Select Section Type

1.0
, pad nām ud ayārīh ī dādār ohrmazd ud wispān yazadān hamāg yazadān ī mēnōyān yazadān gētīyān
2.0
paččēn nāmag ī hērbed manuščihr ī ǰuwānǰamān ō wehān ī sīrgān kird pad $ andarg wizīrkird ī hērbed zādspram ī ǰuwānǰamān kird
3.0
nām ī yazadān -tān dagr_zīwišnīhā druwist_rawišn_mehmānīhā ahlāyīh_waxšišn ud xrad_pānagīhā ruwān_frēstag xunak(?)_kārīhā brāzišnīg abrang andar farroxīh parwast abzōnīg ābādīh ud pad wisp dō_axwānīg abardar nēkīh spurr bahr ud meh burzišn dārānd
4.0
dānāgīhā druwistīhā ud dēnīg_wizārīhā nāmag ī -tān pad payg frēstīd framūd mad
5.0
u -m abāg -iz zarīgēnāg āgāhīh ī pad any , dar andar parwast ēstād pas -iz wuzurg mādagīh ud meh arzīh ī az ān ī ašmāh garōdmānīgīhā winnārdagīhā ud čihrīg xwarīg nāzišn ī -m ōh dānist ī drōdīg āgāhīh rāy az āgāhīh ī abar -tān awiš drōdōmandīh xūb winnārdagīh nāmčištīg rāmišn X padīrift
6.0
u -m pad ō yazadān spās hangārd
7.0
abar razmīg ī ēn gumēzišnīg axwān tis -iz xīrān ī gētī pad xrad ayārīh čand šāyēd X frārōn rāmišn dādīh sūd asazišnīg kirbag xwāst padīrift abzāyēnīd ōwōn sazēd čiyōn ān -iz ī abar , čihr ī dānāgān guft ēstēd az -iz rāyēnišn ī gumēzag xīrān ī āhōgēnīdag pad nērōg ī xrad sūd kirbag ōwōn wizīnēnd ud harrōbēnēnd ud hanǰēnd čiyōn sag xīr az āb wispgen zarr az xāk None None None
8.0
u -m rāmišn čand az ham drōd āgāhīh rāy abzūd
9.0
nōg meh ārzōg ī abar paywastīhā madan ī az -iz nūn X frāz āgāhīh ī abar druwist_winnirdagīh drōdag_xīrīh ud kirbag frayistīhā ud abzōnīgīhā ud ruwān_kāmagīh ī ašmāh wuzurg dēn_menīdārīh hangārd kirbagīh payrāst
huwīrīh ud yazadān wāspuhragānīh ī -tān ast rāy az abzōn ī -tān wisp_farroxīh ud tabīgīhā urwāzišnīhā kāmagtom
ud hamēyīhā ka -tān wēnišn ǰārīhā ka handāzīhēd xwēš dēn sūd ud ruwān urwāhm drōdōmandīh xūb_estišnīh čē -m andar ašmāh kām kunišn man āgāhēnīd framāyēd pad yazadān kām
enyā nibišt ī -tān mayān nāmag framūd frēstīd ēg -im nigerīd ,
u -m aziš dušox_tār zarīg wēnišn dušox_kār pad sam škeftīhā ō dil menišn abganād
u -m garānīhā aboxšist abar xwēš hammis ī pad rašnōmand tarāzūg adrōzišn passāxt andar zūr_spāhīh ī xwad ud ēč rāst nērōgīh ī hambadīg dād ēstēd ō xwāstēn kēn_wišāgīh ī padīrag was_ōz druz ōwōn wiyābāngar dušdānāg ud § purr_frēb ān -iz ī čihrīg ahlāyīh_dōšīdārtom ud ōstīgān rāstīh_kāmagtom dēnīg frārōn_ristagtom uskārišn_āgāhtom ruwān škeft_pahrēzišntom ud pad ast_xrad gōšōsrūd_xrad wizīdagtom pad hamāgīhā rāstīh_āhangīgtom ōwōn frēftan gumānēnīdan ast ud pad nēst None nēst pad ast homānāg awi- nimūdan tuwān
čiyōn ān -iz hangōšīdag ī andar dēn gōwēd ahlāyīh menēd pad ēd dārēd , -m kirbag ēw kird ud drōzišn windēd wināh ō būn bawēd ō nasāōmand āb bē_zōhr frāz barēd ayāb abar nihuftag tārīk bē_zōhr frāz barēd andar šab
ud man pad ēn gumān ōy mow kām abāg ahlāyīh hamwimand
čē frārāst šnāxt dānist estēd xwēš rāy ō tan druwist_rawišnīh ud ō ǰān dagr_zīwišnīh pahrēzag frārāstīh paywastagīh ī hammis tan abzārān ud ǰān abzārān ō ān ī padiš šnāyišn ī yazadān ud warzišn ī dēn ud rawāgīh ud wābarīgānīh ī čāštag ī rāst dastwarān abzāyišn bawēd
