zanīhist hēnd wispān xrafstarān nihang az wayendagān andar sūrāg ī zamīg andar šud hēnd
pas mēnōy ī wād pad mard_ēwēnag pad zamīg paydāg būd rōšn ud buland u pad ēwēnag ī mōg =ēw ī dārēn pad pāy dāšt
čiyōn gyān ka tan ǰumbēnēd tan pad hamzōrīh frāz_raftār bawēd ān mēnōy ī wād andar čihrīg wād ī andarwāyīg frāz ǰumbēnīd
hamāg zamīg ēwkardagīhā wād frāz wāyīd
u āb mušt u ō kustān ī zamīg abgand
u zrēy ī frāxkerd aziš būd ī dārēd se_ēk ī ēn zamīg
u andar dārišn hazār čašmag ī xānīgān ī war xwānīhēd hazār āb_xānīg āb az zrēy az war abar āmad frāz awiš rēzīhēd
harw war =ēw harw āb_xān =ēw wuzurgīh ōwōn čand ka aswār =ēw ī tagīg pad asp =ēw ī tāzīg pērāmōn hamē gardēd pad čēhel rōz ayābēd ī bawēd 1920 frasang ī agrī ī harw frasang =ēw kamist 20000 pay
pas ān xrafstarān ī murd hēnd wiš ī aziš andar zamīg gumēxt ān wiš zadan rāy tištar andar zrēy frōd šud u apaōš dēw padīrag tazīd
fradom ardīg stōwīh abar tištar būd u abar paywahīd ō ohrmazd pad yasn ud niyāyišn ud nām_barišnīh mad zōr ōwōn abar ō tištar burd čand dah asp ī gwšn dah uštar ī gwšn dah gāw ī gwšn dah kōf ka abganēnd dah rōd ī nāydāg ka pad āgenēn frāz ānayēnd
u pad stōwīh rānēnēd apaōš dēw u abāz dāšt az čašmagān ī zrēy
u pad ǰām ī abar_nihumb =ēw ī paymānag frawahrān dāštan xwēškārīh čand wēšist āb abar āhext ud čand škefttar pad zanišn abar wārānēnīd sreškān ī čand mard sar ud gāw sar meh ud keh
andar ān abr ud wārān būd tazišn ud pahikafišn ī tištar ud ātaxš ī wāzišt pad hamēstārīh ī apaōš ud spinǰagr
ātaxš ī wāzišt pad ātaxšānwazr zad spinǰagr andar abrān
dah rōz_šabān wārān būd u padiš widāzīhist wiš ī xrafstarān
pas wād rānēnēd ō kanārag ī zrēy ī frāxkerd
ō se baxšīhist u se zrēy aziš būd ī xwānīhēd pūidīg kam_rōd ud syāw_bun
az awēšān pūidīg xwad drayāb ī sōr ast purr ōgār padiš bawēd u band ī purr ud ōgār paywast ō māh
u hamē wardišn pad ul_āmadān frōd_šudān ī māh padiš paydāgīhīd
frāxkerd pad kustag ī nēmrōz pad harburz frāz ēstēd u pūidīg hamsāmān ēstēd u =šān mayān war ī sadwēs band ō sadwēs kustag ī nēmrōz zrēy andar xwēškārīh ud māh wardišn ī harw ērān andar abzāyišn ud kāhišn purr ud ōgār hēnd
pāymār az pēš ī māh wād frāz tazēnd ī andar sadwēs mānist dārēnd ēk ul_āhang ud ēk frōd_āhang
pad ān ī ul_āhang bawēd purr ud pad ān ī frōd_āhang bawēd ōgār
ud sadwēs war ast xwad pahlūg ī zrēy ī frāxkerd čē ayōǰdahrīh ud stabrīh ī az drayāb ī sōr ka andar ō frāxkerd hamē šawēd pad wād ī wuzurg ud buland =ēw abāz zanēd ān ī rōšn pad pākīh andar ō frāxkerd ud čašmagān ī ardīwsūr šawēd
ǰud az ēn se zrēy ī keh
u pas tazēnīd az harburz az abāxtar kanārag rōd ī arwand ud weh ud arwand ast diglit taǰan ō frōd_šudān ud weh_rōd ō ul_āmadān būd
pad sar gašt ō zrēy šud hēnd
