Identifier:

PVYt-F12-01_sentence_137

Tokens:
nidom hōm pad kāmag kōb tāg ī hōm pad hāwan kōbišn yazam hōm pālā kun pad_dādīhā
    Translations:

nidom ADJ Degree:Sup hōm Hōm PROPN NameType:Oth Transc:Yes Animacy:Inan pad in ADP AdpType:Prep kāmag desirable ADJ out ADV AdvType:Loc kōb that SCONJ tāg item NOUN Animacy:Inan ī ezafe DET hōm Hōm PROPN Transc:Yes NameType:Oth Animacy:Inan pad in ADP AdpType:Prep hāwan Hāwan PROPN Animacy:Inan NameType:Oth out ADV AdvType:Loc kōbišn NOUN Animacy:Inan Subcat:Tran VerbForm:Vnoun yazam worship VERB VerbForm:Fin Number:Sing Person:1 Mood:Ind Tense:Pres Subcat:Tran that SCONJ hōm Hōm PROPN Transc:Yes NameType:Oth Animacy:Inan pālā out ADV AdvType:Loc kun VERB VerbForm:Fin Subcat:Tran Person:2 Number:Sing Tense:Pres Mood:Imp pad_dādīhā lawfully ADV AdvType:Man