Identifier:

MK_Fr1-MK-01_sentence_2

Tokens:
paydāg ēn and gāh nēk gyāg ī ahlawān rāy pad kirbag bast ēstēd ud pad kirbag ō xwēš šāyēd kirdan hāmōyēn mardōmān pad kirbag ō rasišn ī ohrmazd ud amahrspandān šāyēd madan ud pad tan ī pasēn pad hanǰaman ī isadwāstarān az kirbag ī kird ēstēd mizd pāddāšn bawēnd ud wināh rāy pādifrāh nimāyēnd
    Translations:
  • deu -

paydāg visible ADJ that SCONJ ēn this DET Deixis:Prox PronType:Dem and so much PRON PronType:Ind gāh place NOUN Animacy:Inan nēk good ADJ gyāg place NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET ahlawān righteous person NOUN Number:Plur Animacy:Hum rāy for ADP AdpType:Post pad in ADP AdpType:Prep kirbag good deed NOUN Animacy:Inan bast bind VERB Subcat:Tran VerbForm:Part Tense:Past ēstēd stand AUX Mood:Ind Tense:Pres Number:Sing Subcat:Intr VerbType:Cop VerbForm:Fin Person:3 ud and CCONJ pad in ADP AdpType:Prep kirbag good deed NOUN Animacy:Inan ō to ADP AdpType:Prep xwēš own PRON Reflex:Yes Poss:Yes šāyēd be possible VERB Subcat:Intr VerbType:Mod Number:Sing Person:3 Tense:Pres VerbForm:Fin Mood:Ind kirdan do VERB Subcat:Tran VerbForm:Inf hāmōyēn all PRON PronType:Tot mardōmān human NOUN Number:Plur Animacy:Hum pad in ADP AdpType:Prep kirbag good deed NOUN Animacy:Inan ō to ADP AdpType:Prep rasišn arrival NOUN Animacy:Inan VerbForm:Vnoun Subcat:Intr ī ezafe DET ohrmazd Ohrmazd PROPN Animacy:Anim NameType:Giv Transc:Yes ud and CCONJ amahrspandān Amahrspand PROPN Animacy:Anim Transc:Yes NameType:Giv Number:Plur šāyēd be possible VERB Mood:Ind Tense:Pres Number:Sing Person:3 VerbType:Mod Subcat:Intr VerbForm:Fin madan come VERB VerbForm:Inf Subcat:Intr ud and CCONJ pad in ADP AdpType:Prep tan person NOUN Animacy:Hum ī ezafe DET pasēn final ADJ pad in ADP AdpType:Prep hanǰaman NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET isadwāstarān who SCONJ PronType:Rel az from ADP AdpType:Prep kirbag good deed NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET kird do VERB Subcat:Tran VerbForm:Part Tense:Past ēstēd stand AUX VerbType:Cop Mood:Ind Tense:Pres Subcat:Intr VerbForm:Fin Person:3 Number:Sing mizd pay NOUN Animacy:Inan pāddāšn reward NOUN Animacy:Inan bawēnd be AUX Mood:Ind VerbForm:Fin Tense:Pres Person:3 Subcat:Intr Number:Plur VerbType:Cop ud and CCONJ wināh sin NOUN Animacy:Inan rāy for ADP AdpType:Post pādifrāh punishment NOUN Animacy:Inan nimāyēnd show VERB Mood:Ind Person:3 Tense:Pres Subcat:Tran Number:Plur VerbForm:Fin