pas az awēšān haštdah rōd ī wuzurg az ham harburz āmad hēnd
ēn wīst rōd =šān bunxān pad harburz andar zamīg frōd šawēnd ud andar xwanīrah abāz ō āškārīh rasēnd
pas čašm ī zrēy ō zamīg wišāyīhist ī xwānīhist čēčast war ī dūr ī garmōg_ābag ud ǰud_dad pad bār nišīnēd ādur ī gušnasp ī pērōzgar
ud didīgar sōr harw stabrīh kustān abganēd ud xwēš grīw rōšn ud pāk dārēd čē handāzag homānāg ī čašm =ēw ast harw gardīh ud harw rēmanīh ō kustān abganēd
u zufrīh rāy ō bun ayābīhēd čē andar ō zrēy šawēd
u pad nazdīkīh nišīnēd ādur sūdīg_mihr ud burzēnmihr
ēn būd didīgar ardīg ī abāg āb
čiyōn sidīgar ō zamīg mad ī padīrag ham zamīg winnārd
čiyōn pad škastan ud zēnēnīdan ī zamīg abar rust harburz ī zamīg kanārag ud abārīg kōfān ī mayān girdagīh ī zamīg abar āmad pad mar 2244 u zamīg padiš hamband_winnārišnīg u urwarān abar rōyišn ud waxšišn u gōspandān aziš parwarišn u mardōmān aziš wuzurg sūd ud ayārīh būd
ōwōn paydāg pēš az ēbgad ō dām madan pad hazār sāl gōhr ī kōf andar zamīg dād ēstād nāmčišt čiyōn petyārag ō zamīg mad pad wizendag waxšīd abar zamīg abar āmad čiyōn draxt homānāg tāg ō abar waxšēd u rēšag ō azēr
rēšag ī kōfān ēk ō did widārīhist pad hambandīh winnārīhist u rāh ī widarg ī āb azēr ud abar padiš dahīhist āb padiš ōwōn homānāg tazēnd čiyōn xōn andar ragān az hamāg tan ō ǰagar zōr ud āhang dārēnd
pad 18 sāl hammis hamāg kōfān ī ǰud az harburz frazāmīg būd hēnd
harburz hašt_sad sāl hamē rust pad dewīst sāl ō star_pāyag pad dewīst sāl ō māh_pāyag pad dewīst sāl ō xwaršēd_pāyag pad dewīst sāl ō asmān rust
pas az harburz abarsēnkōf ī meh čiyōn abursān =iz xwānīhēd bun pad sagestān u sar pad wimand ī pārs ō čīnestān
ēn =iz paydāg pas az wārān ī wuzurg ī pad bun ī dām pad muštan ī wād āb ō zrēy zamīg pad haft pārag andak =ēw azabar čiyōn ka zamīg pas az wārān pad ēwāz wād gyāg gyāg darrīhist pārag =ēw ī čand nēmag =ēw ī hamāg zamīg az mayānag wisist anīy10618 ī pērāmōn pad šaš pārag wisist hāwand paymān
xwānīhistan ī kišwar pad ān čim pad kēš ēk az did paydāg bawēd
pērāmōn xwanīrah pārag ī mayānag ast ān šaš kišwar abesar homānāg
bahr =ēw az zrēy ī frāxkerd pērāmōn ān gašt mayān ī ān šaš kišwar
ān kustag ī nēmrōz ī zrēy wēšag grift ān ī abāxtar kōf ī burz rust ēk az did ǰud bawānd paydāg
ēn būd sidīgar ardīg ī abar zamīg
čiyōn čahārom ō urwar mad ī pad ham urwar padīrag kōxšīd čē ān urwar hušk amurdad urwar gētī daxšag abar grift u xward kust u abāg tištarīg āb ī wārānīg gumēxt
pas az wārān hamāg zamīg waxšišnān paydāgīhist bēwar sardag ī mādagwar ud 100000 sardag andar sardag ōwōn waxšīd hēnd čiyōn az harw gōnag ud ēwēnag u ān bēwar sardag ō abāz_dārišnīh ī bēwar wēmārīh payrāst
