Select Section Type

1.0
pursīd hašāgird ōšnar ī dānāg ēk hazār harw mārīg ēd rāy sān pad frahang be gōw
2.0
ōšnar guft fradom hunar pad mardōmān xrad weh
3.0
ud ēk pad kardan be harw kār pašēmān bawēd kirbag
4.0
ēk pad kardan harw kār mādagwarīhā_dom tis tuxšāgīh
5.0
ud ēk pad , mardōmān farroxīhādom tis dānišn ud dahišn
6.0
ud ēk tis ī anāgīh az harw anāgīh dušxwārdom nihuftan šāyēd driyōšīh
7.0
ēk tis az -iš būdan šāyēd kunišn ī xwēš
8.0
ud ēk abāg harw tis gumēxt ēstēd frasāwandīh
9.0
ud ēk az harw tēzīh tēzdom kāmag ī xēšm
ēk tis ī az harw tārīgīh tārīgdar dušāgāhīh
ud ēk band ī az band saxttar waran
ud ēk āsānīg az harw āsānīh āsāndom hunsandīh
ud ēk rāh ī ō wahišt šudan drōyišn ī rāst kunišn ī nēk
payrāyag pad mardōmān ēn weh dahišn dānišn
hēnd xwēštan tar kunēnd ēk društ_āwāzīhā saxwan ō āsān gōwēd ud dudīgar az wattarān tis xwāhēd
hēnd hamwār zahr pad dil abgand ēstēd ēk driyōš harw tis pad niyāz xwāhēd , hēnd , ud dudīgar pādixšā ī tund nāzuk ,
hēnd tis garānmīgdar dārišn ēk driyōš ī rāst dudīgar pādišxā ī nihānīg_burd ,
az ēn tis wēš sazēd handēšīdan ēk az wināh ud dudīgar az wattarān ,
az ēn tis šarm abāyēd kardan ēk az wēmārīh ud ud dudīgar az xwēšāwand ī driyōš ,
hēnd andar āwām ī wad āsānīh ēk sarag dānāgīh ud frazānagīh rāy tisiz tis dārēd ud ranǰag bawēd ēk dušāgāhīh dušāgāh rāy tis pad tisiz tis dārēd ranǰag bawēd ,
hēnd hamēšag tund ēk tuxšāg mard ud ēk az tis ī apassend rāmišn ,
hēnd dušman wēš ān ī sazēd būd ēk menīdār mard xwēš_tan azabar pāyag ī xwēš menēd ud dārēd ud ēk pahikōftag mard pad harw tis pahikōbēd ,
tis rāy az xwēš_tan dūr abāyēd dāštan ēk xēm ī nēk ud dudīgar xrad ,
tis drubušttar abāyēd dāštan ēk X ud dudīgar dōstī ud sidīgar zēnhār ,
ēn tis X grāmīgdar būd pad rāstīh dahišn X
ēn dušxwārdar dārēd āz aburnāy kōr ud zan ,
hēnd dōst wēš sazēd būd dānāg buzešk nēk ud zan ī xwēš ī nēk ,
čahār hēnd ō gāh rasēd guftan abāyēd xwarišn gugārēd , ud zan mirēd ud tag_mard az kārezār abāz āyēd ud bar zamīg ō hambār kunēd ,
hēnd harw_čand abar rawēnd xwārdar hammōzišn frahang ī apassend ud wad ud mardōm wad ud rāh tārīg bīmgēn ,
čahār tis mard burzišnīgdar bawēd pad xrad ud xēm ud xōg nihānīh ,
pad čahār tis mard bēš az -iš šāyēd gugārdan pad sān ī dānāgān ud wēnišn dōstān ud may māh rōz
tis rāy tuxšišn kunišn rāmišn ī xwēš ud passand ī wehān ud šnāyēnišn ī kirbag ud mizd rāy ,
čahār tis rāy mard zyāngardar bawēd was , xwardan ī may ud waranīg pad zanān ud was kardan ī nēw_ardaxšīr naxčīr pad paymānagīh
pad ēn čahār tis bāyist mard āšōbēd pus ud zan ī , hašāgird ayārīh ī wad ,
tis mard grāmīgdar gīrišn ud dārišn burzišn ī wuzurgān ud pānāgīh ud paywandišn abāg wehān ,
panǰ hēnd az ō ēstēd pašēmān bawēd az xwadāy nēk ud wad dānēd ud dudīgar dōst ī pad dēsag ud sidīgar zan ī wad ud čahārom ayār wad panǰom mizdwar ī wad ,