az -iz hamēšag_kārīh nibēg_ārayišnīh ud hanǰamanīg_gōwišnīh ī abar abarag ī dēn ērang ī ǰudpahikārišn paydāg ,
čiyōn -iš abar andarag ī awēšān ān ō ān mānāg guft ān -iš nūn , xwad nibišt ud was bōzišn ārāst ēstēd
ēn -iz āgāh ham ānōh pad ēč ēwēnag yōǰdāsrgar hāzīhēd ēg -iš wuzurg kār ī čiyōn yōǰdāsrgarīh ī ast X šustārīh ī dēnīg_nērangīhā ō āsrōnīh pēšag § abzār az dastwarān hilēnd
šustārīh ī dēnīg_nērangīhā andar pāyramīgān pad kardag nihād abārōn garān_bazagīhā čē mādagwar abzār ī ruwān_bōzišnīhā pāšom nēkīh X ī mardōmān yōǰdāsrgarīh ī mardōmān guft
yōǰdāsrgarīh ī mardōmān X ud pākīh ast ī pad ruwān pas az zāyišn ī pāšom ēw
ka be zād hēnd ā -šān tis ēw yōǰdāsrīh ī pad ruwān weh
ud any gyāg nimūd estēd , yōǰdāsrīh ī -iz pad ruwān pad yōǰdāsrīh ī tan šāyēd xwēšēnīd
čiyōn čē ān guft estēd yōǰdāsrgar xwāst
u guft abāyēd ēdōn pad ōy ī rist tan be estād ham
axwāstār ham pad menišn axwāstār ham pad gōwišn axwāstār ham pad kunišn ī wizārīhēd rēmanīh rāy pad menišn ud gōwišn kunišn kirbag xwāst tuwān
xwāhēd ō man yōǰdāsrīh -m be šōyēd
čiyōn aziš X paydāgīhēd ka ān tan yōǰdāsr ka be šōyēnd pad menišn gōwišn ud kunišn kirbag xwāst tuwān u ruwān yōǰdāsrēnīd tuwān ēg pad -iz yōǰdāsrīh ī ruwān awizīrišnīg ast az ān ī tan X yōǰdāsrīh yōǰdāsrēnīdārīh ī dēn ān hēnd ī āšnāg ī pad dēnīg nērang
ka ēn , ēdōn hammis dēn_burdārān dēn_dastwarān mādayān ōy pad dēn mazdēsnān āgāhtar kirdārtar andar harwisp mān wis ud zand ud deh wēš abērtar mard ī ahlaw ī gōwāg_uzwān ī rāst_guftār ī srūd_gāhān ī āgāh_nērang ī frahixt_kār ī husraw_xēm ud ruwān_dōst pad yōǰdāsrgarīh ī winnārdan ud menīdan abzāyēnīdan abēr čimīg
ōh -iz ka āwām ōwōn asāzīg druz ōwōn was kōxšišn ud staft zōhr_ārāstār ōwōn gōwišnīh ēw ī ka -iz hambāst menišn wehān pad winnārdan pattāyēnīdan ī hamfrārōn pēšag tuxšēm
ēg -iz nōg nōg az frahist šahrān ōwōn pad hanǰābišn estēd ī -mān padiš čimīgīhā garān bēš ud bīm
ud yazadān ō amāh frayādišnīgīhā rasānd rasēnānd ārāstār ī ēd ud abārīg -iz dēnīg ristag pad yazadān nām ud xwābarīh ud purr_xwārīh ud aboxšišnīgīh meh tuwāngarīh , tuwānīgīh
ēn -iz az ašmāh xwāyišnīg ham rāst_kāmīhā ud an īhā ī -tān ast pāzag abar nibišt nibēsam ōwōn hu_čašmīhā ud payrāstārīhā nigerīd framāyēd čiyōn gōhrān ēwēnag čē abāg man ham sahišn hēd ham passazagtom abāz āgāhēnīdan framāyēd padiš ōstīgān_menišnīgtar bawam ud agar ast ī -tān anīy ēwēnag sahēd abāg čim_bōzišn ī -tān sahēd ōwōn abāz nimūdan framāyēd čiyōn hamhāg ī āhōg abaz_guftār ud abāz nimūdār rāy guft ēstēd čē was ast čim rāy -itān niyābag hu_čašmīhā nigerišnīh ī abar nibēsišn
fradom ēd man abārīg -iz mowān dibīrīh pēšag ōy frahang ēw wāspuhragān_kārīhā pardaxt ī az ān ī frēzwānīgtar xwēš kārīh ēg -iš awestādīh paristagīh ī padiš framāyišn ān -iz rāy dānāgān rāst_xwāyišnān abar nibēsišn mowān mādayān tan ī dādestān barēnd ud čābukīh ī ēwāz passāzišn ī dibīrīh aziš kam framāyēnd
