Select Section Type

, pad nām ud ayārīh ī dādār ohrmazd ud wispān yazadān hamāg yazadān ī mēnōyān yazadān gētīyān
paččēn nāmag ī hērbed manuščihr ī ǰuwānǰamān ō wehān ī sīrgān kird pad andarg wizīrkird ī hērbed zādspram ī ǰuwānǰamān kird $
nām ī yazadān -tān dagr_zīwišnīhā druwist_rawišn_mehmānīhā ahlāyīh_waxšišn ud xrad_pānagīhā ruwān_frēstag xunak(?)_kārīhā brāzišnīg abrang andar farroxīh parwast abzōnīg ābādīh ud pad wisp dō_axwānīg abardar nēkīh spurr bahr ud meh burzišn dārānd
dānāgīhā druwistīhā ud dēnīg_wizārīhā nāmag ī -tān pad payg frēstīd framūd mad
u -m abāg -iz zarīgēnāg āgāhīh ī pad any , dar andar parwast ēstād pas -iz wuzurg mādagīh ud meh arzīh ī az ān ī ašmāh garōdmānīgīhā winnārdagīhā ud čihrīg xwarīg nāzišn ī -m ōh dānist ī drōdīg āgāhīh rāy az āgāhīh ī abar -tān awiš drōdōmandīh xūb winnārdagīh nāmčištīg rāmišn X padīrift
u -m pad ō yazadān spās hangārd
abar razmīg ī ēn gumēzišnīg axwān tis -iz xīrān ī gētī pad xrad ayārīh čand šāyēd X frārōn rāmišn dādīh sūd asazišnīg kirbag xwāst padīrift abzāyēnīd ōwōn sazēd čiyōn ān -iz ī abar , čihr ī dānāgān guft ēstēd az -iz rāyēnišn ī gumēzag xīrān ī āhōgēnīdag pad nērōg ī xrad sūd kirbag ōwōn wizīnēnd ud harrōbēnēnd ud hanǰēnd čiyōn sag xīr az āb wispgen zarr az xāk None None None
u -m rāmišn čand az ham drōd āgāhīh rāy abzūd
nōg meh ārzōg ī abar paywastīhā madan ī az -iz nūn X frāz āgāhīh ī abar druwist_winnirdagīh drōdag_xīrīh ud kirbag frayistīhā ud abzōnīgīhā ud ruwān_kāmagīh ī ašmāh wuzurg dēn_menīdārīh hangārd kirbagīh payrāst
huwīrīh ud yazadān wāspuhragānīh ī -tān ast rāy az abzōn ī -tān wisp_farroxīh ud tabīgīhā urwāzišnīhā kāmagtom
ud hamēyīhā ka -tān wēnišn ǰārīhā ka handāzīhēd xwēš dēn sūd ud ruwān urwāhm drōdōmandīh xūb_estišnīh čē -m andar ašmāh kām kunišn man āgāhēnīd framāyēd pad yazadān kām
enyā nibišt ī -tān mayān nāmag framūd frēstīd ēg -im nigerīd ,
u -m aziš dušox_tār zarīg wēnišn dušox_kār pad sam škeftīhā ō dil menišn abganād
u -m garānīhā aboxšist abar xwēš hammis ī pad rašnōmand tarāzūg adrōzišn passāxt andar zūr_spāhīh ī xwad ud ēč rāst nērōgīh ī hambadīg dād ēstēd ō xwāstēn kēn_wišāgīh ī padīrag was_ōz druz ōwōn wiyābāngar dušdānāg ud § purr_frēb ān -iz ī čihrīg ahlāyīh_dōšīdārtom ud ōstīgān rāstīh_kāmagtom dēnīg frārōn_ristagtom uskārišn_āgāhtom ruwān škeft_pahrēzišntom ud pad ast_xrad gōšōsrūd_xrad wizīdagtom pad hamāgīhā rāstīh_āhangīgtom ōwōn frēftan gumānēnīdan ast ud pad nēst None nēst pad ast homānāg awi- nimūdan tuwān