panǰ az gāh ī winast tuwān ēk menišn ī pādixšāyān ud dudīgar tag_mard kārezār abāz āmad sidīgar arzānmandīh ī mard ō madan ī hanǰaman awištābēd , čahārom dōstīh mard ō astānag ud panǰom husrawīh zanān ō frazāmgār
ud pad ēn panǰ tis mard druwand ayāb dusraw bawēd fradom az zadārīh dudīgar az afsōsgarīh sidīgar az xēšmgōnīh ud čahārom ruwān wurrōyēd ud panǰom az frēftārīh
pad ēn panǰ tis mard pad dānāg dārišn pad dušāgāh ēk pad tis šud ud uzīd bēš barēd ud dudīgar tis mad ēstēd rāy mihōxt menēd ud sidīgar pad ān mad ēstēd hunsand čahārom pad ān ummēd dārēd ī sazēd būdan panǰom pad anāgīh dušram pad nēkīh mast bawēd ,
ēn panǰ tis pad dušāgāhān bawēd pad dānāgān ēk abēčim xēšm gīrēd ud dudīgar dōst dušman šnāsēd sidīgar abēsūd was drāyēd ud čahārom rāz šāyēd dāštan panǰom abēgāh was xandēd ud šašom pad harw kas wistāx
ud šaš hēnd ēn šaš tis az -iš pahrēz būdan
bālistānīh kirdan ud andar xēšm kēn az menišn ī xwēš abāz dāštan nigērīdār pad nēkīh ud frasāwandīh ī tis handēšīdan ud dušmanān rāy pad čārag weh guftan dōstān rāy wad weh bowandag guftan pad harw čārag gyāg nēk az dast hištan ud andak āhōg ī xwēš be wirāstan pas āhōg kasān guftan pad rāz ī pādixšāyān raftan wizōstan xwāst ōy xwadāy_mard az -iš āzard ēstēd dūr waštan ud gufsišn ud afsōsgarīh handēšēd dūr dāštan ud pad murdagān gāh kirbag kirdan andar ayād dāštan ud wināh bazag kird ēstēd pašēmān pad padīd būdan ud anī- -z wināh kirdan dastwarīhātar ud harw kas hučašmīh kirdan ud pad pahlom dādan
pursīd čē kird weh ud čē nē_kird ud čē pād ud čē abāz_dāšt ud čē be_hišt ud čē frāz_grift ,
passox kird kird āštīh weh ud nē_kird ǰang_wāng weh pādan uzwān weh ud abāz_dāšt xēšm weh bē_hištan kēn weh frāz_griftan X ,
pursīd čē ast ud čē nēst čē ān ī be frēbēd ,
passox ast ruwān tan ān ī be frēbēd ān ī nēst X saxwan ī dānāgān ud dēn_āgāhān X kār dārēd ud az kunišn ī xwēš pašēmān ud dānāg ān dēnāgāh ān humat hūxt huwaršt abēgumān ud wurrōyišn ī rāst ud frēstišn ī rōšnīhā pad dast dārēd
be dānēd buništag ī wehīh ud dahišn ī nēk kunēd buništag ī wattarīh dahišn ī wad
ēn -iz guft ēstēd āz pad hunsandīh ud waran pad čārag ud xēšm pad wahman_menišnīh be šāyēd zadan ud ka nēkīh ē be handēšišn zūd be gīrā ud ka wattarīh ē be handēšišn az xwēš spōzā
ud driyōš pad čē
huram druwand ēmēd ō dārēd ka wehīh astīh az ahlāyīh ud -z wattarīh ē ast wattar az druwandīh
ud hambār kirbag driyōš kardan tuwān ud yazdān ayār ēwtāg čeōn šāyēd būdan ,
hašāgird ēn -iz pursīd az ōšnar pad xrad anōš čē ,
ōšnar guft xwarišn tanīhā xward ud kirbag petyārag ān bazag kunēd ud bazag kunēd stahmagīh ī āz ud xēšm rāy ud pad āz ud xēšm ud waran -iz , čē āz pad hunsandīh ud waran pad čārag ud hammōzišn ī pad xōg ud xēšm pad wahman_menišnīh zanēd