didīgar ēn andar ēn sezdēn āwām wišēg ān dardagīh ud was abāmīh az -iz pidarān awiš mānd az hamahlān šahr uzwāyīg ud was ziyān mad estēd ī pad a radīg darmān_barīh dādīg čārag_garīh purr_ranǰ pad -iz dēn_burdār gētīyīg_rāyēnišnīgtar āmār az hamēstārān garān bīm purr_ranǰīh ō passāzišn ī abē bahr a niyābag
sidīgar ēn dānāg ī mēnōy_nigerišn ī dēn dastwar ī āgāh_dādestān ka -iz xwad andar gētīy xūb_xīr abē bīm ud wābarīgān ēg -iz az -iš aboxšayišn andīhā dil_zinǰagīh pad āzārišn bēšišn ī ō weh_dahišnān paywast ēstēd ud was ēwēnag pēš wēnīhā āgāhīh ī abar gētīyīg mēnōyīg anāgīh rāy hamēšag and andar sōhišn andar menišn čand -iš dil ō čābuk_wāzagīh ud saxwan_passāzišnīh pardazēd ud čiyōn andar dēn pad pursišn gōwēd andar ox ī astōmand tēztar waxrīhēd pāsoxīhēd gušn ī wēnāg_xīr zarduxšt abar harw ān ī mad ēstēd ān -iz rasēd ān -iz ī wattar wōyγ wēnēd čiyōn ān -iz ī andar anīz frāz_wābarīgānīh čiyōn ēn dānēd az ēn nēkīh čē nēkīh ud anāgīh -iz dānēd hu_fraward hu_dēnan pēšōbāy farroxzādān nibišt hād az xwēš kardag gyān weh šnāsēd u meh handēmān ō čēh_widarg payrāstag ud ārzōg ī gētīy kam_niwāzišn bawēd
čahārom ēn man wāspuhragānīhātar abar xīr ī pēšag a wizīrišnīg was kārīh ōwōn ī ān -iz ī hu_fraward ud meh_frazānag hu_denān pēšōbāy ǰuwān_ǰam šābuhrān abāg čand pus ham dūdag nāfag mowīmard hamēw rāyēnīd ān -im ēwtāgīhā ud kam_ayārīhā pad rayēnīdārīh andar bun_kamīh ī artēštārān wasīh ī hamēstārān zūd zūd_rasišnīh ī petyārag čārag_ xwastārīh ī pad abāz dāštan wizend ud aweštāb ud a dādīhā_dārišnīh ī ātaxšān mazdēsnān rāy -im hamēšag_ranǰagīh ōwōn ī -m az ham dar frayist hangām guft tōš -iz ud čēh_menišnīh wasīhā hilēd ō ōwōn čēhagōmand nibēsišn nigerišn ī wigrād_ōšīhā ud āsān_menišnīhā padiš andar abāyēd -m ō xwārēntar nibēsišn pardazišn andak wisānīg u -m nāmčišt andar ēn widarg ka nāmag ī ašmāh mad ud hangām ī rōzīg_dahišnīh ī ō paristišngarān ī hamēw pērōzgar ātaxš ud man šud abāyist ī ō sīrāb ud čand čārag_garīh ī frēzwānīg rāy kār wēš pardazišn kam būd
panǰom ēn agar -iz az -im hamāg kārān winnārdan rastag ud harw rāyēnišn xwēš kām ud sam pardaxtag menišn āsādag ud dil āsādag menišn urwāhmen būd ēg -iz -im az xwānd ī and nibišt and nōg bēš ud čēhag ō dil ud menišn paywast ī -m ōš xrad az wimandīg passāzišnīh saxwanān wizūdag māndag būd
šašom ēn ān -iz ī wigrād_ōštar mard ka az nibēsišn ī kišwar frazānag ēw ī rāst_kām ōwōn škeft ud pas wēnēd ī az ham škeftīh pafšīrišn abzūdan ud wattarīh rasīdan gumān rāy andar saxwanān zōrīh kam_frayādīh būd gumān
haftom ēn agar ān šaš ī -m nibišt ēč ēg -iz ašmāh wizīdag weh_gōhrīh ud stūdag hu_xradīh ud passandīdag bowandag_menišnīh burzīdag wehān frāy ud ōstīgān was dōšāramīh ōwōn ī pad čē rāstīhā rāst_sahišnīhā nibēsam hu_čašmīhā rāst_wizīngarīhā nigērīdan dōstwārīhā payrāst kerdan ud wirāstārīh tuxšīd frārāst saham
u -m wistāxwīh ī abar nibēsišnīh ī andar ōwōn a pardazišnīh mādayān az ham čim ud ašmāh -tān yazdān pāsbānēnānd šōyišn ī pad baršnūm az kardag hilēd čiyōn pēšēnīgān guft ēstēd ka az kār hilīhēd harw āb ātaxš urwar ud mard ī ašō gōspand ud harwisp dām ī ohrmazd bēšīd ud kāst ud nišēbēnīd bawēd