čiyōn ān -iz hangōšīdag ī andar dēn gōwēd ahlāyīh menēd pad ēd dārēd , -m kirbag ēw kird ud drōzišn windēd wināh ō būn bawēd ō nasāōmand āb bē_zōhr frāz barēd ayāb abar nihuftag tārīk bē_zōhr frāz barēd andar šab
ud man pad ēn gumān ōy mow kām abāg ahlāyīh hamwimand
čē frārāst šnāxt dānist estēd xwēš rāy ō tan druwist_rawišnīh ud ō ǰān dagr_zīwišnīh pahrēzag frārāstīh paywastagīh ī hammis tan abzārān ud ǰān abzārān ō ān ī padiš šnāyišn ī yazadān ud warzišn ī dēn ud rawāgīh ud wābarīgānīh ī čāštag ī rāst dastwarān abzāyišn bawēd
az -iz hamēšag_kārīh nibēg_ārayišnīh ud hanǰamanīg_gōwišnīh ī abar abarag ī dēn ērang ī ǰudpahikārišn paydāg ,
čiyōn -iš abar andarag ī awēšān ān ō ān mānāg guft ān -iš nūn , xwad nibišt ud was bōzišn ārāst ēstēd
ēn -iz āgāh ham ānōh pad ēč ēwēnag yōǰdāsrgar hāzīhēd ēg -iš wuzurg kār ī čiyōn yōǰdāsrgarīh ī ast X šustārīh ī dēnīg_nērangīhā ō āsrōnīh pēšag § abzār az dastwarān hilēnd
šustārīh ī dēnīg_nērangīhā andar pāyramīgān pad kardag nihād abārōn garān_bazagīhā čē mādagwar abzār ī ruwān_bōzišnīhā pāšom nēkīh X ī mardōmān yōǰdāsrgarīh ī mardōmān guft
yōǰdāsrgarīh ī mardōmān X ud pākīh ast ī pad ruwān pas az zāyišn ī pāšom ēw
ka be zād hēnd ā -šān tis ēw yōǰdāsrīh ī pad ruwān weh
ud any gyāg nimūd estēd , yōǰdāsrīh ī -iz pad ruwān pad yōǰdāsrīh ī tan šāyēd xwēšēnīd
čiyōn čē ān guft estēd yōǰdāsrgar xwāst
u guft abāyēd ēdōn pad ōy ī rist tan be estād ham
axwāstār ham pad menišn axwāstār ham pad gōwišn axwāstār ham pad kunišn ī wizārīhēd rēmanīh rāy pad menišn ud gōwišn kunišn kirbag xwāst tuwān
xwāhēd ō man yōǰdāsrīh -m be šōyēd
čiyōn aziš X paydāgīhēd ka ān tan yōǰdāsr ka be šōyēnd pad menišn gōwišn ud kunišn kirbag xwāst tuwān u ruwān yōǰdāsrēnīd tuwān ēg pad -iz yōǰdāsrīh ī ruwān awizīrišnīg ast az ān ī tan X yōǰdāsrīh yōǰdāsrēnīdārīh ī dēn ān hēnd ī āšnāg ī pad dēnīg nērang
ka ēn , ēdōn hammis dēn_burdārān dēn_dastwarān mādayān ōy pad dēn mazdēsnān āgāhtar kirdārtar andar harwisp mān wis ud zand ud deh wēš abērtar mard ī ahlaw ī gōwāg_uzwān ī rāst_guftār ī srūd_gāhān ī āgāh_nērang ī frahixt_kār ī husraw_xēm ud ruwān_dōst pad yōǰdāsrgarīh ī winnārdan ud menīdan abzāyēnīdan abēr čimīg
ōh -iz ka āwām ōwōn asāzīg druz ōwōn was kōxšišn ud staft zōhr_ārāstār ōwōn gōwišnīh ēw ī ka -iz hambāst menišn wehān pad winnārdan pattāyēnīdan ī hamfrārōn pēšag tuxšēm
ēg -iz nōg nōg az frahist šahrān ōwōn pad hanǰābišn estēd ī -mān padiš čimīgīhā garān bēš ud bīm
ud yazadān ō amāh frayādišnīgīhā rasānd rasēnānd ārāstār ī ēd ud abārīg -iz dēnīg ristag pad yazadān nām ud xwābarīh ud purr_xwārīh ud aboxšišnīgīh meh tuwāngarīh , tuwānīgīh