pas az ān 100000 sardag urwar tōhm abar grift az hamīh ī tōhm wan ī harwisp_tōhmag mayān ī zrēy ī frāxkerd būd hamāg sardag urwarān aziš hamē waxšēnd u senmurw āšyān padiš bawēd
ka andar frāz frawāzēd ēg =iš tōhm ī hušk ō āb ōsānēd pad wārān abāz ō zamīg wārīhēd
u pad nazdīkīh ī ān wan būd hōm ī spēd hamēstār ī zarmān zīndakkar ī murdagān anōšakkar ī zīndagān
ēn būd tasom ardīg ī abar urwarān
čiyōn panǰom ō gōspand mad ī pad ham gōspand padīrag kōxšīd
ham čiyōn gāw ī ēk_dād widard az ān čiyōn =iš čihr ī urwarīg dāšt panǰāh ud haft sardag ǰōrdāg dwāzdah sardag urwar ī bēšaz az hannām hannām waxšīd hēnd
čiyōn gugān ī ēk ēk az kadār handām andar dāmdād paydāg
harw urwar az handām =ēw waxšēd abzāyēnēd ī ān handām čiyōn ān ī guft ānōh gāw ō zamīg mazg paššixt pas ǰōrdāy ul rust girgir ud kunǰid ud ālun ud miǰūg
čiyōn kunǰid mazg_čihrīh rāy xwad mazg =ēw ast ī abzāyēnāg ī mazg
ud ān =iz gōwīhēd az xōn kōdak ī raz may čiyōn may xwad xōn ast ast ī urwarīg ī ō druyist_čihrīh ī xōn ayārtar
ud ān ī gōwīhēd az wēnīg māš wēnōg xwānīhēd
wēnōg_nāmīh būd did wēnīg rāy
ud ān =iz gōwīhēd az suš spandān bēšazēnīdan ī spandān ī sušīg wēmārīh rāy
az mayān ī sar_bun ābešan ī wahman pad abāz_ēstišnīh ī ān ī akōman gand ān ī az ǰādūgān wināhišn rāy
u pas rōšnīh ud zōr az tōhm ī gāw abar grift u ō māh burd ud rōšnīh ī andar gāw būd ō māh dād ud abespārd pad gāh_bedīh ānōh ān tōhm pad rōšnīh ī māh pālūd
u pad was čihragīhā wirāst u gyānōmand kird az ānōh frāz ō ērānwēz brēhēnīd
fradom gāw ǰuxt =ēw nar ud mādag pas abārīg =iz sardagīhā ōbowandagīh ī 282 sardag
andar zamīg čand frasang drahnāy ī 8 hāsr paydāg būd hēnd
ud čahār_pāyān pad zamīg frāz raft hēnd ud māhīgān andar āb šnāzīd hēnd ud murwān andar andarwāy wazīd hēnd pad hangām ī gušn_hilīh hamēnīhist u =šān aziš būd ābustanīh ud zāyišn ud gōkān ī =šān baxšišn ōwōn
fradom baxšīhist ō se ī ast čahār_pāy ī zamīg_rawišn ud māhīg ī āb_šnāzišn ud murw ī andarwāy_wāzišn
pas ō panǰ ēwēnagān ī ast čahār_pāy ī gard_sumb ud dōgānag_sumb ud panǰ_čang ud murw ud māhīg =šān māništ andar panǰ gyāg xwānīhēd ābīg ūnīg wāyendag frāx_raftār ud čarag_arzānīg
ābīg māhīg ud pah ud stōr ud gōspand ud dad ud sag ud murw ī andar āb bawēd
ūnīg samōr ud mušk ud abārīg hamāg sūrāg_mānišnān ud sūrāg_rawišnān
ud wāyendag hāmōyēn murwān
frāx_raftārān dad ī dast_hammōg
čarag_arzānīgān harw čē pad ramag ud čarag dārīhēd
u pas ō bahrān baxt
čiyōn gard_sumbān ēk ī hamāg asp xwānīhēd ud dōgānag_sumbān was čiyōn uštar ud gāw ud mēš ud buz ud abārīg dōgānag_sumbān
panǰ_čang sag ud xar_gōš ud mušk ud samōr ud abārīg ud pas murw pas māhīg
u pas ō sardag baxt čiyōn asp hašt sardag uštar sardag gāw pānzdah sardag mēš panǰ ud buz panǰ sag dah ud xar_gōš panǰ ud samōr hašt mušk hašt murw 110 ud māhīg dah
ast gugān ōšmurd