ud kirbag čē az pahrēxt dastag paymān hunsandīh ,
pad xrad kāmēd būdan gōw bowandag_menišn bawāy
pad xēm kāmēd būdan gōw dildard bawāy
pad šāyēnišn kāmēd būd gōw weh_dōst bawāy ,
pad ruwān_dōst kāmēd būdan gōw rād bawāy ,
pad sūdōmand kāmēd būdan gōw afsōs ma kun ,
pad xūb gōwišn kāmēd būdan gōw rāst gōwišn bawāy ,
wistāxīh abāg ruwān ī xwēš kāmēd kardan gōw harw kas dōst bawāy xōg wad ma kun ,
pad hubrahmag kāmēd būdan gōw xūb hammōzišn bawāy ,
dānāg uzmūdag xrad ham_ēdōn guft pad xwāstag ī was pad harw kas was zyāngārtar
ēd rāy čē , frehbūdīh rāy az paymān čē awēšān nēst pad ārzōg xwāhēnd ud pad awištāb ud awēšān ast hamēšag andar awištābišn ī āz handēšag ud awēšān būd šud hamwārag ranǰag pad X ēstēnd
ud xwāstag pad mar paymān weh and čand petyārag az tan abāz dāštan tuwān
u ēn -iz guft mardōmān X ī āzarmīgdom tis ud kas , harw rōz andar kāhišn pas pad ān ī sazišnīgdom tuxšāg xwēš_tan pad gētīg sūd zīndag dārišn ,
farrox ōy tan wuzurg āfrīn yazdān āfrīnīd ēstēd ō azbāyišn , šnāyēnišn ud pānāgīh ud dāštārīh ud ummēd ō ohrmazd xwadāy , ud mēnōgān mahist ud amahraspandān ud harwisp mēnōg
weh rāyēnīdārīh ī mēnōg ud gētīg az -iš paydāgēnīd
ud amā mardōmān ōš_stāyēnīdārīh spās_ōšmurdārīh ī andar ohrmazd ī xwadāy ud amahraspandān ud harwisp mēnōg weh tuxšāg abāyēd būdan čē ān čiyōn amā mahist dām hēm
fradom tis ō amā ēn dād ēstēd ka , -mān pad amāwandīh ud wuzurgīh ud pērōzgarīh ī ohrmazd ud xwadāy ud amahraspandān ud pērōzgarīh ī ud ōzōmandīh ī dēn ī mazdēsnān ud āgāh būdan
čē agar man , abēgumān hēm dādār ohrmazd ēn dām ud dahišn ī mēnōg ud gētīg būdan pad ēn ēwēnag abēzag kardan šāyistan , ī ristāxēz ud tan ī pasēn abērtar dād ēstēd ud čē harwisp_āgāhīh ud harwisp_dādārīh ud harwisp_dānišnīh ī xwēš tis-ē ēn sahīgtar arzōmandtar ud sūdōmandtar ud akanārag rāmišntar dād čiyōn ristāxēz ud tan ī pasēn hamāg dām ud dahišn abēzag anāhōg amarg ud azarmān ud asuyišn ud ačandišn ud apetyārag kardan pad frazām abāz xwēš kardan pērōzgarīhā pad frazām nō_hazār sāl hamē afsēnīdan ī gannāg mēnōg druwand , wišūdagān
ud pas frēzbān ast hamāg mardōmān ud čārīhā abar nigerīdan pad kardan ī ristāxēz ud tan ī pasēn tis čē bōzāgīhātar
u -m az dastwarān ī dānāg saxwan ēdōn ašnūd ēstēd pad -iz ī āsnxrad gōšōsrūdxrad sazēd dānistan pad kardan ī ristāxēz ud tan ī pasēn tis ēn pahlomtar čiyōn āstawān pad dēn ī mazdēsnān ud rāyēnīdārīh ud ganǰwarīh ī dēn kardan , ōšyārtar abāyēd būdan pad gētīg zīndag , hēd kāmag ī ī ohrmazd ud xwadāy warzīdārīh ī pad , dēn abāyēd būdan -mān gannāg druwand , abāg wišūdagān ī ōy frēbēnēd u -mān az rāh ristag ī yazdān ma wardēnēd ,
anōšag ruwān bawād ōšnar ī purr xrad ō hašāgird ī xwēš pad ēn andarz kird ud framān , dād ,
frazaft pad drōd šādīh rāmišn ,
anōšag ruwān ō rāy nibišt