ēn -iz az ašmāh xwāyišnīg ham rāst_kāmīhā ud an īhā ī -tān ast pāzag abar nibišt nibēsam ōwōn hu_čašmīhā ud payrāstārīhā nigerīd framāyēd čiyōn gōhrān ēwēnag čē abāg man ham sahišn hēd ham passazagtom abāz āgāhēnīdan framāyēd padiš ōstīgān_menišnīgtar bawam ud agar ast ī -tān anīy ēwēnag sahēd abāg čim_bōzišn ī -tān sahēd ōwōn abāz nimūdan framāyēd čiyōn hamhāg ī āhōg abaz_guftār ud abāz nimūdār rāy guft ēstēd čē was ast čim rāy -itān niyābag hu_čašmīhā nigerišnīh ī abar nibēsišn
fradom ēd man abārīg -iz mowān dibīrīh pēšag ōy frahang ēw wāspuhragān_kārīhā pardaxt ī az ān ī frēzwānīgtar xwēš kārīh ēg -iš awestādīh paristagīh ī padiš framāyišn ān -iz rāy dānāgān rāst_xwāyišnān abar nibēsišn mowān mādayān tan ī dādestān barēnd ud čābukīh ī ēwāz passāzišn ī dibīrīh aziš kam framāyēnd
didīgar ēn andar ēn sezdēn āwām wišēg ān dardagīh ud was abāmīh az -iz pidarān awiš mānd az hamahlān šahr uzwāyīg ud was ziyān mad estēd ī pad a radīg darmān_barīh dādīg čārag_garīh purr_ranǰ pad -iz dēn_burdār gētīyīg_rāyēnišnīgtar āmār az hamēstārān garān bīm purr_ranǰīh ō passāzišn ī abē bahr a niyābag
sidīgar ēn dānāg ī mēnōy_nigerišn ī dēn dastwar ī āgāh_dādestān ka -iz xwad andar gētīy xūb_xīr abē bīm ud wābarīgān ēg -iz az -iš aboxšayišn andīhā dil_zinǰagīh pad āzārišn bēšišn ī ō weh_dahišnān paywast ēstēd ud was ēwēnag pēš wēnīhā āgāhīh ī abar gētīyīg mēnōyīg anāgīh rāy hamēšag and andar sōhišn andar menišn čand -iš dil ō čābuk_wāzagīh ud saxwan_passāzišnīh pardazēd ud čiyōn andar dēn pad pursišn gōwēd andar ox ī astōmand tēztar waxrīhēd pāsoxīhēd gušn ī wēnāg_xīr zarduxšt abar harw ān ī mad ēstēd ān -iz rasēd ān -iz ī wattar wōyγ wēnēd čiyōn ān -iz ī andar anīz frāz_wābarīgānīh čiyōn ēn dānēd az ēn nēkīh čē nēkīh ud anāgīh -iz dānēd hu_fraward hu_dēnan pēšōbāy farroxzādān nibišt hād az xwēš kardag gyān weh šnāsēd u meh handēmān ō čēh_widarg payrāstag ud ārzōg ī gētīy kam_niwāzišn bawēd
čahārom ēn man wāspuhragānīhātar abar xīr ī pēšag a wizīrišnīg was kārīh ōwōn ī ān -iz ī hu_fraward ud meh_frazānag hu_denān pēšōbāy ǰuwān_ǰam šābuhrān abāg čand pus ham dūdag nāfag mowīmard hamēw rāyēnīd ān -im ēwtāgīhā ud kam_ayārīhā pad rayēnīdārīh andar bun_kamīh ī artēštārān wasīh ī hamēstārān zūd zūd_rasišnīh ī petyārag čārag_ xwastārīh ī pad abāz dāštan wizend ud aweštāb ud a dādīhā_dārišnīh ī ātaxšān mazdēsnān rāy -im hamēšag_ranǰagīh ōwōn ī -m az ham dar frayist hangām guft tōš -iz ud čēh_menišnīh wasīhā hilēd ō ōwōn čēhagōmand nibēsišn nigerišn ī wigrād_ōšīhā ud āsān_menišnīhā padiš andar abāyēd -m ō xwārēntar nibēsišn pardazišn andak wisānīg u -m nāmčišt andar ēn widarg ka nāmag ī ašmāh mad ud hangām ī rōzīg_dahišnīh ī ō paristišngarān ī hamēw pērōzgar ātaxš ud man šud abāyist ī ō sīrāb ud čand čārag_garīh ī frēzwānīg rāy kār wēš pardazišn kam būd