čiyōn gōwīhēd pad dēn ōy tan ī rist nasuš abar dwārīd estēd čē a hunsandīhā spitāmān zarduxšt ān abar rist ā ān xwaršēd abar tābēd ōwōn a hunsandīhā ān māh ēdōn a hunsandīhā awēsān stārag
šnāyēnēd spitāmān zarduxšt ān mard ī yōǰdahr ka ān abar rist ā frāz aziš nasuš kird rēman būd ēstēd šnāyēnēd ātaxš šnāyēnēd āb šnāyēnēd zamīg šnāyēnēd gōspand šnāyēnēd urwar ud šnāyēnēd nar ī ahlaw šnāyēnēd nāyrīg ī ašō harw čiyōn -iš abestāg
ka yōǰdahrgar bawēd hamāg yazdān az gētīyīg bēšīd a hušnūd bawēnd ud yōǰdahrgarān ī dēnīg ī dānāg kār ī yōǰdahrgarīh čiyōn -išān az pōryōtkēšān pad kardag awiš mad nūn -iz abāz dāštan u wizūdan frārōn dād kerbag wardēnīdan waštag ī drīst frārōn dād kerbag padīrift kār az -iš kardan abēr dānāgīhā ud drīst_xradīhā handēšīdan u -tān padiš abartarīhā stāyišn burzišn ud spās ud āfrīn xwēšīg čē guft ēstēd pad hamāg kār ī dādestān kardan ud dāštan ī pōryōtkēšān az harw tis ēw meh_mādagwartar ud harw ān raft ud kardag az awēšān andar mad estēnd pad rāst dastwarīh pōryōtkēšān āšnāg būd hēnd anīy_ēwēnagīh ī tāštīg dānišnīhā ud rōšn bōzišnīhā pad paydāgīh az dēn ud čāštag ī dastwarān āwarīhēd ēg -iš wardēnīdan dastwarīhā ud ōy mowīmard wizīr ī pānzdah pad nām nibēsīhēd čiyōn _agīh ud a passaxtagīh ī ham nibēsišn ham gōnagīh ī abāg dēn čē pēš xōg būd rāy pad ōy wizīrīh ī abē gumān ham
u andar -iz nibišt paydāgēnīd ud wizīrēnīd ǰār ēw yōǰdahrgar rasēd ī āgāh_nīrang ōwōn šōyēd čiyōn pad dēn paydāg guft ēstēd ōwōn šust tis ōwōn saham rāy az ān čiyōn yōǰdahrgar ī xūb šustār nūn -iz ast ān ī azēr nibišt rōšn frārāst -iz wizīrēnīd pad ān kam_bōzišnīh ī andar ān nibištag paydāg ud wābar gōwišn
čē agar ōh -iz ōy pad abartarīhā ud āgāh_dēnīh frazānag_dānišnīh frazānag_dānišnīh rāst_dastwarīh meh_pōryōtkēšīh stūdag paydāg az hammis nūnēnīgān dastwarān frāzīg tāyag būd ēg -iz abāg mowīmardān āwām_frazānagān ohrmazd mowbedān ī pēš būd hēnd hāwand ud ka -iz hamāg abestāg zand warm wābartom āgāh_mānsr zarduxštrōtom mow ēw pad ohrmazd ud ohrmazd_mowbedīh aγrīy saxwan_wirāy hu_dēn kay ēw pad mādayān dahībedīh mad estād ēg -išān pad dād kardag wardēnīdan ayāb ǰud az uskār ud ham dranǰišnīh ud ham dādestānīh ī mowān ī dēn_sarān ud sālārān ham dādestānīh ī čašmag wehān xwad sahišnīhā padīrišnīg uspurrīg
wābar gōwišn ān ī ast būd bawēd ī -šān pad anōšag_saxwanīh rāst_pahikārišnīh bowandag_zōrīg uskārišnīh abāg mehān menišn uskārd estēd az -iz čāštag ī rāst dastwarān pad wēš gugāhīh bōzišn ī ēwarīg ō hanǰamanīgān ī dād šahr nimūd frayist mowīmardān dādestān_šnāsān ī kustag kustag padiš xwastūgēnīdan āwištag ī ham šahr andar harw čahār pāygōs abar kird az -iš hangōšīdag paydāg az -iz ān ī anōšag_ruwān weh_šābuhr ī mowbedān mowbed ud anīz ohrmazd mowbedān guft čāštag ī u -šān pas -iz kardag padiš wardēnīdan gōwišn ī anīy dastwar padiš āgārēnīdan ān ī -šān pad ēwarīh padīrift az gōwišn ī abārīg dastwarān pad wābartar dāštan ud kardag ī anīy ēwēnag_gōwišnān wardēnīdan dādīg sahist ōwōn būd
