Select Section Type

1.0
ēdōn gōwēnd andar xwadāyīh ī husrōg husrō anōšag ruwān az sačidarm ī wuzurg šahryār ī hindūgān_šā abar uzmūdan ī xrad ud dānāgīh ī ērānšahrīgān ud sūd =iz ī xwēš nigerīdan rāy čatrang ēd ǰuxt šāzdah tāg az uzumburd ud šāzdah tāg az yākand ī suxr kird frēstīd
2.0
abāg ān čatrang hazār ud dō_sad uštar bār zarr ud asēm ud gōhr ud morwārīd ud ǰāmag ud nawad pīl u tis ī mādagīg kird abāg frēstīd ud tatragatwas čiyōn andar hindūgān pad wizēn būd abāg frēstīd
3.0
pad frawardag ōwōn nibišt ēstād abāyēd čiyōn ašmāh nām pad šāhān_šāhīh pad amāh hamāg šāhān_šāh hēd abāyēd dānāgān ī ašmā =iz az ān ī amāh dānāgtar bawēnd agar čim ī ēn čatrang wizārēd ēnyā sāk ud bāǰ frēstēd
4.0
šāhān_šāh se rōz zamān xwāst ud ēč kas būd az dānāgān ī ērān_šahr čim ī ān čatrang wizārdan šāyēst
5.0
sidīgar rōz wuzurg_mihr ī bōxtagān abar ō pāy ēstād
6.0
u guft anōšag bawēd man čim ī ēn čatrang imrōz az ān čim rāy wizārd ašmāh ud harw pad ērān_šahr hēd dānēd andar ērān_šahr man mard ī dānagtar ham
7.0
man čim ī ēn čatrang xwārīhā wizārēm ud sāk ud bāǰ az sačidarm stānēm ud anē =z tis =ēw kunēm ō sačidarm frēstēm ī wizārdan tuwān aziš bārag sāk man gīrēm ud pad ēn abēgumān hēd ašmāh pad šāhān_šāhīh arzānīg hēd ud dānāgān ī amāh az ān ī sačidarm dānāgtar hēnd
8.0
šāhān_šāh se bār guft zīwīh wuzurg_mihr tatragatwas ī amā! u dawāzdah_hazār drahm ō wuzurg_mihr framūd dādan
9.0
rōz ī didīgar wuzurg_mihr tatragatwas ō pēš xwāst ud guft sačidarm ēn čatrang pad čim ī kārezār homānāg kird
u homānāg sar_xwadāy kird šāh ō mādayān raxw ō hōyag ud dašnag homānāg frazēn ō artēštārān_sālār homānāg pīl ō puštībānān_sālār homānāg ud asb asp ō aswārān_sālār homānāg payādag ō ān ham payādag homānāg pēš_razm
u pas tatragatwas čatrang nihād abāg wuzurg_mihr wāzīd ud wuzurg_mihr se dast az tatragatwas burd ud padiš wuzurg rāmišn ō hamāg kišwar mad
pas tatragatwas abar ō pāy ēstād
u guft anōšag bawēd yazad ēn warz ud xwarrah ud amāwandīh ud pērōzgarīh ō ašmāh dād ērān ud anērān xwadāy hēd
čand dānāgān ī hindūgān ēn čatrang ēd ǰuxt nihād pad was harg ud ranǰ ud ō ēd gyāg āwurd ēč kas wizārdan tuwān būd
wuzurg_mihr ī ašmāh az āsnxrad ī xwēš ēdōn xwārīhā ud sabukīhā wizārd
u ān and xwāstag ō ganǰ ī šāhān_šāh wisē kird
šāhān_šāh didīgar rōz wuzurg_mihr ō pēš xwāst
u ō wuzurg_mihr guft wuzurg_mihr ī amāh čē ast ān tis ī =t guft kunēm ō sačidarm frēstēm
wuzurg_mihr guft az dahībedān andar ēn hazārag ardaxšīr kirdārtar ud danāgtar būd ud nēw_ardaxšīr ēd ǰuxt pad nām ī ardaxšīr nihēm