panǰom ēn agar -iz az -im hamāg kārān winnārdan rastag ud harw rāyēnišn xwēš kām ud sam pardaxtag menišn āsādag ud dil āsādag menišn urwāhmen būd ēg -iz -im az xwānd ī and nibišt and nōg bēš ud čēhag ō dil ud menišn paywast ī -m ōš xrad az wimandīg passāzišnīh saxwanān wizūdag māndag būd
šašom ēn ān -iz ī wigrād_ōštar mard ka az nibēsišn ī kišwar frazānag ēw ī rāst_kām ōwōn škeft ud pas wēnēd ī az ham škeftīh pafšīrišn abzūdan ud wattarīh rasīdan gumān rāy andar saxwanān zōrīh kam_frayādīh būd gumān
haftom ēn agar ān šaš ī -m nibišt ēč ēg -iz ašmāh wizīdag weh_gōhrīh ud stūdag hu_xradīh ud passandīdag bowandag_menišnīh burzīdag wehān frāy ud ōstīgān was dōšāramīh ōwōn ī pad čē rāstīhā rāst_sahišnīhā nibēsam hu_čašmīhā rāst_wizīngarīhā nigērīdan dōstwārīhā payrāst kerdan ud wirāstārīh tuxšīd frārāst saham
u -m wistāxwīh ī abar nibēsišnīh ī andar ōwōn a pardazišnīh mādayān az ham čim ud ašmāh -tān yazdān pāsbānēnānd šōyišn ī pad baršnūm az kardag hilēd čiyōn pēšēnīgān guft ēstēd ka az kār hilīhēd harw āb ātaxš urwar ud mard ī ašō gōspand ud harwisp dām ī ohrmazd bēšīd ud kāst ud nišēbēnīd bawēd
čiyōn gōwīhēd pad dēn ōy tan ī rist nasuš abar dwārīd estēd čē a hunsandīhā spitāmān zarduxšt ān abar rist ā ān xwaršēd abar tābēd ōwōn a hunsandīhā ān māh ēdōn a hunsandīhā awēsān stārag
šnāyēnēd spitāmān zarduxšt ān mard ī yōǰdahr ka ān abar rist ā frāz aziš nasuš kird rēman būd ēstēd šnāyēnēd ātaxš šnāyēnēd āb šnāyēnēd zamīg šnāyēnēd gōspand šnāyēnēd urwar ud šnāyēnēd nar ī ahlaw šnāyēnēd nāyrīg ī ašō harw čiyōn -iš abestāg
ka yōǰdahrgar bawēd hamāg yazdān az gētīyīg bēšīd a hušnūd bawēnd ud yōǰdahrgarān ī dēnīg ī dānāg kār ī yōǰdahrgarīh čiyōn -išān az pōryōtkēšān pad kardag awiš mad nūn -iz abāz dāštan u wizūdan frārōn dād kerbag wardēnīdan waštag ī drīst frārōn dād kerbag padīrift kār az -iš kardan abēr dānāgīhā ud drīst_xradīhā handēšīdan u -tān padiš abartarīhā stāyišn burzišn ud spās ud āfrīn xwēšīg čē guft ēstēd pad hamāg kār ī dādestān kardan ud dāštan ī pōryōtkēšān az harw tis ēw meh_mādagwartar ud harw ān raft ud kardag az awēšān andar mad estēnd pad rāst dastwarīh pōryōtkēšān āšnāg būd hēnd anīy_ēwēnagīh ī tāštīg dānišnīhā ud rōšn bōzišnīhā pad paydāgīh az dēn ud čāštag ī dastwarān āwarīhēd ēg -iš wardēnīdan dastwarīhā ud ōy mowīmard wizīr ī pānzdah pad nām nibēsīhēd čiyōn _agīh ud a passaxtagīh ī ham nibēsišn ham gōnagīh ī abāg dēn čē pēš xōg būd rāy pad ōy wizīrīh ī abē gumān ham