čiyōn ān ī weh_šābuhr pad hanǰaman ī anōšag_ruwān husrōy ī šahān šah ī kawādān 21 ān bazišnīhā ōwōn nimūd ī mowān padiš ēstād hēnd u -šān nibišt āwišt ōwōn mowān padiš ham dādestān būd čiyōn wizīrēnīd u -šān pas ān and wizīr ī ōy ōwōn nimūd mowān padiš ham dādestān būd hēnd pad mādagwarīh ēwar_pāyagīh ud andar kardag ī ōstīgān dāštan abārīg ī guft ōwōn dārēd čiyōn abārīg gōwišn ī ēk ēk az awēšān dastwarān
uskārišnīg čāštan ān nibištag ī -tān mayān nibištag ī nāmag āyēd drust_bōzišnīh ēw andar nēst ī padiš ān ī frārōn_dārišnīhā kardag wardēnīdan sazēd čē agar ōh -iz ān ī az gōwišn ī mēdyōmāh ud abarg ud sōšāns nibišt estēd ǰud ǰud gōwišn čāštag ī ham dastwarān ast ēg -iz passāzišn_paydāgīh ī aziš ōwōn čiyōn ān ī pad frāz_sāzišnīh parwastag u paydāg sahist pargast ōy mow gām az rāstīh čaft ayāb -iš menišn ō kāmag_wizīrīh rawēd ayāb -iš āgāhīhā ān ēwēnag ī nibišt ī čiyōn -iš pad ox wurrawist nigēz ī dēn čāštag ī dastwarān ast rasišn ī a brādarōd sōšāns kas pad bowandag dānišn a waxr andar axwān ud agar nāmčišt druz pad menišn ī dēn_dastwarān uzmānīgtar kōxšēd wizīr ī dēn ud pattāyīh -iz brādarōdōmandīh ī xīrān ān ast ka abēzag_menišnān saxtag nigerīd purr_guftārān tēz_wīrīh ud dēnīg_čihrān hučašmīh abar bōzišn abar nigerišnīg ham mow afrēftārīh ī xwad ud saxtag_nigerišnīh kām ī abar purr_wistarišnīh ī dēnīg hamag rāy tēz_wīrīh ud āhang ī ō bōzišnīh dēnīg hammōg rāy tēz_wīrīh ud āhang ī ō bōzišn ī dēn ērang ī ǰud_pahikārān winnārdan rāy hučašmīh abar xwēš bōzišn ī xōg ast
ān -iz ī az ān bōzišnīhā parwastag passāxtag paydāgēnīdag menīd az ēn se čim abērtar abar saham ān ī saxtag_nigerišnīh saxtag_nigerišnīh ī mēdyōmāh pad čāštag mēdyōmāhīg ud ān ī abarg ud sōšāns harw ēk pad čāštag ēw ōšmurd u tēz_brīnīhā harw čē ēk az awēšān guft pad paydāgīh ī az čāštag ēw wizīr abar kird u hučašmīhā pad bōzišn ī xwēš uspurrīg menīd u mad estēd ī passazag ham uskār ud abāz nimūdār rāy an ēdōnīh awiš āhumbīhist ud ka pāsox ī rāst abāz nimūdārān ašnawēd pad bowandag_menišnīh uzwārēd xwad xwastūgīhēd čāštag mēdyōmāh hamāg gōwišn ī mēdyōmāh čē was dādestān ast mēdyōmāh ēwēnag ēw guft pad mādagwar čāštag ī mēdyōmāhīg anīy_ēwēnag wizirēnīd estēd harw čē mēdyōmāh guft xūb pad čāštag ī mēdyōmāhīg ēwar šāyēd čē was ī pad šāyistagīh guft estēd
ān ī andar ān nāmag nibišt pad čāštag ī sōšāns ōwōn gōwēd yōǰdahrgar ōh abāyēd harw ān šāyēd yašt kird estēd ēdōnīhā ham dādestāntar būd hēnd ka ēk ā -iz ast ī šāyēd abārīg ī pad hamband nibišt ān čiyōn -iš gōwišn ī abarg pad čāštag ēw ī az -iš ān rāy ān ī paydāgīh az -iš sahist ī čiyōn -iš wizīrēnīd
ēg -iš ka āfrāhēnāg pāsox ī abāz nimūdār rasēd rāst_kāmagīh rāy xwad xwastūgīhēd abarg pad ēk ī az dastwarān ō mar āyēd ud ān ī mādagwar čāštag sōšāns guft ham dādestāntar būd hēnd ka ēk ast ā šāyēd
ān gugāhīh -iz ī čand dastwar ud mādagwar ī čāštag ēw ham pāzag pad -iz čāštag mēdyōmāhīg guft estēd ka ōy hamēw šōyēd pišag šnāsēd ēg -iš yōǰdahrgar ēk was
ka pad mādagwar ī čāštag ka ēk ast šāyistagīh paydāg ēw tāg gōwišn ī abarg rāy a kārēnišn čē abarg čiyōn -iš xwad ōwōn sahist guft yōǰdahrgar ōh abāyēd