paydāg_nāmān apaydāg_nāmān hammis 282 sardag abāg sardag andar sardag hazār ēwēnag
murwān pad hašt ristag dād az ān ī wuzurgtar ān ī kūčaktar ōwōn wālēnīd čiyōn mard ǰōrdāg hamē kārēd
fradom ān ī stabr dānag frāz parganēd pas ān ī mayānag pas ān ī kūč
az ham sardagīhā čiyōn pad dāmdād gōkān ōšmurd u =m andar nibēg ī tōhmag_ōšmārišnīh hangirdīg nibišt ud ēn gyāg hangirdīgīh =ēw ast ī nimāyīhēd
abar sardag ī aspān
fradom tāzīg u =šān rad spēd ī zard_gōš
didīgar pārsīg ud astar ud xar ud gōr ud asp ī ābīg ud abārīg
ud uštar mādagwar daštīg ud kōfīg ast ēk_kōf ud dōgānag_kōf
andar sardag ī gāw spēd ud xšēn suxr ud zard ud syā ud pēsag ud gawāzn ud gāwmēš ud uštar_gāw_palang ud gāw_māhīg ud abārīg
andar mēš ān ī dumbōmand ud ān ī adumb ud mēš ī tagal ud kurušk čiyōn =iš kōf se ast srū wuzurg ud pad =iz bārīh šāyēd ud bārag būd ī mānuščihr
andar buz xarbuz ud tāzīg ud rāk ud āhūg ud pāzen
andar samōr kākom ī spēd ud syā samōr ud sanǰāb ud xaz ud abārīg
andar mušk ēk mušk ī nāfag ēk bēš mušk bēš zahr xwarēd u padiš mīrēd
pad ān meh_sūdīh dahīhist bēš xwarād ō zahrīh ī dāmān kam rasād
ēk mušk =ēw ī gōnag syā awēšān glčk ī xār čiyōn glčk ī makōg_pēs xwānīhēd ī andar kustag ī drayāb wēš bawēd frāz gazēd ayāb tōhm ō xwarišn abganēd
xwarēd ēg =iš glčk andar tan bawēd
ka ān glčk ān handām ī gast hambōsišn glčk padiš abar mēzēd az ān wēmārīh pāk bawēd
andar murwān ǰud_čihrag dād az abārīgān ī ast senmurw ud šawāg dahan ud dandān dārēnd pad šīr ī az pestān parwarēnd baččagān
ēn būd panǰom ardīg ī pad gōspand
čiyōn šašom ō gayōmard mad ān ham gayōmard padīrag winnārd
čiyōn niyōxšīd gayōmard abēzag mānsrspand ī ohrmazd abēzag_menišnīhā menīd ān ī weh ahlāyīh pad zanišn ī druz
ka widard ayōšust_čihrīh rāy hašt ēwēnag ayōšust az hannām hannām būd hēnd ī ast zarr ud asēm ud āhen ud rōy ud arziz ud srub ud ābgēnag ud almās
pahlomīh ī zarr rāy az gyān ud tōhm dahīhist
pad widardan ī gayōmard zarr spandarmad frāz padīrift ud čēhel sāl andar zamīg būd
pad sar ī čēhel sāl rēbāh_ēwēnag mašī ud mašyānī abar rust hēnd ēk ō did paywast hambašn ud hamdēsag
u mayānag xwarrah abar āmad pad hambašnīh ī awēšān ōwōn paydāg būd kadār nar ud kadār mādag ud kadār ān xwarrah ī ohrmazd_dād
ēd ast ān xwarrah mardōm awiš dahīhist
čiyōn gōwīhēd pad dēn kadār pēš būd xwarrah ayāb tan
u guft ohrmazd =m xwarrah pēš dād pas ō ān ī dād ēstēd xwarrah tan dād xwēškārīh brēhēnīd u tan ō xwēškārīh dād
pas az urwar_kerbīh ō mardōm_kerbīh wašt hēnd
xwarrah mēnōyīhā andar ō awēšān šud
čiyōn haftom ō ātaxš mad ī pad ham ātaxš padīrag kōxšīd
ān ātaxš ō ēwēnagān baxt ī xwānīhēd abzōnīg weh_franāftār urwāzišt wāzišt buland_sūd
u ātaxš ī abzōnīg xwad andar garōdmān dād u paydāgīh pad ātaxš ī pad zamīg sōzišnīg u<