taxtag ī nēw_ardaxšīr ō spandarmad zamīg homānāg kunēm
ud sīh muhrag ō sīh rōz ud šabān homānāg kunēm pānzdah ī spēd ō rōz homānāg kunēm ud pānzdah ī syā ō šab homānāg kunēm
gardānāg ēd ǰuxt ō wardišn ī axtarān ud gardišn ī spihr homānāg kunēm
ēk abar gardānāg =ēw ōwōn homānāg kunēm ohrmazd ēk ast ud harw nēkīh ōy dād
ēdōn homānāg kunēm čiyōn mēnōy ud gētī
se ōwōn homānāg kunēm čiyōn humat ud hūxt ud huwaršt ud menišn ud gōwišn ud kunišn
čahār ōwōn homānāg kunēm čiyōn čahār āmēzišn mardōm aziš aziš čahār sōg gētī xwarāsān ud xwarwarān nēmrōz ud abāxtar
panǰ ōwōn homānāg kunēm čiyōn panǰ rōšnīh čiyōn xwaršēd ud māh ud stārag ud ātaxš ud warzag ī az asmān āyēd
šaš ōwōn homānāg kunēm čiyōn dādan ī dām pad šaš gāhānbār
nihādag ī nēw_ardaxšīr abar taxtag ēdōn homānāg kunēm čiyōn ohrmazd xwadāy ka dām ō gētī dād
wardišn ud gardišn ī muhrag pad gardānāg =ēw ōwōn homānāg čiyōn mardōmān ī andar gētī band ō mēnōyān paywast ēstēd pad haft ud dwāzdah hamāg wardēnd ud wihēzēnd ud ka ast ēk ō did zanēnd ud abar čīnēnd čiyōn mardōmān andar gētī ēk ō did zanēnd
ud ka pad gardānāg =ēw ēd gardišn hamāg abar čīnēnd hangōšīdag ī mardōm hamāg az gētī widarišn bawēnd ud ka did =iz nihēnd hangōšīdag ī ī mardōmān pad rist_āxēz hamāg zīndag abāz bawēnd
šāhān_šāh ka ān saxwan āšnūd rāmišnīg būd ud framūd dwāzdah hazār asb ī tāzīg az ham mōy padisār pad zarr ud morwārīd ud dwāzdah hazar mard ī gušn pad wizēn ī az ērān_šahr dwāzdah hazar zrēh ī haft_kird ud dwāzdah hazar šamšēr pōlāwadēn ī wirāst hindūg dwāzdah hazār kamar ī haft čašmag ud abārīg harw čē andar dwāzdah hazār mard ud asb abāyist harw čē aburnāyīhātar payrāyēnīdan
wuzurg_mihr ī bōxtagān abar awēšān sālār kird ud rōzgār =ēw wizīdag pad nēk ǰahišn ud yazadān ayārīh ō hindūgān frēstīd
sačidarm ī wuzurg šahryār ī hindūgān_šā ka =šān pad ān ēwēnag dīd az wuzurg_mihr ī bōxtagān čēhel rōz zamān xwast
ēč kas būd az dānāgān ī hindūgān čim ī ān nēw_ardaxšīr dānist
wuzurg_mihr did =iz hamčand ān sāk ud bāǰ az sačidarm stānd ud pad nēk ǰahišn ud wuzurg abrang abāz ō ērān_šahr āmad
wizārišn ī čim ī čatrang ēn čē pad nērang az ān čiyōn dānagān =iz guft ēstēd perōz ān pad xrad barēd az ān azdēnēnd xradīg mādagwarīh dānistan
wāzīdan ī čatrang ēn nigerišn ud tuxšišn ī pad nigāh dāštan ī abzār ī xwad wēš az tuxšišn čiyōn ō burdan šāyistan ī abzār ī ōy did ud pad ummēd ī abzār ī ōy ī dīd burdan šāyistan rāy dast ī wad wāzišn ud hamwār abzār ēk =ēw pad kār ud abārīg pad pahrēz dārišn ud nigerišn bowandag_menišnīhā ud abārīg ōwōn čiyōn andar ēwēn_nāmag nibišt ēstād