ēnyā anīy dastwar abāg ham gugāy būdan paydāg u xwad -iz ēn spēzīd anīy ēwēnag būdan šāyēd čē wēnišn ī xwēš čiyōn -iš sahist guft
ēk ōy abārīg wizīd pōryōtkēšān pad ēn ham dādestān būd hēnd vīkaiieha kār čiyōn -iš wizārišn ēn dādestān ī mowān abar ǰud_pahikār hēnd ān ī mow ēw ēw ēwēnag gōwēd mow ī hāwand anīy_ēwēnag gōwēd kār az ān gugāh kunišn
čiyōn az ham nimāyišn ēn -iz paydāgīhēd pad -iz xwastūgīh ī abarg ka yōǰdahrgar ēk ast pad šāyistan dārišn pattāyēš gugāhīh ān ī -t nibišt mēdyōmāh guft harw pēšag se bār šōyišn ud nūn yōǰdahrgarān ēk bār
ān hamgōnag čāšt estēd čiyōn -iš nibišt mēdyōmāh se bār_šōyišnīh tāšišnīg šōyišnīh uskārišnīg guft u ēn -iz guft ka se bār šōyēd ā šāyēd
abarg guft ka ēk bār šōyēd ā šāyēd ud abar ēn ēw bār mēdyōmāh dādestān pasēmālīhā ud abarg dādestān pēšēmālīh čē mardōm andar zīndagīh fradom dārišn abar pākīh frēzwānīgīh ī šōyišn ud pas rēmanīhīhēd ī andar dēn šōyišnōmandīh abar gōwēd čand bār_šōyišnīh paydāgīhēd ēg -iš dārišn abar ēk bār ī ast fradom mar
ōy wēš az ēk bār_šōyišnīh gōwēd pēšēmāl_pahikārišnīh paydāgīh ōy kunišn ka paydāgēnīd dārišn abar gōwišn ī ōy pasēmāl_dādestānīhā ēk bār_šōyišnīh guft
az ham agar -iz ōh -iz wēš_šōyišnīh ast ī xūbīh ī kār pas gōwišn ī abarg abar ēn ēk bār bōzišnīgtar paydāg ān ī mēdyōmāh ō paydāgīh niyāz
ud ān ī nibišt pad čāštag ī abarg ōwōn paydāg pv.9.32 harw tan ēw pad kemistīh āb ēw dōlag gōmēz ēw dōlag ī weh_mār ōh abāyēd ān hamgōnag pad čāštag ī mēdyōmāh guft estēd āb ud gōmēz ka šāyēd hamāg yazišn ka pad nidomīh ī harw tan ēw ray āb ēw dōlag ud gōmēz ēw dōlag ī weh_mār ān gyāg nihišn ud pas ōh gumēzišn
ud az ān čiyōn čāštag ōwōn guft ēštēd kār az ēn kardan bōzišnīgtar ud drīst_dādestānīhātar
u -mān bōzišn ēw ī drīst šnāxt ud paydāg_čimīhā ō dānišn mad kem az ēn paymān šāyēd
ēn tāštīg_dānišn ham kem az ēn šāyēd čē āgāhīh ī abāg az ān ī awēšān āgāhīh pēš dastwar uskārdār ō ōy paywastār būd hēnd ān ī -m āšnūd ast paymānag ī āb ud gōmēz kāstan rāy bōzišn ēn gōwēd pad harw tis ēw kār ī ēn wizārēd ka and čand -iš az -iš tan paydāg šāyēd
u -m wāzag drīst_bōzišnīgīh ēw dīd čē meh frazānag hu_dēnān pēšōbāy hu_fraward ǰuwān_ǰam ud anīz uskārdārān dādestān_hu_menišnān sahišn ōwōn būd ān wāzag abar ān guft estēd ī az dēn čāštag ī dastwarān paymānag ī pad kemistīh paydāg
ud pas ka hambun -iz ast šāyēd ēg -iš ān ī paymānag ī pad kemistīh paydāg kem az kemistīh xūb agar pad čāštag pad šāyist guft ēstēd wēš_gugāhīh rāy wābarīgāntar ud kār aziš kardan dādīgtar čē ān čāštag ōh xwastūg gōwišn ī dastwarān wēš_gugāhīh kār
ēn ān ast ham bāstag yōǰdahrgarān gyān_sahmān andar kār dāšt ud wehān menišnīgīhā pad -išān ayār ud nērōg_dādār būd abēr čimīg ud nūn -iz yōǰdahr se xwēš wāspuhragāntar ham paymānag andar kār dašt framūd estēd
ān ī -m dīd u -m ō dānišn madag abērtar ka -m xwad šust ham paymānag andar kār dāšt estēd
ud agar -iz ast yōǰdahrgar āb ud gōmēz ī yaštag bowandag pad kār rāyēnēd ēg -iz wattar ka hambun -iz bawēd u nīrang -iz ī dēnīg bawēd
u windēdād yazišnīh -iz abestāg gōwišnīh -iz wāz_gīrišn -iz čiyōn -iš pursīd zarduxšt az ohrmazd pv.9.33 čiyōn yōǰdahrom airiieme bawēd ast hamāg gōwēd