u andar -iz nibišt paydāgēnīd ud wizīrēnīd ǰār ēw yōǰdahrgar rasēd ī āgāh_nīrang ōwōn šōyēd čiyōn pad dēn paydāg guft ēstēd ōwōn šust tis ōwōn saham rāy az ān čiyōn yōǰdahrgar ī xūb šustār nūn -iz ast ān ī azēr nibišt rōšn frārāst -iz wizīrēnīd pad ān kam_bōzišnīh ī andar ān nibištag paydāg ud wābar gōwišn
čē agar ōh -iz ōy pad abartarīhā ud āgāh_dēnīh frazānag_dānišnīh frazānag_dānišnīh rāst_dastwarīh meh_pōryōtkēšīh stūdag paydāg az hammis nūnēnīgān dastwarān frāzīg tāyag būd ēg -iz abāg mowīmardān āwām_frazānagān ohrmazd mowbedān ī pēš būd hēnd hāwand ud ka -iz hamāg abestāg zand warm wābartom āgāh_mānsr zarduxštrōtom mow ēw pad ohrmazd ud ohrmazd_mowbedīh aγrīy saxwan_wirāy hu_dēn kay ēw pad mādayān dahībedīh mad estād ēg -išān pad dād kardag wardēnīdan ayāb ǰud az uskār ud ham dranǰišnīh ud ham dādestānīh ī mowān ī dēn_sarān ud sālārān ham dādestānīh ī čašmag wehān xwad sahišnīhā padīrišnīg uspurrīg
wābar gōwišn ān ī ast būd bawēd ī -šān pad anōšag_saxwanīh rāst_pahikārišnīh bowandag_zōrīg uskārišnīh abāg mehān menišn uskārd estēd az -iz čāštag ī rāst dastwarān pad wēš gugāhīh bōzišn ī ēwarīg ō hanǰamanīgān ī dād šahr nimūd frayist mowīmardān dādestān_šnāsān ī kustag kustag padiš xwastūgēnīdan āwištag ī ham šahr andar harw čahār pāygōs abar kird az -iš hangōšīdag paydāg az -iz ān ī anōšag_ruwān weh_šābuhr ī mowbedān mowbed ud anīz ohrmazd mowbedān guft čāštag ī u -šān pas -iz kardag padiš wardēnīdan gōwišn ī anīy dastwar padiš āgārēnīdan ān ī -šān pad ēwarīh padīrift az gōwišn ī abārīg dastwarān pad wābartar dāštan ud kardag ī anīy ēwēnag_gōwišnān wardēnīdan dādīg sahist ōwōn būd
čiyōn ān ī weh_šābuhr pad hanǰaman ī anōšag_ruwān husrōy ī šahān šah ī kawādān 21 ān bazišnīhā ōwōn nimūd ī mowān padiš ēstād hēnd u -šān nibišt āwišt ōwōn mowān padiš ham dādestān būd čiyōn wizīrēnīd u -šān pas ān and wizīr ī ōy ōwōn nimūd mowān padiš ham dādestān būd hēnd pad mādagwarīh ēwar_pāyagīh ud andar kardag ī ōstīgān dāštan abārīg ī guft ōwōn dārēd čiyōn abārīg gōwišn ī ēk ēk az awēšān dastwarān
uskārišnīg čāštan ān nibištag ī -tān mayān nibištag ī nāmag āyēd drust_bōzišnīh ēw andar nēst ī padiš ān ī frārōn_dārišnīhā kardag wardēnīdan sazēd čē agar ōh -iz ān ī az gōwišn ī mēdyōmāh