čiyōn pad ātaxš ud čiyōn pad āb ud čiyōn pad zamīg čiyōn pad gōspand ud čiyōn pad urwar ud čiyōn pad mard ī ašō ud čiyōn pad nārīg ī ašōnīy čiyōn pad star ud čiyōn pad māh ud čiyōn pad xwaršēd čiyōn pad ān ī asar rōšnīh ud čiyōn pad anagr rōšnīh čiyōn pad harwisp ī ābādīh ohrmazd_dād az ahlāyīh paydāgīh
u guft ohrmazd yōǰdahrīh srāyēš zarduxšt windēdād ēw yaz yōǰdahr pas bawēd
čiyōn -im guft windēdād ēw yazēnd ān ī nibišt nīrang pad kār dārēnd ēn ēč zanēd u ēg -iz wizīr framān ī sālārān ī dēn abar hišt
baršnūm abar ēn niyābag bawēd āb ud gōmēz ī yaštag pad paymānag dastwarān čāšt ēstēd andar kār dār
ēnyā abāg -iz ēd ān ī pad čāštag guft ēstēd ēwar drīsttar pas -iz ast -šān tuwān awiš ayābīhēd pad čāštag ēw pad šāyist guft ēstēd ud man šayistagīh wizīrēnam
ud ān -iz 300 sang ī pad pādyāb ī āwāsēnīdag ō gōmēz ud āb abgand rāy nibišt ān ham gōnāg -iz čāšt ēstēd ud ā -iz ōh -iz ka abganēd pad ast čāštag ī šāyēd
ēg -iz arzānīh ud āwāsīh ī sang rāy yōǰdahrgarān padiš kam_bōzišnīgtar ud ān tis ōwōn xwār pad kardan ōwōn hučār
pad ast čāštag ī xūb yōǰdahrgarān pad xwār dāštan abēr sūdagīhā šāyist guft estēd pad čāštag ī abarg guft estēd šāyēd
ud ān ī nibišt pad sagādom paydāg gōmēz ī yaštag ka gandag bawēd ayārdēnišn ōwōn ī frāz ō ātaxš barēnd gand ō ātaxš rasēd čē agar ān gand ō ātaxš rasēd xwēdīh rāy pad hixr abar frāz_barišnīh ō ātaxs ān āsterēd ān ham gōnag čāšt ēstēd ma agar az ān ī guft ēg -iš sahist hixrīh ī rēmanīh ī gōmēz gandag
bowandag_menišnīhātar ud uspurrīgīhā_uzwārīhātar sazēd nigerīdan čē ān ī guft pad hixr frāz_ barišnīh ī ō ataxš āsterēd rēmānīh ī gōmēz paymānag ī wināh rāy pad ēn and wināh ō būn bawēd čand ōy rēmānīh ī gōmēz gand ud xwēdīh rāy čiyōn -iz āb ī pāk yōǰdahr ō ātaxs barēnd padiš wināhōmand bawēd
ēn -iz wāz ēw paymānag ī wināh remānīh ī gōmēz rāy guft ēstēd hangōšīdag az -iz ān paydāg ī zōhr ī xar ud xūg rāy guft ēstēd ka wēš az paymānag ī framūdag ō ātaxš barēnd pad hixr frāz_barišnīh ī ō ātaxš āsterēd ud ēg -iz ān gōšt pad pākīh wizīrēnīd pad dādan ī ō gāhānbār guft ēstēd
xwad -iz gōmēz gandag frārāst ēd rāy framūd estēd ayārdēnišn ka ayārdēnīd ēg -iš kār framāyēnd ēnyā agar agārēnišn pas ō ayārdēnišn niyāz ayārdēnišn rēmanān abar yōǰdahrēnišn paydāg hixr ōwōn hixr ud ōwōn pāk ān -iz ī anīy yōǰdahrēnēd
ka xwad nibišt pad sagādom ōwōn paydāg gōmēz ī yaštag ī gandag pad ātaxš ayārdēnišn pas paydāg gōmēz ī ēwāz ān se rōz grift ēstēd ān -iz ī kahwan ī yaštag ī gandag būdag ī abāz ayārdēnīdag ka pad kār dārēnd xūb
ud ān ī sagādom paydāg mādagwar ēk az dastwarān ēwtāgīhā guft ān gandagīh ān rāy guft estēd ka gandagīh ēw rasēd ī ǰud_ēwēnag az ān ī čihrīgīhā padiš ast
ud ān ī nibišt mēdyōmāh ud abarg sōšāns harw se mad estād hēnd ud ān rāy ēdōn šust čiyōn nūn hamēw šōyēnd ēwar šāyēd u -šān pad šāyist mēdyōmāh guft čē yōǰdahrgar ēk bawēd abārīg ī čiyōn andar ān dar nibišt ī tēz_nigerišnīh rāy az gōwišn ī awēšān ōwōn sahist u awēšān -iz az čāštag ī pad nām ī awēšān ōwōn wizīd čiyōn -im pēš nišānēnīd ōwōn šnāsēm agar awēšān harw se mādagwarān ī harw se čāštag mādagwarīh būd ud kas rāy ēdōn šust yōǰdahrgar ēk būd mēdyōmāhīg ud sōšānsīg guft šāyēd čē dastwarān ēdōn ham dādestāntar būd hēnd ka ēk yōǰdahrgar ast ā šāyēd ud ka -šān pad šāyēd -šān ǰud az dast abārīg pēšag ēw bār šust ud abarg guft šāyēd čē se bār_šōyišnīh pad abestāg guft ud ka pad šāyēd 300 sang pad āb ud gōmēz abganēd abargīg guft šāyēd čē sagīzag kār_ew nēst ud ka pad šāyēd pad ān maγ šōyīhist kas padiš šust ud sāl_drahnāy padiš uzīd estēd -šān stad abaz nihād mēdyōmahīg guft šāyēd čē ka sag abāz nihād ā wistarišn kird ud ka wārān ēw ēdōn padiš bawēd ī andarrōn bērōn hamāg gyāg xwist ā šāyēd ud agar kas ēw gōwēd ēn ān ast ī nīrang ēw pad dastwarīh ī čāštag ēw ud ēk pad dastwarīh ī anīy čāštag pad ēč čāštag harw nīrang ī andar ēd šōyišn ī čiyōn pad kardag dārēnd bōxtan šāyēd
ān pāsox ēn -iz harw nīrang ōwōn kunišn čiyōn guft bōzišnīgtar u paydāgīh ī dēn gugāhīh ī dastwarān abāg hambandtar ud pad ān čim mēdyōmāhīg pad nīrang ēw bōzišn ōmandtar pas ān tis ī abarg bōzišnōmandtar ud kār az gōwišn ī mēdyōmahīg kunišn harw ān čē mēdyōmāh bōzišnōmandtar az mēdyōmāh ud harw ān ī abarg bōzišnōmandtar az abarg ud ān ī anīy dastwar bōzišnōmandtar az ān dastwar padīrišn ī wēš_bōzišntar ud hangerd harw ān ī awēšān dastwarān guft pad rāst dastwarīh wizīn ī kišwar frazānagān framān ī dādīgīhā šahryārān abar būd ēstēd ān čē padīrag_gōwišnīh wēš_gugāhtar ud paydāg_bōzišntar ayāb az nigēz ī dēn ud čāštag ī dēn_dastwarān pad an ēdōnīh paydagīhēd ēg -iš hamāgīhā padīrēnd ud kār aziš kardan dastwarīhā ud bōzišnōmandīhā
ud ēn -iz ōwōn saham ud agar -iz ǰud ǰud čāštag pad šāyēd ēg -išān pad šāyistīh tāštīg wizīrēnīd čē mēdyōmāh čiyōn -iš sahišnīg guft harw pēšag ēw se bār ōh šōyišn ēnyā wizīrēnīd ka hamāg ēk bār šōyēd ā šāyēd pad mādagwar čāštag ī mēdyōmāhīg ud šōyišn ī pad dād ī wizārag_dēnān rāy gōwēd rēman bawēd pad ān dād šōyēd ēd šust pad šust dārišn ham kird ēstēd ud agar ōh -iz anīy dastwar guft harw rēman bawēd ud pad dād pōryōtkēšīh šōyēd pad šust dārišn ēg -iz pad mādagwar čāštag ī mēdyōmāhīg ān šōyišn ī pad dād ī pārag_dēnān šōyīhēd guft šāyēd ud ān ī pad dād i pōryōtkēšān šōyīhēd was dastwar pad xūb dārēnd čiyōn sazēd handēšīd se bār_šōyišnīh rāy guft šāyēd ōh -iz ka ōy -iz pad ēn ham dādestān būd gōwišn ī dastwarān pad hāwandīh ud wēš_gugāyīh ī dastwarān rāh ō xwastūgīh būd ī abar ān ud andar warōmandīh ēw dastwarīhā ud ān -iz ī abarg ud šōšans hangōšīdag tis ham dānist šāyēd
ud abārīg was ī -m gōwizār pāsox nibišt ud ast ī wizīrišnīgīh ī aziš ast ī nā_pardazišnīh ud ast ī a frēzwānīh ud abārīg -iz ī -m nibišt mādayān ka uškārišn ud handāzišn ī abar ōwōn rāyēnišn andar amaragān mowān āgenēn niyābag bawēd
ud ēn -iz and ī -m nibišt ēd rāy ka -tān nibišt ēw awiš mad ēstēd ī -m abāz nimāyišn passazag sahist pas saxtag_nigerišnīhā nibēsīhēd ōwōn -iz dānēnd az weh_kāmagān ī menišnīg ruwān_dōstān ī saxtag_nigerišnān -šān az ān nibēsišn ast ī gumānīgīh andar dil ud menišn mānād